Pravilnik o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepiranog djeteta

NN 34/1990 (28.8.1990.), Pravilnik o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepiranog djeteta

MINISTAR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU

Na temelju člana 50. stava 3. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br.19/90) Ministar zdravstva i socijalne zaštite donosi

PRAVILNIK

o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepiranog djeteta

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji, način i postupak za stjecanje prava na rad sa skraćenim radnim vremenom roditelja, odnosno usvojitelja (u daljem tekstu: roditelj) zbog njege teže hendikepiranog djeteta, te način i obračun isplate naknade osobnog dohotka, odnosno plaće tom roditelju.

Član 2.

Težina hendikepa ocjenjuje se za dijete kod kojeg postoji ometenost u psihičkom ili fizičkom razvoju iz člana 15. Pravilnika o sastavu i radu stručnih komisija kao organa vještačenja u postupku za ostvarivanje prava i drugih oblika socijalne zaštite, o sadržaju medicinske i druge dokumentacije, te o vrstama i stupnju ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju djece i omladine ("Narodne novine", br. 12/84).

Težim hendikepom u smislu stava 1. ovoga člana smatraju se psihička ili fizička oštećenja funkcije takvog stupnja zbog kojeg dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjene kronološkoj dobi, već je ovisno o pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, kao što su:

- oblačenje i svlačenje;

- vođenje brige o osnovnim fiziološkim funkcijama (hranjenju, kontroli mokrenja i stolice);

- pokretanje tijela - kada ono nije moguće niti uz pomoć ortopedskih pomagala;

- korištenje tehničke opreme o kojoj ovisi održavanje života djeteta;

- ovisnost o korištenju specijalne dijete koju, s obzirom na dob, moraju pripremati ili davati roditelji i

- slične aktivnosti koje neophodno zahtijevaju pomoć druge osobe.

Teži hendikep utvrđuju stručne komisije iz člana 90. štava 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br. 28/83, 3/84 i 55/86), za davanje nalaza i mišljenja u postupku za ostvarivanje prava i drugih oblika socijalne zaštite.

Član 3.

Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom može ostvariti samo jedan od zaposlenih roditelja.

Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom može ostvariti i jedan zaposleni roditelj pod uvjetom da drugi roditelj koji nije zaposlen nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružati potrebnu njegu teže hendikepiranom djetetu.

Nemogućnost roditelja za pružanje potrebne njege teže hendikepiranom djetetu utvrđuju stručne komisije iz člana 2. stava 3. ovoga pravilnika.

Izuzetno, jedan zaposleni roditelj može ostvariti pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepiranog djeteta za vrijeme dok je drugi roditelj koji nije zaposlen na odsluženju vojnog roka, te dok se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana.

Član 4.

Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom ne može ostvariti roditelj koji ostvaruje pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege djeteta do tri godine života kojemu je potrebna pojačana njega.

Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom pod uvjetom iz člana 2. ovoga pravilnika može ostvariti i roditelj punoljetnog djeteta nad kojim je produženo roditeljsko pravo.

Član 5.

Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom ne može steći roditelj teže hendikepiranog djeteta odnosno prestaje mu to pravo za vrijeme dok je dijete smješteno u odgovarajućoj organizaciji udruženog rada zdravstva ili socijalne zaštite, odnosno društvene brige o djeci predškolskog uzrasta ili odgoja i obrazovanja gdje ima smještaj stalni tjedni ili svakodnevni duže od osam sati.

Izuzetno, samohrani roditelj koji je obavezan raditi drugu i treću smjenu može steći pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom, odnosno ne prestaje mu to pravo dok je dijete smješteno u odgovarajućoj organizaciji udruženog rada društvene brige o djeci predškolskog uzrasta ili odgoja i obrazovanja tjedno ili svakodnevno duže od osam sati.

Član 6.

Postupak za ostvarivanje prava na rad sa skraćenim radnim vremenom pokreće i vodi na zahtjev roditelja centar za socijalni rad osnovan za područje općine u kojoj roditelj ima prebivalište, odnosno boravište.

U postupku za ostvarivanje prava na rad sa skraćenim radnim vremenom centar za socijalni rad primjenjuje odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Član 7.

Centar za socijalni rad dostavlja prvostepenoj stručnoj komisiji postojeću medicinsku i drugu dokumentaciju, socijalno-anamnestičke podatke i dokumenat "Nalaz i mišljenje" stručne komisije o utvrđivanju ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju.

Prvostepena stručna komisija ispituje i ocjenjuje da li na temelju zaprimljene dokumentacije iz stava 1. ovoga člana može dati ocjenu o zdravstvenom stanju djeteta i težini hendikepa s obzirom na njen sadržaj i vremensko razdoblje od izdavanja dokumenata "Nalaz i mišljenje" i podnošenja zahtjeva za rad sa skraćenim radnim vremenom. Ako prvostepena stručna komisija utvrdi da na temelju primljene dokumentacije nije u mogućnosti dati ocjenu o zdravstvenom stanju djeteta i težini hendikepa zatražit će od centra za socijalni rad da dijete uputi na vještačenje. Na osnovi rezultata vještačenja prvostepena stručna komisija uz izdavanje novog "Nalaza i mišljenja" po Pravilniku iz člana 2. stava 1. ovoga pravilnika daje i ocjenu o zdravstvenom stanju djeteta i težini hendikepa.

U slučaju kada je roditelj podnio zahtjev za rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepiranog djeteta kod kojega nije utvrđena ometenost u psihičkom ili fizičkom razvoju centar za socijalni rad uputit će dijete na vještačenje prvostepenoj stručnoj komisiji, koja će istodobno temeljem pregleda i ispitivanja i dobivenih rezultata dati "Nalaz i mišljenje" po pravilniku iz člana 2. štava 1. ovoga pravilnika i ocjenu o zdravstenom stanju djeteta i težini hendikepa.

Član 8.

Ocjenu o zdravstvenom stanju djeteta i težini hendikepa iz člana 7. ovoga pravilnika prvostepena stručna komisija daje na Obrascu broj 1 - Ocjena o zdravstvenom stanju djeteta, koji je s odgovarajućim sadržajem odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 9.

Na temelju ocjene iz člana 8. ovoga pravilnika centar za socijalni rad donosi rješenje. Rješenje kojim se roditelju priznaje pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom centar dostavlja i organizaciji, odnosno poslodavcu kod kojega je roditelj zaposlen.

O žalbi protiv rješenja centra za socijalni rad rješava organ iz člana 92. stava 1. Zakona o socijalnoj zaštiti.

Ako se žalbom pobija rješenje centra za socijalni rad u vezi s ocjenom o zdravstvenom stanju djeteta prvostepene stručne komisije, drugostepeni organ će dostaviti cijeli spis predmeta sa potrebnom medicinskom i drugom dokumentacijom Drugostepenoj stručnoj komisiji.

Član 10.

Ocjenu o zdravstvenom stanju djeteta Drugostepena stručna komisija daje na Obrascu broj 2 - Ocjena o zdravstvenom stanju djeteta, koji je s odgovarajućim sadržajem odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 11.

Organizacija, odnosno poslodavac obračunava i isplaćuje naknadu osobnog dohotka roditelju istovremeno s isplatama osobnog dohotka, odnosno plaće obračunate u skladu s općim aktom organizacije, kolektivnim ugovorom, odnosno ugovorom o zapošljavanju.

Organizacija, odnosno poslodavac, koji obavlja isplatu naknade osobnog dohotka dužan je o tome voditi evidenciju, na Obrascu broj 3 - UT-V-422 - Podaci o osobnom dohotku roditelja koj radi skraćeno radno vrijeme zbog njege teže hendikepiranog djeteta, koji je s odgovarajućim sadržajem odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. Na temelju toga obrasca organizacija, odnosno poslodavac jednom mjesečno podnosi zahtjev za povrat sredstava nadležnom organu koji upravlja sredstvima socijalne zaštite.

Nadležni organ koji upravlja sredstvima socijalne zaštite dužan je izvršiti povrat sredstava u iznosu koji je isplatila organizacija, odnosno poslodavac na ime tih naknada, najkasnije u roku 20 dana od podnošenja zahtjeva.

Član 12.

Pravo roditelja na rad sa skraćenim radnim vremenom miruje za vrijeme dok se dijete nalazi na dogovorenom dugotrajnijem stacionarnom smještaju u organizaciji udruženog rada zdravstva. O smještaju djeteta u organizaciju udruženog rada zdravstva centar za socijalni rad dužan je odmah obavijestiti organizaciju, odnosno poslodavca kod kojega je roditelj zaposlen radi raspoređivanja roditelja na rad s punim radnim vremenom.

Po završenom stacionarnom smještaju djeteta centar za socijalni rad dužan je odmah zatražiti od liječnika primarne zaštite koji je dijete uputio na liječenje otpusno pismo na osnovi kojega će zatražiti od prvostepene stručne komisije ocjenu da li je djetetu i nadalje potrebna njega.

Ukoliko centar za socijalni rad ne dobije otpusno pismo u roku od 15 dana zatražit će od prvostepene stručne komisije da ocijeni daljnju potrebu za skračenim radnim vremenom roditelja zbog njege djeteta.

Centar za socijalni rad zatražit će od prvostepene stručne komisije da ocijeni potrebu za skraćenim radnim vrmenom roditelja zbog njege teže hendikepiranog djeteta i u drugim slučajevima kada smatra da su se izmijenile okolnosti koje utječu za daljnje korištenje toga prava roditelja.

Član 13.

Rješenje o prestanku prava na rad sa skraćenim radnim vremenom donosi centar za socijalni rad u roku od 15 dana od nastupa okolnosti zbog koje prestaje potreba sa skraćenim radnim vremenom roditelja.

Konačno rješenje iz stava 1. ovoga člana centar za socijalni rad dostavlja i organizaciji, odnosno poslodavcu kod kojega je roditelj zaposlen radi nastavljanja rada roditelja s punim radnim vremenom.

Član 14.

Roditelj je dužan u roku od 8 dana prijaviti centru za socijalni rad svaku promjenu koja utječe na gubitak prava na rad sa skraćenim radnim vremenom.

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-02/13

Urbroj : 534-03-03-90-0001

Zagreb, 10. kolovoza 1990.

Ministar zdravstva i socijalne zaštite

prof. dr. Andrija Hebrang, dr. sci., v. r.Obrazac br. 1

PRVOSTEPENA STRUČNA KOMISIJA ZA DAVANJE NALAZA I MIŠLJENJA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA I DRUGIH OBLIKA SOCIJALNE ZAŠTITE

Broj evidencije _____________________
Datum sjednice _____________________
U ________________________________

OCJENA
o zdravstvenom stanju djeteta


1. Ime i prezime djeteta_________________________    Ž.M. (zaokružiti)
2. Dan, mjesec, godina rođenja:__________________
3. Mjesto i općina rodenja, te SR _________________
____________________________________________
4. Osnova zdravstvenog osiguranja _______________
5. Adresa prebivališta (stalnog boravka)___________
____________________________________________
(mjesto, ulica, kućni broj, općina i SR)
6. S kime stanuje_______________________________
7. Ime i prezime oca, godina rođenja i zanimanje
_____________________________________________
8. Ime i prezime i djevojačko prezime majke, godina rođenja i zanimanje____________________________
_____________________________________________
9. Dijagnoze___________________________________
_____________________________________________
10. Vrsta i stupanj ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju utvrđena prema članu 15. do 22. Pravilnika iz člana 2. stava 1.ovoga pravilnika (označuje se član, stav i točka) ___________________
_____________________________________________
11. Potreba da roditelj radi skraćeno radno vrijeme zbog njege teže hendikepiranog djeteta 
POSTOJI - NE POSTOJI (nepotrebno precrtati)
O b ra z 1 o ž e n j e (u smislu člana 2. stava 2. ovoga pravilnika)____________________________________
12. Prijedlog o vremenu ponovnog vještačenja i utvrđivanja težine hendikepa s obrazloženjem 13. 
_____________________________________________

Napomena:___________________________________

Članovi komisije:                Predsjednik komisije:
_______________             _________________
_______________
_______________
_______________
_______________Obrazac br. 2

DRUGOSTEPENA STRUČNA KOMISIJA ZA DAVANJE NALAZA I MIŠLIENJA O ŽALBENOM POSTUPKU O OSTVARIVANJU PRAVA I DRUGIH OBLIKA SOCIJALNE ZAŠTITE

Broj evidencije: ________________________
Datum sjednice:________________________
U ____________________________________


OCJENA o zdravstvenom stanju djeteta


1. Ime i prezime djeteta_________________________
    Ž. M. (zaokružiti)
2. Dan, mjesec, godina rođenja:__________________
3. Mjesto i općina rođenja, te SR _________________
_____________________________________________
4. Osnova zdravstvenog osiguranja _______________
5. Adresa prebivališta (stalnog boravka)___________
_____________________________________________
(mjesto, ulica, kućni broj, općina i SR)
6. S kime stanuje ______________________________
7. Ime i prezime oca, godina rođenja i zanimanje
_____________________________________________
8. Ime i prezime i djevojačko prezime majke, godina rođenja i zanimanje ____________________________
_____________________________________________
9. Dijagnoze koje je utvrdila Drugostepena stručna komisija______________________________________
_____________________________________________
10. Vrsta i stupanj ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju (utvrđena prema članu 15. do 22. Pravilnika iz člana 2. stava 1. ovoga pravilnika - označava se član, stav i točka)____________________
_____________________________________________
11. Potreba da roditelj radi skraćeno radno vrijeme zbog njege teže hendikepiranog djeteta
POSTOJI - NE POSTOJI (nepotrebno precrtati)
O b r a z 1 o ž e n j e (u smislu člana 2. stava 2. ovoga pravilnika) ___________________________________ 
_____________________________________________
12. Mišljenje o potrebi ponovnog vještačenja i utvrđivanja težine hendikepa po stručnoj komisiji s naznakom vremena i s obrazloženjem ____________
_____________________________________________
13. Napomena: ________________________________
_____________________________________________

Članovi komisije:                Predsjednik komisije:
_______________             ___________________
_______________
_______________
_______________
_______________


                                                Obrazac 3

_________________________________
_________________________________
Broj: ________________
U _________________19______
___________________________   rođ. ___________            (ime i prezime)

Radno vrijeme - redovno: Organizacije ___________
sati, radnika _______________________ sati.               IZVADAK iz dokumentacije novčanih primanja iz radnog odnosa radi utvrđivanja:

a) naknade osobnog dohotka zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (čl.11. Pravilnika)

Podaci za vrijeme od ___________ do ____________

1. Mjesec
2. Broj ostvarenih dana
3. Broj ostvarenih sati
4. Osobni dohodak radnika za skračeno rad. vrijeme
5. Osobni dohodak radnika za puno radno vrijeme
6. UKUPNO primanje radnika za skračeno rad. vrijeme
7. Odsutnost s posla bez prava na naknadu - dana
8. Odsutnost s posla bez prava na naknadu - sati
9. Odsutnost s posla s pravom na naknadu - dana
10. Odsutnost s posla s pravom na naknadu - sati
11. Osnovica za određivanje neknade OD za vrijeme privr. spriječenosti za rad - dnevna
12. Osnovica za određivanje neknade OD za vrijeme privr. spriječenosti za rad - satna
13. Ukupno isplaćen OD za vrijeme privrem. sprij. za rad
14. Iznos kojeg treba nadoknaditi
15. Obveznik povrata sredstava


1   2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   14   14   15
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
UKUPNO:

Prema završnom računu za________godinu naknadno je obračunana i isplaćena razlika osobnog dohotka u svoti od___________ dinara (slovima:___________________________________)

Ovlašteni radnik za                           Direktor organizacije:
popunjavanje izvatka:              M.P.Obrazac UT-V-422

x) Podaci o osobnom dohotku roditelja koji radi skraćeno radno vrijeme zbog njege teže hendikepiranog djeteta.

UPUTA za popunavanje "lzvatka iz dokumentacije o novčanim primanjima iz radnog odnosa radi utvrđivanja - naknade osobnog dohotka zbog rada sa skraćenim radnim vremenom

- kolone 2 i 3 provedeno na radu dana, odnosno sati;

- kolona 4 - osobni dohodak radnika za skraćeno vrijeme;

- kolona 5 - primanja radnika za puno radno vrijeme na poslovima i radnim zadacima koje je radnik obavljao u momentu prelaska na skraćeno radno vrijeme;

- kolona 6 - ukupna primanja radnika sa skraćenim radnim vremenom (osobni dohodak plus naknada);

- u kolone 7 i 8 - treba upisati dane, odnosno sate koje je radnik bio odsutan s rada, a prema propisima ne pripada mu naknada osobnog dohotka;

- u kolonu 9 i 10 - treba upisati dane, odnosno sate za koje mu pripada naknada osobnog dohotka (plaćeni dopust, bolovanje, vojna vježba i dr.);

- u kolonu 11 i 12 - treba upisati dnevnu zaradu, odnosno satnu osnovicu za određivanje naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (ukoliko je imao pravo na naknadu);

- u kolonu 13 treba upisati ukupan iznos naknade osobnog dohotka radi privremene spriječenosti za rad;

- u kolonu 14 - treba upisati iznos, sredstava koje treba nadoknaditi organ koji raspolaže sredstvima socijalne zaštite;

- u kolonu 15 - treba upisati SIZ - socijalne zaštite koja je dužna izvršiti povrat sredstava.