Pravilnik o dopuni Pravilnika o preglednosti na željezničku prugu s obje strane ceste i načinu osiguranja cestovnih prijelaza i križanja gradskih željeznica s prigradskim i industrijskim željeznicama

NN 34/1990 (28.8.1990.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o preglednosti na željezničku prugu s obje strane ceste i načinu osiguranja cestovnih prijelaza i križanja gradskih željeznica s prigradskim i industrijskim željeznicama

MINISTAR, PROMETA I VEZA

Na temelju člana 17. stava 3. i člana 22. stava 7. Zakona o željeznicama ("Narodne novine", br. 18/79, 4/81, 20/84 i 57/89), u suglasnosti s ministrom unutrašnjih poslova, ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o preglednosti na željezničku prugu s obje strane ceste i načinu osiguranja cestovnih prijelaza i križanja gradskih željeznica s prigradskim i industrijskim željeznicama

Član 1.

U Pravilniku o preglednosti na željezničku prugu s obje strane ceste i načinu osiguranja cestovnih prijelaza i križanja gradskih željeznica s prigradskim i industrijskim željeznicama ("Narodne novine", br.16/81) iza člana 12. dodaje se novi član 12a. koji glasi: "Član 12a. Iznimno od odredbe člana 12. ovoga, pravilnika, ako je tehnički neizvedivo ili zbog konfiguracije terena i izgrađenih masivnih objekata otežano ostvariti propisani trokut preglednosti, preglednost na željezničku prugu računa se od postavljenog prometnog znaka "obaveznog zaustavljanja", koji se postavlja na najmanjoj udaljenosti 3 m od najbliže šine (slika br. 6). Tehničku neizvedivost odnosno otežano ostvarivanje propisanog trokuta preglednosti iz stava 1. ovoga člana, za svaki cestovni prijelaz posebno, utvrđuje komisija na temelju neposrednog uvida, a pri svojoj ocjeni se rukovodi ekonomskom opravdanošću.

Komisiju od tri člana iz stava 2. ovoga člana imenuju republički organ uprave nadležan za poslove prometa na prijedlog nadležne samoupravne interesne zajednice za ceste".

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 011-01/90-04/03

Zagreb, 1. kolovoza 1990.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božićević, v. r.