Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-214/1990 od 28. kolovoza 1990

NN 35/1990 (3.9.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-214/1990 od 28. kolovoza 1990

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske na sjednici 28. kolovoza 1990. godine donio je .

ODLUKU

1. Poništava se:

- Odluka o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Knin od 27 lipnja 1990. godine ("Službeni vjesnik općine Drniš, Knin i Šibenik", br. 12/90),

- Odluka o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Donji Lapac ("Službeni vjesnik Like", br. 12/90), i

- Dogovor o pristupanju Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupština općine Gračac ("Službeni vjesnik Like", br. 12/90).

2. Utvrđuje se da:

- Odluka o osnivanju i konstituisanju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Vojnić od 24. srpnja 1990. godine,

- Odluka o pristupanju općine Dvor Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Dvor od 17. srpnja 1990. godine,

- Odluka o pristupanju općine Glina Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Glina od 24 srpnja 1990. godine,

- Odluka o osnivanju i konstituisanju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Obrovac od 12. srpnja 1990. godine,

- Odluka o pristupanju općine Benkovac Zajednici općina Knin, Skupštine općine Benkovac od 6. kolovoza 1990. godine, ne proizvode pravne učinke.

3. Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u službenim glasilima općina navedenih u točci 1. i 2. izreke.

Obrazloženje:

Ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske podnio je Ustavnom sudu Hrvatske prijedlog za ocjenu odluka navedenih u točci 1. i 2. izreke. U prijedlogu se navodi da su osporene odluke suprotne Ustavu kako s gledišta načina stupanja na snagu tako i u pogledu njihovog sadržaja. Sudu se obratio i Klub odbornika Hrvatske demokratske stranke Skupštine općine Glina s inicijativom da se ocijeni ustavnost i zakonitost Odluke o pristupanju u Zajednicu općina Sjeverne Dalmacije i Like, Skupštine općine Glina od 24. srpnja 1990 godine.

.Sud je prijedlog i predstavku dostavio na odgovor donosiocima akata, ali su odgovor dostavile samo skupštine upćina Dvor i Gračac. Te općine smatiraju da njihove odluke niisu u neskladu s Ustavom

Sud svoju odluku zasniva na ovim razlozima

Prema odredbi točke 1 Amandmana XLIII. na Ustav SR Hrvatske, općine međusobno surađuju na principima dobrovoljnosti i solidarnosti, udružuju sredstva i osnivaju zajedničke organe, organizacije i službe za obavljanje poslova od zajedničkog interesa i za zadovoljavanje zajedničkih potreba i mogu se udruživati u zajednice općina ("Narodne novine". br. 28/89). Ova odredba stupila je na snagu 21. lipnja 1989. godine, a 25. srpnja 1990 godine stupio je na snagu Amandman LXIX. na Ustav SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/90). Tim se Amandmanom u točci 1. Amandmana XLIII. riječi "u zajednici općina" zamjenjuju riječima "u skladu sa zakonom", čime se zadržava mogućnost udruživanja općina, ali samo u skladu sa zakonom koji će urediti odnose u ovoj oblasti. Takav zakon nije još donesen.

Odlukom Skupštine općine Knin od 27. lipnja 1990. godine osniva se Zajednica općina Sjeverne Dalmacije i Like Iz same odluke proizlazi da ju je donijela Skupština općine Knin na osnovi točke 1. Amandmana LXIII. na Ustav SR Hrivatske, da u zajednicu općina ulaze općine Knin, Benkovac, Gračac, Donji Lapac, Obrovac i Titova Korenica, da toj zajednici općina mogu pristupiti i druge općine izvan područja Dalmacije i Like, da je zajednica općina pravna osoba sa sjedištem u Kninu, da ima skupštinu zajednice i organe upravljanja. da odluka stupa na snagu kad je u istom tekstu usvoje najmanje dvije općine i da će se objaviti u "Službenom vjesniku". Odluke i akti ostalih općina doneseni su nakon te odluke i imaju karakter pristupanja tako osnovanoj zajednici općina. Prema stajalištu Suda takvo osnivanje zajednice općina nema ustavnu osnovu.

Odluka Skupštine općine Knin o osnivanju zajednice općina nije u skladu s Ustavom pošto ni jedna skupština općine nema, niti je imala, ustavno ovlaštenje da osnuje zajednicu općina, da utvrđuje teritorij zajednice općina, odnosno da propisuje koje općine čine takvu zajednicu općina. Naime, kao što je vidljivo iz navedenih ustavnih odredaba, samo se Ustavom i zakonom može utvrđivati politički i teritorijalni sustav Republike. Osim toga takva odluka nije mogla stupiti na snagu na način propisan u članu 6. Odluke, prema kojem stupa na snagu kad je u istom tekstu usvoje najmanje dvije općine. Prema članu 290. i 291. Ustava, propisi i opći akti organa društveno-političkih zajednica ne mogu stupiti na snagu prije nego što se objave.

Poništena odluka objavljena je doduše u "Službenom vjesniku općina Drniš, Knin i Šibenik", br. 12/90. od I. kolovoza 1990. godine. Međutim, tog dana bio je već na snazi Amandman LXIX. i član 3. Ustavnog zakona za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/90), prema kojima nakon 25. srpnja 1990 godine udruživanje općina, a naročito ne osnivanje zajednice općina, nije više ustavno bez zakonske osnove, dok postojeće zajednice općina prestaju postojati. Usprkos tome nastavlja se i nakon toga dana donošenjem akata o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like, jer joj još i nakon 25. srpnja I990. godine pristupaju neke općine. kao npr općina Benkovac. Stoga su skupštine općina navedene u izreci odlučivale u osnivanju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like na način suprotan Ustavu. Takvim osnivanjem zajednica općina narušava se političko ustrojstvo Republike. Iz svih tih razloga Sud je donio odluku o poništenju odluke Skupštine općine Knin, Skupštine općine Donji Lapac o osnivanju i konstituiranju Zajednice općina Sjeverne Dalmacije i Like i Dogovor Skupštine općine Graćac o pristupanju Zajednici općina Sjeverne Dalmacije i Like Što se tiče ostalih odluka, odnosno akata o pristupanju toj Zajednici općina navedenih u točci 2. izreke, niti jedan nije objavljen i nije stupio na snagu na način kako je to utvrđeno odredbama članova 290. i 291. Ustava. Stoga je Sud utvrdio da ti akti ne mogu proizvoditi pravne učinke Medutim, da su ti akti i bili objavljeni, te stupili na snagu ne bi bili u skladu s Ustavom iz istih razloga kao i poništene odluke iz točke 1. izreke Odluke.

Broj: U/I-214/1990

Zagreb, 28. kolovoza 1990

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v r.