Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

NN 36/1990 (11.9.1990.), Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89157/89), člana 96. stava 1. i člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 31. kolovoza 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

1. Naknade osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje (član 52. stav 1. toč 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje zajednica, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnih dohodaka iz godine 1990, povećavaju se od 1. siječnja 1990. za 366%. U taj postotak povećanja uključeno je povećanje od 307%, prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 28/90), tako da će se te naknade povećati još za 14,496%.

2. Naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje. ne može se isplaćivati u manjem iznosu od 2300,20 dinara mjesečno.

3. Najmanji iznos naknade iz točke 2. ove odluke isplatit će se 1. rujna u iznosu od 2250,40 dinara, a 1. listopada u iznosu od 2.300,20 dinara.

4. Kao osnovica za povećanje prema točki 1. ove odluke, služi iznos naknade kuji je invalidu rada pripadao na dan 1. siječnja 1990. odnosno na dan priznanja prava na naknadu, ako je to pravo priznato nakon 1. siječnja 1990.

5. Povećanje naknade iz točke 1. ove odluke obavit će područne službe,Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknade, prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 28/90), s tim što će se 1. rujna 1990. naknade isplatiti povećane za 12,015%, a 1. listopada za 2,215% na naknade koje su povećane za 12,015%.

6. S danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 28/90).

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/2380

Urboj : 341-99-02/ 1-90

Zagreb, 31. kolovoza 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.