Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

NN 37/1990 (25.9.1990.), Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi člana 59. Zakona o Orgarnizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine". br. 44/79, 12/81, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86, 19/89, 31/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. rujna 1990 donijela je

ODLUKU

o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske

I.

Početak i završetak radnog vremena u republičkim organirna uprave, republičkim organizacijama i stručnim službama Vlade Republike Hrvatske utvrđuje se tako da radno vrijeme počinje svakog radnog dana u 8,00 sati i završava u 16,00 sati, osim utorka kad završava u 18.00 sati.

II

Ovisnu o potrebama, republički organi uprave, republičke organizacije i stručne službe Vlade Republike Hrvatske mogu za određene slulžbe kao i za pojedine radnilke koji obavljaju uredske i pomoćno-tehničke poslove te za radnike koji rade u smjenama, odrediti i drugi raspored radnog vremena u tijeku radnog dana, odnosno tjedna, od radnog vremena propisanog u točki 1. ove odluke.

III

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o početku i završetku radnog vremena u tijeku radnog dana u republičkim organima uprave, republičkirn urganizacijama i stručninl službama Izvršnog vijeća Sabora ("Narodne novine", br. 47/82)

IV

Ova odluka stupa na snagu 1. listopada 1990.

Klasa 113-02/90-02/01

Urbroj : 5030115-90-7

Zagreb, 18. rujna 1990

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.