Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

NN 37/1990 (25.9.1990.), Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

MINISTAR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Na temelju člana 1. stava 2. Zakona o zaštiti od buke("Narodne novine", br 17/90) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline, ministra za pomorstvo, saobraćaj i veze, ministra za turizam, ministra za rad i zapošljavanje, ministra za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo donosi

PRAVILNIK

o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

Član1.

Ovim pravilnikom određuju se najviše dopuštene razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na buku koja nastaje u radnim prostorijama i prostorima kao posljedica tehnološkog procesa koji se u njima odvija.

Član 2.

Karakteristična veličina buke koja se mjeri i na osnovi koje se vrši ocjena je ekvivalentna razini buke u decibelima A (Laeq u dBA).

Član 3.

Najviše dopuštene razine buke u radnim prostorijama koju stvaraju neproizvodni izvori (uređaji za ventilaciju, susjedna organizacija, promet i sl.) dane su u tablici 1.

Član 4.

Najviše dopuštene razine buke u boravišnim prostorijama stambenih zgrada, koja potječe iz pogonskih prostorija u zgradi, od kućnih instalacija i uređaja u susjednim stanovima odnosno uslijed različitih privrednih i drugih aktivnosti koje se obavljaju u prostorijama stambenih zgrada ili njihovoj neposrednoj blizini, kao i od stacionarnih izvora buke izvan stambene zgrade, ne smije prijeći vrijednost od 30 dBA noću i 40 dBA danju. Ako je buka uređaja i instalacija povremena ili neujednačena, tada ukupno tri 15-minutne ekvivalentne razine u toku dana ili noći ne smiju prijeći navedene granice. U slučajevima kada je razina osnovne buke u boravišnim prostorijama stambenih zgrada ispod 25 dBA ili 35 dBA danju, buka uređaja i instalacija u zgradi pojedinačno ili zajedno ne smije uzrokovati povećanje buke za više od 5 dBA.

U boravišnim prostorijama stambenih zgrada tri naviše 15-minutne ekvivalentne razine buke, koje potječu od nestacionarnih izvora buke(prometa i sl.) izvan stambene zgrade, u toku dana ne smije prijeći 45 dBA, a u toku noći 35 dBA.

Član 5.

Najviše dopuštene razine buke u boravišnim prostorijama ostalih namjena, koje nisu stambene, dane su u tablici 2.

Član 6.

Najviše dopuštene razine buke na vanjskim prostorima dane su u tablici 3. Gradsko središte, u smislu ovog pravilnika određuje skupština općine odnosno skupština gradske zajednice općina.

U postojećim naseljima, u kojima buka zadovoljava vrijednost iz tablice 3, razina buke koja potječe od novih izvora buke prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije starih objekata ne smije prijeći prethodno zatečeno stanje.

Za postojeća područja u kojim je razina buke viša od dopuštene u tablici 3, novoprojektirani ili rekonstruirani izvori buke moraju zadovoljavati uvjete iz tablice 3. Za novoprojektirane ili rekonstruirane zgrade u takvim područjima treba prostorno-planskim dokumentima utvrditi provedbene mjere odnosno odredbe za smanjenje buke u dopuštene granice prema tablici 3 i definirati urbanističko-tehničke uvjete izgradnje odnosno rekonstrukcije zgrada u skladu s odredbama JUS U. 06. 201.

ČLan 7.

Buka se mjeri metodom utvrđenom u JUS standardima. Ukoliko ne postoji odgovarajući JUS standard, mjerenje se obavlja metodom određenom u međunarodnim standardima IS.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objeve u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-02/90-04/

Urbroj: 534-04-17-90-1

Zagreb, 29. kolovoza 1990.

Ministar zdravstva i socijalne zaštite

prof. dr. Andrija Hebrang, dr. sci., v.r.


tablica 1
__________________________________________________________
Redni      Vrsta djelatnosti                Dopuštena razina buke
broj                              Leq u dBA
__________________________________________________________
        Rad pretežno mentalnog karaktera
1.       koji zahtjeva koncentraciju, ali            55
        rutinski rad
__________________________________________________________
        Mentalni rad usmjeren na kontrolu
        rada skupine ljudi koja obavlja pretežno 
2.       fizički rad. Rad koji zahtijeva koncentraciju      50
        ili neposredno govorno i telefonsko 
        komuniciranje
__________________________________________________________
        Mentalni rad usmjeren na kontrolu
        rada skupine ljudi koja obavlja pretežno 
        mentalni rad. Rad koji zahtijeva 
3.       koncentraciju ili neposredno govorno          45
        i telefonsko komuniciranje. Rad isključivo
        vezan za razgovore preko komunikacijskih
        sredstava (telefon i dr.)
__________________________________________________________
        Mentalni rad koji zahtijeva veliku
        koncentraciju, isključivanje iz okoliša,
4.       preciznu psihomotoriku ili komuniciranje        40
        sa skupinom ljudi.
__________________________________________________________
        Mentalni rad kao izradba koncepcija,
        rad vezan za veliku odgovornost,
5.       komuniciranje radi dogovora sa         35
        skupinom ljudi
__________________________________________________________




Tablica 2
__________________________________________________________________________
                            Najviše dopuštene 15-minutne
                            razine Leq u dBA
Redni  Namjena prostorije           ______________________________________
broj                              danju      noću
__________________________________________________________________________

1.   Bolnice, klinike, domovi zdrav-
    lja i sl.
__________________________________________________________________________

1.1.  Bolesničke sobe                 35       30
1.2.  Ordinacije                       40       40
1.3.  Operacijski blok bez medicin-
    skih uređaja i opreme                  35       35
2.   Hoteli, moteli, domovi, samaćki
    hoteli i sl.
2.1.  Hotelske sobe "A" kategorije i
    viših kategorija:
    - od izvora buke u zgradi i sta-
    cionarnih izvora izvan zgrade              35       30
    - od nestacionarnih izvora buke
    izvan zgrade                      40       35
2.2.  Hotelske sobe "B" kategorije i
    nižih kategorija:
    - od izvora buke u zgradi i sta-
    cionarnih izvora izvan zgrade              40       35
    - od nestacionarnih izvora buke 
    izvan zgrade                      45       40
2.3.  Spavaonice u domovima:
    - od izvora buke u zgradi i sta-
    cionarnih izvora izvan zgrade              40       35
    - od nestacionarnih izvora buke
    izvan zgrade                      45       40
2.4.  Sobe u samačkim hotelima
    - od,izvora buke u zgradi i sta-
    cionarnih izvora izvan zgrade              40       35
    - od nestacionarnih izvora buke 
    izvan zgrade                      45       40
__________________________________________________________________________
3.   Škole,fakulteti,biblioteke,
    naučnoistraživački instituti i sl.
__________________________________________________________________________
3.1. Amfiteatri i učionice                   40       40
3.2. Kabineti na fakultetima                  35       35
3.3. Kabineti u školama                 40       40
3.4. Čitaonice,biblioteke                    40       40
__________________________________________________________________________
4. Dvorane
__________________________________________________________________________
4.1.  Kino dvorane                      40       40
4.2.  Kazališta                        30       30
4.3.  Koncertne dvorane                    30       30
__________________________________________________________________________
5.   Ustanove za predškolsku djecui sl.
__________________________________________________________________________
5.1.  Sobe za odmor djece:
    - od izvora buke u zgradi i stacionarnih 
    izvora izvan zgrade                   40       35
    - od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade      45       35
5.2.  Sobe za rad s djecom                  45       45
______________________________________________________________


    Tablica 3
__________________________________________________________________________
                            Najviše dopuštene 15-minutne
                            razine Leq u dBA
Redni  Namjena prostorije           ______________________________________
broj                                  danju      noću
__________________________________________________________________________

1.       Bolničke zone,oporavilišta,zone
        odmora i rekreacije,kulturno-
        -povijeni lokaliteti i veliki parkovi      50       40
__________________________________________________________________________
2.       Stambena gradska područja,ostala 
        naselja, turističke zone,kampovi i 
        zone odgojno-obrazovnih institiucija, 
        naučnoistraživački instituti          55       45
__________________________________________________________________________
3.       Poslovno-stambena zona s objektirna 
        javne namjene izvan gradskog središta,
        dječja igrališta                60       50
__________________________________________________________________________
4.       Poslovno-stambena zona s objektima 
        javne namjene unutar gradskog središta,
        zone duž autoputeva i glavnih gradskih
        prometnica                   65       50
__________________________________________________________________________
5.       Industrijska,skladišna i servisna područja   Na granici ove zone buka
        te područja transportnih terminala,       ne smije prelaziti dopuštene
        bez stanova*                  razine u zoni s kojom graniči.
__________________________________________________________________________
* unutar ovih područja treba se ravnati u skladu s propisima o zaštiti na radu iz člana 1.stava 2 ovoga pravilnika.