Dogovor o usklađivanju visine taksa za izdavanje i produžavanje putnih isprava, za izdavanje viza na putnu ispravu i za stjecanje i prestanak državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugosla

NN 37/1990 (25.9.1990.), Dogovor o usklađivanju visine taksa za izdavanje i produžavanje putnih isprava, za izdavanje viza na putnu ispravu i za stjecanje i prestanak državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugosla

DOGOVORI

Na temelju člana 244. stava 2. alineje 3. Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Amandmana XXXIX. na Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Skupština Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, Skupština Socijalističke Republike Crne Gore, Sabor Republike Hrvatske, Sobranje Socijalističke Republike Makedonije, Skupština Republike Slovenije, Skupština Socijalističke Republike Srbije, Skupština Socijalističke Autonomne Pokrajine Kosova i Skupština Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine zaključuju

DOGOVOR

o usklađivanju visine taksa za izdavanje i produžavanje putnih isprava, za izdavanje viza na putnu ispravu i za stjecanje i prestanak državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Član 1.

Skupštine republika i skupštine autonomnih pokrajina (u nastavku teksta: sudionici Dogovora) suglasne su da, radi osiguranja jedinstvenog iznosa administrativnih taksa za upravne radnje, propišu visinu taksa odnosno da poduzmu mjere da se dogovorom općina osigura da visina tih taksa koju one utvrđuju iznosi, i to:

A) za izdavanje, produženje ili izdavanle duplikata pucne isprave za putovanje u inozemstvo: Plaća se dinara dinarska protuvrijednost

1 ) za državljane SFRJ : u US dolarima a) za izdavanje putne isprave 30,00

b) za produženje važnosti putne isprave 30,00

c) za izdavanje putne isprave za stalni boravak u inozemstvu 200,00

d) za izdavanje dječje putne isprave 10.00

e) za izdavanje duplikata putnih isprava pod a), b) i d) 120,00 f) za. izdavanje duplikata putne isprave za stalni boravak u inozemstvu pod c) 800,00 g) za izdavanje zajedničke (kolektivne) putne isprave - za svaku osobu po 15

2) za strane državljane:

a) za izdavanje putnog lista za strance 14

b) za izdavanje putne isprave osobi bez državljanstva 15

c) za izdavanje putne isprave za izbjeglice 10

B) za izdavanje vize za putnu ispravu:

1) za državljane SFRJ:

a) za vizu na neograničeni broj putovanja 15,00

b) za poslovnu vizu (klauzula "poslovno") 10,00

c) za vizu za kolektivni pasoš za svaku osobu po 7,00

2) za strane državljane (na graničnom prijelazu):

a) za ulazno-izlaznu vizu 14

b) za izlaznu vizu 14

c) za tranzitnu vizu 13

d) za turističku propusnicu 5

3) za strane državljane u zemlji: a) za izlazno-ulaznu vizu, za jedno putovanje 5

b) za izlazno-ulaznu vizu, za više putovanja 14

c) za izlazno-ulaznu vizu. za neograničeni broj putovanja 16

d) za izlaznu vizu 3

e) za privremeni boravak do tri mjeseca 5

f) za privremeni boravak preko tri mjeseca 10

Član 2.

Sudionici Dogovora suglasni su da za rješenje o stjecanju državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije propišu taksu u dinarskoj protuvrijednosti od 500 US$, a za rješenje o prestanku državljanstva propišu taksu u dinarskoj protuvrijednosti od 1.000 US$.

Član 3.

Sudionici Dogovora suglasni su da propišu da strane fizičke osobe plaćaju taksu u dinarima. Iznos takse iskazan u stranoj valuti služi kao osnovica za obračun u dinarima po tečaju utvrđenom na pretposljednjem međubankarskom sastanku jedinstvenoga deviznog tržišta u tjednu koji prethodi tjednu u kojem je nastala obveza plaćanja takse

Član 4.

Sudionici Dogovora suglasni su da se visina taksa iskazanih u dinarima za izdavanje i produžavanje putnih isprava. za izdavanje viza na putnim ispravama i za stjecanje i prestanak državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije usklađuje dva puta godišnje. Sudionici dogovora suglasni su da se visina taksa iz stava 1. ovog člana usklađuje do 30. lipnja tekuće godine za II. polugodište te godine na osnovi indeksa rasta maloprodajnih cijena na teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za razdoblje siječanj-ožujak tekuće godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a na osnovi službenih podataka Saveznog zavoda za statistiku.

Član 5.

Sudionici Dogovora suglasni su da, radi istovremenoga i jedinstvenog usklađivanja iznosa taksa iz čl. 1. i 2. ovog dogovora, surađuju sa saveznim organom uprave nadležnim za poslove financija.

Član 6.

Sudionici Dogovora obavezuju se da u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog dogovora usuglase svoje propise u smislu čl. 1. i 2. ovog dogovora.

Član 7.

Na dan stupanja na snagu ovog dogovora prestaje važiti Dogovor o usklađivanju visine taksa za izdavanje i produžavanje putnih isprava, za izdavanje viza za putnu ispravu i za stjecanje i prestanak državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SR BiH", br 23/87, "Službeni Vesnik SRM", br 34/87, "Narodne novine", br. 44/87, "Službeni glasnik SRS", br. 31/87, "Uradni list SRS", br. 35/87, službeni list SAPV" br. 23/87, "Službeni list SAPK", br 28/87)

Član 8.

Ovaj dogovor smatra sa zaključenm kad ga potpišu ovlašteni predstavnici skupština republika i skupština autonumnih pokrajina

Član 9.

Sudionici Dogovora suglasni su da Dogovor objave u svojim službenim glasilima u roku osam dana od dana popisivanja dogovora.

Član 10

Ovaj dogovor stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenirn glasilima republika i autonomnih pokrajina

Za Skupštinu SR Bosne i Hercegovine

Ljiljana Stanišić, v. r.

Za Skupštinu SR Crne Gore

Miodrag Leković, v. r.

Za Sabor Republike Hrvatske

dr. Branko Babac, v. r.

Za Sobranje SR Makedonije

Metodije Toševski, v. r.

Za Skupštinu Republike Slovenije

Igor Bavčar, v. r.

Za Skupštinu SR Srblje

Jovan Zebić, v. r.

Za Skupštinu SAP Kosova

Rajko Čolović, v. r.

Za Skupštinu SAP Vojvodine

Marija Drča-Ugren, v. r.