Odluka o visini posebnog doprinosa za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta za vrijeme trajanja Dječjeg tjedna

NN 38/1990 (29.9.1990.), Odluka o visini posebnog doprinosa za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta za vrijeme trajanja Dječjeg tjedna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 103. Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta ("Narodne novine", br. 20/81 i 20/90), Vlada republike Hrvatske donosi

ODLUKU

o visini posebnog doprinosa za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta za vrijeme trajanja Dječjeg tjedna

1. U svrhu osiguranja potrebnih sredstava za stvaranje povoljnijih uvjeta za razvoj društvene brige o djeci, proširivanja njene materijalne osnove rada i populariziranja postignutih rezultata u vrijeme trajanja Dječjeg tjedna naplaćivat će se poseban doprinos za društvenu brigu o djeci, i to:

1) na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom i međugradskom zraćnom, željezničkom, brodskom i autobusnom saobraćaju, ako vrijednost putničke karte iznosi

- do 50,00 dinara 1,00 dinar

- od 51,00 do 150,00 dinara 2,00 dinara

-preko 150,00 dinara 2.50 dinara

2) na ulaznice za sportske utakmice i sportske priredbe ako vrijednost ulaznice iznosi:

- do 50.00 dinara 1.00 dinar

- od 51,00 do 150.00 dinara 2,00 dinara

- preko 150,00 dinara 2,50 dinara

3) na ulaznice za kazališta, kinematografe i sve druge priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, ako vrijednost ulaznice iznosi:

- do 50,00 dinara 1,00 dinar

-preko 50,00 dinara 2,00 dinara

4) za poštanske pošiljke na teritoriju Republike Hrvatske, osim na pošiljke novina i ćasopisa, 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutrašnjem poštanskom pI-ometu. Priredbama u smislu stava 1. ove točke pod 3) ne smatraju se izložbe slika, kao i drugih predmeta umjetničkih i muzejskih vrijednosti, niti priredbe koje organiziraju učenici i studenti u okviru škola, fakulteta i akademija za učenike i studente.

II.

Poseban doprinos za društvenu brigu o djeci iz točke I. ove odluke naplaćuju organizacije koje prodaju putničke karte, ulaznice za kazališta. kinematografe, sportske i druge priredbe, te poštanske vrijednosnice.

III.

Naplata posebnog doprinosa iz točke I. ove odluke pod 2) i 3) vrši se u gotovu novcu pri prodaji svake pojedine ulaznice, a naplata posebnog doprinosa iz točke I. ove odluke pod 1) i 4) vrši se u markicama (naljepnicama) koje se izdaju u tu svrhu.

IV

Republički fond društvene brige o djeci predškolskog uzrasta vodi brigu o izdavanju, distribuciji i povlačenju iz upotrebe markica posebnog dorinosa na prodane putničke karte u međumjesnom i međugradskom zračnum, željezničkom, brodskom i autobusnom saobraćaju i na pošiljke u unutrašnjem prometu.

V.

Novčana sredstva prikupljena za vrijeme trajanja Dječjeg tjedna uplaćuju se na račun samoupravnih interesnih zajednica, odnosno fondova društvene brige o djeci predškolskog uzrasta na području na kojem su prikupljena.

VI.

Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o visini posebnog doprinosa za društvenu brigu o dječi predškolskog uzrasta za vrijeme trajanja Dječjeg tjedna ("Narodne novine", br. 37/89 od 28. kolovoza 1989. godine). Ova odluka stupa na snagu sljedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 601-01/90-01/02

Urbroj 5030104-90-3

Zagreb, 25. rujna 1990.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.