Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje auto-cesta i određenih objekata na cestama

NN 38/1990 (29.9.1990.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje auto-cesta i određenih objekata na cestama

REPUBLIČKA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA CESTE HRVATSKE

Na temelju člana 77. stava 1 Zakona o cestama("Narodne novine", br. 29/84, 47/86 i 24/87), člana 57. stava 1 Zakona o deviznom poslovanju("Službeni list SFRJ", br. 66/87) i člana 19. Statuta Republičke interesne zajednice za ceste Hrvatske("Narodne novine", br. 10/86), Skupština Republičke interesne zajednice za ceste Hrvatske na sjednici od 27. rujna. 1990. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje auto-cesta i određenih objekata na cestama

Član 1.

U Odluci o visini posebne naknade za korištenje auto-cesta i određenih objekata na cestama("Narodne novine", br. 54/88, 21/89, 44/89, 55/89 i 28/90) član 5. mijenja se i glasi: "Za vozila registrirana na teritoriju SFRJ plaća se 50 % naknade utvrđene članom 3. i 4. Odluke o visini naknade za korištenje auto-cesta i određenih objekata na cestama("Narodne novine", br. 54/88, 44/89 i 28/90) ".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama"

br. II-5774/1-1990

Zagreb, 27. rujna 1990.

Predsjednik Skupštine RSIZA-a za ceste Hrvatske

Stjepan Citković, inž, v.r.