Pravilnik o organiziranju školske godine u srednjim školama

NN 39/1990 (4.10.1990.), Pravilnik o organiziranju školske godine u srednjim školama

MINISTAR PROSVJETE, KULTURE, FIZIČKE I TEHNIČKE KULTURE

Na temelju člana 98 stava 6. Zakona o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", broj 42/89 - prečišćeni tekst) ministar prosvjete, kulture, fizičke i tehničke kulture donosi

PRAVILNIK

o organiziranju školske godine u srednjim školama

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se početak i završetak školske gndine i nastave, te trajanje odmora učenika srednjih škola.

Članak 2.

Šknlska godina u srednjim školama počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza naredne godine i dijeli se na dva semestra Nastava, u pravilu. počinje prvog ponedjeljka u mjesecu rujnu, a završava u subotu najbližu 15. lipnju - osim za učenike završnog razreda - kojirna nastava završava mjesec dana ranije

Članak 3.

Zimski odmor- počinje 24. prosinca i traje do 8. siječnja, a ljetni odmor traje od 1. srpnja do 31. kolovoza. U srednjim školama u kojima se praktična nastava može obavljati samo u određeno godišnje doba, vrijeme odlmora može se prilagoditi potrebama praktične nastave. učenici i nastavnici imaju pravo na korištenje tjednih odmora i slobodnkh dana u vrijeme državnih i vjerskih praznika u skladu s posebnim uputama Ministarstva.

Članak 4

Iznimno, vrijeme trajanja zimskog i ljetnog odmora te početak nastave može se zbog klimatskih ili drugih nepredvidenih okolnosti odrediti i izvan navedenih rokova na zahtjev općinskog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja i po odobrenju Ministarstva prosvjete, kulture. fizkke i tehničke kulture Republike Hrvatske.

Članak 5

Tijekom školske godine srednja škola je dužna ostvariti najmanje 175 nastavnih radnih dana u skladu s nastavnim planom i programom Ukoliko srednja škola ne ostvari propisan minimum nastavnih radnih dana do roka utvrđenog u članku 2. ovoga pravilnika, dužna je produžiti odgojno-obrazovni rad do ispunjenja utvrđenih obaveza.

Članak 6

. Đački domovi dužni su uskladiti svoj kalendar rada za svaku školsku godinu s odredbama ovoga pravilnika a u skladu s posebnostima svoga rada.

Članak 7

Odredbe ovoga pravilnika primjenjivat će se od školske 1990/91. godine.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim nnvinama"

Klasa 602-01 /90-77

Ur-broj 532-02/2-90-02

Zagreb, 28. kolovoza 1990.

Zamjenik ministra prosvjete, kulture. fizičke i tehničke kulture

dr. Rasima Kajić, v. r.