Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti

NN 40/1990 (6.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti

Proglašava se Zakon u izmjenama i dopunama Zakona u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listupada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa 011-01/90/01/99

Urbroj 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti

Članak 1.

U Zakonu o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 14/86) naziv glave II. mijenja se i glasi: "II. Potrebe i interesi društva u oblasti znanosti i osiguranje sredstava za njihovo ostvarivanje", a naziv podglave "1. Planiranje znanstvenoistraživačke djelatnosti" briše se.

Članak 2.

Članovi 13. i 14. mijenjaju se i glase: Članak 13. Sredstva za financiranje Ustavom i zakonom utvrđenih potreba i interesa društva u oblasti znanosti osiguravaju se u budžetu Republike Hrvatske. Članak 14. Sredstva iz članka 13. ovoga zakona raspoređuje ministar znanosti, tehnologije i informatike na način i prema kriterijima propisanim podzakonskim aktom. Za cjelovit uvid, nadzor i odlučivanje o sredstvima ministar znanosti, tehnologije i informatike osniva savjetodavna i radna tijela i nadzomu službu.

Članak 3.

U članku 15. stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 16. stavci 2. i 3. brišu se

Članak 5.

Članci 17. i 19. brišu se.

Članak 6.

Podglava "2. Sredstva za znanstvenoistraživačku djelatnost" i članci 20. do 29. brišu se.

Članak 7.

Podglava "3. Stjecanje dohotka u znanstvenoistaživačkim organizacijama udruženog rada" i članci 30. do 33. brišu se.

Članak 8.

Glava "III. Samuupravno interesno organiziranje znanstvenoistraživačke djelatnosti" i članci 34. do 43. brišu se.

Članak 9.

Glava "IV. Odnosi samoupravne interesne zajednice znanosti i društveno-pulitičkih zajednica" i članovi 44. do 47. brišu se.

Članak 10.

U članku 57. u stavku 1. brišu se riječi "Socijalističke", "Socijalističkoj" i "i Samoupravne interesne zajednice znanosti". U stavku 3 brišu se riječi "Socijalističke" i "Socijalističkoj" U stavku 4. briše se riječ "Socijalističke". Stavak 5. mijenja se i glasi: "Sredstva za rad matičnih komisija osiguravaju se iz sredstava za financiranje znanosti i sredstava za financiranje usmjerenog obrazovanja".

Članak 11.

U članku 64. stavak 3. mijenja se i glasi: "Sredstva za znanstveno osposobljavanje i usavršavanje istraživača, koje se provodi u okviru programa ministarstva nadležnog za znanost, osiguravaju sporazumno znanstvenoistraživačke i druge organizacije te ministarstvo nadležno za znanost".

Članak 12.

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi: "Postdiplomski studiji za znanstveno usavršavanje organiziraju se u skladu s društvenim potrebama i mogućnostima znanstvenoistraživačkih organizacija koje će organizirati i izvoditi postdiplomski studij". Stavci 2. i 3. se brišu, a stavci 4, 5. i 6. postaju stavci 2, 3. i 4.

Članak 13.

U članku 71. stavak 1. se briše, a u stavku 2. iza riječi sveučilišta" umjesto zareza stavlja se točka a riječi iza točke se brišu.

Članak 14.

U članku 93. u stavku 2. umjesto riječi "Samoupravna interesna zajednica znanosti" stavljaju se riječi "ministarstvo nadležno za znanost".

Članak 15.

Članak 102. se briše.

Članak 16.

U članku 103. u stavku 1. brišu se točke 3. i 5. a točke 4, 6. i 7. postaju točke 3" 4. i 5. Stavak 2 briše se. Stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi: "Ministarstvo nadležno za znanost utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti iz statuta 1. ovoga članka".

Članak 17.

U članku 108. u stavku 2. iza riječi "stručne komisije" stavlja se točka, a tekst iza točke se briše.

Članak 18.

Članak 109. se briše.

Članak 19.

Članak 111 se briše.

Članak 20.

U članku 115. u stavku 2. brišu se riječi "predstavnika osnivača, Samoupravne interesne zajednice znanosti i Privredne komore Hrvatske odnosno općeg udruženja odgovarajuće grupacije".

Članak 21.

U članku 119. u stavku 3. brišu se riječi "Samoupravnu interesnu zajednicu znanosti".

Članak 22.

U članku 120. u stavku 3. brišu se riječi "Samoupravna interesna zajednica znanosti", a u stavku 4. riječi "Samoupravne interesne zajednice".

Članak 23.

U članku 127. u stavku 3. i 4. brišu se riječi "Samoupravne interesne zajednice znanosti".

Članak 24.

Članak 132. se briše.

Članak 25.

U članku 135. u stavku 1. riječi "Izvršno vijeće Sabora" zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske".

Članak 26.

U članku 136. u stavku 2. brišu se riječi "odnosno programa prihvaćenih u Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti ili u osnovnoj zajednici". Stavak 3. ovoga članka se briše.

Članak 27.

U članku 140. u stavku 2. riječi "te u oblasti društvenih i humanističkih znanosti pod nazivom "Božidar Adžija", zamjenjuju se riječima "te u oblasti društvenih i humanističkih znanosti pod nazivom "Bartul Kašić".

Članak 28.

Od dana stupanja na snagu ovoga zakona a najduže do 31. prosinca 1990 godine sredstvima koja se osiguravaju za znanstvenoistraživačku djelatnost, temeljem odredbi Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, drugih propisa i samoupravnih sporazuma, plačanjem doprinosa Samoupravnoj interesnoj zajednici znanosti Republike Hrvatske upravlja Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike i na njega prelaze sredstva, prava i obveze Samoupravne interesne zajednice znanosti, te prava i obveze njenih organa. Skupština Samoupravne interesne zajednice znanosti nastavlja s radom kao savjetodavno tijelo Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike. Radnike Radne zajednice Samoupravne interesne zajednice znanosti preuzima Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike.

Članak 29.

U odredbama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti riječi "osnovna organizacija udruženog rada" i "organizacija udruženog rada" u odgovarajučem padež, zamjenjuju se riječju "organizacija" u odgovarajućem padežu, a riječ "Socijalistička" u odgovarajućem padežu briše se.

Članak 30.

Ministar za znanost, tehnologiju i informatiku propisat će način i kriterije za raspoređivanje sredstava za financiranje potreba i interesa društva u oblasti znanosti po pribavljenom mišljenju ministra za financije.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Samciupravnoj interesnoj zajednci Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/90).

Članak 32

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", time da se odredba članka 6. primenjuje od 1. siječnja 1991. godine.

Klasa 640-01/90-03/04

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.