Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

NN 40/1990 (6.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona u zapošljavanju, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa : 011-01/90-01/90

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju ("Narodne novine", br.19/90) član 1. mijenja se i glasi:

"Ovim se zakonom, uređuju prava i obveze radnika, njihovih organizacija i poslodavaca i društveno-političkih zajednica u vezi s ostvarivanjem prava na rad, osniva republički zavod za zapošljavanje kao i ostvarivanje prava radnika za vrijeme nezaposlenosti na načelima uzajamnosti i solidamosti, te druga pitanja na području zaposlenosti i zapošljavanja."

Član 2

Član 2. mijenja se i glasi:

"Za obavljanje poslova zapošljavanja i u vezi sa zapošljavanjem osniva se Republički zavod za zapošljavanje Hrvatske (u daljem tekstu: Republički zavod).

Sjedište Republičkog zavoda je u Zagrebu.

Republički zavod osniva područne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu područna služba).

Republički zavod je pravna osoba i u skladu sa zakonom upisuje se u sudski registar kod nadležnog suda".

Član 3.

lza člana 2. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 2a.

U članovima 3, 4, 5. stav 1. i 3, 9, 13, 36. u prvom redu, 44. te u naslovu poglavlja II i III, u različitim padežima u jednini i množini, brišu se riječi"zavod" i "zavod i"

U članovima 14, 15, 17. stav 2, 18, 22, 23, 24, 25, 26. stav 1, 27, 36. alineja 1, 38, 39. stav 1. i 2, 40, 46. stav 4, 47, 50. stav 2, 55. stav 1, 56. stav 1. točka 3, 57, 65. stav l, 67. stav 2. u zadnjem redu, 68. stav 1. u prvom redu i stav 2, 69. stav 1, 70. stav 1, 74. u trećem redu. 80. stav 2, 81. stav 1. riječ "zavod" u različitim padežima zamjenjuje se riječima "područna služba" u odgovarajućem padežu.

U članovima 23. stav 2. zadnja riječ, 36. alineja 1. i 4, 41, 42, 43, 45. točka 3, 67. stav 1. i 2, 68. stav 1. u trećem redu, 69. stav 2, 70. stav 2, 71. stav 1. i 3, 74. u drugom redu, 80. stav 1. u drugom redu, riječ "zavod" zamjenjuje se riječima "Republički zavod".

Član 4.

Član 7. briše se.

Član 5.

Član 8. mijenja se i glasi:

"Nadzor nad zakonitošću rada Republičkog zavoda vrši nadležno ministarstvo za poslove rada."

Član 6.

Član 10. briše se.

Član 7.

Član 11. mijenja se i glasi:

"Republički zavod je dužan osigurati obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom za područje općina".

Član 8.

Član 12. briše se.

Član 9.

U članu 14. alineja 5. briše se.

Član 10.

U članu 28. u stavu 1. briše se riječ "Socijalističke", a riječi "republički organ uprave nadležan za rad" zamjenjuju se riječima "nadležno ministarstvo za poslove rada".

U stavu 2. riječi "republički organ uprave nadležan za rad" zamjenjuju se riječima "nadležno ministarstvo za poslove rada".

Član 11.

Član 29. mijenja se i glasi:

"Republičkim zavodom upravlja Upravni odbor"

Član 12.

Član 30. briše se.

Član 13.

Član 31. mijenja se i glasi:

"Upravni odbor Republičkog zavoda ima 7 članova, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

U sastavu Upravnog odbora su zastupljeni predstavnici radnika i poslodavaca"

Član 14.

Član 32. mijenja se i glasi:

"Članovi Upravnog odbora republičkog zavoda imenuju se na četiri godine"

Član 15.

Član 33. briše se.

Član 16.

Član 34. mijenja se i glasi:

"Radi ostvarivanja politike razvoja i unapređenja zaposlenosti i zapošljavanja Upravni odbor Republičkog zavoda upravlja radom Republičkog zavoda i u tu svrhu

- donosi statut i druge opće akte;

- donosi program i plan rada Republičkog zavoda;

- odlučuje o poduzimanju mjera za ostvarivanje aktivne politike zapošljavanja i socijalne sigumosti nezaposlenih radnika;

- prati i razmatra ostvarivanje obaveza koje proizlaze iz međunarodnih konvencija iz oblasti zapošljavanja;

- razmatra izvještaje o radu Republičkog zavoda i područnih službi, te odlučuje o poduzimanju odgovarajućih mjera;

- donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun Republičkog zavoda;

- odlučuje o korištenju sredstava;

- donosi odluku o osnivanju područnih službi;

- bira i razrješava radnike s posebnim ovlaštenjima i odgovomostima;

- poduzima mjere za osiguranje jedinstvenog informacijskog sistema u djelatnosti zapošljavanja;

- osniva komisije i druga radna tijela;

- raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima od interesa za obavljanje djelatnosti zapošljavanja"

Član 17.

Član 35. mijenja se i glasi:

"Direktora Republičkog zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Direktor Republičkog zavoda ima jednog ili više pomoćnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Direktor Republičkog zavoda predstavlja i zastupa Republički zavod i rukovodi njegovim radom.

Direktor i pomoćnici Republičkog zavoda imenuju se na četiri godine."

Član 18.

U članu 36. riječi "savjetu" zamjenjuju se riječima "Upravnom odboru".

Član 19.

Član 37. briše se.

Član 20.

U članu 72. u stavu 1. riječi nadležna zajednica" zamjenjuju se riječima "Republički fond", a u predzadnjem redu riječ "zajednice",zamjenjuje se riječju "fond".

Član 21.

Član 73. mijenja se i glasi:

"Prava radnika za vrijeme nezaposlenosti ostvaruju se u područnoj službi na čijem području mu je prestao radni odnos ili u područnoj službi u kojoj je evidentiran radi traženja zaposlenja.

Ako ostvarivanje udredenog prava nije uvjetovano prethodnim radom, nezaposlena osoba ostvaruje to pravo u područnoj službi u kojoj je evidentirana radi traženja zaposlenja."

Član 22.

U članu 75. u stavu 1 riječi "na teret zavoda" brišu se.

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Republički zavod ima pravo na povrat doprinosa koje je uplatio za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje, te doplatak za djecu od nadležnih republičkih fondova."

Član 23.

Iza člana 77. dodaju se novi članovi koji glase:

"Član 77a.

Doprinos za zapošljavanje obračunava se po stopi od 0,54% iz osobnog dohotka radnika i uplačuje se Republičkom zavodu.

Član 77b.

Ako sredstva ostvarena po stopi za financiranje djelatnosti zapošljavanja nisu dostatna, za materijalno-pravnu zaštitu koristiti će se bespovratno sredstva ostvarena na osnovi Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidamosti za poticanje zapašljavanja ("Narodne novine", broj 33/89).

Odluku o korištenju sredstava iz stava 1. ovoga člana donosi Vlada Republike Hrvatske.

Član 77c·

Radnici privremeno zaposleni u inozemstvu plaćaju doprinos po stopi utvrđenoj ovim zakonom na osnovicu koju ugovore s Republičkim zavodom."

Član 24.

U članu 80. u stavu 1. u točkama 1. do 4. iza riječi "ako" dodaju se riječi "područna služba".

Član 25.

Član 83. mijenja se i glasi:

"Zavodi za zapošljavanje i Republički zavod za zapošljavanje prestaju s radom 15. listopada 1990."

Član 26.

Član 84. mijenja se i glasi:

"Republički zavod koji počinje s radom 16. listopada 1990. godine, sastavit će završne račune Zavoda za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zapošljavanje.

Republički zavod urediti će svoju organizaciju, donijeti statut i druge opće akte u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Do isteka roka iz stava 1. ovoga člana shodno će se primjenjivati postojeći opći akti zavoda i Republičkog zavoda, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona."

Član 27.

Član 85. mijenja se i glasi:

"Republički zavod s početkom rada preuzima radnike zatečene u radnom odnosu u zavodima i Republičkom zavodu, kao i sredstva, prava i obveze zavoda za zapošljavanje i Republičkog zavoda."

Član 28.

Član 86. mijenja se i glasi:

"Do konstituiranja Upravnog odbora Republičkog zavoda, postojeći organi zavoda i Republičkog zavoda nastavljaju s radom".

Član 29.

Član 87. briše se.

Član 30.

Iza člana 93. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 93a

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o financiranju zapošljavanja ("Narodne novine", broj 31/90)"

Član 31.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda prećišćeni tekst Zakona o zapošljavanju.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 100-01/90-03/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.