Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

NN 40/1990 (6.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01 /90-01 /91

Urbroj : 71 -90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

Član 1.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89. i 57/89) član 2. mijenja se i glasi:

"Poduzeća, organizacije društvenih djelatnosti, banke i druge financijske organizacije, organizacije za osigurarije, zadruge i drugi oblici suradnje i zajedničkog poslovanja sa stranom osobom (u daljem tekstu: organizacije) i radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom, odnosno osobnim radom i sredstvima u vlasništvu gradana, građanske pravne i fizičke osobe, poljoprivredna gospodarstva, predstavništva stranih tvrtki i diplomatska i konzulama predstavništva (u daljem tekstu: poslodavci) osiguravaju radnicima u radnom odnosu odnosno radnim ljudima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, te povečana prava koja se temelje na radu radnika na osobito teškim i za zdravlje štetnim poslovima i na radu posebne prirode ili težine opasnosti koji se računa u staž osiguranja s povečanim trajanjem, te u tu svrhu osiguravaju sredstva iz svog dohotka odnosno dobiti organizacije odnosno prihoda koji poslodavac ostvari obavljanjem svoje djelatnosti."

Član 2.

U članu 3. u stavu 1. riječi "na samoupravnim osnovama" brišu se.

Član 3.

U članu 4. u stavu 1. u alineji 4. iza riječi "ovim zakonom" stavlja se točka, a riječi " samoupravnim općim aktom samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja" brišu se.

Član 4.

Član 5. mijenja se i glasi:

"Za ostvarivanje ustavom i zakonom zajamčenih prava radnika odnosno drugih radnih ljudi i korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i utvrđenih potreba i interesa društva u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja ovim zakonom osnivaju se republički fondovi mirovinskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: republički fond)."

Član 5.

U članu 6. stav 1. i 2. brišu se.

Član 6.

U članu 7. stav 2. mijenja se i glasi

"Rad republičkog fonda je javan. Republički fond je dužan o svojem radu izvještavati Sabor Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje."

Član 7.

Član 11. mijenja se i glasi:

"(1) Organizacije, fondovi, zavodi i drugi oblici organiziranja društvenih djelatnosti, općine i Republika Hrvatska stvaraju uvjete za provođenje prevencije invalidnosti i osiguravaju zaštitu invalida rada i drugih invalidnih osoba glede osposobljavanja za rad i njihova zapošljavanja.

(2) U provođenju preventivnih mjera i akcija (sanacija radne sredine, higijenski uvjeti rada, zaštita na radu i dr.) za koje su nosioci programa, osiguravanja sredstava i organiziranja aktivnosti pravne osobe iz stava 1. ovoga člana, surađuju i republički fondovi. Ta suradnja ostvaruje se dogovaranjem o sadržaju i oblicima suradnje i osiguranju sredstava potrebnih za ostvarivanje programa zadataka određenih preventivnih mjera i akcija."

Član 8.

Član 12. mijenja se i glasi:

"(1) Sredstva potrebna za ostvarivanje prava i obaveza iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguravaju se doprinosom iz osobnog dohotka, doprinosom iz dohotka i drugih izviora, u skladu sa zakonom.

(2) U osiguravanju sredstava za mirovinsko i invalidskog osiguranje sudjeluje i Republika Hrvatska, u skladu sa zakonom "

Član 9.

U članu 14 u stavu 2. riječi "Samoupravne intieresna zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljem tekstu: Zajednica)" zamjenjuju se riječima "Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ( u daljem tekstu: Republički fond radnika)"

U stavu 3. riječi "Zakonom o radnim odnosima radnika u udruženom radu" zamjenjuje se riječima "propisima o radnim odnosima"

Član 10.

U članu 18. u stavu 4. riječi "Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba" zamjenjuju se riječima "propisima o zapošljavanju "

Član 11.

Član 22. mijenja se i glasi:

"(1) Osobe na dobrovoljnim akcijama koje organizira društveno politička zajednica osigurane su za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja čiji je uzrok (bolest, povreda izvan rada, povreda na radu ili profesionalna bolest) nastao za vrijeme boravka na takvim akcijama u Republici, kao i za vrijeme organiziranog putovanja od mjesta prebivališta do mjesta izvođenja dobrovoljnih akcija i obratno.

(2) Općim aktom Republičkog fonda radnika, odreduje se na koje se dobrovoljne akcije primjenjuju odredbe stava 1. ovoga člana."

Član 12.

U članu 24. riječi "sa Zakonom o radnim odnosima radnika u udruženom radu" zamjenjuje se riječima "s propisima o radnim odnosima."

Član 13.

U članu 24a. riječi "uputila zajednica za zapošljavanje u skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba" zamjenjuju se riječima "uputio nadležni zavod ili služba određena prema propisima o zapošljavanju."

Član 14.

U članu 25. u stavu 2. točka 2. riječi "općina ili društveno-politička organizacija" zamjenjuje se riječima "društveno-politička zajednica."

U stavu 2. u točki 6. riječi "općinska i republička organizacija Saveza socijalističke omladine Hrvatske" brišu se.

Član 15.

U članu 35. u stavu 7. iza riječi "zajednici" stavlja se zarez i dodaju riječi "republičkom fondu ili drugom oblikuk organiziranja."

Član 16.

U članu 53. stav 3. mijenja se i glasi:

"(3) Ako zbog prirode djelatnosti u organizaciji nema odgovarajućeg radnog mjesta na koje bi se radnik - invalid rada mogao rasporediti, organizacija je dužna radniku osigurati posao u drugoj organizaciji odnosno kod drugog poslodavca uz uvjete i na način utvrđene općim aktom organizacije. Ista obveza organizacije postoji prema radniku

- invalidu rada i u slučaju ostvarivanja prava na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju."

Član 17.

Č članu 54. u stavu 1. riječi "samoupravnim općim aktom Zajednice radnika, u sklaclu s društvenim dogovoromi ovim zakonom" zamjenjuju se riječima " općim aktom Republičkog fona radnika"

U stavu 2. riječi "Društvenim dugovorom" zamjenjuju se riječima "općim aktom iz Stava 1. ovoga člana."

Stav 3. briše se.

Član 18.

U članu 59. u stavu 1. riječi "samoupravne interesne zajednice" zamjenjuju se riječima "fondovi, zavodi i drugi oblici organiziranja društvenih djelatnosti"

Clan 19.

U članu 64. u stavu 1. riječi "samoupravnim sporazunom, društvenim dogovorom i" brišu se.

Stav 2. briše se.

Član 20.

U članu 99. u stavu 2. riječi "Izvršno vijeće Sabora" zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske."

Član 21.

U članu 115. u stavu 2. riječi "utvrđenoj samoupravnim sporazumom iz člana 199. ovoga zakona" zamjenjuju se riječima "koju utvrđuje Sabor."

Član 22.

U članu 121. stav 5. briše se.

Član 23.

U članu 122. stav 3. mijenja se i glasi:

"(3) Na osnovi utvrđenog stanja republički fond općim aktom utvrđuje potrebu, slučajeve i način usklađivanja ranije određenih s kasnije određenim mirovinama, uzimajući pri torme u obzir stanje i predvidivo kretanje sredstava republičkog fonda."

Član 24.

U članu 129. stav 1. mijenja se i glasi:

"(1) Starosna i porodična mirovina pripada od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu, s tim što se pravo na starosnu mirovinu može ostvariti nakon prestanka osiguranja. Zahtjev za priznanje prava na starosnu mirovinu može se podnijeti i prije prestnka osiguranja uz pružanje odgovarajućih dokaza o njegovu prestanku."

Stav 2. briše se.

Stav 3. postaje stav 2.

U stavu 4. koji postaje stav 3, riječi "prema stavu 1. i 2. ovoga člana" brišu se.

U stavu 5., koji postaje stav 4., riječi "i za šest mjeseci u natrag" brišu se.

Stav 6. briše se.

Član 25.

U članu 153a. riječi "odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i materijalno pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba" zamjenjuju se riječima "propisima o radnim odnosima i propisima o zapošljavanju."

Član 26.

U devetom dijelu naslov se mijenja i glasi: "ORGANIZIRANJE MlROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA".

Član 27.

Ćlanvi 180. do 189. brišu se i zamjenjuju novim članovima 180. do 187. koji glase:

Član 180.

(1) Osiguranici - radnici (član 14. do 19.), osiguranici - radni ljudi koji osoobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju djelatnost (član 21. stav 2.) osiguranici - vrhunski sportaši koji amaterski obavljaju sportsku djelatnost (član 20. stav 3) i osobe osigurane u određenim okolnostima (član 22 do 28) obvezatno se osiguravaju u Republičkom fondu radnika.

(2) Osiguranici - radni Ijudi koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana (član 20. stav 2) obvezatno se osiguravaju u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske (u daljem tekstu Republički fond samostalnih privrednika).

Član 181.

U republičkom fondu se:

- ostvaruje politika razvoja i unapređivanja sustavs mirovinskog i invalidskog osiguranja koje utvrđuje Sabor;

- ostvaruju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u skladu sa zakonom;

- uređuju pitanja u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja;

- određuje politika upotrebe sredstava radi njihovoga racionalnijeg i gospodarstvenog trošenja i rentabilnug ulaganja;

- predlaže visina stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje;

- uređuju druga pitanja i obavljaju drugi poslovi iz. nadležnosti i djelokruga rada republičkog fonda

Član 182.

(1) Republičkim fondom upravlja upravni odbor

(2) Upranvi odbor ima 9 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Djelokrug ovlaštenja i odgovornosti upravnog odbora i njegovih organa utvrđuju se statutom republičkog fonda.

Član 183.

(1) Republičkim fondom rukovodi direktor.

(2) Direktor republičkog fonda ima jednog ili više pomoćnika.

(3) Direktora i pomoćnike direktora republičkog fonda imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(4) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornosti direktora i pomoćnika direktora republičkog fonda utvrđuje se statutom republičkog fonda.

Član 184.

Republički fond je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovomostima utvrđenim zakonom i statutom republičkog fonda.

Statut Republičkog fonda donosi Upravni odbor, kojeg potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Član 185.

Statutom republičkog fonda uređuje se osobito

- organizacija republičkog fonda;

- prava, obveze i odgovomosti organa upravljanja i drugih organa republičkog fonda;

- javnost rada republičkog fonda i njegovih organa;

- način obavljanja stručno-administrativnih, pravnih i njima sličnih poslova za republički fond; i

- druga pitanja od značenja za republički fond, utvrđena zakonom.

Član 186.

(1) Radi obavljanja stručno-administrativnih, pravnih i njima sličnih poslova Republički fond osniva stručnu službu.

(2) Radi dustupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja mogu se organizirati područne organizacijske jedinice u sastavu jedinstvene stručne službe republičkog fonda.

Član 187.

Društveni nadzor nad radom i poslovanjem republičkog fonda obavlja Sabor Republike Hrvatske, a nadzor nad zakonitošću njegova rada ministarstvo nadležno za poslove mirovinskog i invalidskog osiguranja."

Član 28.

Član 190. briše se.

Član 29.

U članu 191. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"(3) Stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje utvrđuje Sabor Republike Hrvatske."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 30.

Član 199. briše se.

Član 31.

U članu 200. stav 2. mijenja se i glasi:

"(2) Obvezna rezerva iznosi najmanje jednoipomjesečnu svotu planiranih rashoda republičkog fonda u tekućoj godini."

Stav 3. briše se.

Član 32.

U članu 203. u stavu 1. točka 7. mijenja se i glasi:

"(7) društveno-politička zajednica koja organizira dobrovoljnu akciju - za osobe na dobrovoljnim akcijama (član 22. stav 1);"

U stavu 4. riječi "Samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske" zamjenjuju se riječima "Republičkom fondu samostalnih privrednika."

Član 33.

U članu 213. u stavu 6. riječi "zajednička skupština samoupravnih interesnih zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja" zamjenjuju se riječima "upravni odbor republičkog fonda".

Član 34.

U dvanaestom dijelu naslov se mijenja i glasi: "MEĐUSOBNI ODNOSI REPUBLIČKIH FONDOVA."

Član 35.

Osiguraniku koji je stekao pravo na starosnu mirovinu prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ". broj 44/90) i koji je nakon donošenja rješenja o pravu na starosnu mirovinu nastavio raditi ne prekidajući radni odnos odnosno djelatnost na temelju koje je osiguran i zbog toga nije ostvario priznato pravo na mirovinu, vrijeme provedeno u osiguranju i ossbni dohodak ostvaren do prestanka tog radnog odnosa odnosno djelatnosti uzet će se u obzir za određivanje starosne mirovine, ako osiguranik nakon prestanka radnog odnosa odnosno djelatnosti podnese novi zahtjev za određivanje mirovine. Rješenjem donesenim o novom zahtjevu ukida se prijašnje doneseno, a neizvršeno rješenje o mirovini

Član 36.

Sredstva za mirovinsko i invalidsko osiguranje osiguravaju se u republičkom fondu od dana početka rada tog fonda do 31. prosinca 1990. plaćanjem doprinosa po stopama utvrđenim Samoupravnim sporazumom u osnovama plana Samuupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske za razdoblje od 1986. do 1990. ("Narodne novine", br. 44/86), Zakonom o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u 1990. godini ("Narodne novine", broj 57/89) i Odlukum o visini stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 1990 godinu ("Narodne novine", br. 4/90).

Član 37.

(1) Samoupravna interesna zajednica mirovinskog i invalidskog Osiguranja radnika Hrvatske i Samoupravna interesna zajednica mirovinskog i invalidskog osigurackja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske prestaju s radom 15. listopada 1990.

(2) Republički fondovi, koji počinju s radom 16. listupada 1990. sastavit će završne račune zajednica iz stava 1. Ovoga člana te preuzeti sredstva, prava i obveze tih zajednica, kao i radnike njihovih radnih zajednica.

Član 38.

(l) Republički fond uredit će svoju organizaciju i donijeti statut i druge opće akte o organizaciji fonda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

(2) Republički fond će do donošenja statuta i drugih općih akata i propisa kojim se uređuju prava i obaveze iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, postupak za ostvarivanje prava i druga pitanja u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja primjenjivati odredbe statuta i drugih općih akata i propisa dosadašnje zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Član 39.

(l) Konstituirajuću sjednicu upravnog odbora republičkog fonda sazvat će predsjednik skupštine dosadašnje zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja nakon imenovanja članova upravnog odbora republičkog fonda.

(2) Predsjedništvo odnosno izvršni odbor skupštine zajednice pripremit će prijedlog općih akata iz člana 38. stava 1. ovoga zakona i podnijeti na usvajanje na konstituirajućoj sjednici upravnog odbora fonda.

Član 40.

Do konstituiranja upravnog odbora republičkog fonda, prava, obveze i odgovomosti upravnog odbora republičkog fonda i njegovih organa obavljati će skupština dosadašnje zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja i njeni organi.

Član 41.

1. U članu 4. stav 2, 7 stav 1, 8. stav 2, 13. stav 1 i 2, 29. stav 4, 34, 35. stav 6, 37. stav 2, 39. stav 4, 45. stav 1, točka 5, 47. stav 2, 49. stav 3, 50. stav 2, 52. stav 2, 53. stav 6, 7. i 8, 55, 57 stav 2, 59. stav 3. 60. stav 1. i 2, 61 stav 1, 2. i 4, 63. stav 2, 64. stav 1., 66. stav 2, 70. stav 1. i 4. 75. stav 2, 3. i 4, 77. stav 3, 79. stav 1, 85 stav 3, 86. stav 1. 89. stav 2. 90. stav 4, 92. stav 3, 94. stav 2, 106. stav 2, 116. stav 2,117. stav 1. i 2, 121. stav 1, 122. stav 2,123, 128. stav 1. točka 1, 140. stav 2, 151, 154. stav 3. 156. stav 1, 159. stav 1. točka 1, 4. i 5, 160. stav 2, 161. stav 2, 162. stav 1. i 2. 163, 164, 165. stav 1. i 2, 167. stav 1. i 3, 170. stav 1, 171. stav 1, 172. stav 3, 173. stav 1, 3. i 4, 175. stav 1, 176. stav 1, 177. stav 2 i 3, 178. stav 1 i 3, 191. stav 1, 2. i 3, 196. stav 5, 198 stav 1. točka 2, stav 2. i 3, 200. stav 1, 201. stav 1, 202. stav 1. i 2, 203. stav 3, 5. i 6, 204. stav l, 205. stav 2. i 3, 206. stav 1 i 2, 207 stav 2. i 4, 207a. stav 3. i 4, 209. stav 1. i 2, 210. stav 1 i 3. 211. stav 1 i 2, 212 stav 1 i 2, 213, stav1, 2. i 4, 216, 217. stav 1, 218. i 219 riječi: "zajednica" i "samoupravna interesna zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "republički fond" u udgovarajućem padežu.

2. U članu 18. stav 2, 28 stav 3, 54. stav 1 i 2, 62 stav 3, 63. stav 4, 69 stav 1, 91. stav 2, 93a. stav 1, 104. stav 4, 108 stav 2, 109 stav 3, 110 stav 3, 114 stav 2, 115. stav 1, 122 stav 5, 170 stav 2, 196. stav 1. pod b, c, d, i i. 197 stav 1, 203, stav 1 i 3, 224 stav 1, 2, 4 i 5 225. stav 1, 2 i 4 i 232 stav 1. i 2. riječi "Zajednica radnika" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Republički fond radnika" u odgovarajućem padežu.

3. U članu 207 stav 2. riječi "Zajednica zanatlija" zamjenjuje se riječima "Republički fond samostalnih privrednika".

4. U članu 168. stav 1. i 2, 170 stav l, i 171. stav 1 riječi "samoupravna interesna zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika", "zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika" i "Savez samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

5. U članu 17. stav 1. točka 1, 18. stav 1, 2. i 4, 60 stav 1, 64. stav 1, 85. stav 1, 152. stav I. točka 3. i 203. stav 1. točka 4. riječi "samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje" i "Zajednica za zapošljavanje" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "zavod ili služba određena prema propisima o zapošljavanju" u odgovarajućem padežu.

6. U članu 15 stav 1 točka 1, 23. stav 2, 37. stav 2, 52. stav 3, 91 stav 2, 92 stav 4, 117 stav 2. 121. stav 2, 163. stav 1, 196. stav 1 pod e), 198 stav 1, i 2, 207a. stav 1. i 213. stav 4. riječi "Socijalistička Republika Hrvatska" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu.

7. U članu 14. stav 1. točka 7. stav 3, 18. stav 1, 25. stav 2 točka 6, 40. stav 1, 43, 45. stav 1. točka 5. i 6, 46. stav 1. točka 2, 58. stav 1. točka l, 61. stav 2, 62. stav 2, 64. stav 1, 114. stav 2, 148. štav 1. točka 2, 192 stav 1. točka 2, 196. stav 1. pod e). 196. stav 3, i 203. stav 1. točka 5. riječi "osnovna organizacija", "osnovna organizacija udruženog rada", "organizacija udruženog rada", "Radna organizacija" i "i druge samoupravne organizacije i zajednice" u različitim padežima zamjenjuju se riječju "organizacija" u odgovarajućem padežu.

8. U članu 4. stav 2, 13. stav 3, 29. stav 4, 34, 35. stav 6. i 7, 39. stav 4, 47. stav 2, 50. stav 2, 52 stav 2, 53. stav 1. i 7, 55, 57. stav 2 i 3, 66. stav 2, 75 stav 3, 77. stav 3, 85. stav 3, 86. stav 1, 89. stav 2, 91. stav 2, 109. stav 3, 110. stav 3, 114. stav 2, 116. stav 2, 121. stav 1, 122 stav l, 123, 163 stav 5, 167. stav 3, 173. stav 1. i 2, 176. stav 1,196. stav 1 pod c) i e), 196. stav 5, 203. stav 3. i 232. stav 2 riječi "samoupravni opći akt" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "opći akt" u odgovarajućem padežu.

9. U članu 151. i 177 stav 3. riječi "Statut" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "opći akt" u odgovarajućem padežu.

10. U članu 28 stav 3, 63. stav 3, 69. stav 1, 99. stav 1, 106. stav l, 198 stav 3. i 213. stav 6. riječi "republički organ uprave" u različitim padežima zamjenjuju se riječju "ministarstvo" u odgovarajućem padežu.

11. U članu 212. stav 1 i 2 i 216. stav I, riječi "zajednica osiguranja" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "organizacija za osiguranje" u odgovarajućem padežu.

12. U članku 4 stav 2. riječi "društvenim dogovorom" zamjenjuju se riječima "kolektivnim ugovorom" a u ćlanku 121 stav 1. i I22 stav 1. riječi "društveni dodogovor" se brišu.

13. U članu 1. stav l, 2. i 3, 3 stav 1. u prvom retku i u stavu 3, 4 stav 1, 13. stav 1. i 117. stav 2. riječi "udruženi rad" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "radni odnos" u odgovarajućem padežu, a u članu 3. stav I. četvrti i redak riječi "udruženi rad" brišu se.

14. U članu 8. stav 1. točka 2, 34, 36. stav 2, 47 stav 1, 49 stav 1, 50 stav 3, 51. stav 1, 52. stav 1, 53. stav 1. i 4, 56. stav 1, 57 stav 1. točka 1. stav 2, 60. stav 1, 61. stav 1, 63. stav 1. i 4, 64 stav 1, 122. stav 4, 154. stav 1. i 3, 155. stav 1. i 2, I 73. stav 1 i 5, 195. stav 3 i 220. stav 1. točka 3. i 7, riječi "poslovi i radni zadaci" i "poslovi odnosno radni zadaci" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "radno mjesto" u odgovarajućem padežu.

15. U članu 14. stav 1. točka 6, 40. stav 1. 2. i 3, 41 stav 1, 2, 43, 44. stav 1. i 2, 58. stav 1. točka 1. i 2, 62. stav 1. točka 1. i 2, 65 stav 1. točka 3, 104. stav 1. i 2, 170. stav 1. i 196. stav 1 pod e ), riječi "odnosno radni zadaci" brišu se.

16. U članu 45. stav 1. točka 1. i 2. riječ "samoupravljanja" u različitim padežima zamjenjuje se riječju "upravljanja".

17. U članu 196. stav 3. riječi "samoupravnim sporazumom" zamjenjuju se riječju "zakonom".

18. U članu 207a. stav 4, 217. stav 1, 3. i 4. i 219. riječi "sporazumnim sporazumom" i "sporazumorri" zamjenjuju se riječju "ugovorom".

19. U članu 40. stav 1. i 3. riječi "radnoj sposobnosti stečenoj radom" zamjenjuju se riječima "radna sposobnost"

Član 42.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/90-01/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.