Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika

NN 40/1990 (6.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici društvenu-političkog vijeća 5. listopada 1990 godine.

Klasa 011-01/90-01 /92

Urbroj : 71-90- l

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika

Član 1.

U Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br 26/83, 49/83, 57/83 i 47/86) u članu 2. u stavu 1. riječi "Samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (u daljem tekstu: Zajednica poljoprivrednika)" zamjenjuju se riječima "Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (u daljem tekstu: Republički fond poljoprivrednika)".

Stav 2. briše se.

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi:

"(1) Djelatnost je Republičkog fonda poljoprivrednika od posebnog društvenog interesa. Rad je Republičkog fonda poljoprivrednika javan.

(2) Republički fond poljoprivrednika dužan je o svojem radu izvještavati Sabor Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje."

Član 3.

U članu 4. stav 2. briše se.

Član 4.

Član 5. mijenja se i glasi:

"Republički fond poljoprivrednika u uređivanju prava, obveza i odgovomosti u provođenju mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika surađuje s republičkim fondovima, zajednicama i drugim oblastima organiziranja mirovinskog i invalidskog osiguranja te s drugim zainteresiranim sudionicima u provođenju tog osiguranja".

Član 5.

U članu 6. u stavu 1. iza riječi "ovim zakonom" briše se zarez i dodaje riječ "i", a riječi "samoupravnim sporazumom ili drugim samoupravnim" brišu se.

Član 6.

U članu 7. u stavu 1. iza riječi "zakonom" dodaje se riječ "i" a riječi "odnosno utvrđenih samoupravnim sporazumom koji međusobno zaključuju osiguranici - individualni poljoprivrednici i korisnici mirovina u Zajednici poljoprivrednika ili koji utvrde drugim samoupravnim" brišu se.

Član 7.

U članu 20. u stavu 3. ispred riječi "Republici Hrvatskoj" riječ "Socijalističkoj" briše se.

Član 8.

U sedmom dijelu naslov se mijenja i glasi "Organiziranje mirovinskog i invalidskog osiguranja".

Član 9.

Članovi 67. do 80. brišu se i zamjenjuju novim članovima 67 do 74. koji glase:

"Član 67.

(1) Ovim se zakonom osniva Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske.

(2) Na teritoriju Republike obvezatno se prema odredbama ovoga zakona osiguravaju na mirovinsko i invalidsko osiguranje individualni poljoprivrednici.

Član 68.

U Republičkom fondu poljoprivrednika se

- ostvaruju politika razvoja i unapređivanje sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika koji utvrđuje Sabor;

- ostvaruju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika u skladu sa zakonom;

- ureduju pitanja u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja;

- određuje politika upotrebe sredstava radi njihovoga racionalnog i gospodarskog trošenja i rentabilnog ulaganja;

- predlaže visina stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje;

- uređuju druga pitanja i obavljaju drugi poslovi iz nadležnosti djelokruga rada Republičkog fonda poljoprivrednika.

Član 69.

(1) Republičkim fondom poljoprivrednika upravlja upravni odbor.

(2) Upravni odbor ima 9 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Djelokrug, ovlaštenja i odgovomosti Upravnog odbora i njegovih organa utvrđuju se Statutom Republičkog fonda poljoprivrednika.

Član 70.

(1) Republičkim fondom poljoprivrednika rukovodi direktor.

(2) Direktor Republičkog fonda poljoprivrednika ima jednog ili više pomoćnika.

(3) Direktora i pomoćnike direktora imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(4) Djelokrug rada, ovlaštenja i odgovomosti direktora i pomoćnika direktora utvrđuju se Statutom Republičkog fonda poljoprivrednika.

Član 71.

(1) Republički fond je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i statutom Republičkog fonda poljoprivrednika.

(2) Statut Republičkog fonda donosi Upravni odbor, kojeg potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Član 72.

Statutom Republičkog fonda poljoprivrednika uređuje se osobito :

- organizacija Republičkog fonda poljoprivrednika;

- prava, obveze i odgovomosti organa upravljanja i drugih organa Republičkog fonda poljoprivrednika;

- javnost rada Republičkog fonda poljoprivrednika i njegovih organa;

- način obavljanja stručno-administrativnih, pravnih i njima sličnim poslova Republičkog fonda poljoprivrednika

Član 73

(1)Administrativno-stručne i njima slične poslove porvođenja mirovinskoog iinvalidskog osiguranja za Republički fond poljoprivrednika obavljat će stručnjak služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

(2) Odnosi izmedu Republičkog fonda poljoprivrednika i Republičkug fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, odnosno njegove stručne službe glede prava, dužnosti i obaveza u obavljanju poslova iz stava 1. ovoga člana uređuju se ugovorom.

Član 74.

Društveni nadzor nad radom i poslovanjem Republičkog fonda poljoprivrednika obavlja Sabor Republike Hrvatske, a nadzor nad zakonitošću njegova rada ministarstvo nadležno za poslove mirovinskog i invalidskog osiguranja."

Član 10.

Član 81. briše se.

Član 11.

U članu 82. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"(3) Stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika utvrđuje Sabor Republike Hrvatske."

Stav 3. postaje stav 4.

Član 12.

Član 83. mijenja se i glasi:

"Ako sredstva ostvarena prema odredbama člana 82. ovoga zakona ne bi bila dovoljna za izvršavanje svih obveza Republičkog fonda poljoprivrednika, potrebu sudjelovanja radnika i drugih radnih ljudi na načelu šire solidrnosti, visinu i trajanje njihovoga sudjelovanja u osiguravanju dodatnih sredstava, utvrđuje Sabor Republike Hrvatske."

Član 13.

Član 85. briše se.

Član 14.

U članu 94. stav 5. mijenja se i glasi:

"(5) Tablice aktuarske matematike donosi Upravni odbor Republičkog fonda poljoprivrednika po prethodno pribavljenom mišljenju republičkog organa uprave nadležnog za poslove financija."

Član 15.

U desetom dijelu naslov se mijenja i glasi "Međusobni odnosi repubičkih fondova."

Član 16.

Sredstva za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika osiguravaju se u Republičkom fondu poljuprivrednika od dana početka rada toga fonda do 31. prosinca 1990. plaćanjem doprinosa po stopama utvrđenim Samoupravnim sporazumom o osnovama plana Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske za razdoblje od 1986. do 1990. godine i osnovama dogradnje sistema ("Narodne novine", broj 17/86).

Član 17.

(1) Samoupravna interesna zajednica mirovinskog i navalidskog osiguranja idividualnih poljoprivrednika Hrvatske prestaje s radom 15. listopada 1990.

(2) Republički fond poljprovrednika koji počinje s radom 16. listopada 1990. sastavitiće račun od 1. siječnja do 15. listopada 1990. i preuzeti sredstva, prava i obveze Zajednice poljoprivrednika.

Član 18.

(1) Republički fond poljoprivrednikaurediti će svoju organizaciju i donjeti opće akte o oreganizaciji fonda u roku 30 dana od dana stupanja na snago ovog zakona.

(2) Republičli fond poljoprivrednika će do donošenja Statuta i drugih općih akata i propisa kojima se uređuju prava i obveza iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individalnih poljoprivrednika primjenjivati odredbe statuta i drugih općih akata i propisa dosadašnje Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske.

Član 19.

(1) Konstiturajuću sjednicu Upravnog odbora Republičkug fonda poljoprivrednika sazvat će predsjednik Skupštine dosadašrkje Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, nakon imenovanja članova Upravnog odbora Republičkog fonda poljoprivrednika.

(2) Predsjedništvo dosadašnje Skupštine Zajednice poljoprivrednika pripremit će prijedlog općih akata iz člana 18. stava 1. otvoga zakona i podnijeti na usvajanje na konstituirajućuj sjednici Upravnog odbora Republičkog fonda poljuprivrednika.

Član 20.

Do konstituiranja Upravnog odbora Republičkog fonda poljoprivrednika, prava, obveze i odgovomosti Upratvnog odbora Republičkog fonda poljoprivrednika i njegovih organa obavljat će Skupština dosadašnje Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika i njeni organi.

Član 21.

(1) U članovima 3, 4. stav 1, 6. stav 1, 7. stav 1, 9. stav 1. i 2, 11. stav 5, 12. stav 2. i 3, 15. stav 3, 17. stav 4, 19. stav 5, 20. stav 1, 3, 5. i 6, 21 stav 2, 30. stav 1, 2. i 3, 39. stav 1, 40. stav 2, 53, stav 3, 54. stav 1. i 5, 55, stav 1, 2, i 4 56. stav i. i 2, 58, 59. stav 2, 4 i 5, 60. stav 1. i 2, 61. stav 1. i 2, 63. stav 1, 2, 3. i 4, 65, 82. stav 2 i 3, 84. stav 1, 2. i 3, 86. stav 1. i 5, 89. stav 1, 2, 4, 5. i 6, 90, 91. stav 2. 92, 93. stav 1, 2. i 3, 94 stav 1, 2. i 3. i 97 stav 1, 3. i 4. riječi "Zajednica poljoprivrednika" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Republički fond poljoprivrednika" u odgovarajućem padežu.

(2) U članovima 11 stav 5, 12. stav 2. i 3, 15. stav 3, 19. stav ,5, 20 stav 1, 5. i 6, 30. stav 2. i 3, 39. stav 1, 40. stav, 2, 53 stav 3, 6 I. stav 2, 65, 82. stav 2. 86. stav 1, 89. stav 4. i 5. i 90 riječi "samoupravni opći akt" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "opći akt" u odgovarajućem padežu.

(3) U članuvima 9. stav 1, 19. stak, 4, 21 stav 3, 62. stav 1, 89 stav 4 i 98 stav 1, 3. i 4 riječ "zajednica" u različitim padežima zamjenjklje se riječima "republički fond" u odgovarajućem padežu

(4) U članovima 57. i 94 stav 5. riječi "republički organ upraoe" u različitim padežima zamjenjuju se riječju "ministarstvo" u odgovarajućem padežu.

(5) U članu 93. stav 3. riječi " zajednica osiguranja " zamjenjuje se riječima " organizacije za osiguranje ".

(6) U članu 98. stav 3. i 4. riječi " samoupravnim sporazumom " zamjenjuje se riječju "ugovorim".

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u " Naradnim novinama ".

Klasa 140-05/90-02/03

Zagreb, 5 listupada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženug rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.