Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

NN 40/1990 (6.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjedrkici Vijeća upćina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/93

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

Član 1.

U Zakonu o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85 i 8/90) u članu 1. u stavu 1. riječi "Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljem tekstu: Zajednica)" zamjenjuju se riječima "Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljem tekstu: Republički fond radnika)."

Član 2.

U članu 2. riječ "Socijalističke" ispred riječi "Republike Hrvatske" briše se.

Član 3.

U članu 6. stavu 2. riječi "organizacije udruženog rada, radne zajednice, druge organizacije i državni organi" zamjenjuju se riječima "poduzeća, organizacije društvenih djelatnosti, banke i druge financijske organizacije, organizac:ije za osiguranje, zadruge i drugi oblici suradnje i zajedničkog poslovanja sa stranom osobom, radne zajednice organa društveno-političkih zajednica, društvenih i političkih organizacija i druge organizacije."

Član 4.

Član 8. mijenja se i glasi: "Djelatnost Republičkog fonda radnika, u dijelu koji se odnosi na doplatak za djecu, od posebnog je društvenog interesa. Rad Republičkog fonda radnika, u dijelu koji se odnosi na doplatak za djecu, je javan. Republički fond radnika je dužan o svom radu izvještavati Sabor Republike Hrvatske najmanje jedanput godišnje."

Član 5.

U članu 9. riječi "samoupravnim interesnim zajednicama odnosno s njihovim savezima" zamjenjuju se riječima "fondovima ili drugim oblicima organiziranja."

Član 6.

U članu 26. riječi "nadležnoj samoupravnoj interesnoj zajednici za zapošljavanje (u daljem tekstu: zajednica za zapošljavanje)" zamjenjuju se riječima: "nadležnom zavodu ili službi određenoj prema propisima o zapošljavanju".

Član 7.

U članu 46. stavu 3. riječi "Skupština Zajednice odlukom" zamjenjuju se riječima "Republički fond radnika općim aktom."

Član 8.

Član 58. mijenja se i glasi: "Stopu doprinosa za doplatak za djecu utvrđuje Sabor Republike Hrvatske."

Član 9.

U osmom dijelu u naslovu riječ "samoupravljanje" zamjenjuje se riječju "upravljanje".

Član 10.

Članovi 69. do 73. brišu se i zamjenjuju novim članovima 69. do 71. koji glase : "Član 69. Sredstvima i poslovima doplatka za djecu upravlja Republički fond radnika. U Republičkom fondu radnika se - ostvaruje politika razvoja i unapređivanja doplatka za djecu koje utvrđuje Sabor;

- ostvaruje pravo na doplatak za djecu;

- utvrđuje politika upotrebe sredstava radi njihovog racionalnijeg i gospodarstvenog trošenja i rentabilnog ulaganja;

- predlaže visinu stope doprinosa za doplatak za djecu;

- organizira provedba ostvarivanja prava na doplatak za djecu ;

- uređuje druga pitanja propisana zakonom od znaćenja za poslove doplatka za djecu. Član 70. Republički fond radnika svojim statutom ili drugim općim aktom uređuje način upravljanja doplatkom za djecu i Sredstvima doplatka za djecu u skladu sa zakonom. Član 71. Društveni nadzor nad radom i poslovanjem sredstvima doplatka za djecu obavlja Sabor Republike Hrvatske, a nadzor nad zakonitošću rada Republičkog fonda radnika, u dijelu koji se odnosi na doplatak za djecu, ministarstvo nadležno za poslove mirovinskog i invalidskog osiguranja."

Član 11.

Sadašnje Predsjedništvo Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske izradit će završni račun sredstava doplatka za djecu prema stanju na dan 15. listopada 1990 i dostaviti ga Republičkom fondu radnika. Republički fond radnika preuzet će poslovanje sredstvima doplatka za djecu nakon usvajanja završnog računa.

Član 12.

Republički fond radnika će do donošenja Statuta i drugih općih akata i propisa kojim se uređuju poslovi doplatka za djecu, postupak za ostvarivanje prava i druga pitanja u vezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu primjenjivati odredbe Statuta i drugih općih akata dosadašnje Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Član 13.

Sredstva za doplatak za djecu osiguravaju se do 31. prosinca 1990. plaćanjem doprinosa po stopi utvrđenoj Samoupravnim sporazumom o osnovama plana Sredstava doplatka za djecu pri Samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske za razdoblje od 1986. do 1990. godine ("Narodne novine", br. 44/86).

Član 14.

U članovima 6. stav 1, 9,10, 48. stav 1. i 3, 49. stav l, 2, 3. i 4, 56. stav 1. 51. stav 1. i 2, 52, 57, 59. stav 3. 60, 61, 64. stav 1. i 2. 65. 66. stav 1. i 3. 67. i 68. riječ "Zajednica" u različitim padežima zamjenjuje se riječima "Republički fond radnika" u odgovarajućem padežu. U članovima 11. stav 1. i 74. stav 1. i 2 riječi "organizacija udruženog rada" i "druga samoupravna organizacija i zajednica" u različitim padežima zamjenjuju se riječju "organizacija" u odgovarajućem padežu. U članovima 29. stav 1. i 2, 49. stav 4, 51. stav 3, 57. i 59. stav 2. riječi "zajednica za zapošljavanje" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "nadležni zavod ili služba određena prema propisima o zapošljavanju" u odgovarajućim padežima. U članu 64. stav 2. riječ "Skupština" zamjenjuje se riječima "Upravni odbora".

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa 140-01/90-01/01

Zagreb. 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.