Odluka o razrješenju člana Vlade Republike Hrvatske

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju člana Vlade Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 10. alineje 7. na Ustav Republike Hrvatske i člana 36. alineje 6. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 4. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju člana Vlade Republike Hrvatske

Razrješava se dužnosti člana Vlade Republike Hrvatske dr. ZVONIMIR MEDVEDOVIĆ, radi odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/90-02/52

Zagreb, 4. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan v. r.