Odluka o razrješenju javnog tužioca Hrvatske

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o razrješenju javnog tužioca Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 2. na Ustav Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Narodne novine" br. 34/89 - prećišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o razrješenju javnog tužioca Hrvatske

Razrješava se dužnosti javnog tužioca Hrvatske mr. RUDOLF FRANĆULA danom 31. listopada 1990, zbog odlaska na novu dužnost.

Klasa: 711-02/90-01/02

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.