Odluka o izboru suca Vrhovnog suda Hrvatske

NN 40/1990 (6.10.1990.), Odluka o izboru suca Vrhovnog suda Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XLIX. točke 5. alineje 1. i člana 87 stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine". br 32/88 - prečišćeni tekst i 16/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990, donio je

ODLUKU

o izboru suca Vrhovnog suda Hrvatske

1. Za suca Vrhovnog suda Hrvatske bira se mr. RUDOLF FRANČULA.

2. Mr. Rudolf Franćula dužan je stupiti na novu dužnost 1.studenoga 1990.

Klasa: 711-02/90-01/02

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.