Zakon o Vladi Republike Hrvatske

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o Vladi Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o Vladi Republike Hrvatske, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/89

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o Vladi Republike Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Vlada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: "Vlada") je najviši organ izvršne i upravne vlasti u Republici Hrvatskoj osim ako određene izvršne i upravne ovlasti nisu Ustavom ili zakonom pridržane Predsjedništvu odnosno predsjedniku Republike Hrvatske.

Članak 2.

Vlada i svaki član Vlade odgovorni su za svoj rad Saboru Republike Hrvatske (u daljem tekstu: "Sabor").

Članak 3.

Vlada zastupa Republiku Hrvatsku kao pravnu osobu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Vlada upravlja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 4.

Vlada, u skladu s Ustavom i zakonom samostalno uređuje svoj rad, unutrašnju organizaciju, djelokrug i ovlasti svojih službi.

II. SASTAV VLADE

Članak 5.

Vladu čine predsjednik Vlade, tri potpredsjednika i ministri.

Članak 6.

Vlada ima uži Kabinet. U sastavu užeg Kabineta Vlade je predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade i ministri, koje odredi Vlada na prijedlog predsjednika Vlade. Radom užeg Kabineta Vlade rukovodi predsjednik Vlade.

Članak 7.

Predsjednik i članovi Vlade prije nastupa na dužnost daju svečanu izjavu pred Saborom. Tekst svečane izjave utvrđuje se Poslovnikom Sabora.

Članak 8.

Vlada imenuje i razrješava tajnika Vlade. Tajnik Vlade odgovora Vladi za svoj rad.

III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VLADE

Članak 9.

Predsjednik Vlade rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo političkog i upravnog djelokruga Vlade, ostvaruje s drugim organima Republike i drugim organima i organizacijama te usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno. Predsjednik Vlade potpisuje akte Vlade. Predsjednika Vlade u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika Vlade u skladu s rasporedom kojeg određuje uži Kabinet Vlade. U sklopu svojih ovlaštenja predsjednik Vlade može pojedina svoja ovlaštenja prenijeti na potpredsjednika Vlade u obavljanju stanovitih poslova.

Članak 10.

Vlada je dužna na prijedlog Predsjednika i Predsjedništva Republike pokrenuti donošenje zakona i drugih propisa te političkih i drugih odluka.

Članak 11.

Članovi Vlade mogu pokrenuti inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa te političkih i drugih odluka.

Članak 12.

Svaki član Vlade ima pravo podnijeti ostavku.

IV. POSEBNA PRAVA I DUŽNOSTI VLADE U ODNOSU NA MINISTARSTVA, IZVRŠNE I UPRAVNE ORGANE

Članak 13.

Vlada ima pravo i dužnost ukinuti propis ministarstva ili drugog republičkog organa državne uprave, ako ocijeni da je njime povrijeđen opći interes odnosno ako je protivan utvrđenoj politici, zakonu ili propisu Vlade.

Članak 14.

Ako Vlada utvrdi da se u Gradskoj zajednici općina Zagreb ili općini ne osigurava izvršavanje odnosno ne izvršavaju zakoni i drugi propisi i opći akti ili ne provodi utvrđena politika, ima pravo i dužnost zahtijevati od izvršnih vijeća njihovih skupština da poduzmu određene mjere odnosno osigurati njihovo neposredno izvršavanje putem ministarstva ili drugih republičkih organa državne uprave. Ako izvršno vijeće skupštine gradske zajednice općina ili općine ne postupi po zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, Vlada može u skupštini gradske zajednice općina Zagreb ili skupštini općine postaviti pitanje povjerenja izvršnom vijeću. U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Vlada ima pravo i dužnost predložiti skupštini gradske zajednice općina odnosno skupštini općine da razriješi od dužnosti rukovodioce odgovarajućeg organa državne uprave.

Članak 15.

Vlada ima pravo da, na prijedlog ministra, u cijelosti ili djelomično obustavi od izvršenja propis ili drugi opći akt skupštine gradske zajednice općina odnosno skupštine općina i njihovih izvršnih vijeća i organa državne uprave za koji smatra da nije u skladu s Ustavom ili zakonom. U slučaju iz stava 1. ovoga članka Vlada je dužna bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana podnijeti zahtjev Ustavnom sudu Hrvatske za ocjenu ustanovnosti odnosno zakonitosti tog akta.

Članak 16.

Vlada obavlja nadzor nad radom ministarstva. Vlada ima pravo da poništava i ukida, po pravu nadzora, pojedinačne upravne akte ministarstva i zavoda.

Članak 17.

Radi otklanjanja izvanrednih prilika u Republici, Vlada po nalogu Predsjedništva Republike ili na temelju zakona poduzima mjere i aktivnosti utvrđene zakonom.

V. NAČIN RADA VLADE

Članak 18.

Vlada radi na sjednici Vlada pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Vlade. Vlada odluke donosi većinom glasova nazočnih članova ako Ustavom ili zakonom nije drugačije određeno.

Članak 19.

Za davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti Vlada može osnivati komisije ili druga radna tijela.

Članak 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku Vlada osniva posebne komisije čije članove imenuje iz reda članova Vlade. Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga člana ne može se voditi upravni spor.

Članak 21.

Vlada osigurava javnost svog rada i djelovanja.

Članak 22.

Vlada svojim Poslovnikom detaljnije uređuje unutrašnju organizaciju, kao i druga pitanja od značaja za njen rad.

VI. AKTI VLADE

Članak 23.

Vlada u ostvarivanju svojih Ustavom i zakonom utvrđenih ovlasti donosi uredbe, odluke, rješenja i zaključke. Uredbom se pobliže uređuju odnosi uređeni zakonom, osnivaju stručne službe Vlade i unutrašnje ustrojstvo državne uprave. Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih organa ili organizacija te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom. Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, te o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade. Zaključkom se utvrđuju stavovi po pitanjima od značenja za provedbu utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi te određuju zadaci republičkim organima državne uprave i stručnim službama Vlade.

Članak 24.

Vlada donosi propise za izvršavanje saveznih zakona i drugih saveznih propisa i akata kad je tim propisima utvrđena nadležnost republičkih organa, a republičkim zakonom nije određena nadležnost drugog republičkog organa. Kada je saveznim zakonom određeno da neki akt donosi ili neku radnju poduzima nadležni organ u Republici odnosno nadležni republički organ, nadležni organ je Vlada, ako zakonom kao nadležni organ nije određen drugi republički organ.

VII. STRUČNE SLUŽBE VLADE

Članak 25.

Vlada za obavljanje stručnih i drugih poslova za svoje potrebe osniva stručne, tehničke i druge službe i utvrđuje njihov djelokrug i ovlaštenja. Vlada u dogovoru sa Saborom i Predsjedništvom Republike može osnovati zajedničke stručne službe. Na službe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka shodno se primjenjuju propisi koji važe za organe državne uprave. Tajnik Vlade, u skladu s aktom o osnivanju službi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka usklađuje rad svih stručnih službi u obavljanju poslova za potrebe Vlade.

Članak 26.

Za obavljanje određenih stručnih poslova osnivaju se samostalne stručne službe Vlade i to:

1. Sekretarijat za zakonodavstvo,

2. Ured za odnose s republikom i pokrajinama,

3. Ured za prilagođavanje europskim integracijama,

4. Ured za nacionalne manjine,

5. Ured za odnose s vjerskim zajednicama. Uredbom Vlade utvrđuje se djelokrug samostalnih stručnih službi i zajedničkih stručnih službi, osnove unutarnje organizacije, položaj, ovlaštenja i odgovornosti njihovih rukovoditelja. Ako narav samostalne odnosno zajedničke stručne službe to zahtijeva uredbom iz stavka 2. ovoga članka može se odrediti da služba ima svojstvo pravne osobe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Vlada u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovoga zakona, donijet će potrebne propise za izvršavanje odredaba ovoga zakona.

Članak 28.

Do donošenja propisa iz članka 25. i 26. ovoga zakona, samostalne stručne službe i druge službe Vlade nastavljaju s radom.

Članak 29.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-01/09

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r