Zakon o ustrojstvu republičke uprave

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o ustrojstvu republičke uprave

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o ustrojstvu republičke uprave

Proglašava se Zakon o ustrojstvu republičke uprave, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/06

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. tistopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o ustrojstvu republičke uprave

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuje se ustrojstvo i djelokrug republičkih organa državne uprave (ministarstva) i republičkih upravnih organizacija (zavodi i dr.) i uređuju i druga pitanja organizacije i rada republičkih organa državne uprave i republičkih upravnih organizacija.

Članak 2.

Republički organi uprave i republičke organizacije obavljaju, u oblastima za koje su osnovani i u okviru djelokruga utvrđenog zakonom, upravne i druge stručne poslove u okviru prava i dužnosti Republike, ako ti poslovi nisu stavljeni u nadležnost drugih republičkih organa odnosno ako nisu zakonom, kao javna ovlaštenja, povjereni drugim organizacijama i zajednicama.

Zadatke i poslove koji su im stavljeni u djelokrug republički organi uprave i republičke organizacije obavljaju pod uvjetima i na način utvrđenim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 3.

Republički organi uprave provode nadzor i brinu se o izvršavanju zakona i drugih saveznih i republičkih propisa i o obavljanju poslova od općeg interesa za Republiku čije izvršavanje odnosno obavljanje spada u nadležnost organa uprave gradske zajednice općina odnosno općine.

U osiguranju izvršavanja zakona i drugih saveznih i republičkih propisa i obavljanju poslova od općeg interesa za Republiku, republički organi uprave imaju prema organima uprave gradskih zajednica općina i općina prava i dužnosti utvrđene zakonom.

II. MINISTARSTVA I ZAVODI

1. Ustrojstvo

a) Ministarstva

Članak 4.

Ministarstva su:

1. Ministarstvo energetike i industrije,

2. Ministarstvo financija,

3. Ministarstvo informiranja,

4. Ministarstvo inozemnih poslova,

5. Ministarstvo iseljeništva.

6. Ministarstvo obrane,

7. Ministarstvo pravosuđa i uprave,

8. Ministarstvo prometa i veza,

9. Ministarstvo pomorstva,

10. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,

11. Ministarstvo prosvjete i kulture,

12. Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

13. Ministarstvo trgovine,

14. Ministarstvo turizma,

15. Ministarstvo unutarnjih poslova,

16. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

17. Ministarstvo vodoprivrede,

18. Ministarstvo zdravstva i

19. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike.

b) Zavodi

Zavodi su :

1. Republički hidrometeorološki zavod,

2. Republički zavod za plan, analize i prognoze i

3. Republički zavod za statistiku.

2. Djelokrug

a) Ministarstva

Članak 5.

Ministarstvo energetike i industrije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: energetiku, industriju (osim prehrambene industrije i prerade drveta); rudarstvo; zanatstvo; izdavanje odobrenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina; vođenje katastra i izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola za naftu, plin; inspekcijske poslove koji se odnose na elektroenergiju, rudarstvo i parne kotlove; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom.

Članak 6.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: budžet Republike te osiguranje i raspoređivanje sredstava za rad državnih organa i financiranje drugih državnih i javnih potreba (fondovi i dr.); kontrolu namjenskog korištenja sredstava budžeta: porezni sustav i poreznu politiku (porezne stope, olakšice, oslobođenja i dr.); funkcioniranje informacijskog poreskog sustava u Republici; banke i kreditno monetarne mjere: osiguravanje osoba i imovine; nadzor i inspekcijske poslove što se odnose na poreze, takse, igre na sreću i korištenje sredstava za financiranje javnih potreba; nadzor nad provođenjem propisa o republičkim rezervama; neprivredne investicije koje se financiraju iz sredstava republičkog budžeta; pripremu zakona i drugih propisa iz oblasti financijskog poslovanja poduzeća i drugih pravnih osoba: financijske odnose s inozemstvom; carinski sustav i sustav zaštite; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva financija je Uprava prihoda.

Članak 7.

Ministarstvo informiranja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj i funkcioniranje sustava informiranja u Republici; provođenje zakona i drugih propisa u području radio difuzije, televizije, novinsko-izdavačkih poduzeća, filma, kao i drugih oblika javnog informiranja: uvoz inozemnih javnih glasila i izvoz domaćih glasila u inozemstvu: praćenje razvoja informativne djelatnosti u Republici; priopćavanje inozemnoj javnosti, iseljeništvu i radnicima na privremenom radu u inozemstvu o političkom, gospodarskom, kulturnom i drugom razvoju Republike, priopćavanje javnosti o radu Sabora Republike Hrvatske, Predsjedništvu Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i drugih republičkih organa uprave; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom i drugim propisom.

Članak 8.

Ministarstvo inozemnih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: ostvarivanje političkih, gospodarskih i drugih odnosa Republike Hrvatske s organima drugih država i međunarodnim organizacijama; poslove koji se odnose na djelatnost inozemnih konzularnih službi u Republici; poslove vezane za djelatnost predstavništava Republike u inozemstvu; suradnju s drugim nadležnim organima i poslovima vezanim za gospodarske i druge odnose s inozemstvom; položaj hrvatske etničke manjine u drugim zemljama; obavljanje i drugih poslova s elementom inozemnosti stavljenih u nadležnosti.

Članak 9.

Ministarstvo iseljeništva obavlja poslove koji se odnose na: uspostavljanje gospodarskih, kulturnih, prosvjetnih i drugih odnosa s iseljenicima iz republike Hrvatske; uspostavljanje veza iseljenika s domovinom u svrhu korištenja znanja i kapitala; povratak iseljenika i njihovu reintegraciju; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 10.

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje razvoja sustava obrane Republike Hrvatske, izradu i usklađivanje planova obrane i planova za druge izvanredne prilike; procjenu ratnih i drugih opasnosti; civilnu zaštitu; sistem osmatranja i obavještavanja; obuku iz obrane; mjere sigurnosti i zaštite tajnih podataka obrane; organiziranje posebnih veza za rukovođenje i kriptozaštitu; organiziranje općenarodnog otpora; planiranje i izradu mjera mobilizacije i pripravnosti; regrutiranje, popunu i mobilizaciju oružanih snaga, organa i organizacija, kadrovske i personalne poslove rezervnih oficira; sistem financiranja; inspekcijske poslove na području obrane; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo obrane surađuje s komandama i štabovima oružanih snaga kao i s republičkim organima uprave i republičkim organizacijama radi usklađivanja aktivnosti tih organa i organizacija u poslovima obrane.

U sastavu Ministarstva obrane je i Štab civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 11.

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organizaciju i rad pravosudnih organa (redovnih sudova, javnih tužilaštava, javnih pravobranilaštava, organa za vođenje prekrašajnog postupka); odvjetništva; međunarodne pravne pomoći i drugih oblika pravne pomoći; izvršavanje krivičnih i prekršajnih sankcija; pomilovanje i uvjetne otpuste; stručno osposobljavanje i usavršavanje radnika u pravosudnim organima i organima nadležnim za izvršavanje krivičnih i prekršajnih sankcija; sustav državne uprave u Republici, osiguravanje provođenja zakona i drugih propisa koji se odnose na organizaciju i metode rada u ostvarivanju funkcija organa uprave, organizaciju, stručnost, efikasnost i rad organa uprave kao i rad drugih organizacija i zajednica u obavljanju javnih ovlaštenja; osiguravanje provođenja Zakona o općem upravnom postupku; stručno osposobljavanje i usavršavanje radnika u organima uprave; poslove upravne inspekcije; imovinsko-pravne poslove koji se odnose na eksproprijaciju; korištenje građevinskog zemljišta; opseg prava vlasništva na nekretninama; imovinsko-pravni dio komasacije i arondacije zemljišta; samovlasno zauzeće zemljišta u društvenom vlasništvu; promet zemljišta i zgrada; imovinsko-pravni dio agrarnih operacija i imovinu stranih državljana; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja i druge upravne i stručne poslove koji nisu u nadležnosti drugog republičkog organa uprave.

U sastavu Ministarstva za pravosuđe je Zavod za javnu upravu i Uprava za imovinsko-pravne poslove.

Članak 12.

Ministarstvo prometa i veza obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: cestovni, željeznički i zračni promet; promet na unutarnjim vodama; poštansko-telegrafsko-telefonski i radio promet; inspekcijske poslove za cestovni promet i ceste, sigurnost željezničkog prometa, sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama, telekomunikacije i poštanski promet; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva prometa i veza su kapetanije pristaništa.

Članak 13.

Ministarstvo pomorstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: brodarstvo i brodogradnju; pomorski promet; morsko ribarstvo; luke, pomorsko osiguranje; inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe na moru i inspekcijske poslove za morsko ribarstvo; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo pomorstva ima informacijsko-dokumentacijski centar za izdavanje periodičnih i povremenih publikacija.

U sastavu Ministarstva pomorstva su lučke kapetanije.

Članak 14.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: poljoprivredu, slatkovodno ribarstvo; prehrambenu i duhansku industriju; veterinarstvo; poljoprivredno i šumsko zemljište osim imovinsko-pravnih poslova; šumarstvo; preradu drveta; lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu i slatkovodno ribarstvo, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo, obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva je Uprava za veterinarstvo.

Članak 15.

Ministarstvo prosvjete i kulture obavlja upravne i druge stručne poslove u oblasti prosvjete a posebice one koji se odnose na: projektiranje koncepcije i načina razvoja odgojno obrazovnog sustava; izradu i donošenje nastavnih planova i programa predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u zemlji i inozemstvu; standarde, normative i druge uvjete za odgojno obrazovni rad; stručno obrazovanje nastavnika; osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju u zemlji i inozemstvu; obavljanje inspekcijskih poslova u ovoj oblasti.

Ministarstvo prosvjete i kulture obavlja upravne i stručne poslove u oblasti kulture a posebice one koji se odnose na: razvoj i unapređivanje kulture, kulturnog života i

kulturnih djelatnosti te zaštitu kulturne baštine; osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za djelatnost kulture

Ministarstvo prosvjete i kulture obavlja upravne i stručne poslove u oblasti sporta, fizičke i tehničke kulture a posebice one koji se odnose na: razvoj sporta, zaštitu i podizanje zdravlja djece, omladine i građana; osposobljavanja djece, omladine i građana za stjecanje tehničkih znanja i vještina; te djelatnost organizacija u ovim oblastima.

Ministarstvo prosvjete i kulture uspostavlja i unapređuje suradnju s inozemstvom u ovim oblastima.

Ministarstvo prosvjete i kulture obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva prosvjete i kulture je Zavod za školstvo, Zavod za kulturu i Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Članak 16.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: radne odnose i zapošljavanje; zaštitu na radu; uređivanje radnih odnosa; ostvarivanje prava iz radnih odnosa; plaće; mirovinsko i invalidsko osiguranje; doplatak na djecu; imovinska prava iseljenika i radnika u inozemstvu; ostvarivanje prava iz radnih odnosa radika privremeno zaposlenih u inozemstvu, te poslove vezane za njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; socijalnu zaštitu, zaštitu porodice i starateljstvo; sustav socijalne politike, te pojave i probleme u toj oblasti, te druge poslove u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite; zaštitu boraca narodnooslobodilačkog rata, vojnih invalida i građanskih žrtava rata; inspekcijske poslove u oblasti zaštite na radu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva rada i socijalne politike je Zavod za socijali rad i Zavod za zapošljavanje.

Članak 17.

Ministarstvo trgovine obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: stanje i pojave na tržištu roba i trgovinskih usluga i djelovanje mjera gospodarske politike na funkcioniranje tržišta; utjecaj ukupnih gospodarskih kretanja na tržište roba i trgovinskih usluga i odnose ponude i tražnje, uključivo vanjsko-trgovačke tokove i uvjete razmjene; pravni položaj i poslovanje trgovačkih poduzeća i drugih subjekata tržišnog poslovanja; promet roba i usluga u zemlji i inozemstvu; opskrbljenost tržišta; unapređenje i razvoj trgovine; cijene roba i usluga; robne rezerve; inspekcijske poslove koji se odnose na tržište i cijene; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva trgovine je Direkcija za republičke robne rezerve.

Članak 18.

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: generalnu turističku politiku Republike; investicije u turizmu; turističku prometnu politiku; sudjeluje u uređenju prostora vezano za razvoj turizma; poslove nautičkog turizma u sklopu ukupne politike razvoja turizma; turističku informatiku; suradnju u razvitku turizma u stranim i nerazvijenim zemljama; sudjelovanje u predlaganju turističkih predstavništava u inozemstvu; ugostiteljstvo, turističku i ugostiteljsku statistiku; inspekcijske poslove u turizmu i ugostiteljstvu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 19.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: zaštitu ustavom utvrđenog poretka i poslove u oblasti javne sigurnosti koji se odnose na zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi; spriječavanje i otkrivanje krivičnih djela; pronalaženje i hvatanje počinilaca krivičnih djela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira i zaštita odredenih ličnosti i objekata; obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova; kontrolu i regulaciju prometa na cestama; kontrolu prelaska preko državne granice i kretanje i boravak u graničnom pojasu, kretanje i boravak stranaca; putnice za prelazak preko državne granice; održavanje javnih skupova; nabavu, držanje i nošenje oružja i municije; eksplozivne tvari; pružanje neophodne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove protupožarne inspekcije; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i poslove koji se odnose na: državljanstvo; osobne karte; prijavljivanje prebivališta i boravišta građana; vođenje evidencije i statistike iz oblasti unutarnjih poslova; sistem informiranja u oblasti unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje radnika unutarnjih poslova.

Članak 20.

Ministarstvo vodoprivrede obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: uređenje vodotoka i zaštitu od poplava, odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta; snabdjevanje naselja i industrije vodom i zaštitu voda od zagađivanja: inspekcijske poslove u vodoprivredi; osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za vodoprivredu; inspekcijske poslove u oblasti vodoprivrede; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 21.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na promicanje i zaštitu okoliša, prirode i prirodne baštine; utvrđivanje uvjeta za radove na zaštićenim objektima prirode te koordiniranje aktivnosti za promicanje i zaštitu okoliša; prostorno uređenje; graditeljstvo i koordinaciju izgradnje javnih objekata od posebnog interesa za Republiku; građevinsko zemljište u funkciji izgradnje (osim imovinsko-pravnih odnosa); poslove katastra i geodetske djelatnosti; stambeno-komunalnu djelatnost; inspekcijske poslove zaštite okoliša, građevinarstva i urbanizma; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja je: Zavod za zaštitu okoliša, prirode i prirodne baštine, Zavod za prostorno uređenje i Uprava za katastar i geodetske poslove.

Članak 22.

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: organizaciju praćenja zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; korištenje zdravstvenih potencijala; osnivanje organizacija zdravstva; izgradnju i investiranje u zdravstvu; stručno usavršavanje zdravstvenih radnika; uspostavljanje i koordinaciju bitnih funkcija zdravstvenog osiguranja; stručnu kontrolu i nadzor nad stručnim radom u zdravstvu; poslove sanitarne inspekcije; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 23.

Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničkih informacija i komunikacija; razvoj znanstvenih i istraživačkih organizacija; razvoj znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; međurepubličku suradnju i izradu i izvršavanje programa znanstveno-tehničke suradnje s inozemstvom; planiranje, usklađivanje i provođenje razvoja informatičke djelatnosti i njeno povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike je Zavod za međunarodnu znanstveno-tehničku suradnju.

b) Republički zavodi

Članak 24.

Republički zavodi su:

1. Republički hidrometeorološki zavod,

2. Republički zavod za plan, analize i prognoze i

3. Republički zavod za statistiku.

Članak 25.

Republički hidrometeorološki zavod obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje hidrometeoroloških procesa; prikupljanje, obrađivanje i obavljanje hidrometeoroloških podataka: obavlja i druge poslove koji proizlaze iz međunarodnih konvencija i posebnih propisa.

Članak 26.

Republički zavod za plan, analize i prognoze obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: izradu odgovarajućih stručnih priloga, podloga i analiza za potrebe izrade dokumenata makroekonomske politike; izradu dokumenata dugoročne i srednjoročne razvojne politike Republike; izradu analiza i informacija o tekućim gospodarskim kretanjima i učincima mjera makroekonomske politike; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

Članak 27.

Republički zavod za statistiku obavlja statistička istraživanja u Republici, a osobito prikuplja, obrađuje, analizira i objavljuje statističke podatke na osnovu jedinstvenog statističkog sistema i programa statističkih istraživanja za cijelu zemlju i programa statističkih istraživanja za Republiku; unapređuje statističke metode; izrađuje statistički informacioni sistem kao dio društvenog sistema informiranja; daje metodološke i druge stručne upute za statistička istraživanja i nadzire njihovo provođenje; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

III. RUKOVOĐENJE U MINISTARSTVIMA I ZAVODIMA

Članak 28.

Radom ministarstva rukovodi ministar.

Ministra imenuje Sabor Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: "Sabor") na četiri godine.

Ministarstva u kojima se imenuje zamjenik ministra određuje Vlada.

Zamjenika ministra imenuje Sabor na četiri godine.

Ako u ministarstvu nije imenovan zamjenik ministra, ministra u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba koju odredi Vlada na prijedlogministra.

Članak 29.

Radom republičkog zavoda rukovodi direktor republičkog zavoda.

Direktora republičkog zavoda imenuje Vlada na četiri godine.

Direktora zavoda zamjenjuje pomoćnik direktora, a ako pomoćnik nije imenovan, zamjenjuje ga osoba koju odredi Vlada.

Članak 30.

Rukovodeći radnici u ministarstvima i zavodima su:

- u ministarstvu - pomoćnik ministra,

- u Ministarstvu unutarnjih poslova: rukovodilac Sekretarijata za unutarnje poslove i rukovodilac Centra državne sigurnosti,

- u republičkom zavodu za plan, analize i prognoze - direktor sektora,

- u republičkom zavodu - pomoćnik direktora,

- u organima u sastavu ministarstva: rukovodilac organa u sastavu,

- u centru republičkih organa uprave - koordinator centra.

Pravilnikom kojim se uređuju unutrašnja organizacija i način rada ministarstva i zavoda određuje se broj rukovodećih radnika.

Članak 31.

Pomoćnik ministra pomaže ministru u rukovođenju pojedinim područjima rada ministarstva, obavlja poslove utvrđene pravilnikom kojim se utvrđuje unutrašnja organizacija i način rada organa, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.

Pomoćnika ministra imenuje i razrješava od dužnosti Vlada na prijedlog ministra.

Pomoćnik ministra imenuje se na četiri godine.

Pomoćnik ministra odgovara za svoj rad ministru i Vladi.

Članak 32.

Radom organa uprave u sastavu ministarstva rukovodi direktor uprave, zavoda odnosno direkcije, lučki kapetan i kapetan pristaništa.

Rukovodioca organa uprave u sastavu ministarstva imenuje i razrješava Vlada na prijedlog ministra. Ovi rukovodioci imenuju se na vrijeme od četiri godine.

U pogledu imenovanja i razrješenja ostalih rukovodećih radnika iz članka 30. ovoga zakona i njihove odgovornosti primjenjuje se odredbe ovoga zakona koje važe za rukovodioce organa u sastavu ministarstva.

Članak 33.

Pravilnikom kojim se uređuje unutarnja organizacija i način rada ministarstva i zavoda mogu se utvrditi i drugi rukovodeći radnici, način popunjavanja rukovodećih radnih mjesta, vrijeme trajanja funkcije i mogućnost ponovnog imenovanja, te ovlaštenja radnika na tim radnim mjestima.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 34.

Ministri i direktori odgovorni su Saboru i Vladi za stanje i provođenje utvrđene politike u oblastima u kojima su ministarstva i zavodi osnovani, u granicama svojih ovlaštenja, te za pravovremeno, efikasno i kvalitetno izvršavanje zakona i drugih propisa, a posebno u osiguravanju efikasnog ostvarivanja prava i interesa građana.

Članak 35.

Unutarnja organizacija i sistematizacija zadataka i poslova u ministarstvima i zavodima utvrđuje se prema opsegu, srodnosti, naravi i složenosti poslova, na način da se uz puno korištenje radnog vremena radnika i racionalno korištenje materijalnih sredstava osigura efikasno, potpuno i pravovremeno ostvarivanje njihovih funkcija.

Vlada će svojim propisom urediti načela za unutarnju organizaciju i način rada ministarstva i zavoda.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona ukida se i prestaje s radom Ministarstvo za boračka i invalidska pitanja.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona nastavljaju raditi s djelokrugom utvrđenim ovim zakonom:

1. Republički zavod za statistiku

2. Republički hidrometeorološki zavod.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona nastavljaju raditi s položajem i djelokrugom utvrđenim ovim zakonom:

1. Ministarstvo za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo - kao Ministarstvo energetike i industrije,

2. Ministarstvo za financije - kao Ministarstvo financija,

3. Ministarstvo za informiranje - kao Ministarstvo informiranja,

4. Ministarstvo za odnose s inozemstvom - kao Ministarstvo inozemnih poslova,

5. Ministarstvo za iseljeništvo - kao Ministarstvo iseIjeništva,

6. Ministarstvo za narodnu obranu - kao Ministarstvo obrane,

7. Ministarstvo za pravosuđe i upravu - kao Ministarstvo pravosuđa i uprave,

8. Ministarstvo za saobraćaj i veze - kao Ministarstvo prometa i veza,

9. Ministarstvo za pomorstvo - kao Ministarstvo pomorstva,

10. Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo - kao Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,

11. Ministarstvo za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu - kao Ministarstvo prosvjete i kulture,

12. Ministarstvo za rad i zapošljavanje - kao Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

13. Ministarstvo za robni promet - kao Ministarstvo trgovine,

14. Ministarstvo za turizam - kao Ministarstvo turizma,

15. Ministarstvo za unutrašnje poslove - kao Ministarstvo unutarnjih poslova,

16. Ministarstvo za vodoprivredu - kao Ministarstvo vodoprivrede,

17. Ministarstvo za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline - kao Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

18. Ministarstvo za zdravstvenu i socijalnu zaštitu - kao Ministarstvo zdravstva,

19. Ministarstvo za znanost, tehnologiju i informatiku - kao Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike,

20. Republički zavod za društveno planiranje - kao Republički zavod za plan i analize i prognoze.

Članak 39.

Nadležnost, odnosno poslove ukinutog ministarstva iz člana 36. ovoga zakona i republičkih upravnih organizacija koje ulaze u sastav pojedinih ministarstava preuzimaju u skladu s djelokrugom utvrđenim ovim zakonom slijedeća ministarstva.

1. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - nadležnost odnosno poslove Republičke geodetske uprave,

2. Ministarstvo rada i socijalne skrbi - nadležnost odnosno poslove Ministarstva za boračko-invalidsku zaštitu i Republičkog zavoda za socijalni rad,

3. Ministarstvo pravosuđa i uprave - nadležnost odnosno poslove Republičkog zavoda za javnu upravu,

4. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike - nadležnost odnosno poslove Republičkog zavoda za tehničku suradnju,

5. Ministarstvo trgovine - nadležnost odnosno poslove Republičke direkcije za robne rezerve.

Odredba točke 4. stava 1. ovoga člana provest će se do 31. prosinca 1990. godine.

Članak 40.

Ministarstva koja preuzimaju poslove ukinutih ministarstava i drugih republičkih organa uprave i republičkih organizacija preuzimaju i raspoređuju radnike koji su na dan stupanja na snagu ovoga zakona zatečeni na odgovarajućim poslovima u ukinutim ministarstvima i drugim republičkim organima uprave i republičkim organizacijama.

Na radnike koji ne budu preuzeti u smislu stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 382. i 383. Zakona o upravi.

Odredbe ovoga članka shodno se primjenjuju i na radnike stručnih službi republičkih samoupravnih interesnih zajednica čije poslove su preuzela pojedina ministarstva.

Članak 41.

Opremu, arhiv i dokumentaciju, sredstva za rad i sredstva fondova i druge stvari ukinutih republičkih organa preuzimaju ministarstva koja preuzimaju njihove nadležnosti odnosno poslove.

Članak 42.

Ministri i direktori zavoda dužni su uskladiti unutrašnju organizaciju ministarstava i zavoda s odredbama ovoga zakona u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 43.

U Budžetu Republike Hrvatske, u skladu s izvršenim promjenama u ustrojstvu republičke uprave izvršit će se odgovarajuće izmjene u okviru sredstava osiguranih za redovnu djelatnost ministarstava i zavoda.

Članak 44.

Ministarstvo prosvjete i kulture preuzima nadležnost i poslove Zavoda za unapređivanje odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, Zavoda za kulturu i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Prosvjetnog savjeta Hrvatske.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja preuzima nadležnosti i poslove Zavoda za zaštitu prirode Hrvatske.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti:

- Zakon o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 23/83, 29/85, 17/86, 19/89 i 31/90),

- Zakon o Zavodu za informatičku djelatnost Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 54/80),

- Zakon o osnivanju Zavoda za kulturu Hrvatske ("Narodne novine", br. 51/73),

- Zakon o Prosvjetnom savjetu Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/82),

- Zakon o prosvjetno-pedagoškoj službi ("Narodne novine", br. 21/86).

Do 31. prosinca 1990. godine odredbe Zakona o zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine", br. 7/67,13/67, 27/77, 31/86 i 47/86) i Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 54/76, 25/77, 41/83, 31/86, 47/86), kojima je uređeno obavIjanje poslova zaštite spomenika kulture odnosno zaštite prirode, usuglasit će se s odredbama ovoga zakona.

Članak 46.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/90-01/06

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.