Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/07

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

Član 1.

U Zakonu o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85. i 48/85) član 1. mijenja se i glasi:

"Poslove državne uprave obavljaju ministarstva i drugi zakonom određeni organi republičke uprave, organi uprave gradske zajednice općina i organi općinske uprave kao dijelovi jedinstvenog ustroja državne uprave u Republici Hrvatskoj.

Svi poslovi što ih uključuje ostvarivanje odgovornosti Predsjednika odnosno Predsjedništva Republike Hrvatske i Vlade republike Hrvatske za stanje u Republici Hrvatskoj, provedba politike, izvršavanje zakona, rješavanje u upravnim stvarima i upravni nadzor jesu poslovi od općeg interesa za Republiku Hrvatsku".

Član 2.

U članu 2. stav 2. mijenja se i glasi:

"U poslovima od općeg interesa za Republiku Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) odnosno ministarstva u granicama svojeg djelokruga kontroliraju politički i upravno djelovanje svih državnih organa uprave te usmjeravaju i usklađuju njihov rad (u daljnjem tekstu: organa uprave) u Republici Hrvatskoj".

Član 3.

Član 3. briše se.

Član 4.

Član 5. briše se.

Član 5.

Članovi 7, 8, 9. i 10. brišu se.

Član 6.

Član 14. mijenja se i glasi:

"Prava, obveze i odgovornosti radnika u ministarstvima i drugim organima uprave uređuju se zakonom".

Član 7.

U članu 17. riječi "obavljaju druge upravne poslove" zamjenjuju se riječima "obavljaju druge poslove državne uprave", a riječi "te obavljaju druge stručne poslove za skupštinu društveno-političke zajednice i izvršno vijeće" zamjenjuju se riječima "a obavljaju, kad je to posebnim zakonom određeno, i stručne poslove za skupštinu društveno-političke zajednice i Vladu odnosno izvršno vijeće", a riječi "provode načelne stavove i smjernice skupština i izvršnih vijeća" brišu se.

Član 8.

Član 18. mijenja se i glasi:

"Ministarstva i drugi organi uprave provode utvrđenu politiku Vlade odnosno izvršnog vijeća te osiguravaju provedbu te politike, osobito ukazivanjem na stanje i pojave od značenja za provedbu politike, poduzimanjem ili predlaganjem mjera Vladi odnosno izvršnom vijeću, pripremanjem i provedbom zakona i drugih propisa kao i donošenjem potrebnih propisa u granicama svojeg djelokruga".

Član 9.

U članu 19. stavu 1. riječi "kad su za to ovlašteni zakonom, drugim propisom i općim aktom" zamjenjuju se riječima "ako to zakonom ili propisom Vlade odnosno propisom skupštine društveno-političke zajednice i njezina izvršnog vijeća nije izrijekom isključeno".

Stav 2. briše se.

Član 10.

Član 20. mijenja se i glasi:

"Ministarstva i drugi organi uprave rješavaju u upravnim stvarima kad u okviru svojeg djelokruga rješavaju o pravima i obavezama te pravnim interesima pojedinaca, pravnih osoba ili drugih nositelja prava i obveza".

Član 11.

U članu 24. stav 1. mijenja se i glasi:

"U sklopu inspekcijskog nadzora ministarstva i drugi organi uprave osobito obavljaju izravan uvid u poslovanje fizičkih i pravnih osoba glede pridržavanja zakona te drugih propisa i akata državnih organa i drugih nositelja javnih ovlaštenja te poduzimaju zakonom propisane mjere".

Stav 2. briše se.

Član 12.

Član 26. Zakona mijenja se i glasi:

"Ministarstva i drugi organi državne uprave prate stanje u oblastima za koje su ustrojeni. U tu će svrhu ovlašteni prikupljati, ako što drugo nije naređeno kakvim posebnim zakonom, sve potrebite podatke i obavještenja".

Stavovi 2, 3. i 4. brišu se.

Član 13.

Član 27. mijenja se i glasi:

"Ministarstva i drugi organi republičke uprave prate u oblastima za koje su ustrojeni rad i djelovanje organa uprave u općinama i gradskim zajednicama općina u obavljanju poslova od općeg interesa za Republiku.

Član 14.

Član 28. briše se.

Član 15.

U članu 29. stavovi 1, 2. i 3. brišu se.

U stavu 4. iza riječi "djelatnosti" umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi "ako zakonom ili propisom Vlade ili ministarstva odnosno izvršnog vijeća nije što drugo naređeno".

Član 16.

U članu 30. stavu 1. riječi "samoupravnih organizacija i zajednica" brišu se.

Stavovi 2, 3. i 4. brišu se.

Član 17.

Članovi 31, 32. i 33. brišu se.

Član 18.

Članovi 34a, 35. i 36. brišu se.

Član 19.

U članu 39. alineja 1. riječi "kao i propisa i drugih općih akata zajednica općina" brišu se.

Član 20.

Član 39. briše se.

Član 21.

U članu 40. stavu 2. iza riječi "Republika" stavlja se točka a preostali tekst se briše.

Član 22.

U članu 41. alineja 1. mijenja se i glasi:

" - donose propise i druge akte za provedbu politike te izvršenje zakona i propisa, ako to zakonom ili propisom Vlade nije izrijekom isključeno".

U alineji 6. riječi "Izvršno vijeće Sabora" zamjenjuje se riječju "Vlade".

U alineji 7. riječi "Izvršno vijeće Sabora" zamjenjuje se riječju "Vladu".

Član 23.

U glavi III. Naziv podglave 1. mijenja se i glasi: "1. Ministarstva i drugi organi uprave." i dodaje se odjeljak pod nazivom "a) Ministarstva i republičke upravne organizacije."

Član 24.

Član 42. mijenja se i glasi:

"Poslove republičke uprave obavljaju ministarstva i zakonom određene republičke upravne organizacije (zavodi).

Poslove općinske uprave i uprave gradske zajednice općina obavljaju sekretarijati i upravne organizacije (zavodi).

U ministarstvima i sekretarijatima za obavljanje određenih upravnih poslova kad njihovo izvršenje zahtijeva posebnu samostalnost u radu odnosno za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova od interesa za ostvarivanje prava i dužnosti društveno-političke zajednice, zakonom i propisom skupštine društveno-političke zajednice mogu se osnovati organi u sastavu organa uprave (zavodi, uprave, direkcije i inspektorati)."

Član 25.

U glavi III. podglavi 1. naslov odjeljka "a) Sekretarijati" i član 43. brišu se.

Član 26.

Član 44. mijenja se i glasi:

"Na čelu ministarstva je ministar.

Ministar neposredno rukovodi ministarstvom i odgovoran je za njegov rad, donosi propise i pojedinačne akte za čije donošenje je ovlašten i obavlja i druge poslove određene zakonom ili drugim propisom.

Vlada može odrediti da ministar ima zamjenika. Zamjenik zamijenjuje ministra u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, a obavlja i poslove koje mu odredi ministar.

Ministra i njegovog zamjenika imenuje i razrješava Sabor Republike Hrvatske."

Član 27.

Član 45. mijenja se i glasi:

"Republičke upravne organizacije osnivaju se kao zavodi.

Na čelu zavoda je direktor.

Direktor neposredno rukovodi zavodom i odgovoran je za njegov rad te obavlja poslove određene zakonom ili drugim propisom.

Vlada može odrediti da direktor zavoda ima zamjenika. Zamjenik direktora zamjenuje direktora zavoda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti a obavlja i poslove koje mu odredi direktor zavoda.

Direktora zavoda i njegovog zamjenika imenuje i razrješava Vlada.

Aktom o osnivanju zavoda, zavodu se može dati svojstvo pravne osobe.

Član 28.

Ispred člana 46. stavlja se naziv odjeljka "b" koji glasi: "b) Organi uprave općina i gradske zajednice općina" a član 46. mijenja se i glasi:

"Član 46.

U općinama i gradskoj zajednici općina ustrojavaju se za pojedine upravne oblasti sekretarijati, a u manjim se općinama, u pravilu, ustrojava jedan sekretarijat kao jedinstveni organ državne uprave ako zakonom nije drugačije određeno.

Na čelu sekretarijata je sekretar.

Sekretar neposredno rukovodi sekretarijatom i odgovoran je za njegov rad, odnosno propise i pojedinačne akte za čije donošenje je ovlašten i obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o osnivanju.

Aktom o osnivanju sekretarijata može se odrediti da sekretar ima zamjenika. Zamjenik sekretara zamjenjuje sekretara u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, a obavlja poslove određene aktom o osnivanju sekretarijata.

Sekretara i njegovog zamjenika imenuje i razrješava skupština društveno-političke zajednice.

Sekretar i njegov zamjenik imenuju se na vrijeme do četiri godine i mogu biti ponovno imenovani."

Član 29.

Član 47. mijenja se i glasi:

"U općinama i gradskoj zajednici općina radi obavljanja određenih stručnih i drugih poslova od interesa za, ostvarivanje prava i dužnoti društveno-političke zajednice mogu se osnivati upravne organizacije.

Upravne organizacije iz stava 1. ovoga člana osnivaju se kao zavodi.

Na čelu zavoda je direktor.

Direktor neposredno rukovodi zavodom i odgovoran je za njegov rad te obavlja poslove određene zakonom, drugim propisima i aktom o osnivanju.

Aktom o osnivanju može se odrediti da direktor ima zamjenika. Zamjenik direktora zamjenjuje direktora u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti i obavlja poslove o osnivanju zavoda.

Direktora i njegovog zamjenika imenuje i razrješava skupština društveno-političke zajednice.

Direktor i njegov zamjenik imenuju se na vrijeme do 4 godine i mogu biti ponovno imenovani."

Član 30.

Naziv odjeljka "b) Uprave" i članovi 48. i 49. brišu se.

Član 31.

Naziv odjeljka "c) Komiteti" i članovi 50. do 55. brišu se.

Član 32.

Naziv odjeljka "d)" mijenja se i glasi:

"c) Organi u sastavu ministarstva i drugih organa uprave."

Član 33.

Članovi 56, 57, 58. i 59. zamjenjuju se s dva nova člana koja glase:

"Član 56.

Za obavljanje određenih upravnih i drugih stručnih poslova u oblastima za koje su osnovana ministarstva odnosno sekretarijati, aktom Vlade odnosno aktom o osnivanju sekretarijata mogu se osnovati uprave i inspektorati.

Za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova od interesa za ostvarivanje prava i dužnosti društveno-političkih zajednica, u oblastima za koje su osnovana ministarstva odnosno sekretarijati, aktom Vlade odnosno aktom o osnivanju sekretarijata mogu se osnivati zavodi i direkcije.

Aktom o osnivanju organa u sastavu ministarstva odnosno sekretarijata određuju se poslovi koje ovi organi obavljaju, njihov položaj unutar ministarstva odnosno sekretarijata i druga pitanja značajna za njihov rad.

Član 57.

Radom organa u sastavu ministarstva odnosno sekretarijata rukovodi direktor.

Direktora organa u sastavu ministarstva imenuje i razrješava Vlada, a direktora organa u sastavu sekretarijata imenuje i razrješava skupština općine odnosno gradske zajednice općina."

Član 34.

Naziv odjeljka "c) Zavodi i druge organizacije" i članovi 60, 61, 62. i 63. brišu se.

Član 35.

U glavi III. naziv podglave "2." mijenja se i glasi: "Posebna načela za ustrojavanje općinske uprave i uprave gradske zajednice općina".

Član 36.

Odjeljak "a) Jedinstveni organi uprave" i član 64. brišu se, a odjeljci "b)" i "c)" postaju odjeljci "a)" i "b)".

Član 37.

Član 65. mijenja se i glasi:

"Skupštine više općina i skupština gradske zajednice općina mogu uz suglasnost nadležnog ministarstva osnovati u određenim oblastima zajedničke organe uprave, odnosno moraju ih osnovati kada je to određeno zakonom."

Član 38.

Član 67. briše se.

Član 39.

U članu 69. stav 2. briše se.

Član 40.

Članovi 72, 72a, 72b, brišu se.

Član 41.

Član 73. mijenja se i glasi:

"Unutrašnja organizacija i režim rada ministarstva i drugih organa uprave uređuju se pravilnikom kojeg donosi ministar odnosno rukovodilac drugog organa uprave uz suglasnost Vlade odnosno izvršnog vijeća skupštine društveno-političke zajednice."

Član 42.

Članovi 75, 76, 77, 78, 79. i 80. brišu se.

Član 43.

U glavi III. u podglavi 4. iza riječi "pisma" dodaju se riječi "naroda i".

Član 44.

U članu 81. iza riječi "pripadnici" dodaju se riječi "naroda i", a iza riječi "jeziku"

dodaju se riječi "i pismu".

Član 45.

U članu 82. riječi "statutom općine" brišu se, a iza riječi "pripadnika" dodaju se riječi "naroda i".

Član 46.

U članu 83. iza riječi "pisama i jezika" dodaju se riječi "naroda i".

Član 47.

U članu 84. iza riječi "pripadnika" dodaju se riječi "naroda i".

Član 48.

U članu 85. iza riječi "pisama" dodaju se riječi "naroda i", a riječi "lzvršno vijeće Sabora" zamjenjuju se riječju "Vlada".

Član 49.

Član 91. mijenja se i glasi:

"Ministri i drugi rukovodioci organa uprave (u daljem tekstu: rukovodioci organa uprave) donose pravilnike, naredbe i uputstva za izvršenje zakona i drugih propisa, ako to tim aktima nije izrijekom isključeno."

Član 50.

Članovi 94. do 104. brišu se.

Član 51.

Član 106. briše se.

Član 52.

U članu 108. stav 2. briše se.

Član 53.

Članovi 109, 110. i 111. brišu se.

Član 54.

Član 111a. mijenja se i glasi:

"Sukob nadležnosti između organa uprave iste društveno-političke zajednice rješava Vlada odnosno izvršno vijeće.

Sukob nadležnosti između organa uprave raznih općina rješava Vlada".

Član 55.

Član 111b. mijenja se i glasi:

"Sukob nadležnosti između organa uprave općine odnosno gradske zajednice općina i republičkog organa uprave rješava Vlada Republike Hrvatske".

Član 56.

Član 111c. briše se.

Član 57.

U članu 111g. stav 2. mijenja se i glasi:

"O izuzeću ministra odnosno rukovodioca organa uprave odlučuje Vlada odnosno izvršno vijeće skupštine društveno-političke zajednice".

Član 58.

Član 111h. briše se.

Član 59.

Član 111j. mijenja se i glasi:

"O žalbi protiv prvostepenih rješenja općinskih organa uprave odnosno organa uprave gradske zajednice općina rješavaju ministarstva u granicama svojeg djelokruga, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno".

Član 60.

Članovi 111k. i 111m. brišu se.

Član 61.

U članu 118. u stavu 1. ispred alineje 1. dodaje se nova alineja 1. koja glasi:

"- zabrani daljnje poduzimanje nepravilnih radnji;".

U alineji 4. riječi "lzvršnom vijeću Sabora" zamjenjuju se riječju "Vladi", a riječi "organizacija udruženog rada, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica" zamjenjuju se riječima "pravnih osoba".

U stavu 2. riječi "izvršnih vijeća, društvenog dogovora ili samoupravnog sporazuma" zamjenjuju se riječima "Vlade udnosno izvršnog vijeća".

Član 62.

Član 121. briše se.

Član 63.

Član 125. mijenja se i glasi:

"O pokretanju postupka u vezi odgovornosti općinskog inspektora odnosno inspektora gradske zajednice općina dužan je inspekcijski organ obavijestiti bez odgađanja i odgovarajući republički organ inspekcije".

Član 64.

U članu 128. u stavu 1. iza riječi "obavijestiti" dodaju se riječi "Vladu odnosno".

U stavu 2. iza riječi "odnosno" dodaje se riječ "gradske".

Član 65.

Članovi 129, 130, 131, 132, 133. i 134. brišu se.

Član 66.

Članovi 135, 136, 138. i 139. zamjenjuju se novim članom koji glasi:

"Član 135.

Radi obavljanja stručnih i drugih poslova i funkcioniranja skupštine društveno-političkih zajednica Vlade i izvršnih vijeća zakonom odnosno odlukom skupštine društveno-političke zajednice osnivaju se posebne ili zajedničke stručne službe i određuje djelokrug njihovog rada.

Radom stručne službe rukovodi tajnik.

Na radnike stručne službe odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga zakona koje se odnose na radnike u organima uprave.

Odredbe ovoga zakona koje se odnose na stručne službe iz stava 1. ovoga člana i radnike stručnih službi odgovarajuće se primjenjuju na stručnu službu Predsjedništva Republike Hrvatske i radnike te službe".

Član 67.

U naslovu glave VI. iza riječi "ORGANIMA" briše se zarez i preostali dio teksta, a u odjeljku a) iza riječi "zajednice" dodaje se zarez i riječ "Vladi".

Član 68.

Članovi 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. i 149. brišu se.

Član 69.

Članovi 153, 154, 155, 156. i 157. brišu se.

Član 70.

U članu 159. u alineji 1. i 3. iza riječi "općina i" dodaje se riječ "gradske".

Alineja 2. mijenja se i glasi:

"- izdaju obvezne instrukcije za rad i poslovanje u svim poslovima od općeg interesa za Republiku, ako to posebnim zakonom nije izrijekom isključeno;".

Član 71.

Član 160. mijenja se i glasi:

"Kad ministarstvo u vršenju prava nadzora nad radom organa uprave općina odnosno gradske zajednice općina ustanovi da ne izvršavaju zakone i druge propise, za čije izvršenje su nadležni, može:

- upozoriti na to skupštinu društveno-političke zajednice i njeno izvršno vijeće te zatražiti da poduzmu odgovarajuće mjere za izvršenje zakona i drugih propisa i pokrenuti postupak utvrđenja odgovornosti rukovodilaca organa uprave,

- zabranitipostupanje protivno zakonu i drugom propisu,

- neposredno izvršiti zakon i drugi propis na trošak društveno-političke zajednice čiji organ uprave nije izvršio zakon ili drugi propis, ili je postupao suprotno zakonu ili drugom propisu.

Ministarstvo je u poslovima od općeg interesa za Republiku ovlašteno povjeriti pojedini posao iz svoje nadležnosti organu uprave općine odnosno gradske zajednice općina, time da trošak postupanja ide na teret Republike".

Član 72.

Članovi 166. i 167. brišu se.

Član 73.

U glavi VI. odjeljak "d) Odnosi organa uprave zajednice općina i organa uprave općina" te članovi 168, 169, 170, 171, 172. i 173. brišu se.

Član 74.

U članu 177. stavu 2. ispred riječi "preko" stavlja se riječ "samo".

Stav 3. briše se.

Član 75.

U glavi VI. naziv odjeljka i) mijenja se i glasi:

"Odnosi organa uprave i pravnih osoba", a članovi 184, 185, 186. i 187. brišu se.

Član 76.

U članu 188. stavu 1. riječi "organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice odnosno njihova udruženja" zamjenjuju se riječima "pravne osobe".

U stavu 2. riječi "samoupravne organizacije, zajednice i njihova udruženja dužni" zamjenjuju se riječima "pravne osobe dužne".

Član 77.

Članovi 189, 190, 191. i 192. brišu se.

Član 78.

Član 226. briše se.

Član 79.

Član 229. mijenja se i glasi:

"Zavodi koji imaju položaj upravnih organizacija mogu u okviru svog djelokruga, pored zadataka i poslova za čije izvršenje sredstava osigurava društveno-politička zajednica, obavljati poslove za pravne osobe i građane, ako aktom o njihovom osnivanju nije drugačije određeno.

Vlada odnosno izvršno vijeće skupštine društveno-političke zajednice uređuju pitanja vezana uz obavljanje vlastite djelatnosti zavoda iz stava 1. ovoga člana, a naročito mjerila za utvrđivanje naknade za obavljanje vlastite djelatnosti i raspodjelu vlastitih sredstava."

Član 80.

U članu 239. stav 2. briše se.

Član 81.

Član 242. briše se.

Član 82.

U članu 300. stav 2. briše se.

Član 83.

U članu 306. stavu 1. iza riječi "vrši" dodaje se riječ "Vlada odnosno", a riječi "i radne zajednice" brišu se.

U stavu 2. riječi "po pribavljenom mišljenju radne zajednice organa" brišu se.

U stavu 3. riječi "lzvršno vijeće" zamjenjuju se riječima "Vlada odnosno izvršno vijeće".

Član 84.

U članu 307. stavu 2. u alineji 1. riječi "izvršno vijeće" zamjenjuju se riječima "Vlada odnosno izvršno vijeće", a u alineji 2. riječi "po pribavljenom mišljenju radne zajednice" brišu se.

Član 85.

U članu 308. stavu 2. iza riječi "uprave" umjesto zareza stavlja se točka a preostali dio teksta se briše.

U stavu 5. riječi "samoupravna interesna" se brišu.

Član 86.

Član 312. briše se

Član 87.

Član 314. briše se.

Član 88.

U članu 318. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

"Odredbe stavova 3. i 4. ovoga člana odgovarajuće se primjenjuju i na radnike pravnih osoba koje rješavaju u pojedinačnim stvarima o određenim pravima i obvezama ili vrše druga javna ovlaštenja."

Član 89.

U članu 361. u stavu 1. riječi "zajednica općina" brišu se.

Član 90.

U članu 377. alineji 1. riječi "izvršno vijeće" zamjenjuju se riječju "Vlada".

U alineji 2. riječi "po pribavljenom mišljenju radne zajednice" brišu se.

Alineja 3. briše se.

Član 91.

U članu 388. stavu 2. riječi "zajednice općina odnosno" brišu se.

Član 92.

Član 392. mijenja se i glasi:

"Skupštine društveno-politčkih zajednica donijet će propise za izvršenje ovoga zakona i uskladiti organizaciju prema odredbama ovoga zakona do 1. ožujka 1991. godine."

Član 93.

Članovi 398, 399. i 400. brišu se.

Član 94.

Članovi 404, 405, 406. brišu se.

Član 95.

U članu 4. stav 2. i 3, 34. stav 1, 92, 105. stav 1. i 3. i 139.

stav 1. i 2. riječi "i izvršno vijeće" odnosno riječi "izvršno vijeće" u odgovarajućem padežu u jednini i množini zamjenjuju se riječima "Vlada i izvršno vijeće" u odgovarajućem padežu u jednini odnosno množini.

U članu 113. stav 2, 114, 126. stav 2, 127, 176, 150, 195, 186, 197, 210. stav 1, 220. stav 2, 221. stav 3, 235. stav 3, 242. stav 1, 245. stav 3. i 4, 263. stav 3, 274. stav 2, 275. stav 2, 276. stav 2, 277, 288. stav 4, 294. stav 1, 299-a stav 2, 309. stav 3. i 4, 310. stav 1, 337, 348. stav 1, 349. stav 1, 351. stav 4, 3?8. stav 2, 383. stav 3. 386, 394, 397, 401, 402. i 403. riječi "izvršno vijeće" u odgovarajućem padežu u jednini odnosno množini zamjenjuju se riječima "Vlada odnosno izvršno vijeće" u odgovarajućem padežu u jednini odnosno množini.

U članu 161. stav 1, 163, 164, 165, 319. stav 2. 325. stav 2, 326. stav 1, 331. stav 1. riječi "lzvršno vijeće Sabora" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječju "Vlada" u odgovarajućem padežu.

U članu 22. stav 2. točka 1. i u nazivu podglave 7. glave III. riječi "radnih Ijudi i građana, organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica" zamjenjuju se riječima "pojedinaca i pravnih osoba".

U članu 21. stav 1. točka 2, 38. točka 4. i 5. i 117. stav 2, riječi "organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica", a u članu 22. i 25. i 218. stav 2. riječi "organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, društvenih organizacija, udruženja i građana i drugih organizacija", a u članu 111d, 111e, 111i, 119, 181, 215. stav 1. i 221. stav 1. riječi "samoupravne organizacije i zajednice", u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "pravnih osoba" u odgovarajućem padežu.

U članu 23. riječi "organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica", i riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima "pravnih osoba", a riječi "njezino izvršno vijeće" zamjenjuju se riječima "Vladu odnosno izvršno vijeće".

U članu 96. riječi "odnosno komiteti", u članu 116. riječi "organizacijama udruženog rada", u članu 178. riječ "socijalističkom" i u članu 220, 302. stav 1. i 315. stav 1. riječi "po pribavljenom mišljenju radne zajednice" brišu se.

U članu 158, 162. stav 1. i 2., 163, 164. i 165. riječi "zajednica općina" zamjenjuju se riječima "gradska zajednica općina".

Član 96.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/89-03/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.