Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/08

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

Član 1.

U Zakonu o redovnim sudovima ("Narodne novine", broj 32/88 - prečišćeni tekst i 16/90) član 1. mijenja se i glasi: "Redovni sudovi (u daljnjem tekstu: sudovi) osnivaju se kao organi državne vlasti koji obavljaju sudsku funkciju u granicama svoje nadležnosti utvrđene ustavom i zakonom."

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi: "Sudovi štite slobode, prava, pravni i materijalni položaj građana i pravnih osoba u društvenom poretku utemeljenom na načelima parlamentarizma, tržišnog gospodarenja, poštivanja čovjekovih sloboda i prava i pravnosti poretka, te osiguravaju ustavnost i zakonitost".

Član 3.

U članu 49. u stavu 2. alineja 7. briše se, a dosadašnje alineje 8, 9. i 10. postaju alineje 7, 8. i 9.

Član 4.

U članu 51a. u stavu 2. u alineji 2. riječi "Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove ili republičkog sekretara za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske ili ministra unutrašnjih poslova Republike Hrvatske".

Član 5.

Član 63. briše se

Član 6.

U članu 66. stav 1. mijenja se i glasi: "Broj sudaca određuje Sabor na prijedlog ministra pravosuđa i uprave po prethodno pribavljenom mišljenju predsjednika suda".

Član 7

Član 69a. mijenja se i glasi: "Sudac kome istječe vrijeme na koje je izabran, može se, bez objave slobodnog sudačkog mjesta, predložiti za ponovni izbor, osim ako pismeno izjavi da ne želi biti ponovno izabran, ili ako postoji jedan od razloga za razrješenje predviđenih u članu 87. točka 2. do 7. ovoga zakona".

Član 8.

Član 75a. mijenja se i glasi: "Za suca ne može biti birana osoba koja je bračni drug ili srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do zaključno drugog stupnja:

- izabranom sucu suda u koji se sudac bira ili neposredno višeg suda, - imenovanom javnom tužiocu ili zamjeniku javnog tužioca u javnom tužilaštvu iste stvarne i mjesne nadležnosti kao i sud, - odvjetniku koji ima sjedište odvjetničke pisarnice u sjedištu suda u koji se sudac bira".

Član 9.

U članu 77. stav 2. mijenja se i glasi: "Izjavljujem da ću se, u obavljanju sudačke funkcije, pridržavati ustava i zakona, suditi po najboljem znanju, časno, savjesno i nepristrano, te štititi integritet, suverenitet i društveno-političko ustrojstvo Republike Hrvatske, ustavne i zakonske slobode i prava te pravni i materijalni položaj građana i pravnih osoba".

Član 10.

Član 78 mijenja se i glasi: "Pravo je i dužnost suca da, u obavljanju sudačke funkcije, čuva ustavnost i zakonitost, integritet, suverenitet i društveno uređenje Republike Hrvatske, te štiti ustavne i zakonske slobode, prava, pravni i materijalni položaj građana i pravnih osoba".

Član 11.

U članu 80. stavovi 2. i 3. mijenjaju se i glase: "Sudac ne može biti član političke organizacije niti obavljati drugu službu ili posao ili poduzimati aktivnost koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nezavisnost ili nepristranost, ili bi mogli umanjiti društveni ugled suca, ili su inače nespojivi s obavljanjem sudačke funkcije. O nespojivosti službe, posla ili aktivnosti sa sudačkom funkcijom odlučuje ministar pravosuđa i uprave". Iza stava 3. dodaje se novi stav koji glasi: "Protiv odluke iz stava 3. ovoga člana nije dopuštena žalba".

Član 12.

U članu 85. u stavu 1. ispred riječi "dok" dodaje se riječ "ili". Stav 2. mijenja se i glasi: "Sudac može biti udaljen od dužnosti ako je protiv njega pokrenuta istraga zbog krivičnog djela za koje je predviđena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, ako je član političke organizacije ili ako obavlja službu, posao ili aktivnost koji su nespojivi s obavljanjem sudačke funkcije, ili ako je pokrenut postupak za razrješenje iz razloga navedenih u točkama 3. do 7. stava 2. člana 86. ovoga zakona". Stav 4. mijenja se i glasi "Odluku o udaljenju od dužnosti u slučajevima iz stava 2. ovoga član donosi ministar pravosuđa i uprave, po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog osoba iz stava 1. člana 93. ovoga zakona". Iza stava 4. dodaju se novi stavovi koji glase: "Odluka o udaljenju od dužnosti važi u trajanju do šest mjeseci odnosno do okončanja postupka. Protiv odluke iz stava 3. i 4. ovoga člana nije dopuštena žalba".

Član 13.

U članu 87. u stavu 2. točka 7. mijenja se i glasi: "7. Ako je član političke organizacije, ili ako obavlja službu, ili posao ili poduzima aktivnost koji su nespojivi sa sudačkom funkcijom, ili ako postupa protivno odredbi člana 78. ovoga zakona ili ako na drugi način nanese štetu ugledu suda odnosno sudačke funkcije". Iza stava 2. dodaje se novi stav koji glasi: "Sudac će biti razriješen dužnosti ako nastupi okolnost predviđena članom 75a. ovoga zakona".

Član 14.

Član 88. briše se.

Član 15

Član 95. mijenja se i glasi: "Komisija za izbor i imenovanja Sabora odnosno organ kojega ovlasti prikuplja, osigurava i provodi dokaze na kojima se zasniva prijedlog za razrješenje. Obavljanje pojedinih radnji iz stava 1. ovoga člana može se povjeriti i predsjedniku suda u kojem sudac obavlja sudačku dužnost, predsjedniku ili pojedinom sucu višeg suda. Sucu, čije se razrješenje predlaže iz razloga predviđenih u točki 3, 5, 6. i 7. člana 87. ovoga zakona mora biti omogućeno da se izjasni o prijedlogu za razrješenje".

Član 16.

Član 97. briše se.

Član 17.

Članovi 98a. i 98b. brišu se.

Član 18.

U članu 108. stav 2. mijenja se i glasi: "Broj radnika utvrđuje se pravilnikom o sistematizaciji, što ga donosi predsjednik suda uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra pravosuđa i uprave".

Član 19.

U članu 128. alineja 3. briše se, a dosadašnje alineje 4, 5, 6, 7, 8. i 9. postaju alineje 3, 4, 5, 6, 7. i 8.

Član 20.

U članu 144. stavovi 3. i 4. brišu se.

Član 21.

U članu 6. riječi "socijalističkog", u članu 7. u stavu 1, u članu 25. u stavu 1, u članu 40. u točki 7, u članu 51. u stavu 3, u članu 51a. u stavu 2. u alineji 1. i u članu 85. u stavu 3. riječi "Socijalističke", u članu 23, u članu 26, u članu 27. i u članu 133. u stavu 5. riječi "Socijalističkoj" brišu se.

Član 22.

U članu 81. u stavu 1, u članu 124. u stavu 1. i 2, u članu 144. u stavu 1. i u članu 161. riječi "SR" zamjenjuju se riječima "Republika" u odgovarajućem padežu.

Član 23.

U članu 114. u stavu 4. i u članu 144. u stavu 3. riječi "lzvršno vijeće Sabora" zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske".

Član 24.

U odredbama Zakona o redovnim sudovima, riječi "rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa i uprave", zamjenjuju se riječima "ministar pravosuđa i uprave" a riječi "republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa" riječima "Ministarstvo pravosuđa i uprave" u odgovarajućim padežima.

Član 25.

ostupak za razrješenje suca neće se pokretati prije isteka roka od - tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona zbog članstva u političkoj organizaciji, - šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona zbog razloga predviđenog odredbom stava 3. člana 87. ovoga zakona.

Član 26.

Neovisno o odredbama člana 67. i članova 86. do 97 ovoga zakona, Sabor može, i prije isteka vremena na koje su izabrani, razriješiti predsjednika redovnog suda odnosno suca Vrhovnog suda Hrvatske koji je zatečen na funkciji danom stupanja na snagu ovoga zakona. Prijedlog za razrješenje iz stava 1. ovoga člana, uz odgovarajuće obrazloženje, na prijedlog ili inicijativu ministra pravosuđa i uprave može podnijeti Komisija za izbor i imenovanja Sabora najkasnije do 31. prosinca 1990. Na predsjednika suda odnosno suca iz stava 1. ovoga člana primjenjuje se odredba člana 82. ovoga zakona.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-02/89-09/02

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.