Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/09

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

Član 1.

U Zakonu o javnom tužilaštvu ("Narodne novine", broj 34/89 - prečišćeni tekst i 16/90), u članu 3. riječ "socijalističkog" briše se.

Član 2.

U članu 9. riječ "ovim" briše se.

Član 3.

Član 25. mijenja se i glasi: "Broj zamjenika javnog tužioca, na prijedlog ministra pravosuđa i uprave po prethodno pribavljenom mišljenju javnog tužioca Hrvatske, određuje Sabor Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sabor)."

Član 4.

U članu 29. stav 2. mijenja se i glasi: "Javni tužilac i zamjenik javnog tužioca, kojem istječe vrijeme za koje je imenovan, može se predložiti za ponovno imenovanje osim ako pismeno izjavi da ne želi biti ponovno imenovan ili ako postoji jedan od razloga za razrješenje predviđenih u članu 38. točka 2. do 8. ovoga zakona".

Član 5.

Član 30a. mijenja se i glasi: "Za javnog tužioca ili zamjenika javnog tužioca ne može biti imenovana osoba koja je bračni drug ili srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do zaključno drugog stupnja:

- imenovanom javnom tužiocu ili zamjeniku javnog tužioca u istom javnom tužilaštvu:,

- izabranom sucu u sudu iste stvarne i mjesne nadležnosti kao i javno tužilaštvo za koje se imenovanje provodi, i - odvjetniku koji ima sjedište odvjetničke pisarnice u sjedištu odnosnog javnog tužilaštva".

Član 6

Član 32. mijenja se i glasi: "Prije stupanja na dužnost, javni tužilac i zamjenik javnog tužioca daju pred predsjednikom Sabora ili osobom koju on odredi, svečanu izjavu koja glasi: "lzjavljujem da ću se u svome radu pridržavati ustava i zakona, da ću štititi integritet, suverenitet te društveno-političko ustrojstvo Republike Hrvatske i da ću svoju dužnost obavljati po najboljem znanju i savjesno".

Član 7.

Član 33. mijenja se i glasi: "Javni tužilac i zamjenik javnog tužioca ne može biti član političke organizacije niti obavljati drugu službu ili posao ili poduzimati aktivnost koji bi mogli utjecati na obavljanje javnotužilačke funkcije, ili bi mogli umanjivati njegov društveni ugled, ili su inače nespojivi s obavljanjem javnotužilačke funkcije. O nespojivosti službe, posla ili aktivnosti s obavljanjem javnotužilačke funkcije odlučuje javni tužilac Hrvatske. Protiv odluke iz stava 2. ovoga člana nije dopuštena žalba".

Član 8.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi: "Javni tužilac i zamjenik javnog tužioca može biti udaljen od dužnosti ako je protiv njega pokrenuta istraga zbog krivičnog djela za koje je predviđena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, ako je član političke organizacije, ako obavlja službu ili posao ili poduzima aktivnost koji su nespojivi s obavljanjem javnotužilačke funkcije, ili ako je pokrenut postupak za njegovo razrješenje iz razloga navedenih u točki 3. do 8. člana 38. ovoga zakona". Iza stava 3. dodaju se novi stavovi koji glase: "Odluka o udaljenju važi u trajanju od šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka. Protiv odluke o udaljenju nije dopuštena žalba".

Član 9.

U članu 38. dodaju se točka 8. i stav 2. koji glase: "8. Ako je član političke organizacije ili obavlja službu ili posao ili poduzima aktivnost koji su nespojivi s javnotužilačkom funkcijom. Javni tužilac i zamjenik javnog tužioca razriješit će se dužnosti ako nastupi okolnost predviđena članom 30a. ovoga zakona".

Član 10.

U članu 39. u stavu 2. riječi "nadležnu skupštinu" zamjenjuju se riječju "Sabor".

Član 11.

U članu 42. stavovi 2. i 3. brišu se.

Član 12.

Član 43. mijenja se i glasi: "Prijedlog za razrješenje javnog tužioca Hrvatske podnosi Komisija za izbor i imenovanja Sabora. Prijedlog za razrješenje javnog tužioca i zamjenika javnog tužioca podnosi javni tužilac Hrvatske, a može ga podnijeti i Komisija za izbor i imenovanja Sabora uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog tužioca Hrvatske. Prije podnošenja prijedloga za razrješenje, javni tužilac odnosno Komisija za izbor i imenovanja Sabora prikuplja, osigurava i provodi dokaze na kojima se zasniva prijedlog. U prijedlogu se moraju navesti razlozi na osnovi kojih se predlaže razrješenje, te se o tome obavještava javni tužilac ili zamjenik javnog tužioca čije se razrješenje predlaže. Javnom tužiocu i zamjeniku javnog tužioca, čije se razrješenje predlaže, mora biti omogućeno da se izjasni o prijedlogu za razrješenje".

Član 13.

Član 45. briše se.

Član 14.

Članovi 46a. i 46b. brišu se.

Član 15.

U članu 57. stav 3. briše se.

Član 16.

Član 62. mijenja se i glasi: "Broj radnika u javnom tužilaštvu utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, što ga donosi javni tužilac Hrvatske uz suglasnost ministra pravosuđa i uprave".

Član 17.

U odredbama Zakona o javnom tužilaštvu riječi "rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa i uprave" zamjenjuju se riječima "ministar pravosuđa i uprave", te riječi "republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa i uprave" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo pravosuđa i uprave" u odgovarajućim padežima.

Član 18.

Postupak za razrješenje javnog tužioca i zamjenika javnog tužioca neće se pokretati prije isteka roka od:

- tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona zbog članstva u političkoj organizaciji,

- šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona zbog razloga predviđenog odredbom stava 2. člana 38. ovoga zakona.

Član 19.

Neovisno o odredbama člana 29. i članova 38. do 46. ovoga zakona Sabor može, i prije isteka vremena na koje je imenovan, razriješiti javnog tužioca Hrvatske, zamjenika javnog tužioca Hrvatske, okružnog javnog tužioca i općinskog javnog tužioca koji je zatečen na dužnosti danom stupanja na snagu ovoga zakona. Prijedlog za razrješenje iz stava 1. ovoga člana, uz odgovarajuće obrazloženje na prijedlog ili inicijativu ministra pravosuđa i uprave može podnijeti Komisija za izbor i imenovanja Sabora najkasnije do 31. prosinca. Na javne tužioce i zamjenike javnog tužioca iz stava 1. ovoga člana primjenjuje se odredba člana 37. ovoga zakona.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 712-02/90-03/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.