Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/10

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu

Član 1.

U Zakonu o javnom pravobranilaštvu ("Narodne novine", br.17/77, 17/86 i 19/90) u članu 3. iza riječi "odgovornosti i" briše se riječ "socijalističkog".

Član 2.

U članovima 7, 13, 18, 19, 21, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 68, 72. i 74. riječ "Socijalistička" u odgovarajućim padežima ispred riječi "Republika Hrvatska" briše se.

Član 3.

U članu 8. u stavu 1. i 2. riječ "izabrala" zamjenjuje se riječju "imenovala".

Član 4.

U članu 33. u stavu 4. riječ "izbora" zamjenjuje se riječju "imenovanja", a riječ "izabran" riječju "imenovan".

Član 5.

U članu 37. iza riječi "primjenjuju se" dodaje se riječ "shodno", a iza riječi "uvjete za" riječ "izbor" zamjenjuje se riječju "imenovanje". Riječ "Socijalistička" ispred riječi "Republika Hrvatska" briše se.

Član 6.

U članu 37a. riječi "polazeći od okvirnih mjerila iz člana 73. ovoga zakona" zamjenjuju se riječima "na prijedlog ministra pravosuđa i uprave" po prethodno pribavljenom mišljenju pravobranioca Republike Hrvatske za zamjenike u tom pravobranilaštvu, a za zamjenike drugih javnih pravobranilaca po prethodno pribavljenom mišljenju javnog pravobranioca Republike Hrvatske".

Član 7.

U članu 37b. riječć "bira" u različitim padežima zamjenjuje se riječju "imenuje" u odgovarajućim padežima, a riječ "Socijalističke" ispred riječi "Republike Hrvatske" briše se.

Član 8.

U članu 44. u stavu 1. riječ "izabrala" zamjenjuje se riječju "imenovala", a u stavu 2. iza riječi "štititi" riječi "socijalističko samoupravno" zamjenjuju se riječima "imovinska prava i interese društveno-političke zajednice i državno", a riječ "Socijalističke" ispred riječi "Republike Hrvatske" briše se.

Član 9.

U članu 61. u stavu 2. iza riječi "utvrđuje se" riječi "samoupravnim općim aktom polazeći od okvirnih mjerila iz člana 73. ovoga zakona" zamjenjuju se riječima "aktom o sistematizaciji kojega donosi odgovarajući javni pravobranilac uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra pravosuđa i uprave, a po prethodno pribavljenom mišljenju javnog pravobranioca Republike Hrvatske za druga javna pravobranilaštva".

Član 10.

Član 73. briše se

Član 11.

U Zakonu o izmjenama o javnom pravobranilaštvu ("Narodne novine", br.17/86) u članu 16. i u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu ("Narodne novine", br. 19/90) u članu 15. riječ "Socijalistička" ispred riječi "Republika Hrvatska" briše se.

Član 12.

Neovisno od odredbi člana 37. Zakona o javnom pravobranilaštvu, skupština odgovarajuće društveno-političke zajednice može razriješiti javnog parvobranioca odnosno zamjenika javnog pravobranioca zatečenog na dužnosti na dan stupanja na snagu ovoga zakona, na način, pod uvjetima i u roku koji vrijedi za predsjednike redovnih sudova.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 713-02/89-01/03

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.