Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prekršajima

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/11

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o prekršajima

Član 1.

U Zakonu o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 9/80, 25/84, 52/87, 43/89 i 8/90) u članu 3. u točki 2. i 3, članu 7. u stavu 3. i 6, članu 143. u stavu 4. i 5, članu 158, članu 159, članu 177. u stavu 1. i članu 184. riječi "lzvršno vijeće Sabora", "Republički sekretarijat za pravosuđe i opću upravu", "republički sekretar za pravosuđe i opću upravu" u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske", "Ministarstvo pravosuđa i uprave", "ministar pravosuđa i uprave" u odgovarajućim padežima.

Član 2.

U članu 5. u stavu 2. i 3. članu 166. u stavu 2. riječ "Socijalističke" briše se.

Član 3.

U članu 160. u stavu 2. i članu 165. riječi "Republičko vijeće Sabora" zamjenjuju se riječima "Sabor Republike Hrvatske".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 712-02/90-03/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.