Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/97

Urbroj: 71-90-1 .

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 26/84 i 19/90) član 53. mijenja se i glasi: "Građanima se zajamčuje pravo vlasništva na poljoprivredno zemljište."

Član 2.

Članovi 54, 55, 58, 59, 60, 61. i 62. brišu se.

Član 3.

U članu 87. u stavu 2. riječi "općinskog organa za poljoprivredno zemljište" zamjenjuju se riječima "općinske skupštine". U stavu 3. i 4. riječi "općinski organ za poljoprivredno zemljište" zamjenjuju se riječima "općinska skupština".

Član 4.

U članu 108. alineja 10. briše se. Alineje 10, 11, 12, 13, 14. i 15. postaju alineje 9, 10, 11, 12, 13. i 14.

Član 5.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br.19/90) članovi 46. i 47. brišu se.

Član 6.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-02/89-01/01

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.