Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

NN 41/1990 (8.10.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/98

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Član 1.

U Zakonu o šumama ("Narodne novine", br. 54/83, 32/87 i 47/89) član 4. briše se.

Član 2.

U članu 11. na kraju iza riječi "površinama" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi "priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura, mjere zaštite od biljnih bolesti, štetočina i požara do 1/5 ophodnje, kupnja šuma odnosno šumskih zemljišta, sanacija i obnova šuma koje su nastale kao posljedica sušenja i propadanja šuma te izgradnja šumskih prometnica koje služe za ostvarivanje programa proširene biološke reprodukcije šuma".

Član 3.

Član 14. mijenja se i glasi:

"Radi osiguranja jedinstvenog i trajnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima na teritoriju Republike ustanovljuje se šumskogospodarsko područje Republike (u daljem tekstu: šumskogospodarsko područje).

Šume i šumska zemljišta obuhvaćena šumskogospodarskim područjem iz stava 1. ovoga člana navedena su u Popisu šuma i šumskih zemljišta šumskogospodarskog područja koji se objavljuje uz ovaj zakon i njegov je sastavni dio.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva vodi evidenciju o stanju i o promjenama površina šumskogospodarskog područja na osnovi izvješća koja obavezno dostavljaju općinski organi uprave nadležni za poslove šumarstva."

Član 4.

Član 16. briše se.

Član 5.

U članu 17. u stavu 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi :

"Sabor Republike Hrvatske odnosno organ kojeg on ovlasti može pojedine šume i šumska zemljišta u državnom vlasništvu izdvojiti iz šumskogospodarskog područja i prenijeti prava u pogledu odnosnih šuma i šumskih zemljišta na drugu pravnu osobu, radi njihovog korištenja u druge namjene, ako za to postoji opći interes."

U stavu 3. riječ "oduzimaju" zamjenjuje se riječju "prenose".

Član 6.

Član 18. mijenja se i glasi:

"Šume i šumska zemljišta na teritoriju Republike, osim šuma i šumskih zemljišta u privatnom vlasništvu, jesu u državnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Radi obavljanja djelatnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u državnom vlasništvu, Sabor Republike Hrvatske ovim zakonom osniva javno poduzeće u djelatnosti šumarstva.

Iznimno pojedinim šumama i šumskim zemljištima iz stava 1. ovoga člana kojima ne gospodari javno poduzeće u djelatnosti šumarstva, mogu gospodariti druge društvene pravne osobe, ako ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom."

Član 7.

Iza člana 18. dodaju se novi članovi koji glase:

"Član 18a.

Posebni društveni interes u djelatnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištima ostvaruje se:

1. provođenjem mjera u gospodarenju šumama kojima se, uz ekološku ravnotežu, osigurava trajno održavanje i obnova šuma i uvjeti za ostvarivanje jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma na način i pod uvjetima propisanim ovim zakonom;

2. u zaštiti šuma i šumskih zemljišta te zaštiti i očuvanju općekorisnih funkcija šuma (čuvanje šuma, zaštita šuma od bolesti i štetočina, od požara, od izgradnje objekata u šumi i šumskom zemljištu utvrđivanjem posebnih uvjeta izgradnje i dr.) na način i pod uvjetima propisanim zakonom;

3. utvrđivanjem općeg interesa kod izdvajanja šuma i šumskih zemtjišta iz šumskogospodarskog područja;

4. davanjem odobrenja odnosno suglasnosti na šumskogospodarsku osnovu područja za teritorij Republike (u daljem tekstu: šumskogospodarska osnova područja), osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama, programe za gospodarenje šumama i programe za proširenu biološku reprodukciju šuma;

5. nadzorom nad provođenjem šumskogospodarske osnove područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama, programima za gospodarenje šumama, godišnjim planovima i programima za proširenu biološku reprodukciju šuma;

6. imenovanjem dijela članova upravnog odbora u javnom poduzeću u djelatnosti šumarstva;

7. osiguravanjem sredstava za biološku reprodukciju i zaštitu šuma;

8. davanjem suglasnosti na statut javnog poduzeća u djelatnosti šumarstva;

9. imenovanjem i razriješenjem direktora javnog poduzeća u djelatnosti šumarstva.

Član 18b.

Javno poduzeće iz člana 18. stava 2. ovoga zakona osniva se pod tvrtkom "Hrvatske šume" - javno poduzeće za gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Poduzeće za šume).

Sjedište Poduzeća za šume je u Zagrebu.

Sredstva Poduzeća za šume jesu u državnom vlasništvu.

Član 18c.

Poduzeće za šume koje je osnovano radi gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u državnom vlasništvu obuhvaćenim šumskogospodarskim područjem osigurava jednostavnu i dio proširene biološke reprodukcije šuma na način propisan ovim zakonom.

Član 18d.

Nad Poduzećem za šume ne može se voditi stečajni postupak.

Član 18e.

Organ upravljanja Poduzeća za šume je Upravni odbor koji se sastoji od devet članova.

Vtada Republike Hrvatske imenuje šest članova Upravnog odbora iz redova stručnih i znanstvenih osoba, a tri člana biraju radnici Poduzeća za šume na način utvrđen statutom.

Članovi Upravnog odbora imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

Članovi Upravnog odbora koje imenuje Vlada Republike Hrvatske za rad u Upravnom odboru, imaju pravo na naknadu utvrđenu Statutom Poduzeća za šume.

Član 18f.

Upravni odbor Poduzeća za šume:

a) predlaže Saboru Republike Hrvatske na donošenje:

1. dugoročni i srednjoročni plan razvoja šumarstva;

2. statusne promjene Poduzeća za šumke;

b) donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske:

1. Statut Poduzeća za šume;

2. odluku o raspolaganju kapitalom Poduzeća za šume;

3. odluku kojom se uređuju mjerila za raspoređivanje dobiti:

c) donosi:

1. šumskogospodarsku osnovu područja, osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama, programe za gospodarenje šumama uz odobrenje odnosno suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;

2. programe za proširenu biološku reprodukciju šuma uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;

3. godišnje planove gospodarenja šumama;

4. odluku o osnivanju drugih poduzeća;

5. odluku o ulaganjima u druga poduzeća;

6. kriterije za raspodjelu sredstava prema narnjenama, u skladu s ovim zakonom;

7. odluku o imenovanju i razriješenju radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, u skladu sa Statutom Poduzeća za šume;

8. akt o unutrašnjoj organizaciji uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva;

9. akt o raspodjeli sredstava za osobne dohotke;

10. akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika;

11. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Poduzeća za šume.

Upravni odbor redovito, a najmanje jedanput godišnje, podnosi izvješće o svom radu Saboru Republike Hrvatske.

Član 18g.

Upravni odbor bira i razriješuje svog predsjednika.

Ustrojstvo i način rada Upravnog odbora utvrđuje se poslovnikom.

Član 18h.

Direktora Poduzeća za šume imenuje i razriješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra poljoprivrede i šumarstva.

Direktor Poduzeća za šume odgovoran je za provođenje utvrđene poslovne politike i odluka Upravnog odbora Poduzeća za šume, u skladu sa zakonom i statutom utvrđenih ovlaštenja.

Član 18i.

Radi zaštite vitalnih interesa društvene zajednice, poduzeća ili građana određenog područja te u slučaju zaštite šuma od bolesti i štetočina ili požara, na prijedlog Upravnog odbora Poduzeća za šume, ministar poljoprivrede i šumarstva rješenjem će utvrditi poslove i zadatke koji se moraju obnašati.

Radnici koji obnašaju poslove i zadatke nužne za izvršenje rješenja iz stava 1. ovoga člana, dužni su za vrijeme štrajka obnašati utvrđene poslove i zadatke.

Direktor Poduzeća za šume dužan je u skladu s rješenjem iz stava 1. ovoga člana nalogom odrediti radnike koji će raditi na obnašanju poslova i zadataka nužnih za izvršenje rješenja iz stava 1. ovoga člana.

Radniku iz stava 3. ovoga člana, koji ne obnaša nalog direktora, prestaje radni odnos.

Član 18j.

Nadzor nad zakonitošću rada Poduzeća za šume obavlja Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva."

Član 8.

Članovi 19, 20. i 21. brišu se.

Član 9.

U članu 22. riječi "organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba iz člana 18. stava 2. ovoga zakona" zamjenjuju se riječima "društvena pravna osoba iz člana 18. stava 3. ovoga zakona", a riječi "organizaciji udruženog rada šumarstva" zamjenjuju se riječima "Poduzeću za šume".

Član 10.

U članu 24. stav 5. mijenja se i glasi:

"lzrada šumskogospodarske osnove područja i njezina revizija može se povjeriti pravnoj osobi čija je to djelatnost i koja ima zaposlene radnike sa stručnom spremom sedmog (VII/2) stupnja kojom se stječu znanja za obavljanje specijalističkih visokostručnih poslova uređivanja šuma ili građaninu koji ima odobrenje za obavljanje takve djelatnosti s istom stručnom spremom odnosno zaposlenog radnika koji ispunjava uvjete stručne spreme."

Član 11.

U članu 25. stav 1. mijenja se i glasi:

"Šumskogospodarsku osnovu područja donosi Poduzeće za šume, a odoborava ju Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na osnovi mišljenja stručne komisije.

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Troškove rada stručne komisije iz stava 1. ovoga člana snosi Poduzeće za šume."

Član 12.

U članu 27. u stavu 1. riječi "organizacije udruženog rada šumarstva" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume".

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Društvena pravna osoba iz člana 18. stava 3. ovoga zakona i druga pravna osoba (u daljem tekstu: pravna osoba) donosi, u skladu sa šumskogospodarskom osnovom područja, program za gospodarenje šumama kojima gospodari".

U stavu 5. riječi "Zajednice šumarstva" zamjenjuju se riječima "Ministarstva poljoprivrede i šumarstva", a riječ "zajednica" briše se.

Iza stava 5. dodaju se tri nova stava 6, 7. i 8. koji glase:

"Revizija odnosno obnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje šumama obavlja se redovito svake desete odnosno dvadesete godine.

Iznimno od odredbe stava 6. ovoga člana, ako ne postoji mogućnost pravovremene revizije odnosno obnove, gospodarit će se tim šumama na osnovi godišnjeg plana gospodarenja, ali najduže jednu godinu. Izvršenje toga plana smatra se prvom godinom izvršenja revidirane odnosno obnovljene osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom ili programa za gospodarenje šumama.

Odredba člana 26. stava 2. ovoga zakona primjenjuje se i na reviziju osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom i programa za gospodarenje šumama".

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 9. riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima "pravna osoba".

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 10. riječ "organizacije" zamjenjuje se riječima "pravne osobe".

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 11. mijenja se i glasi:

"Odredba člana 24. stava 5. ovoga zakona primjenjuje se i na izradu osnova gospodarenja gospodarskom jedinicom i programa za gospodarenje šumama."

Član 13.

U članu 29. stavovi 2. i 3. brišu se.

Član 14.

U članu 30. u stavu 2. riječi "osnovna organizacija kooperanata odnosno do njenog organiziranja općinska skupština" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva".

Član 15.

U članu 31. u stavu 2. riječi "ovlaštena je osnovna organizacija kooperanata odnosno organizacija šumarstva koja gospodari šumama u društvenom vlasništvu na području odnosne općine" zamjenjuju se riječima "ovlašteno je Poduzeće za šume".

Član 16.

Član 36. stav 2. mijenja se i glasi:

"Doznaku stabala u šumama u državnom vlasništvu obavlja Poduzeće za šume ili pravne osobe koje njima gospodare, a u šumama na kojima postoji pravo vlasništva, Poduzeće za šume."

U stavu 4. riječi "osnovna organizacija iz stava 2. ovoga člana" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume".

U stavu 6. riječi "organizacije udruženog rada koja gospodari šumama u društvenom vlasništvu odnosno osnovne organizacije kooperanata" zamjenjuju se riječima "pravne osobe koja gospodari šumama", a riječi "osnovna organizacija iz stava 2. ovoga člana" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume".

Član 17.

U članu 40. u stavu 1, 2. i 3. riječi "organizacija udruženog rada u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume odnosno pravna osoba" u odgovarajućim padežima, a riječ "samoupravni" briše se.

Stav 4. mijenja se i glasi:

"Opći akt o iskorištavanju pijeska, šljunka i kamena iz stava 1. i opći akt iz stava 2. ovoga člana donosi se uz prethodno mišljenje općinske skupštine."

U stavu 5. riječi "šume u društvenom vlasništvu kojima ne gospodare organizacije udruženog rada kao i za" brišu se.

Član 18.

U članu 43. iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"U postupku donošenja prostornog plana općine sudjeluje i općinski organ uprave nadležan za poslove šumarstva."

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume odnosno pravna osoba".

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. mijenja se i glasi:

"Za izradu tehničke dokumentacije o gradnji objekta u šumi ili na šumskom zemljištu treba pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva koja će sadržavati i uvjete u skladu s kojima će se izraditi tehnička dokumentacija."

Član 19.

U članu 49. u stavu 2. riječi "organizacija udruženog rada odnosno druga društvena pravna osoba" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume odnosno pravna osoba", a riječi "osnovna organizacija koja je izvršila" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume".

Član 20.

Iza člana 49. naziv odjeljka "8. Otkup šumskih proizvoda" i članovi 50, 54, 55. i 56. brišu se.

Dosadašnji odjeljci 9. i 10. postaju odjeljci 8. i 9.

Član 21.

U članu 57. stav 1. briše se.

Stav 2. koji postaje stav 1. mijenja se i glasi:

"Za prenesena prava u slučajevima i prema postupku iz člana 17. stavova 1, 2. i 3. ovoga zakona ili ograničena prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta u slučajevima proglašenja šume za zaštitnu odnosno za šumu s posebnom namjenom, osnivanjem služnosti u šumi i privremenim zauzimanjem šumskog zemljišta Poduzeće za šume odnosno pravna osoba imaju pravo na naknadu kojom se osigurava da njeni uvjeti rada ne budu pogoršani, u skladu s ovim zakonom".

Stav 3. postaje stav 2.

U stavu 4. koji postaje stav 3. riječi "organizacija udruženog rada šumarstva i druga organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume i pravna osoba".

Stav 5. briše se.

Član 22.

U članu 60. u stavu 2. riječi "Izbor trase i" brišu se, a riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume odnosno pravna osoba".

U stavu 3. riječi "izbor trase i" brišu se.

U stavu 4. riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume odnosno pravna osoba", a riječi "koje ta organizacija može koristiti" brišu se.

Član 23.

Iza člana 65. odjeljak "II. Osiguranje sredstava za biološku reprodukciju šuma" zamjenjuje se novom glavom IIA. i dodaje novi član koji glasi:

"IIA. DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODNOSI

Član 65a.

Financijska sredstva potrebna za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima odnosno za osiguravanje jednostavne i proširene biološke reprodukcije šuma na kontinentalnom području, biološke reprodukcije i zaštite šuma od požara na području krša, zaštitu šuma i neophodnih znanstvenoistraživačkih radova i programa u oblasti šumarstva osiguravaju se:

1. izdvajanjem sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju šuma Poduzeća za šume, pravnih osoba i vlasnika koji gospodare šumama i šumskim zemljištima odnosno doprinosima od katastarskog prihoda od šuma i šumskih zemljišta;

2. izdvajanjem sredstava Poduzeća za šume za dio proširene biološke reprodukcije šuma;

3. naknadama za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Sredstva iz stava 1. točke 2. i 3. ovoga člana raspoređuju se prema namjenama, u skladu sa šumskogospodarskom osnovom područja odnosno programima za gospodarenje šumama na području krša, programima za proširenu biološku reprodukciju šuma, zaštitu šuma i neophodnim znanstvenoistraživačkim radovima i programima u oblasti šumarstva."

Član 24.

U članu 66. u stavu 1. riječi "osnovne organizacije šumarstva i druge društvene pravne osobe koje gospodare šumama u društvenom vlasništvu" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume i pravne osobe koje gospodare šumama", broj "15" zamjenjuje se brojem "20", a broj "10" zamjenjuje se brojem "15".

U stavu 2. riječi "u osnovnoj organizaciji šumarstva koja obavlja poslove uzgoja i zaštite šuma" zamjenjuju se riječima "Poduzeća za šume odnosno pravne osobe".

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Poduzeće za šume izdvaja na svoj poseban račun sredstva za ostvarivanje programa proširene biološke reprodukcije šuma u visini 3% od vrijednosti prodanog drveta".

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. iza riječi "člana" dodaju se riječi "Poduzeće za šume", a riječ "se" i riječi "na osnovi samoupravnog sporazuma o udruživanju tih sredstava" brišu se.

Član 25.

U članu 67. u stavu 1. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. od vrijednosti doznačenog stabla po stopama određenim članom 66. stavom 1. ovoga zakona obračunate po cjeniku za drvne sortimente Poduzeća za šume".

Stav 3. mijenja se i glasi:

"Sredstva iz stava 1. ovoga člana obračunava Poduzeće za šume, a vlasnik šume ih uplaćuje na njegov poseban račun."

Stav 4. briše se.

Član 26.

Član 68. mijenja se i glasi:

"Poduzeća i druge pravne osobe koje na teritoriju Republike obavljaju privrednu djelatnost, osim Poduzeća za šume i pravnih osoba koje gospodare šumama, plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Naknada iz stava 1. ovoga člana plaća se od ukupnog prihoda u visini od 0,07% na poseban račun Poduzeća za šume za namjene iz člana 65a. stava 2. ovoga zakona, tromjesečno i po završnom računu.

Kontrolu izdvajanja sredstava iz člana 66. stava 3. ovoga zakona i obračuna i naplate sredstava iz stava 2. ovoga člana obavlja Služba društvenog knjigovodstva u Republici po periodičnom obračunu i završnom računu.

Ako obveznik plaćanja naknade ne obračuna ili ne uplati naknadu na poseban račun Poduzeća za šume, Služba društvenog knjigovodstva u Republici će iznos naknade obračunati i naplatiti iz sredstava obveznika koji se vode kod Službe društvenog knjigovodstva u Republici".

Član 27.

Član 69. odjeljak "12. utvrđivanje i korištenje dijela dohotka koji je rezultat rada u izuzetno povoljnim prirodnim uvjetima ili rezultat rada izuzetnih pogodnosti na tržištu ili drugih izuzetnih pogodnosti" i članovi 70, 71, 72, 73. i 74. brišu se.

Član 28.

U članu 75. u stavu 2. iza riječi "Kardeljevo" dodaje se riječ "Kaštela", iza riječi "Sinj" dodaje se riječ "Solin", a riječi "obuhvaćeni šumskogospodarskim područjima" zamjenjuju se riječima "na kontinentalnom području".

Član 29.

Članovi 76, 77. i 78. brišu se.

Član 30.

U članu 79. stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 1. mijenja se i glasi:

"Poduzeće za šume odnosno pravna osoba, u skladu s šumskogospodarskom osnovom područja, donosi uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva program za gospodarenje šumama."

Stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 2. riječ "užem" briše se.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 3. broj "8" zamjenjuje se brojem "11".

Član 31.

Članovi 80. i 81. brišu se.

Član 32.

Član 83. mijenja se i glasi:

"Odredbe članova 9. do 68. ovoga zakona odgovarajuće se primjenjuju i na šume i šumska zemljišta na području krša."

Član 33.

U članu 8, članu 28. stavu 2, članu 44. stavu 1, članu 45. stavovima 1. i 4, članu 47. stavu 2, članu 53. stavu 2. i članu 59. stavu 1. riječi "organizacija udruženog rada odnosno druga društvena pravna osoba" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume odnosno pravna osoba", u članu 7. stavovima 1. i 2, članu 12, članu 13, članu 28. stavu 1, članu 37. stavu 2, članu 38, članu 46. stavu 1, članu 48, članu 58. stavu 2, članu 59. stavu 1, članu 62. stavu 1. i članu 107. riječi "organizacije udruženog rada" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "pravna osoba", u članu 23. stavovima 2. i 3. i članu 53. stavu 1. riječi "organizacija udruženog rada šumarstva" i u članu 26. stavu 2. riječi "radna organizacija šumarstva" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume", u članu 5. stavu 4, članu 7. stavu 5. i članu 64. riječi "Izvršno vijeće Sabora" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske", u članu 7. stavovima 4. i 5. riječi "republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva", a u članu 34. riječima "ministar poljoprivrede i šumarstva", u članu 102. riječi "lnspektorat za šumarstvo i lovstvo" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva", a u članu 45. stavu 1. i 4, članu 51, 52, članu 53. stavu 1, članu 61. stavu 1, članu 63, 64. i 65. riječ "društvenom" zamjenjuje se riječju "državnom" u odgovarajućim padežima.

Član 34.

Iza člana 83. glava "IV. ZAJEDNICA ŠUMARSTVA", članovi 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. i 100, glava "V. ISKORIŠTAVANJE SIROVINA ZA PRIMARNU PRERADU DRVETA" i član 101. brišu se.

Član 35.

U članu 110. u stavu 1. riječi "organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume ili pravna osoba".

U točki 7. riječi "4. i 5." zamjenjuju se brojem "3".

U toćki 8. riječi "trase dalekovoda odnosno sličnog objekta" brišu se.

Točka 9. mijenja se i glasi:

"Ako ne izdvaja sredstva za ostvarivanje programa proširene biološke reprodukcije šuma ili ne plaća naknadu po periodičnom obračunu i završnom računu (član 66. stav 3. i član 68. stav 2)."

Točka 11. briše se.

Dosadašnja točka 12. postaje točka 11.

U stavu 2. riječi "organizaciji udruženog rada odnosno drugoj društvenoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima "Poduzeću za šume ili pravnoj osobi".

Član 36.

U članu 111. u stavu 1. riječi "organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume ili pravna osoba".

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

"5. ako u određenom roku ne obavi redovnu ili izvanrednu reviziju odnosno obnovu osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom ili programom za gospodarenje šumama, odnosno ne donese godišnji plan gospodarenja (član 27. stavovi 6. i 7)."

U dosadašnjoj točki 5. koja postaje točka 6. brojka "8" zamjenjuje se brojkom "11".

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

Dosadašnje toćke 7. i 13. brišu se.

Dosadašnja točka 14. koja postaje točka 13. mijenja se i glasi:

"13. ako ne donese program za gospodarenje šumama ili ako gospodari protivno programu odnosno ne izvršava mjere i radnje određene programom (član 79. stav 1);"

Dosadašnje točke 15, 16, 17, 18. i 19. postaju točke 14, 15, 16, 17. i 18.

U stavu 2. riječi "organizaciji udruženog rada odnosno drugoj društvenoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima "Poduzeću za šume ili pravnoj osobi".

Član 37.

U članu 112. u stavu 1. riječi "organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume ili pravna osoba" i dodaje se nova točka 1. koja glasi:

"1. ako ne obavi mjere i radnje za koje je ovlaštena (član 31. stav 2);"

Dosadašnje točke 1, 2, 3, 4, 5. i 6. postaju točke 2, 3, 4, 5, 6. i 7.

U dosadašnjoj točki 7. koja postaje točka 8. broj "4" zamjenjuje se brojem "5".

Dosadašnje točke 8, 9, 10. i 11. postaju točke 9, 10, 11. i 12.

U stavu 2. riječi "organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima "Poduzeću za šume ili pravnoj osobi".

Član 38.

U članu 113. u stavu 1. riječi "organizacija udruženog rada šumarstva ili druga društvena pravna osoba" zamjenjuju se riječima "Poduzeće za šume ili pravna osoba".

Točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5, 6. i 7. postaju točke 4, 5. i 6.

U stavu 2. riječi "organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj pravnoj osobi" zamjenjuju se riječima "Poduzeću za šume ili pravnoj osobi".

Član 39.

U članu 114. iza točke 3. dodaje se nova točka 4 koja glasi:

"4. ako skuplja šumske plodove i druge sporedne šumske proizvode, iskorištava humus, pijesak, šljunak, kamen, smolari, obavlja pašarenje, žirenje ili brst protivno odredbama člana 40. stava 1, 2, 3. ili 5. ovoga zakona."

Dosadašnje točke 4, 5. i 6. postaju točke 5, 6. i 7.

Dosadašnja točka 7. briše se.

Član 40.

U članu 117. riječi "1, 2, 3, 5. i 11." zamjenjuju se riječima "2, 3, 4, 6. i 12", a broj "6" zamjenjuje se brojem "7".

Član 41.

U članu 128. riječi "republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva" zamjenjuju se riječima "ministar poljoprivrede i šumarstva", riječi "šumskogospodarskih osnova" zamjenjuju se riječima "šumskogospodarske osnove", a riječi "mjerilima za utvrđivanje vrijednosti šuma (član 58)" brišu se.

Član 42.

Član 129. briše se.

Član 43.

Poduzeće za šume počinje radom 1. siječnja 1991. godine.

Član 44.

Sredstva za osnivanje Poduzeća za šume osiguravaju se iz sredstava (osnovna, obrtna i druga sredstva) postojeće Samoupravne interesne zajednice šumarstva Hrvatske i radnih organizacija u djelatnosti šumarstva iz člana 45. ovoga zakona utvrđenih bilancom na dan 31. prosinca 1990. godine.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona sredstva iz stava 1. ovoga člana postaju državno vlasništvo.

Član 45.

Danom početka rada Poduzeća za šume prestaju radom:

1. Samoupravna interesna zajednica šumarstva Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu;

2. Radna organizacija šumarstva "Slavonska šuma" sa sjedištem u Vinkovcima;

3. Šumsko gospodarstvo "Josip Kozarac" sa sjedištem u Novoj Gradiški;

4. Šumsko gospodarstvo "Mojica Birta" sa sjedištem u Bjelovaru;

5. Šumsko gospodarstvo Varaždin sa sjedištem u Varaždinu;

6. Šumsko gospodarstvo Zagreb sa sjedištem u Zagrebu;

7. Šumsko gospodarstvo Sisak sa sjedištem u Sisku;

8. Šumsko gospodarstvo Karlovac sa sjedištem u Karlovcu;

9. Goransko primorsko šumsko gospodarstvo Delnice sa sjedištem u Deinicama;

10. Šumsko gospodarstvo Lika sa sjedištem u Gospiću;

11. Šumsko gospodarstvo "lstra Buzet" sa sjedištem u Buzetu;

12. Šumsko gospodarstvo "Dalmacija" sa sjedištem u Splitu.

Član 46.

Sredstva, prava i obveze subjekata iz člana 45. ovoga zakona te njihove radnike preuzima Poduzeće za šume kao njihov pravni slijednik.

Šume i šumska zemljišta kojima gospodari Lovnošumsko i poljoprivredno gazdinstvo "Jelen" Beograd, njegova sredstva za rad (osnovna, obrtna i druga) i radnike s teritorija Republike Hrvatske na područjima općina Beli Manastir, Osijek, Valpovo i Vukovar 1. siječnja 1991. godine preuzima Poduzeće za šume, a sa stanjem na dan 31. prosinca 1990. godine.

Poduzeće za šume ostvaruje pravo na gospodarenje svim šumama i šumskim zemljištima u državnom vlasništvu koja su mu povjerena na gospodarenje temeljem ovoga zakona s danom početka njegovog rada.

Član 47.

Poduzeće za šume dužno je uskladiti svoju organizaciju, rad, opće akte i provesti postupak imenovanja direktora, u skladu s odredbama ovoga zakona i upisati se u sudski registar kod nadležnog suda do 31. prosinca 1990. godine.

Od dana stupanja na snagu ovoga zakona, subjekti iz člana 45. ovoga zakona ne smiju zapošljavati nove radnike na neodređeno vrijeme, otuđivati osnovna, obrtna i druga sredstva koja služe za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima i stvarati materijalne obveze, bez suglasnosti ministra poljoprivrede i šumarstva.

Član 48.

Ministar poljoprivrede i šumarstva imenovat će na prijedlog Upravnog odbora vršioca dužnosti direktora Poduzeća za šume koji će obavljati poslove do imenovanja direktora, prema postupku utvrđenom ovim zakonom.

Član 49.

Vršilac dužnosti direktora će do donošenja Statuta Poduzeća za šume, posebnom odlukom utvrditi organizaciju rada i način rukovođenja u Poduzeću za šume.

Vršilac dužnosti direktora će pojedinim radnicima Poduzeća za šume izdati posebne punomoći za obnašanje dijela poslova iz njegovog djelokruga rada.

Član 50.

Sindikat radnika iz djelatnosti šumarstva imenovat će tri člana Upravnog odbora koji će privremeno, do izbora ovih članova, prema postupku utvrđenom u Statutu Poduzeća za šume obavljati ovu funkciju.

Član 51.

Poduzeće za šume donijet će šumskogospodarsku osnovu područja za teritorij Republike u roku dvije godine od dana početka primjene ovoga zakona.

Do donošenja šumskogospodarske osnove područja iz stava 1. ovoga člana, šumama i šumskim zemljištima u državnom vlasništvu gospodarit će se temeljem postojećih šumskogospodarskih osnova područja i programa za gospodarenje šumama šumskokrških područja, na način da se odredbe iz uređajnih elaborata za etate i šumskouzgojne radove ne odnose pojedinačno na dosadašnja šumskogospodarska i šumskokrška područja, već zbir predstavlja ukupno propisane zadatke šumskogospodarske osnove područja.

Na šumskogospodarske osnove područja i programe za gospodarenje šumama šumskokrških područja iz stava 2. ovoga člana do prestanka njihovog važenja, primjenjuju se odredbe o reviziji iz člana 26. Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 54/83, 32/87 i 47/89).

Član 52.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Uputstvo o načinu i postupku (metodologiji) za utvrđivanje dijela dohotka koji je rezultat rada u izuzetno povoljnim prirodnim uvjetima ili rezultat izuzetnih pogodnosti na tržištu ili drugih izuzetnih pogodnosti u stjecanju dohotka osnovne organizacije udruženog rada šumarstva ("Narodne novine", br. 4/86).

Član 53.

Uz ovaj zakon objavljuje se kao njegov sastavni dio Popis šuma i šumskih zemljišta, šumskogospodarskog područja.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona Popis šuma i šumskih zemljišta koja čine šumskogospodarska i šumskokrška područja objavljen uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine", br. 32/87) zamjenjuje se Popisom šuma i šumskih zemljišta šumskogospodarskog područja iz stava 1. ovoga člana.

Član 54.

Ovlaščuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o šumama.

Član 55.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine, osim odredaba člana 5. koje se odnose na imenovanje članova Upravnog odbora i direktora Poduzeća za šume i članova 48, 49. i 50. ovoga zakona koje se primjenjuju od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Klasa: 325-01/90-01/06

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


POPIS ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA ŠUMSKOGOSPODARSKOG PODRUČJA

I. ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA NA KONTINENTALNOM PODRUČJU:

a) u državnom vlasništvu kojima gospodari Poduzeće za šume, a obuhvaćaju gospodarske jedinice: Durgutovica, Muško ostrvo, Vrapčana, Kunjevci, Dionica, Ceranski lugovi, Krivsko ostrvo, Banov dol, Kusare, Kragujna, Otočke šume, Slavir, Vrbanjske šume, Desićevo, Trizlovi - Rastovo, Savski lugovi, Debrinja, Topolovac, Narače, Dubovica, Dubrave, Jelaš, Vukovarske dunavske ade, Mrsunjski lug -

Migalovci, Ilijanska - Jelas, Glovac - Renovica, Trstenik, Merolino, Orljak, Stupničko brdo - Cerje, Mlada Voda - Puavica, Južni Dilj, Bratiljevci, Dolca, Zapadni Papuk I, Zapadni Papuk II, Poljanačke šume, Južni Papuk, Južna Krndija I, Južna Krndija II, Sjeverni Dilj II, Sjeverni Dilj I, Poljadijske šume, Požeška gora, Sjeverna Babja gora, Istočni Psunj, Slatinske podravske šume, Slatinske nizinske šume, Djedovica - Trešnjevica, Jovanovica, Medvedak - Kusac, Jovac - Slana voda, Kotline, Slatinske prigorske šume, Kupres - Slana voda, Sekulinačka planina, Miholjačke podravske šume, Čađavački lug - Jelas - Đol, Kapelački lug - Karaš, Obradovačke nizinske šume, Đurđenovačke nizinske šume, Lacić - Gložđe, Budigošće - Breza - Lugovi, Pištanske prigorske šume, Kokočačka planina, Orahovačka planina, Duzlučka planina, Pušinska planina, Drenovačka planina, Gaj, Krndija Gazijska, Krndija Seonska, Krndija Našička, Valpovačke podravske šume, Osiječke podravske šume, Erdutske podunavske šume, Valpovačke nizinske šume, Osječke nizinske šume, Đakovački lugovi - Gajevi, Sjeverni Dilj, Vuka, Kujnjak - Rakovac - Mačkovac, Breznica, Iločke šume, Zmajevačko podunavske šume, Dvorac - Siget, Tikveške podunavske šume, Darđanske šume, Haljevo - Kozaračke šume, Jagodnjačke šume, Kopačevsko-podunavske šume, Apatinski rit, Monoštorske šume, Karapanđa, Radinje, Ježevik - Briknjevača, Južna Babja gora, Podložje - Ključevi, Gradiška brda, Južni Psunj, Zapadni Psunj, Prašnik, Ljeskovača, Međustrugovi, Okućanska brda, Novsko Brdo, Trstika I, Trstika II, Grede

- Kamare, Žabarski bok, Josip Kozarac, Jamaričko brdo, Kutinske nizinske šume, Kutinske prigorske šume, Južna Garjevica, Popovačke nizinske šume, Popovačke prigorske šume, Žutica, Veliki Jantak, Čret - Varoški lug, Marča, Bastajske šume - Krivaja - Klisa, Bedenik, Bjelovarska Bilogora, Blatuško brdo, Bukovac, Čazmanske nizinske šume, Česma, Daruvarske prigorske šume, Dišnica - Zobikovac - Petkovača, Dugački gaj - Jasenova - Drljež, Garjevica, Grđevačka Bilogora, Grubišnopoljska Bilogora, Ivanjske prigorske šume, Javornik, Jazmak - Kosturač - Buk - Drobna, Kalnik - Kolačka, Križevačke prigorske šume, Krnjača - Gradina - Sječa, Lugovi, Međuvođe - Ilovski lug, Miletina Rijeka, Novakuša - Šikava, Pakračka gora - Zapadni Papuk, Pisanička Bilogora, Pitomačka Bilogora, Rogoljica, Sjeverni Psunj - Javorovica, Suhopoljska bilogora, Suhopoljske dravske šume, Suhopoljske - Virovitičke nizinske šume, Trupinski - Pašijanski gaj, Varoški lug, Bolčanski - Žabljački lug, Virovitička Bilogora, Vrani kamen, Vrbovečke prigorske šume, Zdenački gaj - Presipnjača, Banov Brod, Dugačko brdo, Đurđevačka Bilogora, Đurđevačke nizinske šume, Đurđevački peski, Koprivničke nizinske šume, Polum - Medenjak, Mesarica - Plavo, Novigradska planina, Repaš - Gabajeva greda, Seča, Svibovica, Trakošćan, Sjeverna Ivančica, Ravna Gora, Željeznica, Vinica - Plitvica, Zelendvor, Varaždinske podravske šume, Gornje Međimurje, Donje Međimurje, Varaždinbreg, Kalnik, Lepa Gorica, Križančija, Ludbreške podravske šume, Šiljakovačka Dubrava I, Šiljakovačka Dubrava II, Turopoljski lug, Limbuš - Sava, Zumberak - Novoselska gora, Kal - Javorac, Duboki jarak, Črnovščak, Stupnički i Obreški lug, Vukomeričke gorice I, Vukomeričke gorice II, Lučko - Ježdovac, Savski vrbaci, Zlatarske prigorske šume, Južna Ivančica, Stubičko podgorje, Zelinske šume, Pregrada - Klanjec, Strahinjčica - Trnovec, Macelj, Gora, Bistranjska gora, Sljeme - Medvedgradske šume, Markuševačka gora, Tepec - Palačnik - Stražnik, Belčićev gaj - Šikara, Brezovica, Čorkovača - Karlice, Javornik, Kalje, Kljuka, Kotor - Stari gaj, Letovanički lug, Lonja, Pešćenica - Cerje, Petrinjčica, Petrinjski lug - Piškornjač, Pogledić - Biljeg, Pokule - Pećine, Pokupske šume, Popov gaj, Posavske šume, Prolom - Kobiljak - Šašava, Šamarica I, Šamarica II, Vinica - Kobiljača, Vučjak - Tješnjak, Zrinjska brda, Draganički lugovi, Jastrebarski lugovi, Pisarovinski lugovi, Rečički lugovi, Domačaj lug - Kovačevački lug, Blaževa gora, Sušica, Slapnica, Kupčina - Žumberak, Jazbine - Vučjak, Jastrebarske prigorske šume, Plešivica, Gračec - Lučelnica, Orlova, Veliko brdo, Petrova gora - Petrovac, Petrova gora - Bublen, Petrova gora - Bistra, Trepča, Crna Draga, Kremešnica, Kozarac, Topličke kose, Loskunja, Debela kosa - Markovac, Crno Osovje - Veliki lisac, Glinica - Otmič, Strmačka, Repušnjak - Duga kosa, Gredarska kosa - Begovac, Komesarska kosa - Trnovi, Stražnji vrh, Dobra, Perjasička kosa, Bosiljevac, Skradska gora, Koranska Dubrava, Kremenita glavica, Zvjerinjak - Broćanska kosa, Mašvina, Lipovača, Pištenica, Bršljanovica, Drivenik, Planina, Treskavac, Viševica, Jasenovo bilo, Crna draga, Duliba, Ričičko bilo, Trojbukve, Veliki Smolnik, Vidina greda, Vučjak, Brušljan, Senjske dulibe, Javorov vrh - Stubica, Miškovica, Senjsko bilo, Jelovac, Kordinac, Švičko bilo, Nadžak bilo, Lom, Zavižan, Begovača, Lubenovac, Padeži, Štirovača "B", Alan - Cipala, Šatorina - Mirovo, Delnice, Brod na Kupi, Podvodenjak, Bjelolasica, Sungerski lug, Široka draga, Bitoraj, Brloško, Špićunak, Ravna gora, Višnjevica, Skrad - Rudač, Jasle, Završje, Čedanj, Crni lug, Oštrac, Suha Rječina, Vršice, Lazac, Lividraga, Sušica, Brestica, Crni lazi, Milanov vrh, Rudnik, Smrekova draga, Platak, Jelenje Velo, Suho, Dletvo, Gluhe drage, Litorić, Cetin, Dobra, Umoli, Miletka, Gložac, Zagorska kosa, Josipovac, Klek, Bukovača, Međuvođe - Zale, Krpel, Mala Javornica, Crni vrh - Rasova, Kobiljak Bitoraj, Čungar, Jasenačka kosa, Šiljevača, Potočine - Crna kosa, Čarapine Drage, Dumanić - Ježevitar, Makovnik, Alilovica, Modruš, Radošić, Bršljenovica, Hum - Kneja, Pištenik, Titra - Javornik, Krasnica, Plaška glava - Borovac, Crne grede, Padeška kosa - Bijele grede, Konjska draga - Begovača, Bovan - Jelar, Štirovača, Kalčić vrh - Obljaj, Sjeverne Velebitske borove kulture, Stajnička kapela - Brinjska, Stajnička kapela - Otočka, Lisac - Staparuša, Smolčić uvala, Krekovača - Vrbovice, Kampoljski vrh, Grabar - Brušljan, Svilaruša - Kalčevac, Senjsko bilo, Rastovka - Kutarevska kosa, Crno jezero - Marković rudine, Godača - Veliki kotao, Ivčević kosa, Krivi javor, Bijeli vrh - Dolac, Kriva draga - Bačinovac, Kamenica, Mala Plješivica - Karlović korita "C", Trovrh - Kik, Javornik - Tisov vrh, Mrsinj, Lisina vršak, Laudonov gaj, Kremen - Rudi lisac, Mala Plješivica - Karlović korita "A", Korija - Točak, Velika Plješivica - Drenovača, Mala Plješivica - Karlović korita "B", Srneća draga - Janković kosa, Kalinovača "A", istočna Mazinska planina, Piščetak, Golosmreke - Jelavlje, Škamnica, Miškovica - Škalić, Javorov vrh - Stubica, Bitoraj - Ivakuša;

b) u državnom vlasništvu kojima ne gospodari Poduzeće za šume na području općina: Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Orahovica, Osijek, Podravska Slatina, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, Županja, Ivanić-Grad, Kutina, Novska, Nova Gradiška, Bjelovar, Čazma. Daruvar, Đurđevac, Garešnica, Grubišno Polje, Koprivnica, Križevci, Pakrac, Vrbovec, Virovitica, Čakovec, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin, Donja Stubica, Dugo Selo, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok, Zelina, Zlatar-Bistrica, Grad Zagreb, Dvor, Glina, Kostajnica, Petrinja, Sisak, Duga Resa, Jastrebarsko, Karlovac, Ozalj, Slunj, Vojnić, Vrginmost, Crikvenica, Čabar, Delnice, Ogulin, Rijeka, Senj, Vrbovsko, Donji Lapac, Gospić, Otočac i Titova Korenica;

c) u privatnom vlasništvu na području općina pod b).

II. ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU KRŠA:

a) u državnom vlasništvu kojima gospodari Poduzeće za šume na području općina: Buje, Buzet, Cres - Lošinj, Gračac, Krk, Labin, Opatija, Pag, Pazin, Poreč, Pula, Rab, Rovinj, dijelovi općina: Crikvenica, Donji Lapac; Gospić: Rijeka, Senj i Titova Korenica, zatim Benkovac, Biograd n/m, Brač; Drniš, Dubrovnik, Hvar, Imotski, Kardeljevo, Kaštela, Knin, Korčula, Lastovo, Makarska, Metković, Obrovac, Omiš, Sinj, Solin, Split, Šibenik, Trogir, Vis, Vrgorac i Zadar;

b) u državnom vlasništvu kojima ne gospodari Poduzeće za šume na području općina pod a);

c) u privatnom vlasništvu na području općina pod a).