Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća

NN 42/1990 (10.10.1990.), Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća

Proglašava se Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/96

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON

o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća

I. JAVNO PODUZEĆE

Članak 1.

Sabor Republike Hrvatske osniva javno poduzeće poštanskog i telekomunikacijskog prometa pod tvrtkom HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljem tekstu: Hrvatski PT), za teritorij Republike Hrvatske.

Sjedište Hrvatskog PT-a je u Zagrebu.

Članak 2.

Djelatnost javnog unutrašnjeg i međunarodnog poštanskog i telekomunikacijskog prometa, novčanog prometa, održavanje objekata, postrojenja i uređaja za obavljanje poštanskog i telekomunikacijskog prometa (u daljem tekstu: PT promet) je nezamjenjiv uvjet života i rada građana i drugih poduzeća na teritoriju Republike.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka je od posebnog društvenog interesa.

Članak 3.

Djelatnost Hrvatskog PT-a je obavljanje PT prometa i druge djelatnosti vezane uz PT promet.

Članak 4.

Posebni društveni interes u djelatnosti Hrvatskog PT-a iz članka 2. ovoga zakona ostvaruje se kroz:

1. usklađivanje razvoja poštanskog i telekomunikacijskog sustava sa razvojnim planovima Republike i stvaranjem uvjeta za realizaciju planova;

2. usklađivanje organizacije djelatnosti PT prometa s planovima i potrebama Republike;

3. usklađivanje razvoja mjesnih, međumjesnih i međunarodnih PTT kapaciteta da bi se osigurao pravilan i nesmetan tok PT prometa;

4. kontrolu i određivanje cijena poštanskih, telegrafskih i telefonskih usluga;

5. imenovanje dijela članova Upravnog odbora i direktora Hrvatskog PT-a;

6. mjere ekonomske politike kojima se osigurava brži razvoj poštanskog i telekomunikacijskog sustava;

7. davanje suglasnosti na Statut Hrvatskog PT-a.

Članak 5.

Hrvatski PT je dužan osigurati pravilno i nesmetano funkcioniranje PT prometa, te tehničko-tehnološko jedinstvo poštanskog i telekomunikacijskog sustava na teritoriju Republike Hrvatske, na temelju propisa, općih akata standarda, tehničkih normativa, normi kvalitete proizvoda i usluga iz oblasti poštanskog prometa i telekomunikacija.

Članak 6.

Poštanski sustav čine poštanski kapaciteti na teritoriju Republike Hrvatske za obavljanje međunarodnog i unutrašnjeg poštanskog prometa.

Telekomunikacijski sustav čine: međunarodni, magistralni, međumjesni i mjesni telekomunikacijski kapaciteti na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 7.

U Hrvatskom PT-u su organizacijski i tehnološki odvojeni poslovi vezani uz poštanski sustav od poslova vezanih uz telekomunikacijski sustav.

U Hrvatskom PT-u organiziraju se posebni dijelovi javnog poduzeća koji će u skladu sa Statutom imati ovlaštenja u pravnom prometu i poseban obračun rezultata poslovanja.

Članak 8.

Sredstva za osnivanje Hrvatskog PT-a osiguravaju se iz sredstava (osnovnih, obrtnih i drugih sredstava) postojećih organizacija poštanskog, telegrafskog i telefonskog prometa utvrđena bilancom na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Organizacije iz stavka 1. ovoga članka jesu: Poduzeće PTT prometa Bjelovar, Poduzeće PTT prometa Dubrovnik, Poduzeće PTT prometa Gospić, Poduzeće PTT prometa Karlovac, Poduzeće PTT prometa Pula, Poduzeće PTT prometa Rijeka, Poduzeće PTT prometa Slavonski Brod, Poduzeće PTT prometa Split, Poduzeće PTT prometa Šibenik, Poduzeće PTT prometa Varaždin, Poduzeće PTT prometa Zadar i Poduzeće PTT prometa Zagreb, te Radna organizacija PTT prometa Osijek.

Sredstva Hrvatskog PT-a su državno vlasništvo.

Članak 9.

Sredstva za razvoj PT prometa osiguravaju se iz:

- prihoda koje ostvaruje Hrvatski PT;

- sredstava budžeta Republike;

- sredstava kredita;

- sredstava domaćih i stranih ulagača;

- drugih izvora u skladu s važećim propisima, odnosno posebnim zakonima koji će se u tu svrhu donijeti.

II. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 10.

Organ upravljanja u Hrvatskom PT-u je Upravni odbor sastavljen od devet članova, od kojih šest imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a tri biraju radnici Hrvatskog PT-a, na prijedlog sindikata.

Članovi Upravnog odbora imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

Članovi Upravnog odbora koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, imenuje se iz redova znanstvenih i stručnih osoba iz oblasti poštanskog prometa i telekomunikacija.

Članovi Upravnog odbora koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, za rad u Upravnom odboru imaju pravo na naknadu u visini koja se utvrđuje Statutom Hrvatskog PT-a.

Upravni odbor bira i razrješava svog predsjednika.

Ustroj i način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom.

Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednicama prisutno više od polovice članova, a odluke se donose većinom glasova.

Članak 11.

Upravni odbor Hrvatskog PT-a:

1. predlaže Saboru Republike Hrvatske na donošenje dugoročni i srednjoročni plan razvoja PT prometa;

2. donosi uz suglasnost Sabora Republike Hrvatske odluku o statusnim promjenama; ·

3. donosi uz suglasnost Sabora Republike Hrvatske odluku o raspolaganju kapitalom Hrvatskog PT-a i utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti;

4. donosi Statut uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske;

5. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji Hrvatskog PT-a;

6. donosi akt o raspodjeli sredstava za osobne dohotke;

7. donosi akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika;

8. odlučuje o ulaganjima sa drugim domaćim i stranim osobama;

9. odlučuje o osnivanju drugih poduzeća, banaka i drugih financijskih organizacija;

10. utvrđuje osnove poslovne politike i godišnji financijski plan;

11. utvrđuje plan korištenja poštanskog sustava i telekomunikacijskog sustava za slučaj izvanrednih okolnosti (elementarna nepogoda, poremećaj u privredi i slično);

12. donosi odluku o cijenama i utvrđuje osnove tarifnog sustava;

13. imenuje i razrješava radnike s posebnim ovlaštenjima u skladu sa Statutom;

14. redovito, a najmanje jedanput godišnje izvještava Sabor Republike Hrvatske o razvoju i poslovanju Hrvatskog PT-a.

Članak 12.

Za provođenje odluka Upravnog odbora Hrvatskog PT-a odgovoran je direktor, u skladu sa zakonom i Statutom.

Direktora Hrvatskog PT-a imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra prometa i veza.

Članak 13.

Hrvatski PT, može odlukom Upravnog odbora osnivati poduzeća za obavljanje djelatnosti vezanih uz PT promet, banke i druge financijske organizacije.

Članak 14.

Hrvatski PT može s drugim domaćim i stranim osobama, odlukom Upravnog odbora, osnivati poduzeća iz djelatnosti PT prometa.

III. JAVNOST RADA

Članak 15.

Hrvatski PT dužan je u sredstvima javnog priopćavanja i vlastitim publikacijama izvještavati korisnike svojih usluga o svim pitanjima iz djelatnosti PT prometa koja su od posebnog interesa za korisnike.

IV. POSEBNE ODREDBE

Članak 16.

Radi zaštite vitalnih interesa društvene zajednice, drugih poduzeća ili građana određenog područja, u slučaju štrajka u Hrvatskom PT-u, ministar prometa i veza, rješenjem će utvrditi nužan obujam funkcioniranja PT prometa.

Radnici koji obnašaju poslove i zadatke nužne za izvršenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka dužni su za vrijeme štrajka obnašati utvrđene naloge.

Direktor je dužan u skladu s rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nalogom odrediti radnike koji će raditi na obnašanju poslova i zadataka nužnih za izvršenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Radniku iz stavka 3. ovoga članka koji ne obnaša nalog direktora prestaje radni odnos.

V. UPRAVNI NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad zakonitošću rada u Hrvatskom PT-u provodi Ministarstvo prometa i veza.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Upravni odbor Hrvatskog PT-a donijet će Statut u roku četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 19.

Ministar prometa i veza na prijedlog Upravnog odbora imenovat će vršioca dužnosti direktora Hrvatskog PT-a koji će do imenovanja direktora po postupku utvrđenom ovim zakonom, obnašati te zadaće.

Članak 20.

Vršilac dužnosti direktora Hrvatskog PT-a iz članka 19. ovoga zakona do donošenja Statuta Hrvatskog PT-a posebnom će odlukom utvrditi organizaciju i način rada i poslovanja, te rukovođenja unutar Hrvatskog PT-a.

Vršilac dužnosti direktora iz članka 19. ovoga zakona će pojedinim radnicima Hrvatskog PT-a izdati posebne punomoći za obnašanje dijela poslova iz njegovog djelokruga.

Članak 21.

Radnički savjet SOUR-a PTT prometa Hrvatske imenovat će tri člana Upravnog odbora, iz organizacije iz članka 8. ovoga zakona koji će privremeno, do izbora ovih članova po postupku utvrđenom u Statutu Hrvatskog PT-a obnašati ovu zadaću.

Članak 22.

Od dana stupanja na snagu ovoga zakona, organizacije iz članka 8. ovoga zakona i SOUR PTT prometa Hrvatske ne mogu otuđiti svoja sredstva (osnovna, obrtna i druga sredstva) ne mogu zapošljavati nove radnike i stvarati materijalne obveze, bez suglasnosti direktora iz članka 19. ovoga zakona.

Članak 23.

Danom upisa u sudski registar Hrvatskog PT-a prestaju s radom organizacije iz članka 8. ovoga zakona, te SOUR PTT prometa Hrvatske, a njihova sredstva, prava, obveze i radnike preuzima Hrvatski PT.

Danom upisa u sudski registar Hrvatskog PT-a, preuzeta sredstva iz stavka 1. ovoga članka postaju državno vlasništvo.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti odredbe članova 82, 83. i 106. stav 1. točka 5. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 18/78, 1/83 i 8/84).

Članak 25.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-01/90-01/07

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.