Zakon o izmjenama Zakona o područjima općina u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

NN 47/1990 (14.11.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o područjima općina u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o područjima općina u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o područjima općina u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 9. studenoga 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/36

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenarma Zakona o područjima općina u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

Članak 1.

U Zakonu o područjima općina u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 39/62, 5/63, 13/65, 54/65, 27/6?, 8168, 20/68, 21/68, 30/70, 44/?0, 48/?0, 11/73, 6/74, 42/74, 1/75, 9/78, 31/80, 44/81, 5/86, 20/88, 27/88) u nazivu zakona riječ "Socijalističkoj" briše se, a u tekstu zakona riječ "Kardeljevo" zamjenjuje se riječju "Ploče".

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-05/90-01/03

Zagreb, 9. studenoga t990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.