Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

NN 47/1990 (14.11.1990.), Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Proglašava se Zakono izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 9. studenoga 1990. i Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/27

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Član 1.

U članu 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine", br. 5190. - pročišćeni tekst.) riječi "ili se omalovažavaju takve mjere" i riječi "ili organizacije udruženog rada, druge samoupravne organizacije i zajednice" brišu se.

Član 2.

U članu 2. iza riječi "novčane kazne i" dodaje se riječ "izuzetno", te iza riječi "spolne bolesti" dodaju se riječi "ili AIDS-a".

Član 3.

Član 3. briše se.

Član 4.

U članu 11. riječi "ili tko se uz naplatu bavi gatanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjima" brišu se.

Član 5.

Član 18. mijenja se i glasi:

"Tko javno istaknute objave ili predmete državnih organa na javnim mjestima uništi, ošteti, zamaže, neovlašteno ukloni ili spriječi njihovo isticanje na mjestima predviđenim u tu svrhu,

kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 5.000 dinara".

Član 6.

Članovi 24. i 25. brišu se.

Član 7.

U članu 27. u uvodnoj rečenici iza zareza dodaju se riječi "ukoliko je izvršeni prekršaj posljedica lošega odgoja ili zanemarivanja nadzora nad djetetom ili štićenikom,".

Član 8.

Član 31. briše se.

Član 9.

U članu 34. u stavu 1. i članu 35. iza riječi "spolne bolesti" dodaju se riječi: "ili AIDS-a".

Član 10.

U članu 36. u stavu 1. riječi: "3. stava 1. i člana 6." brišu se.

Član 11.

U članu 9, članu 19. i članu 20. riječi: "ili kaznom zatvora do 30 dana" brišu se.

U članu 4, u članu 5. u stavu 1, članu 6., članu 7. i članu 8. riječi: "do 60 dana" zamjenjuju se riječima "do 30 dana".

Član 12.

U članu 5. u stavu 1, 2. i 3. riječi "500 do 1.500" zamjenjuju se riječima "5.000 do 15.000".

Član 13.

U članu 6. i članu 7. riječi "500 do 2.500" zamjenjuju se riječima "5.000 do 25.000".

Član 14.

U članu 8. i članu 9 riječi: "1.500 do 5.000" zamjenjuju se riječima: "15.000 do 50.000".

Član 15.

U članu 10, članu 1 l, članu 12, članu 13, članu 14, članu 15, članu 16, članu 17, članu 19, članu 20, članu 21, članu 22, članu 23, članu 27, članu 28, članu 29. članu 30. i članu 36. u stavu 5. riječi "50 do 500" zamjenjujil se riječima "500 do 5.000 ".

Član 16.

U članu 32. u stavu 4. i članu 38. riječi: "unutrašnje" u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječju "unutarnje" u odgovarajućim padežima.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa 210-01/89-01/02

Zagreb, 9. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vkjeća

Ivan Vekić, v. r.