Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju

NN 47/1990 (14.11.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1990, Vijeća općina 9. studenoga 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1990. godine.

Klasa: 01101/90-02/16

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 9. studenoga 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju

Član 1.

U Zakonu o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", br. 42/89. prečišćeni tekst i 57/89) u članu 1. stavu 1. iza riječi "složenosti"" stavlja se točka, a riječi do kraja rečenice brišu se.

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi:

"Cilj je usmjerenog obrazovanja odgajanje, obrazovanje i osposobljavanje omladine i građana za profeskoalni rad kao i stalno razvijanje njihovih intelektualnih sposobnosti i kulturnih potreba."

Član 3.

U članu 3 alineje 2, 12, 13, 14 i 15 brišu se. U alineji 6. iza riječi "rada" stavlja se točka-zarez, a riječi do kraja rečenice brišu se.

Član 4.

Član 4. briše se.

Član 5.

U članu 5. stav 1. riječi "osnovnim" i "udruženog rada" te alineja 2. brišu se.

Član 6

U članovima 10, 12, 71, 72, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 101. st. 3, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 138, 139, 154, 155, 161, 164, 166, 168, 174, 175, 180, 181, 186, 187, 189, 190, 193, 195, 196, 198,199, 200, 202, 207, 208, 209, 211, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 i 234. riječi "organizacija udruženog rada usmjerenog obrazovanja", "osnovna organizacija udruženog rada usmjerenog obrazovanja", "radna organizacija usmjerenog obrazovanja", u jednini i množini u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "organizacija usmjerenog obrazovanja" u jednini i množini u odgovarajućem padežu.

U članovima 12, 91, 96, 100, 107, 108, 110, 113, 118, 147, 180, 187, 195, 196, 200. i 201. riječi "Socijalistička Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu

U članovirna 23, 71, 77 stav 2, 99, 113, 114, 120, 123, 124,138, 172, 180, 182, 193, 196, 207. i 225. riječi "samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja", "Republička samoupravna interesrka zajednica usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske". "Samoupravna interesna zajednica srednjeg usmjerenog obrazovanja", "Zajednica visokog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske" u jednini i množini u odgovarajućem padežu zamjeniuju se riječima "Republički fond usmjerenog obrazovanja Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

Član 7.

U članu u. u stavu 1. u alineji 1. i 4. riječi "udruženog rada" brišu se, te alineja 3. briše se.

Stav 2. briše se.

Član 8.

U članu 7. stav 1. mijenja se i glasi:

"Odgojno-obrazovni rad u djelatnosti usmjerenog obrazovanja provode radnici organizacija usmjerenog obrazovanja kojih je to osnovna djelatnost, i to: srednje škole (u daljern tekstu: nastavne organizacije), fakulteti, više i visoke škole i umjetničke akademije (u daljem tekstu: znanstveno-nastavne organizacije), te organizacije učeničkog i studentskog standarda (u daljem tekstu: đački domovi i studentski centri).

U stavu 3. riječi "udruženog rada" brišu se.

Član 9.

U članu 8. stavu 1. alineji 2, 6, 7. i 8. riječi "udruženog rada" brišu se.

U alineji 4. riječi "utvrđivanje kriterija kadrovske politike i njenog provođenja te" brišu se.

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Ostvarivanje posebnog društvenog interesa iz stava 1. ovoga člana provodi se u skladu s ovim zakonom, drugim propisima i općim aktom organizacije."

Član 10.

Član 11. mijenja se i glasi:

"Nadzor nad provođenjem odredbi ovoga zakona i nad zakonitošću rada organizacija usmjerenog obrazovanja obavlja Ministarstvo prosvjete i kulture.

lznimno od stava 1. ovoga člana nadzor nad provođenjem odredbi ovoga zakona i nad zakonitošću rada organizacija srednjeg usmjererkog obrazovanja i đačkih domova na području grada Zagreba obavlja gradski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja".

Član 11.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Sadržaj i način uređivanja poslova od posebnog društvenog interesa u statutu organizacija usmjerenog obrazovanja utvrdit će Ministarstvo prosvjete i kulture posebnim uputstvom.

Na odredbe ugovora o udruživanju u sveučilište, ugovora o udruživanju u Zajednicu sveučilišta Republike Hrvatske kao i na odredbe statuta Sveučilišta kojima se uređuju poslovi od posebnog društvenog interesa suglasnost daje Sabnr Republike Hrvatske."

Član 12.

U članu 13. riječi "Zakona o radnim odnosima, u udruženom radu" zamjenjuju se riječima "zakoninka o radnim odnosima"

Član 13.

Glava II. rnijerja se i glasi:

"Financiranje usmjerenog obrazovanja".

Član 14.

Član 14. briše se.

Član 15.

Član 15. briše se.

Član 16.

U članu 16. stavu 1. i 2 riječi "udruženog rada" brišu se. U stavu 2. iza riječi "planiranim razvojem" riječ "osnovnih" briše se, a iza riječi "dohotka" stavlja se točka, te se ostatak rečenice briše.

U stavu 3. riječi "radnika, radnih ljudi i," brišu se.

Član 17.

Član 17. briše se.

Član 18.

U članu 18. stavu 1. riječi "planovima samoupravnih interesnih zajednica usmjerenog obrazovanja" brišu se.

Član 19.

Član 19. briše se.

Član 20.

U članu 20. stavu 1. riječi "samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja" zamjenjuju se riječima "kojeg utvrđuje Sabor Republike Hrvatske."

U stavu 2. alineji 1. i 2. riječ "osnovnim" briše se, a u alineji 4. brišu se riječi "radnika, radnih ljudi i".

Član 21.

U članu 21. stavu 1. riječi "osnovnih" i "udruženog rada" brišu se, a na kraju rečenice brišu se riječi "i ostvarivanjem samoupravnog položaja radnika".

U stavu 2. riječi "osnovnih" i "udruženog rada" brišu se.

U stavu 3. u alinejama 1, 2. i 3. riječi "osnovnih" i "udruženog rada" brišu se, a u alineji 10. iza riječi "Jugoslavija" briše se riječ "Socijalistička".

U stavu 4. riječi "radnika, radnih ljudi i" brišu se.

Član 22.

Član 22. briše se.

Član 23.

U članu 23. stav 1. riječi "osnovnih", "udruženog rada" i "radnika, radnih ljudi" brišu se.

U stavu 2. riječi "udruženog rada" i "radnici, radni ljudi i" brišu se.

Član 24.

Članovi 24. do 61. zamjenjuju se novim članovima 24. do 29. koj i glase :

Član 24.

Sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa društva u području usmjerenog obrazovanja osiguravaju se u budžetu Republike i izdvajaju na račun Republičkog fonda usmjerenog obrazovanja Hrvatske (u daljem tekstu: Republički fond) pri Ministarstvu prosvjete i kulture i njima raspolaže Ministarstvo.

Član 25.

Ministarstvo prosvjete i kulture:

- predlaže programe, oblike, opseg, kvalitetu i način zadovoljavanja potreba u usmjerenom obrazovanju (obrazovni standard usmjerenog obrazovanja u Republici);

- utvrđuje jedinstvene osnove, normative, standarde i kriterije za financiranje programa i vrednovanje rezultata rada organizacija usmjerenog obrazovanja;

- utvrđuje elemente učeničkog i studentskog standarda i osigurava potrebne uvjete za obrazovanje i unapređivanje rada nadarenih učenika i studenata;

- utvrđuje u suradnji s organizacijama usmjerenog obrazovanja planove upisa učenika, studenata i drugih polaznika usmjerenog obrazovanja u programima koji se financiraju u Republičkom fondu;

- utvrđuje osnove razvoja mreže i srednjoročni plan mreže programa i organizacija usmjerenog obrazovanja;

- utvrđuje kriterije i osigurava sredstva za financiranje programa međunarodne prosvjetne suradnje;

uređuje i druga financijska i materijalna pitanja i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti.

Obrazovni standard iz stava 1. alineje 1. ovoga člana utvrđuje Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Član 26.

Organizacije usmjerenog obrazovanja stječu sredstva iz Republičkog fonda na osnovi vrednovanja njihovog cjelokupnog odgojno-obrazovnog, stručnog ili umjetničkog rada.

Organizacije usmjerenog obrazovanja mogu stjecati sredstva i prodajom usluga i roba na tržištu kao i iz drugih izvora.

Član 27.

Kao savjetodavno tijelo u upravljanju sredstvima Republičkog fonda i odlučivanju o njihovom raspoređivanju u Ministarstvu prosvjete i kulture osniva se poseban odbor.

Djelokrug i ovlaštenja odbora iz stava 1. ovoga člana utvrđuje i njegove članove imenuje i razrješava ministar prosvjete i kulture.

Član 28.

Republički fond ima direktora.

Direktora fonda imenuje Vlada Republike Hrvatske na četiri godine na prijedlog ministra prosvjete i kulture.

Član 29.

Ministarstvo prosvjete i kulture obavezno jedanput godišnje dostavlja Saboru Republike Hrvatske izvještaj o radu Republičkog fonda".

Član 25.

U članu 61. stavu 3. riječi "te se osposobljavaju za samoupravljanje, a općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu" brišu se, a riječi "radnici i radni ljudi" zamjenjuju se riječju "građani".

Član 26.

U članu 65. stavu 3. alineja 2. briše se.

Član 27.

U članu 68. stavu 1. iza riječi "Hrvatska" stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.

U stavu 2. iza riječi "Sveučilišta" stavlja se točka a ostatak rečenice briše se.

U stavu 3. riječ "Socijalističke" briše se.

U stavu 4. riječi "udruženog rada" brišu se.

Član 28.

Član 69. briše se.

Član 29.

U članu 70. stavu 1. riječi "udruženog rada" i "radnika i drugih radnih ljudi" brišu se, a iza riječi "polaznika" stavIja se točka.

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Izvedbeni program iz stava 1. ovoga člana izvodi se u skladu s uvjetima uvrđenim u Ministarstvu prosvjete i kulture".

Član 30.

U članu 73. stavu 2. iza riječi "zadatka" stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.

Član 31.

U članu 93. u stavu 1. riječi "udruženog rada" brišu se.

Stav 2. briše se.

Član 32.

U članu 97. u stavu 1, 2. i 3. riječi "udruženog rada" brišu se.

Stav 6. briše se.

Član 33.

Iza člana 98. dodaje se novi član 98a. koji glasi:

"Član 98a.

Nastava u organizacijama usmjerenog obrazovanja izvodi se na hrvatskom književnom jeziku.

Nastava za pripadnike pojedinih narodnosti ostvaruje se u skladu s odredbama ovoga zakona i Zakona o odgoju i obrazovanju na jezicima narodnosti."

Član 34.

Član 125. briše se.

Član 35.

Član 128. mijenja se i glasi:

"Ðaćki domovi i studentski centri organiziraju smještaj, prehranu i odgojni rad s učenicima i studentima te njihove kulturne i druge aktivnosti.

Na đačke domove odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na nastavne organizacije a na studentske centre odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga zakona koje se odnose na znanstveno-nastavne organizacije".

Član 36.

U članu 131. stav 1. riječi "udruženog rada" brišu se. U stavu 2. iza riječi "pribavljeno mišljenje" riječi "Saveza Socijalističke omladine organizacije iz stava 1. ovoga člana, a kad se radi o učeniku i mišljenje" brišu se.

Član 37.

U članu 136. stav 1. u točki 2. iza riječi "osnovana" stavlja se točka-zarez, a ostatak rečenice briše se.

U stavu 1. točka 3. riječi "udruženog rada" brišu se.

Član 38.

U članu 137. u točki 3. riječi "i marksistički pristup" brišu se, u točki 4. iza riječi "radna" briše se zarez i riječ "samoupravljačke", a točka 5. briše se.

Član 39.

U članu 150. stav 2. mijenja se i glasi:

"Za koje discipline i za koje nastavne predmete se mogu birati nastavnici u zvanje predavača kao trajno nastavno zvanje utvrđuje znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta na prijedlog znanstveno-nastavne prganizacije."

Član 40.

U članu 152. stav 4. mijenja se i glasi:

"Za koje discipline i za koje nastavne predmete se mogu birati stručni suradnici iz stava 3. ovoga člana utvrđuje znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišta na prijedlog znanstveno-nastavne organizacije".

Član 41.

U članu 159. stav 1. riječi "udruženog rada" brišu se. U stavu 2. riječi "udruženog rada" brišu se. iza riječi "polaznika" stavlja se točka, a ostatak rečenice briše se.

Član 42.

U članu 162. stav 1. briše se, a dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Član 43.

U članu 163. u stavu 1. i 4. riječi "udruženog rada" brišu se.

U stavu 5. iza riječi "nastavnika" riječi "ili matična komisija" brišu se.

Stav 6. briše se, a dosadašnji stavovi 7. i 8. postaju stavovi 6. i 7.

Član 44.

Glava VI. mijenja se i glasi:

"Organizacije usmjerenog obrazovanja"

Član 45.

Član 176. mijenja se i glasi:

"Organizaciju usmjerenog obrazovanja mogu osnovati skupština društveno-političke zajednice, poduzeća i druge pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovoga člana znanstveno-nastavne organizacije mogu se osnovati zakonom."

Član 46.

Član 177. mijenja se i glasi:

"Organizacija usmjerenog obrazovanja osniva se ako:

1. postoji trajnija društvena potreba za obrazovanjem radnika određenih profila i stupnjeva stručne spreme utvrđene planovima razvoja koje donosi osnivač i srednjoročnim planom mreže programa i organizacija usmjerenog obrazovanja utvrđenim u Ministarstvu prosvjete i kulture:

2. su utvrđeni zadaci, dugoročni ciljevi i plan i program odgojno-obrazovnog, stručnog, znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada;

3. je osiguran potreban broj nastavnika i suradnika za uspješno ostvarivanje odgojno-obrazovnog, stručnog, znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada:

4. je osiguran potreban prostor, sredstva i oprema za obavljanje rada koji organizacija prema aktu u osnivanju obavlja samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama;

5. su osigurana sredstva za program usmjerenog obrazovanja.

Član 47.

Član 178. briše se.

Član 48.

U članu 179. stav 2. mijenja se i glasi:

"Znanstveno-nastavna organizacija može se osnovati ili promijeniti djelatnost ako pored uvjeta iz člana 177. ovoga zakona ispunjava i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti."

U stavu 4. riječi "udruženog rada" brišu se.

Član 49.

U članu 180. stavu 2. točka 1. briše se.

Član 50.

Član 182. briše se.

Član 51.

U članu 183. stavu 1. točka 3. briše se.

Član 52.

Član 187. mijenja se i glasi:

"Kada Ministarstvo prosvjete i kulture utvrdi da organizacija usmjerenog obrazovanja ne ispunjava uvjete za rad iz člana 177. ovoga zakona odredit će rok u kojem je organizacija dužna ispuniti te uvjete.

Ako organizacija usmjerenog obrazovanja ne ispuni uvjete u roku iz stava 1. ovoga člana, Ministarstvo prosvjete i kulture privremeno će zabraniti njen rad i, ako se radi o nastavnoj organizaciji, predložiti skupštini općine na čijem području je sjedište organizacije odnosno ako se radi o znanstveno-nastavnoj organizaciji predložiti Saboru Republike Hrvatske da donese akt o ukidanju te organizacije.

Ako skupština općine ne donese akt o ukidanju u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga, Ministarštvo prosvjete i kulture predložit će Saboru Republike Hrvatske donošenje odluke o ukidanju organizacije."

Član 53.

U članu 188. u stavu 1. riječi "udruženog rada" i točka 2. brišu se.

Stavovi 2, 3. i 4. brišu se.

Član 54.

U članu 192. stav l, 3. i 4. riječi "udruženog rada" brišu se.

Stav 2. briše se.

Član 55.

U članu 199. stavu 1. alineji 7. riječi "razmatraju ostvarivanje odnosa slobodne razmjene rada te" brišu se.

Član 56.

U članu 200. stavu 1. i 2. riječi "samoupravnog sporazuma", zamjenjuju se riječima "ugovora".

U stavu 4. alineja 8. briše se.

Član 57.

U članu 201. riječi "samoupravnog sporazuma" zamjenjuju se riječju "ugovora".

Član 58.

Glava VII. mijenja se i glasi:

"Upravljanje u organizacijama usmjerenog obrazovanja".

Član 59.

Članovi 203. do 215. zamjenjuju se novim članovima 203. do 210. koji glase:

"Član 203.

U organizacijama usmjerenog obrazovanja postoje organi upravljanja, poslovodni i stručni organi utvrđeni ovim zakonom i općim aktom organizacije.

Član 204.

U organizaciji usmjerenog obrazovanja osniva se savjet kao organ upravljanja radom i poslovanjem organizacije usmjerenog obrazovanja (u daljnjem tekstu: savjet organizacije).

U organizaciji usmjerenog obrazovanja s manje od 30 radnika funkciju savjeta obavljaju svi radnici uz sudjelovanje predstavnika društvene zajednice, u skladu s ovim zakonom.

Član 205.

Savjet nastavne organizacije usmjerenog obrazovanja čine predstavnici radnika organizacije, predstavnici roditelja i predstavnici društvene zajednice.

Savjet znanstveno-nastavne organizacije usmjerenog obrazovanja čine predstavnici odgojno-obrazovnih radnika, predstavnici studenata i predstavnici društvene zajednice.

Član 206.

Predstavnike društvene zajednice u savjet organizacije iz člana 205. stava 1. ovoga zakona imenuje skupština općine na čijem području je sjedište te organizacije, a predstavnike društvene zajednice u savjet organizacije iz člana 205. stava 2. ovoga zakona imenuje Sveučilište.

Član 207.

Sastav savjeta organizacije, broj njegovih članova te djelokrug i način njegovog odlučivanja utvrđuju se statutom organizacije, u skladu sa zakonom.

Članovi savjeta organizacije iz reda radnika organizacije biraju se tajnim glasanjem.

Najmanje polovina ukupnog broja članova savjeta bira se iz reda odgojno-obrazovnih radnika.

Član 208.

Predstavnike roditelja u savjetu nastavne organizacije i u natječajnoj komisiji za imenovanje ravnatelja biraju se na sastanku roditelja, u skladu sa statutom organizacije.

Predstavnici studenata u savjetu znanstveno-nastavne organizacije i natječajnoj komisiji za imenovanje ravnatelja biraju se na zboru studenata, u skladu sa statutom organizacije.

Član 209.

Kada savjet organizacije odlučuje o poslovima od posebnog društvenog interesa i o imenovanju i razrješenju ravnatelja i drugih radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima odluka se donosi većinom glasova svih članova savjeta.

Ako se u nastavnoj organizaciji odluka o poslovima od posebnog društvenog interesa ne donese prema stavu 1. ovoga člana, odluku kojom se rješava sporno pitanje donijet će skupština općine na području koje je sjedište organizacije. Ako se u znanstveno-nastavnoj organizaciji ne donese odluka o poslovima od posebnog društvenog interesa prema stavu 1. ovoga člana, odluku kojom se rješava sporna pitanje donijet će Ministarstvo prosvjete i kulture.

Član 210.

U organizaciji usmjerenog obrazovanja postoji ravnatelj kao inokosni poslovodni organ (u daljem tekstu: ravnatelj), ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Ravnatelja nastavne organizacije imenuje i razrješava savjet organizacije uz prethodnu suglasnost skupštine općine na području koje je sjedište organizacije. Ravnatelja znanstveno-nastavne organizacije imenuje i razrješava savjet organizacije.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na prijedlog natječajne komisije.

Natječajna komisija za imenovanje ravnatelja u nastavnoj organizaciji sastoji se od pet članova, i to: tri člana koja odreduje savjet iz reda odgojno-obrazovnih radnika, jednog predstavnika roditelja i jednog člana kojeg odredi skupština općine na području koje je sjedište organizacije.

Natječajna komisija za imenovanje ravnatelja u znanstveno-nastavnoj organizaciji sastoji se od pet članova, i to: tri člana koje određuje savjet iz reda odgojno-obrazovnih radnika, jednog predstavnika studenata i jednog člana kojeg odredi Sveučilište.

Članove natječajne komisije iz reda nastavnika bira savjet organizacije tajnim glasanjem.

Radnike s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima savjet organizacije imenuje na temelju javnog natječaja na prijedlog natječajne komisije iz stava 4. odnosno stava 5. ovoga člana.

Ako savjet ne imenuje odnosno ne razriješi ravnatelja u skladu s odredbama ovoga zakona, odluku o imenovanju odnosno razrješenju ravnatelja donijet će Ministarstvo prosvjete i kulture.

Svaki kandidat koji posjeduje dokaze da postupak u bilo kojoj fazi nije bio u skladu sa zakonom, odnosno da nisu objektivno valorizirane sve prednosti i vrline odredenog kandidata, ima pravo žalbe Ministarstvu prosvjete i kulture, koje donosi konačnu odluku."

Član 60.

Član 215. mijenja se i glasi "Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja je stekla odgovarajuću stručnu spremu sedmog stupnja odnosno koja ima visoku stručnu spremu i ispunjava uvjete propisane statutom organizacije usmjerenog obrazovanja.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Član 61.

Član 217. briše se.

Član 62.

Iza člana 222. dodaje se novi član 222a. koji glasi: "U obrazovnim grupama učenici, studenti i drugi polaznici usmjerenog obrazovanja samostalno i zajedno s odgojno-obrazovnim radnicima raspravljaju o pitanjima ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada i o tome daju mišljenja i prijedloge organima upravljanja i stručnim organima organizacija usmjerenog-obrazovanja.

Organi iz stava 1. ovoga člana obavezni su razmotriti mišljenja i prijedloge obrazovnih grupa, zauzeti o njima stavove i o tome ih pismeno obavijestiti."

Član 63.

lJ članu 223. stav 2. mijenja se i glasi:

"Statutom znanstveno-nastavne organizacije može se odrediti da dekan obavlja i funkciju ravnatelja. Ako je statutom organizacije određeno da dekan obavlja i funkciju ravnatelja, izbor na funkciju ravnatelja ne obavlja se na temelju javnog natječaja."

Član 64.

U članu 224. stavu 1, 3. i 4. riječi "samoupravnim sporazumom" zamjenjuju se riječju "ugovorom".

Član 65.

Član 248. briše se.

Član 66.

Član 253. briše se.

Član 67

U članu 258. stav 1. mijenja se i glas:

"Od dana stupanja na snagu ovoga zakona do 31. prosinca 1990. sredstva za zadovoljavanje potreba u usmjerenom obrazovanju osiguravaju se doprinosom iz dohotka poduzeća i sredstava radnih zajednica po stopi 1,20 posto i doprinosom iz osobnog dohotka radnika po stopi od 3,40 posto."

Član 68.

Republička samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja Republike Hrvatske zaključit će svoje poslovanje i prestati s radom 31. prosinca 1990.

Sredstva, prava i obveze Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Republike Hrvatske prelaze na Ministarstvo prosvjete i kulture. Ministarstvo preuzima i raspoređuje radnike iz Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Republike Hrvatske.

Radnici koji nisu raspoređeni prema stavu 2. ovoga člana imaju pravo i obveze utvrđene odredbama člana 381. zakona o upravi.

Član 69.

Do donošenja akta iz člana 27. stava 2. ovoga zakona u Republičkom fondu shodno će se primjenjivati statut odnosno drugi opći akti Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Republike Hrvatske, ako nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Du konstituiranja Odbora Republičkog fonda, poslove Odbora obavljat će Skupština Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Republike Hrvatske i njeni organi.

Član 70.

Zajednice usmjerenog obrazovanja u općini koje su osnovane u skladu sa članom 36. Zakona o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", broj 42/89) nastavljaju s radom kao dobrovoljne zajednice dok osnivači tih zajednica ne odluče drugačije.

Član 71.

Organizacije usmjerenog obrazovanja dužne su uskladiti svoje poslovanje, opće akte i organizaciju s odredbama ovoga zakona u roku dva mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Organizacije usmjerenog obrazovanja dužne su obaviti ponovni izbor ravnatelja prema odredbama ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Član 72.

Natječaj za radna mjesta na kojima rade nastavnici kojima je produžen radni odnos primjenom odredbe člana 253. Zakorka o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", broj 42/89 - prečišćeni tekst), raspisat će znanstveno-nastavne organizacije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 73.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 28/90).

Član 74.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o usmjerenom obrazovanju.

Član 75.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/90-01/08

Zagreb, 9. studenoga 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.