Zakon o Božićnom blagdanu

NN 53/1990 (14.12.1990.), Zakon o Božićnom blagdanu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Božićnom blagdanu

Proglašava se Zakon o Božićnom blagdanu koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 7. prosinca 1990, na sjednici Vijeća općina 7. prosinca 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 7. prosinca 1990.

Klasa: 011-01/90-02/43

Urbroj : 71 -90- 1

Zagreb, 10. prosinca 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o Božićnom blagdanu

Članak 1.

Božićni blagdan 25. prosinca praznik je Republike Hrvatske. Građani Republike Hrvatske tog dana ne rade i imaju pravo na naknadu osobnog dohotka.

Članak 2.

Građanin, koji prema svojoj vjeri, Božićni blagdan, Bajram ili drugi odgovarajući vjerski blagdan slavi nekog drugog dana ima pravo tog dana izostati s posla uz naknadu osobnog dohotka.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o pravima građana na odsustvovanje s rada na dan vjerskih blagdana "Narodne novine", br. 19/1990).

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 960-01/90-01/13

Zagreb, 7. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r