Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za prvo tromjesečje 1991. godine

NN 57/1990 (27.12.1990.), Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za prvo tromjesečje 1991. godine

PRIVREDNA KOMORA REGIJE BJELOVAR

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore i člana 55. stava 1. točke 10. Statuta Privredne komore regije Bjelovar, Izvršni odbor Komore na sjednici od 18. prosinca 1990. godine, donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za prvo tromjesečje 1991. godine

Član 1.

Doprinos Privrednoj komori regije Bjelovar plaćaju:

1. Organizacije i zajednice koje su prema točki 1. stavu 1. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 14/77 i 18/80) razvrstane u privredne djelatnosti.

2. Udruženja samostalnih privrednika odnosno njihovi savezi.

Član 2.

Organizacijama i zajednicama iz člana 1. ove odluke smatraju se poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, složeni oblici udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja, zajednice rizika i zajednice reosiguranja, te drugi oblici udruživanja djelatnosti osiguranja.

Član 3.

Članice Komore iz člana 2. plaćaju doprinos iz dohotka po stopi od 0.357%. Osnovica za primjenu stope iz prethodnog stava je ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica.

Član 4.

Udruženja samostalnih privrednika odnosno njihov savez plaćaju doprinos po stopi od 1,00%. Osnovica za obračun doprinosa iz prethodnog stava je ostvareni prihod po osnovi članskog doprinosa udruženjima odnosno savezu.

Član 5.

Članice Komore iz člana 2. ove odluke obračunavaju i plaćaju doprinos mjesečno na žiro-račun Privredne komore regije Bjelovar broj 31200-637-640 koji se vodi kod SDK sjedište Bjelovar i to do posljednjeg dana u mjesecu za mjesec za koji se plaća doprinos Ako članica Komore iz prethodnog stava ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva će izdati nalog za naplatu, prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 11/86). Akontacija se utvrđuje: - za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mjesec prethodne godine. - za ožujak na bazi osnovice po završnom računu za prethodnu godinu. Po utvrđenoj obvezi iz završnog računa članice Komore podnose nadležnoj službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa. odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 6.

Udruženja samostalnih privrednika odnosno njihov savez iz člana 4. ove odluke doprinos obračunavaju i doznačuju Privrednoj komori regije Bjelovar kvartalno.

Član 7.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Komore da prati ostvarivanje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenje i uputstva za njezino provođenje.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine.

Broj: 01-1090/1990

Bjelovar, 18. prosinca 1990.

Predsjednik komore

Milan Kovaćić, dip. ek., v. r.