Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o izmjenama i dopunama Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Sveučilište u Zagrebu

NN 59/1990 (31.12.1990.), Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o izmjenama i dopunama Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Sveučilište u Zagrebu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

1173

 

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 12. stava 2. Zakona o usmjerenom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 42/89 – pročišćeni tekst, 57/89 i 47/90) Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 27. prosinca 1990, Vijeća općina 27. prosinca 1990. i Društveno-političkog vijeća 27. prosinca 1990, donio je

 

ODLUKU

 

o davanju suglasnosti na Ugovor o izmjenama i
dopunama Samoupravnog sporazuma o udruživanju
u Sveučilište u Zagrebu

 

Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o izmjenama i dopunama Samoupravnog sporazuma o udruživanju u Sveučilište u Zagrebu, broj 01-1074/1-90 od 15. listopada 1990. kojima se uređuju poslovi od posebnog društvenog interesa.

 

Klasa: 602-04/90-01/08

Zagreb, 27. prosinca 1990.

 

SABOR
REPUBLIKE HRVATSKE

 

        Predsjednik                                 Predsjednik Sabora
 Vijeća udruženog rada                   dr. Žarko Domljan, v.r.
      Ivan Matija, v. r.

       Predsjednik
     Vijeća općina
 Slavko Degoricija, v. r.

         Predsjednik

Društveno-političkog vijeća
     Ivan Vekić, v. r.