Odluka o osnivanju Ureda Predsjednika Republike

NN 5/1991 (11.2.1991.), Odluka o osnivanju Ureda Predsjednika Republike

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. dana 19. siječnja 1991. donosim

ODLUKU

o osnivanju Ureda Predsjednika Republike

Ovom odlukom osniva se Ured Predsjednika Republike Hrvatske radi obavljanja savjetodavnih i općih poslova iz djelokruga rada Predsjednika

Radom Ureda upravlja predstojnik, kojeg imenuje Predsjednik Republike Hrvatske, a koji ima prava i dužnosti voditelja organa državne uprave.

Poslove predstojnika u slučaju njegove spriječenosti obavlja zamjenik.

Predsjednik Republike donijet će Poslovnik o ustrojstvu i načinu rada Ureda.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 020-03/91-01/01
Urbroj: 71-91-1
Zagreb, 19. siječnja 1991.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v.r.