Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 9/1991 (28.2.1991.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 22. veljače 1991. godine.

Klasa: 011-01 / 91-01 / 11

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 25. veljače 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Član 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20 / 90) u članu 1. stavu 2. "odnosno skupština gradske zajednice općina" brišu se, a riječ "uređuju" zamjenjuje se riječju "uređuje".

Član 2.

U članku 2. stavu 3. iza riječi "općine" stavlja se točka, a riječi "odnosno gradske zajednice općina", brišu se. U stavu 5. riječi "Republički organ uprave nadležan za komunalne poslove" zamjenjuju se riječima "Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva".

Član 3.

U članu 3. stav 1. točka 2. mijenja se i glasi: "2. motokultivator je traktor s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kW".

Član 4.

U članu 8. riječi "odnosno skupština gradske zajednice općina", brišu se.

Član 5.

Iza člana 38. dodaje se novi član koji glasi: "Član 38a. U parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, pješačkim zonama i slično, na cesti kojom je zabranjen ili se ne odvija promet vozila, u pravilu samo u turističke svrhe, traktor ili neko drugo vučno vozilo na motorni pogon, smije vući najviše četiri priključna vozila uređena za prijevoz osoba i na njima uz odobrenje prevoziti osobe sjedeći (turistički vlak). Turistički vlak se ne smije kretati brzinom većom od 20 km na sat. Određbe stava 2, 3. i 4. člana 24. i stava 1. i 2. člana 25. ovoga zakona, shodno se primjenjuje" na turistički vlak. Odobrenje iz stava 1. ovoga člana izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove prometa".

Član 6.

U članu 39. stavu 1. točki 5. iza riječi "priključna vozila" briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi "osim u slučaju iz člana 38a. ovoga zakona".

Član 7.

U članu 56. stavu 1. i 2. riječi "Republički sekretarijat za unutrašnje poslove" u suglasnosti s republičkim organom nadležnim za poslove cestovnog prometa" zamjenjuju se riječima "Ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom prometa i veza". Stav 3. briše se.

Član 8.

U glavi V. naziv poglavlja 1. mijenja se i glasi: "1. Osposobljavanje kandidata za vozače i vozački ispiti".

Član 9.

Član 58. mijenja se i glasi: "Osposobljavanje kandidata za vozače i vozačke ispite organizira se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. Osposobljavanje kandidata za vozače iz stava 1. ovoga člana jedinstveni je sustav koji obuhvaća obuku - nastavu, stručni rad, stručno usavršavanje, stručni i upravni nadzor. Ministar prosvjete i kulture donijet će propise kojima se uređuju i organiziraju odnosi od interesa za jedinstveno osposobljavanje kandidata za vozače".

Član 10.

Član 59. mijenja se i glasi: "Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon provode pravne i fizičke osobe ako ispunjavaju uvjete određene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona. Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći u slučaju prometne nezgode provode pravne osobe iz stava 1. ovoga člana ili organizacije Crvenog križa".

Član 11.

Član 63. mijenja se i glasi: "Vozačke ispite provode komisije koje imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture. Član ispitne komisije može biti osoba koja ima ovlaštenje (licencu) koje izdaje Ministarstvo prosvjete i kulture. Odlukom o imenovanju komisija bliže se uređuju financiranje, obavljanje administrativnih poslova te prava i obveze članova ispitnih komisija. Ministar prosvjete i kulture u suglasnosti s ministrom prometa i veza donijet će propise kojima se pobliže uređuju jedinstveno organiziranje i provođenje vozačkih ispita, imenovanje komisija te izdavanje i poništavanje ovlaštenja iz stava 2. ovoga člana".

Član 12.

Član 64. mijenja se i glasi: "Vozački se ispiti mogu provoditi i kod pravnih osoba iz člana 59. ovoga zakona, koje ispunjavaju prostorne i tehničke uvjete te druge kriterije za rad ispitne komisije. Uvjete i kriterije iz stava 1. ovoga člana propisuje ministar prosvjete i kulture."

Član 13.

Iza člana 64. dodaje se novi član koji glasi: "Član 64a. Ministarstvo prosvjete i kulture može imenovanje komisija za vozačke ispite povjeriti organizaciji koju određi Vlada Republike Hrvatske, a može joj povjeriti i druge poslove iz člana 58. stava 2. ovoga zakona. Ministar prosvjete i kulture utvrdit će nadležnosti i ovlaštenja organizacije iz stava 1. ovoga člana te način osiguravanja sredstava ze obavljanje poslova koji su joj povjereni."

Član 14.

Član 69. mijenja se i glasi: "Nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba koje osposobljavaju kandidate za vozače, ispitnih komisija i organizacije iz člana 64a. ovoga zakona obavlja Ministarstvo prosvjete i kulture."

Član 15.

U članu 80. iza riječi "Vozač vozila na motorni pogon" dodaju se riječi "i tramvaja".

Član 16.

U članu 89. stavu 1. iza riječi "dostaviti ga" dodaju se riječi "u roku osam dana". U stavu 4. iza riječi "obavijestiti" dodaju se riječi "u roku osam dana".

Član 17.

U članu 93. stavu 2. riječi "Republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva u suglasnosti s republičkim sekretarijatom za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministar zdravstva u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova". U članu 93. stavu 3. i 4. riječ "vozač" zamjenjuje se riječima "sudionik u prometu".

Član 18.

U glavi V. naziv poglavlja 5. mijenja se i glasi: "Provjera znanja vozača".

Član 19.

Član 94. mijenja se i glasi: "Provjera znanja vozača čije je zanimanje upravljanje motornim vozilom D kategorije obavlja se svake pete godine od dana izdavanja vozačke dozvole odnosno posljednje provjere. Vozače iz stava 1. ovoga člana na provjeru upućuje pravna ili fizička osoba kod koje su zaposleni. Vozač koji ne pristupi ili ne zadovolji na provjeri znanja na koju je upućen prema stavu 1. i 2. ovoga člana ne smije upravljati motornim vozilima D kategorije sve dok ne pristupi provjeri i ne pokaže dovoljno znanja za sigurno sudjelovanje u prometu. Provjeru znanja vozača iz stava 1. ovoga člana obavlja Ministarstvo prosvjete i kulture ili organizacija iz člana 12. ovoga zakona, ako joj to Ministarstvo prosvjete i kulture povjeri, po programu ispita o poznavanju prometnih i sigurnosnih pravila u upravljanju motornim vozilima"

Član 20.

U članu 95. riječi "republički organ uprave nadležan za poslove obrazovanja u suglasnosti s republičkim organom uprave nadležnim za poslove prometa" zamjenjuju se riječima "ministar prosvjete i kulture u suglasnnsti s ministrom prometa i veza".

Član 21.

Član 96. briše se.

Član 22.

Član 97. mijenja se i glasi: "Nadzor nad provođenjem provjere znanja vozača obavlja Ministarstvo prosvjete i kulture u suradnji s Ministarstvom prometa i veza.

Član 23.

U članu 101. u stavu 3. na kraju briše se točka, stavlja zarez i dodaju riječi "osim motocikla, lakih prikolica i osobnih automobila koji se koriste za prijevoz za vlastite potrebe." U stavu 6. riječi "Republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa u sporazumu s Republičkim sekretarijatom za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministar prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova".

Član 24.

U članu 113. riječi "Republički sekretarijat za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo unutarnjih poslova".

Član 25.

Član 123. mijenja se i glasi: "Prijevoznik i pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe mogu organizirati unutarnju kontrolu prometa i dužni su trajno kontrolirati sigurnost i urednost prijevoza."

Član 26.

Članovi 124. do 129. brišu se.

Član 27.

U članu 136. riječi "Republički organ uprave nadležan za industriju i zanatstvo, u suglasnosti s republičkim organom uprave nadležnim za poslove cestovnog prometa" zamjenjuju se riječima "Ministar energetike i industrije u suglasnosti s ministrom prometa i veza".

Član 28.

U članu 137. stavu 4. riječi "nadležnom općinskom organu" zamjenjuju se riječima "nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici".

Član 29.

U članu 138. stavu 4. riječi "rukovodilac republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "ministar unutarnjih poslova".

Član 30.

U članu 141. iza riječi "grbom" riječ "Socijalističke" briše se.

Član 31.

Naziv glave VII. "Savjeti za sigurnost prometa na cestama" mijenja se i glasi: "VII. Savjet za sigurnost prometa na cestama".

Član 32.

Član 143. mijenja se i glasi: "Radi promicanja prometno-preventivnih aktivnosti i prometne kulture sudionika u prometu na cestama, Vlada Republike Hrvatske osniva pri Ministarstvu prometa i veza Savjet za sigurnost prometa na cestama (u daljnjem tekstu : Savjet). Članovi Savjeta imenuju se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika iz oblasti značajnih za sigurnost prometa na cestama te iz redova republičkih organa i organizacija od značaja za sigurnost u prometu. Predsjednika, članove i tajnika Savjeta, na prijedlog Ministarstva prometa i veza, imenuje Vlada Republike Hrvatske."

Član 33.

Član 144. mijenja se i glasi: "Savjet u suradnji s nadležnim organima osobito brine:

1. o unapređenju prometnog odgoja i osposobljavanju mladih za sudjelovanje u prometu,

2. o unapređenju propagandnog i informativnog djelovanja prema sudionicima u prometu,

3. o poticanju razvoja službe pomoći i informacija na cestama,

4. o preventivnim aktivnostima na cestama i vozilima,

5. o poticanju razvoja službe hitne medicinske pomoći na cestama,

6. o suradnji i koordinaciji s istim ili sličnim tijelima u zemlji i svijetu,

7. o drugim preventivnim aktivnostima u sigurnosti cestovnog prometa."

Član 34.

Član 145. mijenja se i glasi: "Sredstva za obavljanje aktivnosti iz člana 144. ovoga zakona osiguravaju se u Proračunu Republike Hrvatske. Za poslove i programe iz člana 144. ovoga zakona, sredstva mogu osiguravati i druge neposredno zainteresirane pravne osobe. Sredstva iz stava 1. i 2. ovoga člana koriste se uz suglasnost Ministarstva prometa i veza".

Član 35.

Član 146. briše se.

Član 36.

Iza člana 152. dodaje se novi član koji glasi:

"Član 152a.

Osobni automobili kojima se koriste istražni suci i javni tužioci za obavljanje uviđaja povodom krivičnih djela te vozila Ministarstva pravosuđa i uprave kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe, mogu imati ugrađeno jedno plavo rotacijsko svjetlo na krovu i uredaj za davanje signala u nizu tonova raznih visina. Na vozila iz stava 1. ovoga člana, kada posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne signale, primjenjuju se određbe o pravu prednosti prolaza koje se odnose na vozila s pravom prednosti prolaza."

Član 37.

U članu 156. stavu 1. točke 3. i 4. brišu se.

Član 38.

U članu 158. stavu 1. točkama 6. i 7. iza riječi "tehnički pregled vozila" dodaju se riječi "i registraciju vozila".

Član 39.

U članu 159. stavu 1. iza točke 11. dodaje se nova točka 11a. koja glasi: "ako naredi ili dopusti da se na turističkom vlaku prevoze osobe suprotno članu 38a. ovoga zakona." U točki 16. brišu se riječi "redovnom". U točki 18. briše se riječ "motokultivator" i riječi "ili motokultivator".

Član 40.

U članu 160. stav 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 8a. koja glasi: "vozač koji na turističkom vlaku prevozi osobe suprotno članu 38a. ovoga zakona." U točki 20. briše se riječ "motokultivatorom".

Član 41.

U članovima 61, 68. stavu 2, 70. stavu 1. i 2. riječi "republički organ uprave nadležan za poslove obrazovanja" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo prosvjete i kulture".

Član 42.

U članovima 70. stavu 3., 83.,122.,142. i 147. stavu 4. riječi "Republički sekretarijat za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministar unutarnjih poslova".

Član 43.

U članovima 2. stavu 1., 50. stavu 1., 138. stavu 4. i 157. stavu 1. točka 2. riječ "unutrašnji" u različitim padežima, zamjenjuje se riječju "unutarnji".

Član 44.

U članovima 36. stavu 1., 46. stavu 2., 47. stavu 1., 50. stavu 2., 53. stavu 2., 54. stavu 1., 55. stavu 2., 57., 77., 78., 80., 87. 5tavu 2., 88. stavu 2., 89, stavu 1., 2., 4. i 7., 91. stavu 2. i 4.,110.,111. stavu 1., 138. stavu 1., 139. stavu 3., 147. stavu 1., 149. stavu 5. i 158. stavu 1. točka 8. riječi "sekretarijat za unutrašnje poslove odnosno stanica javne sigurnosti" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "policijska uprava odnosno policijska stanica".

Član 45.

U članovima 47. stavu 2., 105. stavu1.,116. stavu 3., 138. stavu 3. i 139. stavu 4. riječi "sekretarijat za unutrašnje poslove" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "policijska uprava".

Član 46.

U članu 91. stavu 1. i članu 92. riječi "republički organ uprave nadležan za poslove zdravstva" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo zdravstva".

Član 47.

U članovima 99. stavu 1., 104. stavu 3., 154. i 168. riječi "Izvršno vijeće Sabora" zamjenjuju se riječima "Vlada Republike Hrvatske".

Član 48.

U članovima 131. stavu 1.,133.,135. stavu 1. i 3. riječi "republički organ uprave nadležan za poslove cestovnog prometa" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo prometa i veza"

Član 49.

Propise iz članova 58. stava 3., 63. stava 4., 64. stava 2. i 64a. stava 2. ovoga zakona nadležni ministar donijet će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 50.

Ovlašćuje se zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona.

Član 51.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-08/90-01/06

Zagreb, 23. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r

Predjsdnik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.