Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

NN 9/1991 (28.2.1991.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKEE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 22. veIjače 1991, Vijeća općina 22. veljače 1991. i Društveno-političkog vijeća 22. veljače 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/12

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 25. veljače 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

Član 1.

U odredbama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 55/89), riječ "Socijalističke" ispred riječi "Republika Hrvatska", briše se, a riječi "lzvršno vijeće Sabora", zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima "Vlada Republike Hrvatske".

Član 2.

U članu 18. dodaje se stav 2. koji glasi: "U okviru obavljanja kontrole iz stava 1. ovoga člana, Narodna banka Hrvatske organizira i obavlja poslove kontrole i utvrđivanja boniteta banaka i drugih financijskih organizacija.

Član 3.

Član 25. briše se.

Član 4.

U članu 29. iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: "Savjet Narodne banke Hrvatske može imenovati komisije, odbore ili radne grupe za izvršenje pojedinih zadataka ili razmatranje određenih stručnih pitanja iz njegove nadležnosti".

Član 5.

U članu 31. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: "8. donosi odluke i druge akte s područja uređivanja radnih odnosa radnika u Narodnoj banci Hrvatske za koje je ovlašten propisima i općim aktima".

Član 6.

U članu 35. dodaje se stav 3. koji glasi: "Statut Narodne banke Hrvatske sadrži osobito:

1. osnove organizacije Narodne banke Hrvatske;

2. odredbe o predstavljanju i zastupanju Narodne banke Hrvatske:

3. način donošenja općih i pojedinačnih akata Narodne banke Hrvatske;

4. odredbe o prihodima i rashodima;

5. odredbe o komisijama i drugim organima Savjeta Narodne banke Hrvatske;

6. druga pitanja značajna za rad Narodne banke Hrvatske.

Član 7.

Član 37. mijenja se i glasi: "Radni odnos radnika u Narodnoj banci Hrvatske, zasniva se između radnika i Narodne banke Hrvatske, a uređuje se propisima o radnim odnosima, ako ovim Zakonom i kolektivnim ugovorom nije drugačije određeno. Guverner Narodne banke Hrvatske, rukovodilac je radnicima u Narodnoj banci Hrvatske i ima položaj poslovodnog organa".

Član 8.

U članu 38. u stavu 2. iza riječi "posebne rezerve", stavlja se zarez, a riječi "i za Radnu zajednicu Narodne banke Hrvatske", zamjenjuju se riječima "za zaradu i zajedničku potrošnju radnika u Narodnoj banci Hrvatske".

Član 9.

U članu 39. stavu 2. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi: "3. zarada radnika". Dosadašnja točka 3. postaje točka 4. mijenja se i glasi: "4. zajedničku potrošnju".

Član 10.

Član 43. mijenja se i glasi: "Višak prihoda nad rashodima iz točke 1. stava 1. člana 38. ovoga zakona utvrđen po završnom računu Narodne banke Hrvatske, prenosi se u korist proračuna Republike Hrvatske".

Član 11.

Član 44. briše se.

Član 12.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona, radnici u Narodnoj banci Hrvatske koji su do sada ostvarivali svoja prava i dužnosti u Radnoj zajednici, nastavljaju s radom na zatečenim radnim mjestima, a ta prava i dužnosti ostvaruju u radnom odnosu sa Narodnom bankom Hrvatske prema propisima iz člana 7. ovoga zakona.

Član 13.

Narodna banka Hrvatske uskladit će svoju organizaciju i opće akte s odredbama ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/90-01/05

Zagreb, 22. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.