Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu

NN 13/1991 (21.3.1991.), Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Temeljem članka 44. stavka 5. Zakona o osnovnom školstvu ("Narudne novine". broj 59/90) ministar zdravstva i ministar prosvjete i kulture donijeli su

PRAVILNIK

o upisu djece u osnovnu školu

Članak 1.

Ovim pravilnikum ureduje se postupak utvrdivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu, razlozi zbog kojih se može odgoditi upis u toj godini i postupak utvrdivanja primjerenog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.

Članak 2.

Prije upisa u osnovnu školu obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.

Psihofizičko stanje djeteta utvrduje komisija koju ćine liječnik, psiholog ili pedagog, defektolog i učitelj.

Komisiju osnivaju općinski ogran uprave nadležan za poslove školstva i općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva. odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva i organ uprave nadležan za poslove zdravstva grada Zagreba.

Komisija utvrduje psihofizičko stanje djece dorasle za upis u osnovnu školu u vremenu od 1. travnja do 30. lipnja svake godine.

Komisija utvrduje psihofizičko stanje djeteta u pravilu pri zdravstvenoj organizaciji koja provodi zdravstvenu zaštitu učenika škole u koju se dijete treba upisati.

Ako je dijete u vremenu od 1. travnja do 30. lipnja na bolničkom liječenju, na rehabilitaciji u zdravstvenoj organizaciji organizaciji socijalne skrbi ili obiteljskom domu i ne može pristupiti komisijskom pregledu, roditelj ili staratelj obvezan je o tome donijeti potvrdu komisiji koja utvrduje psihofizičko stanje djece dorasle za upis u osnovnu školu.

Članak 3.

Općinski organ uprave nadležan za poslove školstva i općinski organ uprave nadležan za poslove zdravstva, odnosnu organ uprave nadležan za poslove školstva i organ uprave nadležan za poslove zdravstva grada Zagreba, dužni su utvrditi gdje će se utvrdivati psihofizičko stanje djece s obzirom na njihovo mjesto stanovanja.

Općinski organ uprave nadležan za poslove školstva, udnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba, obavještava roditelje i staratelje djeteta o mjestu, vremenu i rasporedu pregleda djeteta.

Popis djece dorasle za upis u osnovnu školu na obrascu 1, koji je sastavni dio ovoga pravilnika (Prilog 1), općinski organ uprave nadležan za poslove školstva, odnosno organ upr-ave nadležan za poslove školstva grada Zagreba, dostavlja zdravstvenoj organizaciji pri kojoj će komisija utvrdivati psihofizičko stanje djece.

Za dijete koje do 1. travnja tekuće godine ne navršava šest godina života roditelj ili staratelj može podnijeti zahtjev upćinskom organu uprave nadležnom za poslove školstva odnosno organu uprave nadležnom za poslove školstva grada Zagreba da dijete uvrsti u popis iz stavka 3. ovoga članka kaku bi komisija utvrdila da li je dijete sposobnu za školu.

Komisijskom pregledu obvezno prisustvuje roditelj ili staratelj djeteta, odnosno osoba koja se brine za dijete.

Članak 4.

Za dijete obuhvaćenu bilo kojim oblikom predškolskog odgoja realizator predškolskog programa dostavlja mišljenje o razvojnim potrebama djeteta.

Za dijete koje je bilo obuhvaćeno zdravstvenim, rehabilitacijskim ili socijalnim postupkom dukumentacija se takoder dostavlja komisiji.

Dokumentaciju iz stavka 1. i 2 ovoga članka donosi roditelj ili staratelj, odnosno osoba koja se brine za dijete.

Članak 5.

Djecu koja ne budu odredenog dana komisijski pregledana treba pregledati najkasnije do 31. kolovoza.

Članak 6.

Zdravstvena organizacija pri kojoj komisija utvrđuje psihofizičko stanje djeteta izdaje potvrdu da je dijete psihofizički sposobno za upis u školu.

Potvrda se izdaje prema obrascu 2, koji je sastavni dio ovoga pravilnika (Prilog 2).

O ishodu utvrdivanja psihofizičkog stanja djeteta daju se rezultati roditelju ili staratelju, a za školu se obvezno u rubriku "Napomena" upisuju upute o primjeni odgovarajućih pedagoških postupaka i mjera koje zahtijeva psihofizičko stanje djeteta.

Članak 7.

Privremeno, a najduže za jednu školsku godinu, oslobadaju se od pohađanja osnovne škole:

1. djeca koja boluju od zaraznih bolesti ili su rekonvalescenti poslije takvih bolesti, ako postoji opasnost pogoršavanja njihova zdravstvenog stanja zbog pohađanja škole ili prijenosa bolesti na drugu djecu,

2. djeca koja boluju od drugih bolesti ili su rekonvalescenti poslije takvih bolesti, ako postoji opasnost pogoršavanja njihova zdravstvenog stanja zbog pohađanja škole unatoč tome što su osigurani uvjeti iz članka 46. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu ili ako je potrebno intenzivno liječenje i ne postoji mogućnost pohađanja škole dulje od tri mjeseca od početka nastave.

Orijentacijska lista bolesti iz točke 1. i 2. stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga pravilnika (Prilog 3).

Članak 8.

Kad komisija utvrđujući psihofizičko stanje djeteta prije upisa u osnovnu školu ocijeni da dijete iz razloga navedenih u članku 7. stavku 1. ovoga pravilnika ne može pohađati školu prijedlog da se dijete oslobodi obveze pohađanja škole najduže za jednu školsku godinu upisuje se u odgovarajuću rubriku popisa iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika.

Za djecu za koju se u razdoblju od 1. travnja od 1. srpnja ne može donijeti konačna odluka, obvezan je ponovni pregled tijekom kolovoza.

Komisija daje prijedlog da se dijete privremeno oslobodi od pohađanja škole na obrascu 3, koji je sastavni dio ovoga pravilnika (Prilog 4).

Općinski organ uprave nadležan za poslove školstva odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba, donosi rješenje o oslobađanju djeteta od obveze pohađanja škole na temelju prijedloga komisije.

Djeca privremeno oslobođena od obveze pohađanja škole slijedeće godine ponovo pristupaju komisijskom pregledu

Članak 9.

Aku komisija smatra da u djeteta postoje takve psihofizičke teškoće zbog kojih više od godinu dana ne može biti uključeno u redovnu nastavu, pokreće postupak za utvrđivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja djeteta i o tome obavještava općinski organ uprave nadležan za poslove školstva, odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba.

Radi utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta iz stavka 1. uvoga članka komisija dijete upućuje na specijalistićke preglede u odgovarajuće zdravstvene organizacije po svom nahođenju ili u dogovoru s roditeljem ili starateljem.

Ako komisija procijeni da su socijalne okolnosti obitelji ili teškoće u djeteta takve prirode da će biti potrebno školovanje izvan prebivališta, odnosno u posebnoj organizaciji, ili pak ostvarivanje prava s osnove socijalne skrbi komisija će roditelja uputiti u nadležni centar za socijalni rad da pribavi odgovarajuću dokumentaciju.

Zdravstvenu i socijalnu dokumentaciju roditelj odnosno staratelj dostavlja komisiji najkasnije do 15. srpnja.

Članak 10.

Na temelju prikupljene dokumentacije komisija predlaže općinskom organu uprave nadležnom za poslove školstva, odnosno organu uprave nadležnom za poslove školstva grada Zagreba, primjeren oblik odgoja i obrazovanja djeteta na obrascu 3 (Prilog 4) ili dijete upućuje na pedagošku opservaciju.

Članak 11.

Ako komisija upućuje dijete na pedagošku opservaciju, obrazac 4, koji je sastavni dio ovoga pravilnika (Prilog 5), dostavlja roditelju ili staratelju, školi u kojoj će se opservacija provoditi i općinskom organu uprave nadležnom za noslove školstva, odnosno organu uprave nadležnom za poslove školstva grada Zagreba.

U pravilu pedagoška se opservacija provodi u školi koja je najbliža prebivalištu djeteta, a može trajati najduže tri mjeseca.

Škola u kojoj se provodi opservacija mora imati:

1. pedagoga ili psihologa, osiguranu suradnju defektologa. liječnika i socijalnog radnika,

2. prostor, opremu, specifična nastavna sredstva i pomagala ovisno o vrsti teškoće djeteta,

3. osiguran prijevoz i pratnju ako to zahtijeva teškoća djeteta.

Pedagošku opservaciju provodi učitelj koji nije početnik u suradnji sa stručnjacima iz stavka 3, točke 1. ovoga članka.

Članak 12.

Škola u kojoj se provodi opservacija dužna je izraditi program opservacije.

Program opservacije zajednički izrađuju: član komisije koja je dijete uputila na opservaciju, defektolog, pedagog ili psiholog, učitelj u školi i liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a po njegovoj ocjeni i liječnik odgovarajuće specijalnosti, socijalni radnik i dr.

Članak 13.

Program opservacije obuhvaća praćenje uspješnosti djeteta u svladavanju programskih sadržaja, izbor specifičnih metoda i oblika rada s djetetorn, praćenje psihičkih i fizičkih osobina djeteta, emocionalnih i socijalnih osobina djeteta, suradnju roditelja odnosnu staratelja i učitelja te vrijeme trajanja opservacije.

Stručne upute za provodenje pedagoške opservacije izradit će Zavod za školstvo.

Članak 14.

Na osnovi dokumentacije i evidencije koju vodi škola u kojoj se provodi opservacija škola izraduje izvještaj i stručno rnišljenje o obrazovnim mogućnostima djeteta te daje obrazloženi prijedlog odgoja i obrazovanja na obrascu 5. koji je sastavni dio ovoga pravilnika (Prilog 6).

Izvještaj, stručno mišljenje i obrazloženi prijedlog odgoja i obrazovanja dostavlja se komisiji koja je dijete uputila na opservaciju.

Članak 15.

Komisija na temelju kompletne dokumentacije predlaže na obrascu 5 (Prilog 6) općinskom organu uprave nadležnom za poslove školstva, odnosno organu uprave nadležnom za poslove školstva grada Zagreba, primjeren oblik odgoja i obrazovanja djeteta i školu odnosno organizaciju u kojoj će dijete nastaviti obrazovanje.

Prije donošenja prijedloga o primjerenom ubliku odgoja i obrazovanja djeteta komisija je obvezna konzultirati roditelja ili staratelja djeteta. Ako se roditelj ili staratelj ne odazovu pozivu na konzultaciju, komisija će samostalno predložiti općinskom organu uprave nadležnom za poslove školstva, odnosno organu uprave nadležnom za poslove školstva grada Zagreba, primjeren oblik odgoja i obrazovanja djeteta.

Članak 16.

Na, temelju prijedloga komisije o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja djeteta iz članka 15. ovoga pravilnika općinski organ uprave nadležan za poslove školstva odnosno organ uprave nadležan za poslove školstva grada Zagreba, donosi rješenje.

Članak 17.

Protiv rješenja općinskog organa uprave nadležnog za poslove školstva odnosno organa uprave nadležnog za poslove školstva grada Zagreba, može se Ministarstvu prosvjete i kulture izjaviti žalba u roku 15 dana.

Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo zdravstva osnivaju drugostepenu komisiju koja daje stručno mišljenje u slučaju žalbe iz stavka 1, ovoga članka.

Komisiju čine liječnik odgovarajuće specijalnosti, pedagog, psiholog, defektolog, socijalni radnik i učitelj.

Ministarstvo prosvjete i kulture po pribavljenom mišljenju komisije iz stavka 2. ovoga članka donosi rješenje.

Članak 18.

Dokumentacija i evidencija o djeci s teškoćama u razvoju vodi se u zdravstvenoj organizaciji pri kojoj komisija djeluje.

Članak 19.

U nedovršenim predmetima u kojima nije donijeto prvostepeno odnosno drugostepeno rješenje postupak će se nastaviti prema odredbama ovoga pravilnika.

Članak 20.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenim razlozima koji uvjetuju da dijete ne može pohađati školu i o provodenju liječničkog pregleda ("Narodne novine", broj 27/86) i Upute o provođenju opservacije djece s teškoćama u razvoju i o izradi programa opservacije ("Narodne novine", broj 27/86).

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Kl. oznaka 602-02/91-01-17

Urbroj: 532-02/4-9l-04

Zagreb, 27 veljaće 1991.

Ministar zdravstva

prof. dr. Andrija Hebrang v.r.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.


Obrazac 1.                                   Prilog 1.

                                        Pravilnika o upisu djece

                                        u osnovnu školu

Veličina 29 x 21 cmPOPISdjece dorasle za upis u I. razred osnovne škole za školsku godinu 19_/_.

__________________________________________________________________________________

Red.  Prezime (očevo ili

br.   majčino ime) i ime   Spol  Datum rođenja      Adresa stanovanja    Prijedlog komisije

__________________________________________________________________________________

1        2        3        4            5            6

__________________________________________________________________________________

1

__________________________________________________________________________________

2

__________________________________________________________________________________

itd

__________________________________________________________________________________

30.

__________________________________________________________________________________U ___________ 19__                    M.P.                  Potpis ovlaštene osobeObrazac 2                                    Prilog 2

                                        Pravilnika o upisu djece

                                        u osnovnu školuVeličina 21 x 14,5 cm

_________________________

(Naziv zdravstvene organizacije)POTVRDA

o pregledu djeteta prije upisa u I. razred osnovne škole1. Prezime (ime oca ili majke) i ime_________________________________

Spol _________________________

Datum i mjesto rođenja________________

Adresa _________________2 Dijete može - ne može pohađati školu (nepotrebno precrtati)Napomena: __________________________________Dana _______________          M.P.          Liječnik: __________________

Prilog 3.

Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu

ORIJENTACIJSKALISTA bolesti koje uvjetuju privremeno oslobađanje djece od pohađanja osnovne škole

a) ZARAZNE BOLESTI

Aktivna tuberkuloza bilo kojeg organa otkrivena unutar 3 mjeseca prije početka nastave. (Ne smatra se kontraindikacijom ranije otkrivena tuberkuloza liječena dulje od 3 mjeseca i dokazano nezarazna).

b) NEZARAZNE BOLESTI

Neoplazme

Akutne leukemije, ukoliko liječenjem nisu uvedene u dugotrajniju remisiju.

Maligni tumori dječje dobi prije provedenog kirurškog i drugog liječenja.

Bolesti žlijezda s unutrašnjom sekrecijom, bolesti mijene tvari i poremećaji imuniteta

Teži oblici rane djećje hipertireoze do postignute remisije bolesti.

Duševni poremećaji

Infantilni autizam u akutnoj fazi.

Bolesti nervnog sistema

Subakutni sklerozirajući encefalitis.

Bolesti oka

Akutne ulcerozne promjene na rožnici.

Uvietisi u floridnoj fazi.

Akutni horioretinitis centralni ili periferni.

Prodromalni stadij kongenitalnog glaukoma.

Ozljede prednjeg ili stražnjeg segmenta oka.

Bolesti uha i smetnje u govoru

Subsurditas razne etiologije kod djece koja su u rehablitacionom postupku, ali još nisu savladala govor u dovoljnoj mjeri za redovno školovanje.

Rhinolalia poslije operativnih zahvata na nepcu kod djece kod koje usprkos dosadašnje rehabilitacije govor još nije razvijen u dovoljnoj mjeri za redovno školovanje.

Disfazije razne etiologije kod kojih usprkos dosadašnjo rehabilitaciji govor još nije razvijen u dovoljnoj mjeri za redovno školovanje.

Bolesti cirkulatornog sistema

Reumatski endo i miokarditis - teži i evolutivni oblici s kardiomegalijom i znakovima dugotrajnije upalne aktivnosti.

Kardiomiopatije druge (nereumatske) etiologije sa znakovima progredijentne odnosno kronične insuficijencije srca kod kojih se simptomi insuficijencije javljaju već pri blažim uobičajenim fizičkim aktivnostima.

Prirođene greške srca u kojih se simptomi srčane insuficijencije ili teže hiposkopije (cijenoze), javljaju već pri blažim uobičajenim fizičkim aktivnostima. Nadalje, prije operativnog liječenja, a i poslije operacije ako nije došlo do zadovoljavajučeg izliječenja odnosno olakšanja bolesti.

Bolesti respiratornog sistema

Empijem pleure - Apces pluća - Bronhiektazije

Svježe otkriveni s predvidenim trajanjem liječenja preko 3 mjeseca.

Mukoviscidoza (kongenitalna cistićna fibrioza), teži pulmonalni oblici bolesti s pojavom dispneje već nakon lakših fizičkih opterećenja.

Bolesti probavnog sistema

Teži oblici kronično aktivnog (agresivnog) hepatitisa.

Ciroza jetre u studiju dekompenzacije ili težih komplikacija (ascites, portonalna hipertenzija s hemoragijom, hepatorenalni sindrom i dr).

Bolesti urogenitalnog sistema

Teški oblici subakutnog ili kronično progradijentnog nefritisa s lošim općim stanjem i težim oštećenjem bubrežnih funkcija.

Idiopatski i nefrotski sindrom - s dužim i čestim relapsima bolesti kao i s kronično-upalnom progresijom bolesti, kronične nefropatije razne etiologije - teži oblici s već izraženim znakovima kronične renalne insuficijencije.

Bolesti mišićno-koštanog sistema

Kronični reumatoidni artritis - u evolutivnoj fazi ili s ćešćim egzacerbacijama bolesti.

Stanja iza cranio-cerebralnih ozljeda


Obrazac 3                                Prilog 4.

                                    Pravilnika o upisu

                                    djece u osnovnu školuMIŠLJENJE

o psihofizičkom stanju djeteta u svezi pohađanja škole1. Prezime i ime ______________________________________

2. Spol ______________________________________________

3. Dan, mjesec i godina rođenja ___________________________

4. Mjesto, općina i republika rođenja________________________

5.1. Adresa (stalnog boravka): mjesto, ulica, kućni broj, pošta ______________

________________________________________________________________

5.2. Stanuje kod roditelja: da, ne, stanuje kod_____________________________________

                        (ime, prezime. te srodstvo ili drugo u odnosu na dijete)

6. Osnova zdravstvenog osiguranja ____________________________________

7. Podaci o djetetu dobiveni od ________________________________________

                (ime, prezime te srodstvo ili drugo u odnosu na dijete)

8. Ime, prezime, godina rođenja i zanimanje oca ___________________________

9. Ime, prezime, godina rođenja i zanimanje majke ___________________________

10. Status djeteta u porodici (bračno, vanbračno, usvojeno) _____________________

11. Anamneza:

11.1. Obiteljska __________________________________________

11.2. O drugim osobama zajedničkog kućanstva ili okoline u kojoj stalno ili privremeno boravi _______________________________________________________________________

11.3. Prenatalna dob ___________________________________________________

11.4. Porod: koji je po redu____ ; u rodilištu, kod kuće sa stručnom pomoći - liječnika, primalje; kod kuće bez stručne pomoći i u kojim okolnostima_________________ ; rođeno u _______ mj. trudnoće; normalan - da, ne - vrsta komplikacija i poduzete mjere 

__________________________________________________________________________________

11.5. Razvoj: prvi zubi____mj.; sjedenje___mj.; prohodalo___mj.; prve riječi___________; prve rečenice_______; razvoj govora: pravilan, nepravilan_____________, kontrola sfinktera u_____godini; nema kontrole sfinktera______, dešnjak; ljevak; ambidekster:_

(Tijek razvoja: preboljele bolesti, utvrđene anomalije, traume, konvulzija, opservacije i dr. uz naznaku godine)

12. Postupak utvrđivanja oštećenja u razvoju proveden u__________________________ godini po stručnoj komisiji_________________________________________________________________

Naziv dokumenta ________________________________________________________________

Broj i datum ____________________________________________________________________

Dijagnoza i preporuka ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Provedene mjere __________________________________________________

13. Način ishrane ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

14. Tko je sudjelovao u odgoju djeteta i je li bilo uključeno u društveni organizirani predškolski odgoj. Mišljenje roditelja, staratelja odnosno odgajatelja o ponašanju i sposobnostima djeteta.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

15. Status praesens____________________ Datum:________________________

Tjelesna težina _______________________ Tjelesna visina ____________________

Koža i kosa____________________________________________________

Ishranjenost_____________________________________________________

Oči____________________________________________________________

Oštrina vida_____________________________________________________

Vid na boje______________________________________________________

Uho____________________________________________________________

Sluh___________________________________________________________

Nos____________________________________________________________

Usta i ždrijelo__________________________________________________

Zubi___________________________________________________________

Govor_________________________________________________________

Vrat__________________________________________________

Štitna žlijezda__________________________________________________

Pluća__________________________________________________

Srce__________________________________________________

Puls i krvni tlak__________________________________________________

Trbuh__________________________________________________

Spolni organi__________________________________________________

Tjelesno držanje__________________________________________________

Kostur i muskulatura__________________________________________________

Glava__________________________________________________

Kralježnica__________________________________________________

Prsni koš__________________________________________________

Ekstremiteti gornji__________________________________________________

Ekstremiteti donji__________________________________________________

Funkcionalne ispade: nema, ima i koje____________________________________________

Drugi patološki nalazi i stigmata________________________________________________

Utisak o psihičkom stanju__________________________________________________

Labaratorijski nalazi SE_______ KKS_____________________________________________

Urin__________________________________________________

Drugi laboratorijski nalazi__________________________________________________

_________________________________________________________________

16. Ponašanje djeteta prilikom pregleda__________________________________________

_______________________________________________________________________

17 Dijagnoza-e na temelju koje je donijeta odluka, opis zdravstvenog stanja, te potrebne mjere liječenja, odnosno rehabilitacije__________________________________________________

_______________________________________________________________________

18. Popis fotokopija ili prijepisa nalaza i mišljenja koji se daju u prilogu______________

____________________________________________________________Datum,_________                         Liječnik_________

                                    Prezime, ime i specijalnost

                                    (tiskanim slovima i potpis)Obrazac popunjava komisija koja je izvršila pregled djeteta za upis u I. razred osnovne škole i to u slučajevima odgode upisa za jednu godinu.

Napomena:

1 - 10; 11.4

Upisuju se, odnosno potcrtavaju odgovarajući podaci

111.

Pri upisivanju podataka o zdravstvenom stanju obitelji naroćito pažnju treba obratiti na hereditet.

11.2.

Upisuju se podaci o onim bolestima drugih osoba zajedničkog kućanstva koje mogu utjecati na zdravlje djeteta (npr. tuberkuloze, alkoholizam, narkomanija, duševna bolest i dr.).

11.3.

Upisuju se podaci o trajanju i tijeku trudnoće i o eventualnim činiocima koji su mogli negativno utjecati na razvoj djeteta u embrionalno i fetalno doba (npr. inkompatibilnost RH faktora, oboljenje i traume majke u trudnoći, eklampsija i dr.).

11.5.

Upisuju se, odnosno potcrtavaju odgovarajući podaci. Ako je bilo smetnji u razvoju govora onda se iza riječi "nepravilan" upisuje vrsta smetnje, poduzete mjere i postignuti uspjeh.

Ako je nakon uspostavljene kontrole sfinktera bilo pojave poremećaja kontrole tada se upisuje kada je to nastupilo i da li to traje i do dana uzimanja anamneza. Ako je dijete ljevak tada se upisuje da li su zbog toga poduzimane neke mjere i koje. Za "tijek razvoja" - podaci se upisuju kronologijskim redom. Prema potrebi upisuje se težina i trajanje bolesti te predložene i provedene dijagnostićke, terapeutske i rehabilitacijske mjere.

12.

Popunjava se u slučaju ako je za dijete proveden postupak utvrđivanja oštećenja zdravlja po stručnoj komisiji.

13.

Upisuju se podaci o prehrani, te da li je zbog zdravstvenog stanja djeteta bila određena specijalna dijetalna prehrana i da li je provođena.

14.

Upisuje se kronologijskim redom tko je dijete odgajao. Ako je bilo uključeno u društveno organiziran oblik predškolskog odgoja (djećji vrtić, kod dadilje, program odgoja i obrazovanja u godini prije polaska u školu) upisuje se vrijeme trajanja i snalaženje djeteta.

17.

Obvezno se upisuju dijagnoze i detaljno obrazlaže utvrđeno zdravstveno stanje na osnovi kojeg je donijeta odluka, navode se potrebne mjere liječenja, odnosno rehabilitacije i mjere od interesa za dijete. Ako je liječnik tražio dodatne preglede ili smještaj u bolnicu ili drugo, a roditelji ili staratelji nisu dali svoj pristanak potrebno je i to upisati.

18.

Obavezno se upisuje sva zdravstvena i druga dokumentacija koja se daje u prilogu (fotokopija ili prijepis).

Prilog 5. Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu

ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA
STRUČNA KOMISIJA____________________________________________________

Broj evidencije u stručnoj komisiji:

___________________________OBRAZAC 4.

za provođenje pedagoške opservacije djece s teškoćama u razvoju

1. Ime i prezime, spol__________________________________________________

2. Dan, mjesec i godina rođenja________________________________________________

3. Mjesto, općina i republika__________________________________________________

4 Adresa (stalnog boravka): mjesto, ulica, kućni broj, pošta______________________

______________________________________________________________

5. Ime i prezime majke__________________________________________________

6. Ime i prezime oca__________________________________________________

7. Tko se brine o djetetu__________________________________________________

8. Stanuje kod roditelja, da, ne, stanuje kod_______________________________________

                        (ime i prezime, te srodstvo u odnosu na dijete)

9. Izvadak iz dokumentacije o utvrđenom stanju u svrhu provođenja opservacije_________

_____________________________________________________________________

10. Uočene specifične poteškoće: _____________________________________________

_________________________________________________________________________

11. U opservaciji je naročito potrebno obratiti pažnju na:_____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. U koje rehabilitacijske postupke dijete mora biti obvezno uključeno tijekom postupka opservacije: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

13. Koja specifična nastavna i rehabilitacijska pomagala moraju biti osigurana u školi u svrhu provođenja opservacije (npr: tiflotehnička sredstva i pomagala, pomagala za tjelesne invalide i dr.): __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Stalnu stručnu suradnju stručnjaka određenog profila (defektolog, liječnik, socijalni radnik):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

potrebno je osigurati svakodnevno, tjedno ili mjesečno (navesti uz profil stručnjaka)

15. U koji dio programa opservacije mora obvezno biti uključena porodica:________________

___________________________________________________________________________

16. Predviđeno vrijeme opservacije: ______________________________________________

__________________________________________________________________________

17. Ime i prezime i točna adresa stručnjaka člana stručne komisije za izradu i praćenje programa opservacije: __________________________________________________

_________________________________________________________________________________19__                                    Predsjednik komisije:                                    _________________

Prilog 6 Pravilnika o upisu djece u osnovnu školuObrazac 5NAZIV ŠKOLE___________________________

Adresa_________________________________

Školska godina___________________________LISTA

praćenja djeteta na opservaciji1. Prezime i ime djeteta__________________________________________________

2. Datum i mjesto rođenja__________________________________________________

3. Općina__________________________________________________

4. Adresa roditelja ili staratelja: __________________________________________________

5. Teškoća u razvoju zbog koje je dijete upučeno na opservaciju:

6. Datum uključivanja djeteta na opservaciju: ______________________________________

7. Datum prestanka opservacije djeteta: __________________________________________

8. Podaci o osobama (stručnjacima) koje su pratile dijete tijekom opservacije:

Ime i prezime                      Funkcija

a) U školi:

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

b) U Komisiji:

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

___________________________           __________________________________

9. Tijekom opservacije surađivali su:

Ime i prezime          Funkcija                Radna organizacija

_________________        ____________________      ____________________

_________________        ____________________      ____________________

_________________        ____________________      ____________________

_________________        ____________________      ____________________

_________________        ____________________      ____________________

_________________        ____________________      ____________________

10. Izvještaj o ostvarivanju programa opservacije_________________________________

_______________________________________________________________________

11. Stručno mišljenje i obrazloženi prijedlog oblika odgoja i obrazovanja djeteta odnosno organizacija u koju bi trebalo uključiti dijete:U ______________19___

                    Potpis osoba koje su provodile program opservacije

                    ____________________________________

                    ____________________________________

Napomena:

- Izvještaju se prilaže program opservacije djeteta.

- Izvještaj, stručno mišljenje i obrazloženi prijedlog mogu se dati i u posebnom prilogu.