Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila

NN 13/1991 (21.3.1991.), Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju člana 50. stava 3. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 42/90) ministar prometa i veza donosi

UPUTSTVO

o jedinstvenom načinu obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila

1. Ovim uputstvom propisuje se jedinstven način obračuna za povrat odgovarajućeg dijela sredstava godišnje naknade za upotrebu cesta iz točke 1. člana 42. Zakona o javnim cestama za motorno vozilo koje se koristi za promet u inozemstvu dulje od 3 mjeseca u toku jedne godine.

2. Pravo na povrat odgovarajućeg dijela sredstava iz točke 1. ovoga uputstva imaju poduzeća koja obavljaju međunarodni prijevoz putnika ili stvari svojim motornim vozilom ili obavljaju radove u inozemstvu i to u: SR Njemaćkoj, Francuskoj i u Austriji.

3. Visina povrata dijela sredstava iz točke 1. ovoga uputstva, utvrđuje se na temelju ukupnog broja provedenih dana u inozemstvu evidentiranih u putnom radnom listu, a iskazuje se zbirno po mjesecima i priznaje za obračun za navršeni puni mjesec (30 dana).

4. Subjektima iz točke 2. ovoga uputstva, obračunom naknade za ceste iz točke 1. ovoga uputstva iskazuje se i umanjuje visina naknade za ceste predviđena za tekuću godinu prema obrascu 1, koji je s odgovarajućim sadržajem tiskan uz ovo uputstvo i čini njegov sastavni dio.

5. Zahtjev za odobrenje povrata dijela sređstava iz točke 1. ovog uputstva podnosi se Poduzeću "Hrvatske ceste" na obrascu iz točke 4. ovoga uputstva.

Direktor Poduzeća "Hrvatske ceste" odredit će, u okviru svojih ovlasti, osobu odnosno organizacijsku jedinicu koja će izvršiti kontrolu zahtjeva iz stava 1. ove točke u trenutku slijedeće registracije vozila, odnosno produženja iste, ili u trenutku odjave motornog vozila zbog uništenja u prometnoj nezgodi.

6. Ovjereno odobrenje za povrat dijela sredstava iz točke 1. ovoga uputstva prilaže se dokumentaciji za registraciju vozila, za koji iznos se smanjuje visina naknade za ceste koja je propisana za isto vozilo za tekuću godinu.

7. Ovo uputstvo stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01/91-02/11

Ubroj : 535-01-91-1

Zagreb, 27. veljače 1991.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.

Poduzeće:_____________________             Obrazac 1

ZAHTJEV
za obračun i povrat odgovarajućeg dijela godišnje naknade za upotrebu cesta na osnovi obavljanja međunarodnog prijevoza motornim vozilom izvršenim u inozemstvu u razdoblju dužem od tri mjeseca

Registarski broj vozila:_______     Nosivost vozila: _________________tona

1. PODACI O IZVRŠENOM PROMETNOM RADU:
Red   Broj putnog   Ostvareni    Vrijeme provedeno        Ukupno vrijeme
broj  radnog lista  rad izvršen   u inozemstvu od - do      za obračun u
            na relaciji                   danima
___________________________________________________________________
1        2    3            4                5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                        UKUPNO:         mjeseci

2. VISINA UPLAĆENE JEDNOGODIŠNJE NAKNADE ZA CESTE
a) U jednogodišnjem razdoblju:_________ din/god.
b) Jednomjesečni iznos:_____________ din/mj.

3. VISINA NAKNADE ZA CESTE U IDUĆEM JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU U PUNOM IZNOSU:
a) Visina jednogodišnje naknade za ceste:________din/god.

4. PRORAČUNATI IZNOS RAZLIKE DIJELA NAKNADE ZA CESTE:
a) Kol. 5, točka 1. x točka 2b) iz ovog priloga ______din.

5. KORIGIRANI IZNOS NAKNADE ZA CESTE ZA UPLATU NAKON ODBITKA IZNOSA IZ TOČKE 4:
a) Točka 3.a) minus točka 4. ovog priloga:________ din.

U____ dne ___19     M.P.          Potpis odgovorne osobe:
                            ___________________

Kontrolu zahtjeva iz člana 5. izvršio:

U ___ dne ___19     M.P.          Potpis osobe:
                            ________________