Zakon o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN 14/1991 (25.3.1991.), Zakon o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Proglašavam Zakon o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1991, Vijeća općina 21. ožujka 1991. i Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/18

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 23. ožujka 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Blagdani Republike Hrvatske su:

- 1. siječnja - Nova godina

- 1. svibnja - Praznik rada

- 30. svibnja - Dan državnosti

- 22. lipnja - Dan antifašističke borbe

- 15. kolovoza - Velika Gospa

- 25. i 26. prosinca - Božićni blagdan.

Građani Republike Hrvatske ne rade u dane iz stavka 1. ovoga članka i za te dane imaju pravo na naknadu plaće. Ako je jedan od dana iz stavka 1. ovoga članka nedjelja, blagdan se ne prenosi u idući radni dan.

Članak 2.

Neradni dani u Republici Hrvatskoj za koje radnici imaju pravo na naknadu plaće su: 6.siječnja, 7. siječnja, Uskrsni ponedjeljak - drugi dan Uskrsa, Ramazanski bajram i 1. studenoga - Dan spomena na mrtve.

Pripadnici židovske zajednice imaju pravo izostati s rada na Jom Kipur (Dan pomirenja) i Roš Hašana (Nova godina), uz pravo na naknadu plaće za te dane. Na Kurban-bajram muslimani imaju pravo na izostanak s rada uz pravo na naknadu plaće za taj dan.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske može odrediti koja su državna i druga javna tijela, te pravne i fizičke osobe dužni raditi u dane blagdana i neradnih dana Republike Hrvatske.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti:

Zakon o proglašenju 27. srpnja narodnim blagdanom ("Narodne novine", br. 111/47), Zakon o obilježavanju Dana sjećanja na mrtve ("Narodne novine", br. 46/89),

- Zakon o Božićnom blagdanu ("Narodne novine", br. 53/90), - članak 46. stavak 1. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90).

U stavku 2. istog člana riječi "iz stava 1. ovog člana" brišu se. Danom stupanja na snagu ovoga zakona isključuje se od primjene na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o praznicima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 6/73).

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 960-01/91-01/02

Zagreb, 21. ožujka 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

PredsjednikVijeća udruženog rada Predsjednik

Sabora Ivan Matija, v. r.

dr. Žarko Domljan,v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.