Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

NN 19/1991 (23.4.1991.), Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Proglašavam Zakon o izmjeni zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 18. travnja 1991, Vijeća općina 18. travnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 18. travnja 1991. godine

Klasa: 011-01 /91-01 /32

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/91 - pročišćeni tekst) u članku 239. u stavku 1. točki l. riječi "od 5,8%" zamjenjuju se riječima "od 72%". U točki 2. riječi "od 5,8%" zamjenjuju se riječima "od 7,2%", U točki 3. riječi "od 11,6'%" zamjenjuju se riječima "od 14,4%", U točki 4. riječi "od 35%" zamjenjuju se riječima " od 14,4%".

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-0l/91-02/08

Zagreb, 18. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.