Odluka o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava

NN 19/1991 (23.4.1991.), Odluka o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90 i 8/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 19. ožujka 1991. donijela je

ODLUKU

o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava

I.

Poštujući vjekovne težnje hrvatskog naroda za povezivanjem Jadranskog mora sa širim zaleđem, s Podunavljem i Srednjom Europom koristeći rezultate dugogodišnjih gospodarskih i tehničkih istraživanja i stupanj gotovosti investicijsko-tehničke dokumentacije i u skladu sa zadacima na razvoju gospodarstva Republike Hrvatske izraženim u točki 5.1.10. Strategije razvitka Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske ovom odlukom utvrđuje zadatke na pripremi izgradnje višenamjenskog kanala Dunav - Sava (u daljem tekstu: kanal Dunav - Sava), osnove za njihovo ostvarivanje i nositelje pojedinih zadataka.

II.

Nositelji priprema za izgradnju kanala Dunav - Sava jesu:

1. Republička ministarstva: Ministarstvo vodoprivrede, Ministarstvo prometa i veza, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoline

2. javna poduzeća: "Hrvatska vodoprivreda", "Hrvatske ceste", "Hrvatske šume" i "Hrvatsko-željezničko poduzeće"

3. općine u području koje gravitira kanalu Dunav-Sava: Vukovar, Vinkovci, Đakovo, Županja, Slavonski Brod, Osijek.

Organizator priprema u fazi koja prethodi građenju kanala Dunav - Sava je Ministarstvo vodoprivrede u suradnji s Javnim vodoprivrednim poduzećem "Hrvatska vodoprivreda".

III.

Studijsko-projektnu dokumentaciju za kanal Dunav-Sava čine :

1. Idejni projekt višenamjenskoga kanala Dunav - Sava, Hidrozavod DTD, Novi Sad 1985.

2. Prethodna studija utjecaja na okolinu višenamjenskoga kanala Dunav - Sava, Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1989.

3. Prostorni plan koridora višenamjenskog kanala Dunav - Sava

4. Predstudija opravdanosti izgradnje višenamjenskoga kanala Dunav - Sava, GI - Fakultet građevinskih znanosti, Zagreb 1990.

5. Prometna studija Podunavlje - Jadran.

Glavni projekti za građenje kanala Dunav - Sava će se pripremati sukcesivno po etapama prilagođenim dinamici građenja.

IV.

Osnovni građevinsko-tehnički podaci za izgradnju kanala Dunav - Sava jesu:

-korigirana dužina trase (povećana za 1,8 km zbog regionalnoga crpilišta za vodoopskrbu) - 61 km

- kota dna: 76,00 m n.m. (km 0 + 000 - km 48 + 000), 76,50 m n.m. (km 48 + 000 - km 61 + 000),

- širina dna: 48,0 m (km 2 + 500 - km 10 + 000), 24,0 m (km 10 + 000 - km 48 + 000), 33,0 m (km 48 + 000 - km 59 + 500),

- širina vodnoga lica 48 - 72 m,

-pokos stranica kanala 1 : 3,

- dubina iskopa 6 - 22 m (pretežno 6 - 8 m),

- ukupna količina iskopa 6,130.000 m'.

Osnovni objekti na kanalu Dunav - Sava, jesu:

- cestovni mostovi (otvor 50 m, slob. visina 7,5 m) 10

- željeznički mostovi 5

- brodske provodnice 190,0 x 14,5 x 4,0 m 2

- ustava kanal Dunav otvora 3 x 14,5 x 3,90 m 1

- ustava kanal Sava otvora 1 x 14,5 x 2,0 m 1

- križanja višenamjenskoga kanala Dunav - Sava sa dalekovodima (10, 35,110 kW) 32

- crpna stanica na spoju Vuke i Dunava 1

- hidrotehnički čvor Vinkovci 1

V.

Vrijednost radova na izgradnji kanala Dunav - Sava iskazana prema stalnim cijenama na dan 1. siječnja 1991. iznosi:

                                dinara         % ućešća
1. Pripremni radovi, otkup zemljišta
(120 ha) i objekata (68)                    135,669.131       4,20
2. Zemljani radovi, iskop i oblikovanje deponija
- 26,130.000 m                     1.048,941.551      32,30
3. Hidrotehnički objekti (2 prevodnice + 2 ustave)       465,147.464       14,30
4. Mostovi (10 + 5) otvora 50 m             247,418.006       7,60
5. Ostali radovi (zaštita dna i pokosa, devijacije, križanje
s DV, sifoni, CS, preljevi)                   246,288.550       7,60
6. Istražni radovi, izvedbena dokumentacija,
modelska ispitivanja                      292,286.974       9,00
7. Uređenje hidromelioracijskog sustava (odvodnja i
navodnjavanje) u svrhu potpunog korištenja
vodoprivrednog sustava                 813,826.543       25,00
UKUPNO:                         3.249,578.219      100,00

VI.

Za učešće u troškovima pripreme projekta kanala Dunav - Sava, Vlada Republike Hrvatske predložit će da se u Proračunu Republike Hrvatske osigura iznos od 48,405.240 dinara kao doprinos ubrzanju pripreme realizacije.

VII.

Iznos u točkama V. i VI. ove odluke revaloriziraju se godišnje u skladu s promjenama tečaja dinara u odnosu na US$.

VIII.

Ućešće u financiranju izgradnje i izgradnja kanala Dunav-Sava ponudit će se domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama uz maksimalno angažiranje domaćih izvođača.

IX.

Organizator pripreme izgradnje kanala Dunav-Sava će u fazi koja prethodi građenju:

l. zatražiti utvrđivanje općeg interesa za izgradnju,

2. organizirati izradu i dopunu tehničke dokumentacije, studija i drugih podloga,

3. izvršiti radnje potrebne za osiguravanje sredstava za izgradnju,

4. brinuti se o osiguravanju imovinsko-pravnih uvjeta za izgradnju,

5. brinuti se o ostvarenju zadataka iz točke VII. ove odluke,

6. brinuti se o izvršavanju svih ostalih zadataka.

Organizator će u izvršavanju zadataka iz stavka 1. ove točke neposredno surađivati s nositeljima priprema iz točke II. ove odluke.

X.

Organizator će u suradnji s drugim nositeljima pripreme pripremiti terminski plan za ostvarivanje pojedinih zadataka u pripremi izgradnje kanala Dunav-Sava i podnijeti ga na odobrenje Vladi Republike Hrvatske.

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-03/91-01 /02

Urbroj: 5030105-91-3

Zagreb, l 9.ožuj ka 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.