Odluka o raspisu referenduma

NN 21/1991 (2.5.1991.), Odluka o raspisu referenduma

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

U svezi s pregovorima o razrješenju državne krize u SFRJ, a radi utvrđenja i ostvarenja volje hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, temeljem članka 98. i 87. Ustava Republike Hrvatske i članka 3. Zakona o referendumu, donosim

ODLUKU

o raspisu referenduma

I.

Raspisuje se referendum u Republici Hrvatskoj.

II.

Referendum će se održati dana 19. svibnja 1991.

III.

Na referendumu će građani odgovoriti na pitanje:

1. Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?

ZA ---------------------------PROTIV

2. Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?

ZA--------------------------- PROTIV

IV. Referendum će provesti republička i opčinske komisije za provedbu referenduma. Ustavnost i zakonitost republičkog referenduma nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske.

V.

Ovu odluku objaviti u "Narodnim novinama".

Broj : 533/91.

Zagreb, 25. travnja 1991

    supotpis:

    Predsjednik

    Vlade Republike Hrvatske

    Josip Manolić, v. r.Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.