Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

NN 27/1991 (11.6.1991.), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 29. svibnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/39

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 3. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

OPĆE I ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuju se ustrojstvo i način rada turističkih zajednica, te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Članak 2.

Turistička zajednica je interesna organizacija svih subjekata, pravnih i fizičkih osoba u djelatnosti ugostiteljstva i turizma i s tom djelatnosti neposredno povezanih djelatnosti na području za koje su osnovane.

Turističke zajednice su pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i njihovim statutom.

Članak 3.

Turističke zajednice osnivaju se kao:

- turističke zajednice mjesta,

- turističke zajednice općine,

- Hrvatska turistička zajednica.

Na području grada Zagreba osniva se Turistička zajednica grada Zagreba.

Za područje više općina može se osnovati turistička zajednica regije.

Članak 4.

Osnovica sustava turističkih zajednica su turističke zajednice turističkih mjesta.

Turističkim mjestima ministar turizma proglašava ona mjesta u Republici Hrvatskoj koja, temeljem analize statističkih podataka Republičkog zavoda za statistiku i utvrđivanjem njihovog značaja za hrvatski turizam, stječu uvjete da takvima budu proglašena. Prije donošenja svoje odluke, ministar turizma će pribaviti mišljenje zainteresiranih općina, te uvažiti pri tom i razvojne planove općina.

Članak 5.

Obvezatnim članom turističke zajednice mjesta postaje svaka domaća i strana pravna i fizička osoba koja u turističkom mjestu ima svoje sjedište ili poslovnu jedinicu (filijala, poslovnica i sl.), a koja ostvaruje prihod obavljanjem turističkih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Posebnim zakonom utvrđuju se djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6

Zajednički ciljevi turističkih zajednica su

1. stvaranje općih uvjeta za razvoj turizma na području za koje su osnovane,

2. organiziranje istraživanja turističkih tržišta,

3. praćenje kretanja na turističkim tržištima, te predlaganje i poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti,

4. podizanje kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga i stvaranje prepoznatljivog i atraktivnog turističkog ambijenta;

5. povezivanje raznolikih elemenata turističke privlačnosti, oblikovanje turističke ponude područja na kome se nalaze i predstavljanje ove ponude,

6. promicanje osebujnih obilježja hrvatskog turizma i uključivanje Hrvatske u europske i svjetske turističke tokove,

7. usklađivanje posebnih i općih interesa u razvoju turizma i stvaranje funkcionalnog i djelotvornog sustava promicanja turizma od razine mjesta do razine Republike,

8. promicanje turističke svijesti i kulture žiteljstva, razvijanje svijesti o gospodarskom, kulturnom i društvenom značaju turizma, te svijesti o važnosti zaštite okoliša.

Članak 7

Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu nelukrativnosti (rad bez neposredne dobiti ili profita) i načelu opće korisnosti.

Članak 8.

Turističke zajednice mogu osnivati poduzeća a dobit ostvarena gospodarskom djelatnošću može se upotrijebiti isključivo za financiranje aktivnosti turističke zajednice.

Članak 9.

- Turistička zajednica ima statut.

Statutom turističke zajednice uređuje se osobito

- zadaće turističke zajednice,

- prava, obveze i odgovornosti članova zajednice,

-djelokrug, sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata tijela zajednice,

- način zastupanja i predstavljanja zajednice,

- način odlučivanja u zajednici,

- način ostvarivanja javnosti rada,

- način donošenja statuta i drugih općih akata.

Turistička zajednica donosi statut uz prethodnu suglasnost ministra turizma. Statut turističke zajednice mjesta, turističke zajednice općine i turističke zajednice grada Zagreba, objavljuju se u službenom glasilu općine.

Statut turističke zajedniće regije i Hrvatske turističke zajednice objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članak 10.

Tijela turističke zajednice jesu turistički sabor, turističko vijeće i odbor financijske kontrole.

Turistički sabor u Hrvatskoj turističkoj zajednici zove se Glavni turistički sabor.

Statutom turističke zajednice može se predvidjeti osnivanje i drugih tijela.

Članak 11.

Turističkom zajednicom upravlja turistički sabor. Predsjedavajućeg turističkog sabora bira turistički sabor.

Predsjedavajući turističkog sabora saziva i predsjedava sjednicama.

Turistički sabor turističke zajednice mjesta čine fizičke osobe članovi turističke zajednice i predstavnici pravnih osoba članova turističke zajednice.

Ako nema mogućnosti da svaki član turističke zajednice mjesta bude predstavljen u turističkom saboru na način iz prethodnoga stavka, tada turistički sabor čine predstavnici članova turističke zajednice mjesta tako da svaki predstavnik u turističkom saboru predstavlja određeni broj članova turističke zajednice mjesta, prema kriterijima utvrđenim ovim zakonom i statutom turističke zajednice mjesta.

Članovi turističke zajednice općine turističke zajednice regije, Turističke zajednice grada Zagreba i Hrvatske turističke zajednice upravljaju turističkom zajednicom putem svojih predstavnika u turističkom saboru, na način uvrđen ovim zakonom i statutom turističke zajednice.

Kriteriji za utvrđivanje prava članova turističke zajednice u upravljanju turističkom zajednicom temelje se na visini udjela člana turističke zajednice u prihodima zajednice.

Članak 12.

Turističko vijeće je izvršno tijelo turističkog sabora. Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim zakonom i satutom turističke zajednice.

Turističko vijeće odgovorno je turističkom saboru

Članak 13.

Turistička zajednica ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika turističke zajednice bira sabor turističke zajednice.

Predsjednik turističke zajednice je i predsjednik turističkog vijeća, izuzev u Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Predsjednik turističke zajednice saziva i predsjedava sjednicama turističkog vijeća.

Članak 14.

Odbor financijske kontrole je nadzorno tijelo turističke zajednice.

Odbor financijske kontrole prati financijsko poslovanje i pregledava završni račun i periodične obračune turističke zajednice vodeći računa o ekonomičnosti i svrsishodnosti trošenja sredstava, kao i podudarnosti s financijskim planom.

Odbor financijske kontrole podnosi pismeno izvješće o rezultatima financijske kontrole turističkom saboru i turističkom vijeću.

Za člana odbora financijske kontrole ne može biti biran član turističkog vijeća.

Članovi Odbora financijske kontrole biraju predsjednika iz svojih redova..

Članak 15.

Rad turističkih zajednica je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan statutom turističke zajednice.

Članak 16.

Turistička zajednica smatra se osnovanom danom stupanja na snagu statuta turističke zajednice.

Turistička zajednica registrira se kod organa uprave nadležnog za poslove turizma, na način i po postupku kojeg propisuje ministar turizma.

Turistička zajednica može početi s radom danom upisa u registar.

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA

Članak 17.

U mjestu, koje je odlukom ministra turizma proglašeno turističkim, osniva se turistička zajednica mjesta.

Pripremne radnje za osnivanje turističke zajednice i sazivanje turističkog sabora do izbora predsjednika turističke zajednice obavlja izvršno vijeće skupštine općine u kojoj se turističko mjesto nalazi.

Više turističkih mjesta s područja iste općine mogu, zbog ekonomičnosti ili djelotvornije turističke promidžbe, osnovati jednu turističku zajednicu. U postupku osnivanja odredit će se u kojem mjestu će biti sjedište zajednice i kako će glasiti njen naziv.

Članak 18.

Više susjednih turističkih zajednica mjesta mogu osnovati jednu turističku zajednicu i nakon što su bile osnovane kao samostalne turističke zajednice mjesta.

Ako se za više turističkih mjesta prema prethodnom stavku osniva jedna turistička zajednica, tada postojeća imovina dotadašnjih turističkih zajednica prelazi na tu turističku zajednicu.

U slučaju prestanka rada turističke zajednice više turističkih mjesta, postojeća imovina zajednice dijeli se između novoosnovanih turističkih zajednica prema visini prihoda turističke zajednice po turističkim mjestima, ostvarenih u posljednjoj kalendarskoj godini.

Članak 19.

Turistička zajednica mjesta ima obvezatne, dobrovoljne i počasne članove.

Nitko ne može biti članom turističke zajednice mjesta po dvije osnove istovremeno.

Članak 20.

Obvezatni članovi turističke zajednice su pravne i fizičke osobe iz članka 5. ovoga zakona.

Obvezatno članstvo počinje osnivanjem turističke zajednice mjesta.

Privremena, sezonski uvjetovana, obustava djelatnosti ne utječe na prestanak obvezatnog članstva.

Obvezatno članstvo prestaje prestankom turističke zajednice, ili prestankom obavljanja djelatnosti člana turističke zaj ednice.

Obvezatni članovi biraju te mogu biti birani u sva tijela turističke zajednice.

Članak 21.

Pravne i fizičke osobe koje nisu članovi turističke zajednice u smislu članka 5. ovoga zakona mogu se na vlastiti zahtjev, odlukom turističkog vijeća, učlaniti u turističku zajednicu kao dobrovoljni članovi.

Dobrovoljni članovi mogu birati i biti birani u organe turističke zajednice.

Članak 22.

Turistički sabor na prijedlog turističkog vijeća može imenovati počasnim članovima turističke zajednice osobe koje su stekle posebne zasluge za razvoj i promicanje turizma.

Počasni članovi ne mogu birati niti biti birani u tijela turističke zajednice.

Članak 23.

Zadaće turističke zajednice mjesta osobito su:

- identifikacija i sistematizacija turističkih zanimljivosti i privlačnosti (resursna osnova) i stvaranje uvjeta za njihovu optimalnu gospodarsku valorizaciju,

- unapređenje općih uvjeta boravka turista, osobito turističkog gostoprimstva,

- organizacija i provedba promocije turističke ponude mjesta u skladu s osnovnim smjernicama i koncepcijom promocije turizma turističke zajednice općine, regije i Republike, poticanje, koordinacija i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih i sportskih priredbi i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude mjesta,

- poticanje zaštite, održavanja i sanacije kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,

- poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog ambijenta i zaštite čovjekova okoliša,

- obavljanje receptivno-informativnih poslova i njihova koordinacija kada u mjestu djeluje više organizacija sa istim funkcijama,

- organiziranje i provođenje lokalne turističke propagande,

- prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih pokazatelja bitnih za praćenje izvršenja svih postavljenih ciljeva i zadataka,

- obavljanje i drugih poslova i aktivnosti od interesa za promicanje turizma u mjestu.

Članak 24.

Turistički sabor mjesta:

1.donosi statut turističke zajednice i poslovnik rada turističkog sabora,

2.bira predsjednika i zamjenika predsjednika turističke zajednice,

3.bira članove turističkog vijeća,

4.bira članove odbora financijske kontrole,

5.bira predstavnika u turistički sabor turističke zajednice višeg reda,

6. utvrđuje osnovne smjernice i godišnji program rada turističke zajednice,

7. utvrđuje financijski plan turističke zajednice,

8. odobrava završni račun turističke zajednice,

9. usvaja godišnji izvještaj turističkog vijeća i odbora financijske kontrole,

10. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno statutu,

11. obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom.

Članak 25.

Turističko vijeće :

1. provodi odluke i zaključke turističkog sabora,

2. predlaže osnovne smjernice, godišnji program rada, financijski plan i završni račun turističke zajednice,

3. podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju,

4. imenuje direktora turističkog ureda na osnovi javnog natječaja,

5. obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom.

Članak 26.

Turistička zajednica mjesta osniva turistički ured. U turističkom uredu obavljaju se stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće utvrđene člankom 23. ovoga zakona.

Turistički ured turističke zajednice ima direktora. Direktor turističkog ureda odgovara za svoj rad turističkom vijeću. Direktor turističkog ureda ne može biti član turističkog vijeća.

Direktor i zaposleni u turističkom uredu moraju ispunjavati uvjete koje propisuje ministar turizma.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPČINE

Članak 27.

Turistička zajednica općine osniva se u općinama s više turističkih zajednica mjesta.

Pripremne radnje za osnivanje turističke zajednice općine i sazivanje turističkog sabora do izbora predsjednika turističke zajednice općine obavlja izvršno vijeće skupštine općine.

Sjedište turističke zajednice općine je u mjestu gdje je sjedište općine, ukoliko između turističkih zajednica mjesta nije drugačije dogovoreno.

Kada je na području općine mali broj turističkih mjesta i kada bi osnivanje turističkih zajednica mjesta bilo neekonomično, općina može odlučiti da se osnuje samo turistička zajednica općine.

Ako se na području općine osniva samo turistička zajednica općine, tada se na krug članova, način osnivanja i ustrojstvo te zajednice primjenjuju odredbe o turističkoj zajednici mjesta.

Odredbe članka 31. ovoga zakona o učešću predstavnika privredne komore i općine u turističkom vijeću primjenjuju se i na turističku zajednicu iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 28.

Zadaće turističke zajednice općine osobito su:

- istraživanje turističkog tržišta i praćenje tendencija u razvitku turističke potražnje, kako bi se turistička zajednica općine osposobila da bude aktivnim i konstruktivnim sudionikom u razradi strategije i konkretnih koncepcija marketinga Hrvatske turističke zajednice,

- valoriziranje ukupne turističke ponude područja općine, podizanje kvalitete turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranje atraktivnog turističkog ambijenta,

objedinjavanje turističke ponude općine, izrada i provedba programa promocije u skladu sa koncepcijom i smjernicama promicanja turizma regije i Republike, te izdavanje publikacija, biltena, turističkih vodića, prospekata, turističkih filmova, kaseta i drugog promotivnog materijala od značaja za turizam općine,

- prihvaćanje tražnje velikih touroperatora i drugih organizatora putovanja velikih grupa (kongresi, incentiv i drugo), povezivanje pojedinih nosilaca turističke ponude općine i koordinacija ugovaranja potrebnih kapaciteta,

- praćenje, usmjeravanje i koordiniranje rada turističkih zajednica mjesta u cilju ostvarivanja zajedničkih zadataka, aktivnosti, međusobne suradnje i razmjene informacija,

- pružanje stručne pomoći turističkim zajednicama mjesta na području općine u svim pitanjima od važnosti za njihovo djelovanje i razvoj,

- suradnja i koordinacija s organima, organizacijama i subjektima koji su posredno ili neposredno uključeni u odvijanje turističkog prometa radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma na području općine,

- organiziranje turističko-informativnih centara u suradnji s turističkim zajednicama mjesta i drugim zainteresiranim organizacijama,

- organiziranje kulturno-umjetničkih, zabavnih i sportskih priredbi i drugih manifestacija od značaja za cijelu općinu,

- praćenje stanja i propisa glede uvjeta rada i djelovanja turističkih zajednica i davanje prijedloga za njihovo poboljšanje,

- poticanje i pomaganje razvitka turizma i u mjestima koja nisu proglašena turističkim,

- prikupljanje i obrada podataka o turističkom prometu bitnih za praćenje ostvarenja turističkog prometa odnosno postavljenih zadataka,

- obavljanje i drugih poslova koje joj povjere turističke zajednice mjesta, kao i ostalih poslova koji pridonose povećanju i uspješnijem odvijanju turističkog prometa na području općine, te ostvarivanje ostalih zajedničkih interesa članova.

Članak 29

Članovi turističke zajednice općine su turističke zajednice mjesta, koje se nalaze na području općine.

Turistički sabor općine sačinjavaju predstavnici turističkih zajednica mjesta.

Broj predstavnika u turističkom saboru općine utvrđuje se statutom turističke zajednice općine tako da je svaka turistička zajednica zastupljena najmanje s jednim predstavnikom. Veći broj predstavnika ovisi o turističkom značenju mjesta, a određuje se srazmjerno udjelu turističke zajednice mjesta u prihodima turističke zajednice općine.

Turistički sabor, na prijedlog turističkog vijeća, može imenovati počasnim članovima turističke zajednice općine osobe koje su stekle posebne zasluge za razvoj i promicanje turizma.

Počasni članovi ne mogu birati niti biti birani u tijela turističke zajednice.

Članak 30.

Turistički sabor

1. bira predsjednika i zamjenika predsjednika turističke zajednice,

2. bira članove turističkog vijeća,

3. bira članove odbora financijske kontrole,

4. bira predstavnika u Glavni turistički sabor Hrvatske turističke zaj ednice,

5. utvrđuje osnovne smjernice i godišnji program rada turističke zajednice,

6. donosi financijski plan turističke zajednice,

7. odobrava završni račun turističke zajednice,

8. upravlja imovinom turističke zajednice sukladno statutu,

9. donosi statut i poslovnik o radu turističkog sabora,

10. usvaja godišnji izvještaj turističkog vijeća i odbora financijske kontrole,

11. obavlja i ostale poslove utvrđene ovim zakonom i statutom.

Članak 31.

Turističko vijeće općine sastoji se od predstavnika turističke zajednice mjesta, predstavnika privredne komore i općine.

Broj članova turističkog vijeća utvrđuje se statutom. Predsjednik izvršnog vijeća skupštine općine po položaju je član turističkog vijeća općine.

Članak 32.

Turističko vijeće :

1. provodi odluke i zaključke turističkog sabora,

2. imenuje direktora turističkog ureda na osnovi javnog natjećaja,

3. predlaže osnovne smjernice, godišnji program rada, financijski plan i završni račun turističke zajednice,

4. podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju,

5. obavlja i ostale poslove utvrđene ovim zakonom i statutom.

Članak 33.

Turistička zajednica općine osniva turistički ured. U turističkom uredu se obavljaju svi stručni i administrativni poslovi vezani za zadaće utvrđene člankom 28. ovoga zakona.

Turistički ured ima direktora. Direktor turističkog ureda odgovara za svoj rad turističkom vijeću. Direktor turističkog ureda ne može biti član turističkog vijeća.

Direktor i zaposleni u turističkom uredu moraju ispunjavati uvjete koje propisuje ministar turizma.

TURISTIČKA ZAJEDNICA- REGIJE

Članak 34.

Turističke zajednice Opčina mogu osnovati turističku zajednicu regije.

Na ustrojstvo i način rada turističke zajednice regije odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga zakona kojima se uređuju ustrojstvo i način rada turističke zajednice općine:

Aktivnost turističke zajednice regije financira se prilozima turističkih zajednica općina koje su njeni članovi prilozima Hrvatske turističke zajednice, te drugim prihodima iz članka 51. stavka 1. točke 4-7 ovoga zakona.

Međusobni odnosi, prava i obveze turističkih zajednica općina uređuju se aktom o osnivanju.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

Članak 35.

Turistička zajednica grada Zagreba osniva se za područje glavnog grada Republike Hrvatske, radi ostvarenja i promicanja identiteta i ugleda turizma glavnog grada Republike Hrvatske, podizanja kvalitete turističke ponude grada Zagreba, stvaranja koncepcije njegove promocije i obavljanja promotivne aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu grada.

Na ustrojstvo i način rada Turističke zajednice grada Zagreba na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga zakona o ustrojstvu i načinu rada turističke zajednice općine.

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Članak 36.

Hrvatska turistička zajednica osniva se radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.

Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija.

Sjedište Hrvatske turističke zajednice je u Zagrebu. Hrvatska turistička zajednica ima svoj znak odnosno logo.

Članak 37.

Hrvatska turistička zajednica osniva svoja predstavništva i poslovnice u inozemstvu.

Hrvatska turistička zajednica surađuje sa srodnim organizacijama u inozemstvu i može biti članom međunarodnih turističkih organizacija, udruženja i ustanova.

Članak 38.

Članovi Hrvatske turističke zajednice su turističke zajednice općina, regionalne turističke zajednice i Turistička zajednica grada Zagreba.

Na prijedlog turističkog vijeća, turistički sabor može imenovati počasnim članovima Hrvatske turističke zajednice osobe koje su stekle posebne zasluge za razvoj i promicanje turizma.

Počasni članovi ne mogu birati niti biti birani u organe Hrvatske turističke zajednice.

Članak 39.

Hrvatska turistička zajednica:

- brine o ukupnoj turističkoj ponudi Republike, predlaže Ministarstvu turizma i Vladi Republike Hrvatske dugoročnu koncepciju i strategiju turističkog marketinga,

- organizira istraživanja turističkih tržišta,

- prati kretanja na turističkim tržištima i djelotvornost promotivnih aktivnosti u cjelini i pojedinih propagandnih akcija, te predlaže i poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti,

- koordinira i usklađuje inicijative i aktivnosti različitih subjekata u turizmu,

- utvrđuje i provodi programe promidžbe od interesa za turizam Republike Hrvatske i donosi odgovarajuće smjernice,

- organizira hrvatski turistički informacijski sustav sukladno informacijskom sustavu Hrvatske i europskim standardima,

- obavlja opću turističku informativnu službu prikuplja i sređuje sve vrste turističkih informacija i stavlja ih na raspolaganje javnosti,

- potiče i koordinira inicijative regija, općina turističkih mjesta i Turističke zajednice grada Zagreba, kao i svih gospodarskih i drugih subjekata u turizmu koji djeluju, neposredno i posredno na unapređenju i promidžbi hrvatskog turizma,

- surađuje s nacionalnim turističkim organizacijama u drugim zemljama, specijaliziranim međunarodnim regionalnim turističkim organizacijama uz poduzimanje mjera na ukljućivanju u različite multinacionalne i regionalne promotivne turističke projekte i programe,

- usklađuje interese turističkih zajednica mjesta, općina, regije i grada Zagreba,

- pruža potporu turističkim zajednicama mjesta, općina, regija i grada Zagreba u obavljanju njihovih zadaća.

- poduzima mjere i aktivnosti za razvitak turizma u turistički manje razvijenim dijelovima Republike,

- koordinira način i opseg ispunjavanja zadaća turističkih zajednica mjesta, općina, regija i grada Zagreba,

- brine se o organiziranju i unapređenju službe turističkih vodiča i pratilaca,

- provodi stručni nadzor nad djelovanjem turističkih zajednica mjesta, općina, regija i grada Zagreba ukoliko se ne radi o poslovima upravljanja imovinom.

Članak 40

Glavni turistički sabor sačinjavaju predstavnici svih turističkih zajednica općina, regija i grada Zagreba. Broj predstavnika utvrđuje se statutom Hrvatske turističke zajednice, tako da je svaka turistička zajednica nižeg reda zastupljena najmanje sa jednim predstavnikom. Veći broj predstavnika ovisi njihovom pojedinačnom turističkom značaju, a određuje se srazmjerno udjelu u ukupnom prihodu Hrvatske turističke zajednice.

Glavni turistički sabor saziva se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i više puta.

Članak 41

Glavni turistički sabor:

- donosi statut Hrvatske turističke zajednice,

- donosi poslovnik o radu,

- bira članove turističkog vijeća,

- bira članove odbora financijske kontrole i njihove zamjenike,

- donosi godišnji program rada Hrvatske turističke zajednice,

- donosi odluku o osnivanju turističkih predstavništava i poslovnica u inozemstvu,

- donosi financijski plan Hrvatske turističke zajednice,

- utvrđuje završni račun Hrvatske turističke zajednice,

- usvaja godišnja izvješća koja podnosi turističko vijeće i Odbor financijske kontrole,

- upravlja imovinom Hrvatske turističke zajednice sukladno statutu,

- donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Hrvatske turističke zajednice.

Članak 42.

Turističko vijeće ima predsjednika i 10 članova, od kojih 9 članova bira glavni turistički, sabor, a jednog člana Privredna komora Hrvatske. Ministar turizma obnaša dužnost predsjednika turističkog vijeća.

U slučaju spriječenosti ili duže odsutnosti ministra turizma, osoba koja ga zamjenjuje u rukovođenju Ministarstvom turizma, zamjenjuje ga i na dužnosti predsjednika turističkog vijeća.

Članak 43.

Turističko vijeće :

- provodi odluke i zaključke Glavnog turističkog sabora,

- imenuje direktore turističkih predstavništava u inozemstvu,

- imenuje glavnog direktora Glavne direkcije Hrvatske turističke zajednice na temelju javnog natječaja,

- priprema prijedlog koncepcije i strategije marketinga hrvatskog turizma,

- predlaže program rada, financijski plan, periodične obračune i završni račun Hrvatske turističke zajednice,

- predlaže smjernice za provedbu programa promocije turizma u turističkim zajednicama općina, regija i grada Zagreba,

- podnosi izvješća o izvršenju programa rada i financijskog poslovanja i druga izvješća glavnom turističkom saboru,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri glavni turistički sabor.

Turističko vijeće saziva se najmanje jednom svaka tri mjeseca kao i kada to zatraži predsjednik ili najmanje jedna trečina članova turističkog vijeća.

Članak 44

Odbor financijske kontrole ima pet članova.

Uz svakoga člana mora biti izabran i njegov zamjenik. Tri člana i njihove zamjenike bira glavni turistički sabor, a po jednog člana i njegovog zamjenika određuje ministar turizma i Privredna komora Hrvatske.

Članak 45.

Stručne i administrativne poslove za Hrvatsku turističku zajednicu obavlja Glavna direkcija Hrvatske turističke zajednice.

Ustrojstvo Glavne direkcije, na prijedlog turističkog vijeća, utvrđuje Glavni turistički sabor uz suglasnost ministra turizma.

Članak 46.

Glavnom direkcijom Hrvatske turističke zajednice rukovodi direktor.

Direktor Glavne direkcije odgovara za svoj rad glavnom turističkom saboru i turističkom vijeću.

Direktor direkcije ne može biti članom turističkog vijeća.

Statutom Hrvatske turističke zajednice utvrđuje se koje odluke donosi direktor uz suglasnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice.

Direktor i osoblje zaposleno u Glavnoj direkciji moraju ispunjavati uvjete koje propisuje ministar turizma.

GOSPODARENJE U TURISTIĆKIM ZAJEDNICAMA

Članak 47.

Gospodarstvo turističke zajednice treba voditi na dobrobit članova, a u skladu s principom štedljivosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti.

Za svaku poslovnu godinu turistička zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Prijedlog financijskog plana za narednu poslovnu godinu podnosi turističko vijeće turističkom saboru do kraja mjeseca studenog tekuće godine.

Članak 48

Na financijsko-materijalno poslovanje turističkih zajednica odgovarajuće se primjenjuju propisi koji važe za državnu upravu.

Članak 49.

Prijedlog završnog računa za prethodnu godinu turističko vijeće podnosi turističkom saboru.

Prijedlog završnog računa mora se staviti na uvid članovima turističke zajednice osam dana prije usvajanja.

Članak 50.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe iz članka 5. ovoga zakona plaćaju članarinu turističkoj zajednici, u skladu s posebnim zakonom.

Dobrovoljni članovi iz članka 21. ovoga zakona plaćaju članarinu turističkoj zajednici u visini koju utvrdi sabor turističke zajednice.

Članak 51.

Turističke zajednice ostvaruju prihode iz slijedećih izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarine, u skladu sa posebnim zakonom,

3. proračuna općine i Republike,

4. dobrovoljnih priloga,

5. zajmova,

6. dobiti od obavljanja gospodarske djelatnosti,

7. prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti.

Pored izvora prihoda navedenih u stavku 1. ovoga članka, poslovanje odnosno pojedine aktivnosti turističke zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihove članice i druge zainteresirane organizacije.

Članak 52.

Ministarstvo turizma obavlja nadzor nad provođenjem odredaba ovoga zakona.

Hrvatska turistička zajednica obavlja nadzor nad radom turističkih zajednica u stručnim poslovima neposredno vezanim za provođenje politike promicanja turizma i izvršenje zadaća turističke zajednice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ministar turizma donijet će akt o proglašenju turističkih mjesta (članak 4. stavak 2.) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Ministar turizma propisat će način i postupak registracije turističkih zajednica (članak 16. stavak 2.) u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga zakona.

Izvršna vijeća nadležnih skupština općina obavit će pripremne radnje i sazvati prve sjednice turističkog sabora turističkih zajednica mjesta, turističkih zajednica općina i Turističke zajednice grada Zagreba, u roku od 30 dana od dana donošenja akta ministra turizma o proglašavanju turističkih mjesta.

Članak 54.

Skupštine postojećih turističkih društava i turističkih saveza mogu donijeti, nakon stupanja na snagu ovoga zakona, odluku o prestanku društava odnosno saveza, te o prenošenju imovine, prava i obvezatnih društava i saveza na turističke zajednice osnovane na području na kojem su djelovala turistička društva i savezi.

Po donošenju odluka iz stavka 1. ovoga članka, turističke zajednice osnovane na području na kojem su djelovala turistička društva i savezi dužne su preuzeti radnike tih društava i saveza.

Članak 55.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-05/91-01 / 13

Zagreb, 29. svibnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.