Zakon o rudarstvu

NN 27/1991 (11.6.1991.), Zakon o rudarstvu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o rudarstvu

Proglašavam Zakon o rudarstvu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991. godine.

Klasa: 0l 1-0l /91-01/42

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 3. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o rudarstvu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Rudno blago je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu i iskorištava se pod uvjetima i na način koji su propisani ovim zakonom.

Rudno blago je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Rudnim blagom, prema ovom zakonu, smatraju se sve organske i neorganske mineralne sirovine koje se nalaze u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju u prvobitnom ležištu, u nanosima, jalovištima, talioničkim troskama ili prirodnim rastopinama (u daljem tekstu: mineralne sirovine).

Članak 3.

Mineralnim sirovinama, prema ovom zakonu, smatraju se:

1. energetske mineralne sirovine - sve vrste fosilnog ugljena, ugljikovodici u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali plinovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine;

2. mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihovi spojevi;

3. nemetalne mineralne sirovine - grafit, sumpor, magnezit, fluorit, barit, azbest, tinjac, fosfat, gips, kalcit, kreda, bentonitna glina, kremen, kremeni pijesak, kaolin, keramička i vatrostalna glina, feldspat, talk, tuf, sirovine za proizvodnju cementa i vapna, te karbonatne i silikatne sirovine za industrijsku preradu;

4. arhitektonski građevni kamen;

5. sve vrste soli i solnih voda;

6. mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe. osim mineralnih i termalnih voda koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe ili kao vode za piće;

7. tehnički građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te opekarska glina.

Članak 4.

Odredbe ovoga zakona odnose se na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje se nalaze u zemlji ili na njenoj površini, na riječnom, jezerskom ili morskom dnu ili ispod njega u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru u granicama Republike Hrvatske ili u podmorju Jadranskog mora izvan državnog područja do granica sa susjedima.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka eksploatacija tehničkog građevnog kamena, građevnog pijeska i šljunka iz mora i s obala mora, iz korita i s obala vodotoka, jezera, umjetnih objekata za skupljanje voda i sa zemljišta unutar inundacijskog područja provodi se po propisima o vodama.

Članak 5.

Rudarski radovi su radovi koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

Članak 6.

Istraživanjem mineralnih sirovina, prema ovom zakonu, smatraju se radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kvalitetu i količinu; te uvjete eksploatacije. .

Ne smatraju se istraživanjem mineralnih sirovina, prema ovom zakonu: geološka prospekcija terena, geološka, geokemijska, geofizička, pedološka i geomehanička ispitivanja koja se obavljaju radi pronalaženja minerala ili izrade kompleksne geološke karte, te ispitivanje tla i istraživanja u znanstvene svrhe i slićno.

Članak 7.

Eksploatacijom mineralnih sirovina, prema ovom zakonu, smatra se vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina.

Eksploatacijom nafte i prirodnog plina, prema ovom zakonu, smatra se i transport nafte, plina i kondenzata lokalnim i magistralnim naftovodima i plinovodima, te skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama.

Eksploatacijom arhitektonskog građevnog kamena, prema ovom zakonu, smatra se vađenje kamena iz ležišta i oblikovanje istog u blokove na kamenolomu.

Oplemenjivanjem mineralnih sirovina, prema ovom zakonu, smatra se odabiranje, sortiranje, drobljenje, mljevenje i sušenje mineralne tvari, odvajanje korisnog minerala od prateće jalovine, te odvajanje pojedinih mineralnih komponenata, kao i odstranjivanje nečistoća i vode iz nafte i prirodnog plina kad su navedene radnje u tehnološkoj svezi sa istraživanjem i eksploatacijom.

Članak 8.

Rudarskim objektima i postrojenjima, prema ovom zakonu, smatraju se:

1. objekti i postrojenja koji su izravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kad se oni izvode podzemno, uključivši i izvozna postrojenja iz jame s tornjem, te postrojenja za istraživanje i eksploataciju nafte i prirodnog plina;

2. objekti i postrojenja koji su izravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. ovoga zakona, kad se oni izvode površinski;

3. objekti i postrojenja koji su izravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona, kad se oni izvode površinski;

4. objekti i postrojenja koji su neizravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji energetskih mineralnih sirovina - lokalni i magistralni naftovodi, plinovodi i drugi tehnološki cjevovodi, mjerno-redukcione stanice kao i objekti i postrojenja za oplemenjivanje mineralnih sirovina;

5. objekti i postrojenja koji su neizravno vezani za radove na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina iz članka 3. točke 2. do 7. ovoga zakona.

Članak 9.

Istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. ovoga zakona mogu obavljati poduzeća registrirana za obavljanje te djelatnosti (u daljem tekstu: rudarsko poduzeće) i gradani koji obavljaju tu gospodarsku djelatnost osobnim radom (u daljem tekstu: samostalni poduzetnici).

Istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. ovoga zakona mogu obavljati strane fizičke i pravne osobe pod uvjetima propisanim ovim zakonom na osnovi dozvole Vlade Republike,Hrvatske donesene na način i po postupku utvrdenim posebnim zakonom.

Samostalni poduzetnici za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osnivaju radnju po propisima o samostalnom obavljanju gospodarskih djelatnosti osobnim radom.

Članak l0.

Pravo na istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina na odredenom području rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik ostvaruju na osnovi odobrenja organa uprave nadležnog za poslove rudarstva.

Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se bez suglasnosti organa koji ih je izdao prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu i ne mogu biti predmetom stečajnog ili likvidacionog postupka.

Članak 11.

Za eksploataciju mineralnih sirovina rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik plaćaju naknadu.

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina nafte i plina iznosi 2,5%; a za ostale mineralne sirovine u rasponu do 2,5%, ukupnog prihoda ostvarenog njihovom prodajom.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je Republike Hrvatske, a ustupa se u cijelosti općini na području koje se vrši eksploatacija i koristi se za gospodarski razvoj i zaštitu okoliša.

Visinu naknade, u skladu s odredbom iz stavka 2. ovoga članka, određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

Kontrolu izdvajanja sredstava iz stavka 2. i 4. ovoga članka u rudarskom poduzeću obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske a općinska uprava društvenih prihoda kod samostalnog poduzetnika.

Članak 12.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su racionalno iskorištavati ležišta mineralnih sirovina.

Ležišta mineralnih sirovina iskorištavaju se racionalno, prema ovom zakonu, kad se sirovine vade i oplemenjuju uz male gubitke korisne mineralne sirovine, te ako se pored osnovne mineralne sirovine, kad je to ekonomski opravdano, vade i oplemenjuju druge mineralne sirovine koje se nalaze u ležištu.

Članak l3.

Radi obnavljanja i održavanja rezervi mineralnih sirovina rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik moraju istodobno s eksploatacijom obavljati istraživanje mineralnih sirovina.

Za istraživanje iz stavka 1. ovoga članka rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik izdvajaju najmanje 3% ukupnog prihoda ostvarenog prodajom mineralne sirovine.

Sredstva iz stavka 2. ovoga članka rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik koriste u skladu sa svojim godišnjim planom istražnih radova.

Kontrolu izdvajanja sredstava iz.stavka 2. ovoga članka u rudarskom poduzeću obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske a općinska uprava društvenih prihoda kod samostalnog poduzetnika.

Članak 14.

Ako rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik raspolažu s utvrđenim rezervama mineralne sirovine A + B kategorije za eksploataciju u narednih 25 godina, nisu dužni izdvajati sredstva za istraživanje prema odredbi članka 13. stavka 2. ovoga zakona.

rezerve mineralnih sirovina iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i razvrstava u kategorije komisija iz članka 59. ovoga zakona po posebnom propisu.

Članak 15.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su nadoknaditi štetu koju prouzrokuju izvođenjem rudarskih radova, osim ako se dokaže da je šteta nastala uslijed vanjskog nepredvidivog i neotklonjivog događaja (viša sila) ili radnjom oštećenika ili treće osobe.

II. ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA

Članak 16.

Za istraživanje mineralnih sirovina potrebno je odobrenje.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 5. ovoga zakona izdaje Ministarstvo energetike i industrije.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka odobrenje za istraživanje mineralne sirovine iz članka 3. točke 4. ovoga zakona samostalnom poduzetniku izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva u suglasnosti s Ministarstvom energetike i industrije.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 6. ovoga zakona izdaje Ministarstvo energetike i industrije u suglasnosti s Ministarstvom vodoprivrede.

Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva.

Članak 17.

Ako organ uprave nadležan za poslove rudarstva koji izdaje odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina, na osnovi predloženog najmanjeg opsega i vrste istražnih radova, utvrdi da su predviđeni istražni radovi takvog značenja da se oni mogu izvoditi samo na osnovi rudarskog projekta, rješenjem kojim odobrava istraživanje odredit će da se za izvođenje istražnih radova izradi odgovarajući projekt odnosno tehnička dokumentacija i podnese na reviziju prema odredbama ovoga zakona.

Članak 18.

Istraživanje mineralnih sirovina dozvoljeno je samo unutar odobrenog istražnog prostora.

Podaci o odobrenom istražnom prostoru unose se u katastar istražnih prostora.

Članak 19.

Nije dozvoljeno istraživanje mineralnih sirovina na prostoru na kojemu se nalaze gradska naselja, javne prometnice, vodoprivredni objekti i uređaji, vojni objekti, spomenici kulture; posebno zaštićeni objekti prirode i groblja, na prostoru iznad iIi ispod elektroenergetskih vodova i postrojenja, te na prostoru na kojem se nalaze drugi objekti od općeg značenja određeni posebnim propisima.

Ako su u pitanju mineralne sirovine od većeg interesa, može se istraživati i na prostorima odnosno područjima iz stavka 1. ovoga članka uz prethodnu suglasnost i uvjete koje odredi organ uprave u čiji djelokrug spadaju poslovi koji se odnose na objekte koji se nalaze na tim prostorima odnosno područjima.

Ako dode do spora da li je istraživanje mineralnih sirovina na prostorima iz stavka 1. ovoga članka od većeg interesa, odluku o tome donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 20.

Nije dozvoljeno istraživanje minerslnih sirovina na prostoru ispod zgrada koje se nalaze izvan gradskih naselja i na prostoru do 4o metara oko tih zgrada te na prostoru koji obuhvaća dvorište i vrtove izvan gradskih naselja, bez suglasnosti vlasnika odnosno ovIaštenika zgrade ili zemlj išta.

Ako su u pitanju mineralne sirovine od većeg interesa, Ministarstvo energetike i industrije može dozvoliti istraživanje mineralnih sirovina i na prostorima iz stavka 1. ovoga članka, ako je to neophodno potrebno, bez obzira da li je vlasnik odnosno ovIaštenik zgrade ili zemljišta dao suglasnost za istraživanje.

Članak 21.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su prijaviti početak istražnih radova najkasnije 15 dana prije početka radova Ministarstvu energetike i industrije - republičkoj rudarskoj inspekciji (u daljem tekstu: republička rudarska inspekcija) i općinskom organu uprave nadležnom za posIove rudarstva na čijem će području istraživati mineralne sirovine.

Pri istraživenju nafte i prirodnog plina mora se u roku iz stavka 1. ovoga članka prijaviti početak i završetak radova na svakoj bušotini.

U roku iz stavka 1. ovoga članka mora se prijaviti početak istražnih radova i organima i organizacijama za koje je to odredeno u odobrenju za istraživanje.

Članak 22.

Za mikrolokaciju rudarskog objekta i postrojenja za istraživanje mineralnih sirovina potrebno je ishoditi odobrenje nadležnog općinskog organa.

Za mikrolokaciju bušotina na morskom dnu i u koritu unutrašnjih plovnih putova potrebna je suglasnost nadležne lučke kapetanije odnosno kapetanije pristaništa.

Članak 23.

Prilikom istraživanja, mineralne sirovine mogu se vaditi za potrebe laboratorijskih ispitivanja, tehnoloških proba i utvrdivanja uvjeta eksploatacije u količinama koje su navedene u odobrenju za istraživanje.

Članak 24.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su u toku istraživanja podnositi izvješća organu koji je izdao odobrenje o obavljenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja

Članak 25.

Nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova, rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su na mjestims na kojima su izvodeni istražni radovi provesti sve mjere osiguranja kojima se isključuje mogućnost nastupanja opasnosti za Ijude i imovinu kao i čovjekovu okolinu i o tome izvijestiti općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva.

Ako organ iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da su provedene mjere osiguranja nakon završetka istražnih radova na mineralne sirovine iz članka 3. točke 1. do 6. ovoga zakona dovoljne, izdat će o tome potvrdu rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku i izvijestiti Ministarstvo energetike i industrije.

Nakon primitka izvješća iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo energetike i industrije izdat će rješenje o prestanku važenja odobrenja za istraživanje i brisanju istražnog prostora iz katastra.

Članak 26.

Ako općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva utvrdi da provedene mjere osiguranja iz članka 25. stavka 1. ovoga zakona nisu dovoljne, naredit će rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja.

Ako rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik ne postupi po naređenju iz stavka 1. ovoga članka, općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva provest će potrebne mjere osiguranja na trošak rudarskog poduzeća odnosno samostalnog poduzetnika.

Članak 27

Evidenciju i nadzor nad objektima koji su postavljeni radi osiguranja prema odredbi članka 25. i 26. stavka 1. ovoga zakona vodi nadležni organ uprave općine na čijem se području ti objekti nalaze.

Članak 28.

Nadležni organ uprave za poslove rudarstva oduzet će odobrenje za istraživanje mineralne sirovine:

1. ako nisu provedene propisane mjere zaštite na radu i potrebne mjere za sigurnost ljudi, imovine i zaštitu čovjekove okoline naredene rješenjem rudarskog inspektora;

2. ako se istražnim radovima ometaju odnosno ugrožavaju drugi rudarski radovi na istom ili susjednim prostorima ili ako se istražnim radovima ugrožava buduća eksploatacija mineralne sirovine;

3. ako se pod vidom istražnih radova obavlja eksploatacija mineralnih sirovina;

4. ako to zahtijevaju interesi obrane Republike;

5. ako se ne započne s istražnim radovima u roku koji je određen u odobrenju za istraživanje, a nisu nastupile nepredviđene teškoće.

Organ iz stavka 1. ovoga članka može oduzeti odobrenje za istraživanje mineralne sirovine:

1. ako nije izvršen onaj opseg istražnih radova koji je kao najmanji određen u odobrenju za istraživanje, a nisu nastupile nepredviđene teškoće;

2. ako rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik koji su kasnije dobili odobrenje za istraživanje izvode radove kojima ometaju radove rudarskom poduzeću i samostalnom poduzetniku koji su prije dobili odobrenje za istraživanje;

3. ako rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik istražuju mineralne sirovine od većeg interesa protivno uvjetima odredenim u prethodnoj suglasnosti ili protivno uvjetima koje odredi organ uprave iz članka 19. stavka 2. ovoga zakona;

4. ako rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik, u skladu s izdanim odobrenjem, u toku istraživanja ne podnesu organu uprave nadležnom za poslove rudarstva izvješća o obavljenim istražnim radovima i rezultatima istraživanja.

Članak 29.

Ministar energetike i industrije donijet će bliže propise o sadržaju godišnjeg plana istraživanja o sadržaju zahtjeva za odobrenje istraživanja, postupku provođenja rasprave za dodjelu odobrenja za istraživanje, načinu određivanja veličine istražnog prostora, sadržaju odobrenja za istraživanje te sadržaju i rokovima podnošenja izvješća o istraživanju.

III. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

Članak 30.

Za eksploataciju mineralnih sirovina potrebna su odobrenja.

Odobrenja iz stavka 1. ovoga članka jesu:

1. rješenje kojim se odobrava eksploataciono polje;

2. odobrenje za izvodenje rudarskih radova;

3. građevinska dozvola za građenje rudarskih objekata i postrojenja;

4. dozvola za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja.

Članak 31

Eksploatacija mineralnih sirovina dozvoljena je samo unutar odobrenog eksploatacionog polja.

Eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 5. ovoga zakona odobrava Ministarstvo energetike i industrije.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka eksploataciono polje za eksploataciju mineralne sirovine iz članka 3. točke 4. ovoga zakona samostalnom poduzetniku odobrava općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva u suglasnosti s Ministarstvom energetike i industrije.

Eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 6. ovoga zakona odobrava Ministarstvo energetike i industrije u suglasnosti s Ministarstvom vodoprivrede.

Eksploataciono polje za eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona odobrava općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva.

Podaci o odobrenom eksploatacionom polju unose se u katastar eksploatacionih polja.

Članak 32.

Ako je zahtjev za odobrenje eksploatacionog polja podnijelo rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik za prostor na kojem je prethodno obavio istraživanje, odobrenje će se izdati tom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku ako ispunjavaju propisane uvjete za eksploataciju.

Ako rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjavaju propisane uvjete za eksploataciju, rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik koji dobije odobrenje za eksploataciono polje dužan je rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku koji je obavio istraživanje mineralnih sirovina nadoknaditi svrhovito uložena sredstva u istražne radove.

Ako su zahtjev za odobrenje eksploatacionog polja podnijela dva ili više rudarska poduzeća odnosno samostalna poduzetnika, koji nisu na tom prostoru Obavljali istraživanje, odobrenje će se izdati onom koji osigurava najracionalniju eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 33

Nije dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina na prostorima i područjima na kojima se nalaze objekti iz članka 19. i 20. ovoga zakona.

Ako se radi o mineralnim sirovinama od većeg interesa, organ koji izdaje odobrenje za eksploataciju, može dozvoliti eksploataciju i na prostorima odnosno područjima iz stavka 1. ovoga članka uz suglasnost organa uprave u čiji djelokrug spadaju poslovi koji se odnose na te prostore odnosno područja, određujući istodobno i mjere koje se moraju poduzeti radi zaštite tih prostora odnosno područja.

Članak 34.

Za građenje objekata na zemljištu u granicema eksploatacionog polja mora organ koji izdaje građevinsku dozvolu pribaviti mišljenje rudarskog poduzeća odnosno samostalnog poduzetnika·koji obavlja eksploataciju mineralnih sirovina na tom eksploatacionom polju, o mogućnosti građenja objekata s obzirom na rudarske radove.

Ako veći interes zahtijeva mogu se preko eksploatacionog polja, uz ostavljanje sigurnosnih stupova mineralne sirovine, izgrađivati javni putovi, željezničke pruge i druge prometnice, električni vodovi visokog napona i vodoprivredni objekti.

Prije izrade investicionog programa za objekte iz stavka 2. ovoga članka investitor je dužan pribaviti mišljenje rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika koji obavlja eksploataciju o najprikladnijem pravcu i položaju tih objekata na eksploatacionom polju.

Članak 35.

Na osnovi podataka o utvrdenim količinama i kvaliteti mineralnih sirovina te uvjeta eksploatacije. rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su izraditi dugoročni program eksploatacije i godišnje planove izvodenja rudarskih radova.

Članak 36.

Za izvodenje rudarskih radova te izgradnju objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su izraditi rudarske projekte.

Rudarski su projekti: glavni rudarski projekt, dopunski rudarski projekt i pojednostavljeni rudarski projekt.

Izgradnja rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 2, 3, 4. i 5. ovoga zakona izvodi se na osnovi projektne dokumentacije i postupkom prema propisima o izgradnji objekata.

Članak 37.

Glavni rudarski projekt izrađuje se za izvođenje rudarskih radova na novom ležištu mineralnih sirovina te za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona.

Članak 38.

Dopunski rudarski projekt izrađuje se za izvodenje rudarskih radova i izgradnju objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona, ako njihovo izvođenje odnosno izgradnja nije predviđena glavnim rudarskim projektom.

Dopunski rudarski projekt izraduje se i za bitna odstupanja od glavnog ili dopunskog rudarskog projekta pri izvođenju rudarskih radova odnosno pri gradnji objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona.

Članak 39.

Pojednostavljeni rudarski projekt izrađuje se za nebitna odstupanja od glavnog odnosno dopunskog rudarskog projekta pri izvođenju rudarskih radova te izgradnji objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona.

Pojednostavljeni rudarski projekt izraduje se i za svaku duboku bušotinu pri istraživanju mineralnih sirovina, kao i za rekonstrukciju rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. ovoga zakona, ako se tom rekonstrukcijom bitno ne mijenja koncepcija glavnog ili dopunskog rudarskog projekta.

Članak 40.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik mogu izrađivati rudarske projekte za svoje potrebe ako raspolažu stručnim radnicima za obavljanje tih poslova.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik mogu izrađivati rudarske projekte za potrebe drugih poduzeća i samostalnih poduzetnika ako su registrirani za obavljanje te djelatnosti i raspolažu stručnim radnicima za obavljanje tih poslova.

Članak 41.

Glavni i dopunski rudarski projekti podliježu posebnoj reviziji u pogledu rješenja o racionalnom iskorištavanju mineralnih sirovina, te o mjerama i normativima zaštite na radu, sigurnosti pogona i Ijudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata.

Reviziju glavnog i dopunskog rudarskog projekta obavlja komisija koju osniva organ uprave nadležan za poslove rudarstva koji je izdao odobrenje za eksploataciju.

Troškove komisije iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje organ uprave nadležan za poslove rudarstva koji je osnovao komisiju, a snosi ih rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik, koji je dostavio projekt na reviziju.

Članak 42.

Za izvođenje rudarskih radova potrebno je odobrenje.

Odobrenje za izvodenje rudarskih radova pri eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 1. do 6. ovoga zakona izdaje Ministarstvo energetike i industrije.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka odobrenje za izvođenje rudarskih radova pri eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 4. ovoga zakona samostalnom poduzetniku izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva u suglasnosti s Ministarstvom energetike i industrije.

Odobrenje za izvođenje rudarskih radova pri eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona izdaje općinski organ uprave nadležan za

poslove rudarstva.

Iznimno od odredbi iz stavka 2, 3. i 4. ovoga članka odobrenje za izvođenje rudarskih radova pri eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina iz članka 3. ovoga zakona po pojednostavljenom projektu izdaje odgovorna stručna osoba rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika.

Članak 43.

Za građenje rudarskih objekata i postrojenja potrebna je građevinska dozvola.

Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. i 2. ovoga zakona izdaje Ministarstvo energetike i industrije.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka građevinsku dozvolu za građenje objekata i postrojenja izravno vezanih uz površinsku eksploataciju mineralnih sirovina iz članka 3. točke 4. samostalnom poduzetniku izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva u suglasnosti s Ministarstvom energetike i industrije.

Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata· i postrojenja iz članka 8. točke 3. ovoga zakona izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva.

Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 4. ovoga zakona izdaje Ministarstvo energetike i industrije.

Iznimno od odredbe iz stavka 5. ovoga članka građevinsku dozvolu za građenje magistralnih naftovoda i plinovoda izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja iz članka 8. točke 5. ovoga zakona izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove graditeljstva.

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka odobrenje za građenje ili rekonstrukciju objekata i postrojenja iz članka 8. točke 1. po pojednostavljenom rudarskom projektu izdaje odgovorna stručna osoba rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika.

Članak 44.

Za mikrolokaciju rudarskih objekata i postrojenja, pri eksploataciji mineralnih sirovina, potrebno je ishoditi odobrenje nadležnog općinskog organa.

Za mikrolokaciju rudarskih objekata i postrojenja na moru, morskom dnu i u koritu unutrašnjih plovnih putova potrebna je suglasnost nadležne lučke kapetanije odnosno kapetanije pristaništa.

Članak 45.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su prijaviti početak izvođenja rudarskih radova odnosno građenja rudarskih objekata i postrojenja te početak radova na svakoj dubokoj bušotini republičkoj rudarskoj inspekciji, općinskom organu uprave nadležnom za poslove rudarstva. te organima i organizacijama za koje je to u odobrenju za eksploataciju određeno, najkasnije 15 dana prije početka radova.

Članak 46.

Rudarski objekti i postrojenja mogu se početi koristiti odnosno staviti u pogon nakon što nadležni organ izda dozvolu za upotrebu.

Dozvolu za upotrebu izdaje organ koji je izdao građevinsku dozvolu za građenje rudarskih objekata i postrojenja.

Izdavanje dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja provodi se postupkom prema propisima o izgradnji objekata.

Članak 47.

Tipska postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina mogu se koristiti, u skladu s rješenjima iz rudarskog projekta, prema propisima o zaštiti pri radu.

Članak 48.

Ako se rad u jamskim pogonima i površinskim kopovima ili u njihovim dijelovima, ili u pogonima za eksploataciju nafte ili prirodnog plina mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti, rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su o tim okolnostima izvijestiti republičku rudarsku inspekciju najkasnije u roku 24 sata nakon obustave radova.

O privremenoj obustavi radova koja je unaprijed planirana rudarsko pođuzeće odnosno samostalni poduzetnik dužan je izvijestiti organ iz stavka 1. ovoga članka 15 dana prije obustave radova.

Prije obustave radova iz stavka 2. ovoga članka, koja će trajati duže od 15 dana, mora se izvršiti potrebno premjeravanje i moraju se dopuniti rudarski planovi, te sastaviti zapisnik o uzrocima obustave radova i o opasnostima koje se mogu pojaviti prilikom ponovnog otvaranja jamskog pogona ili površinskog kopa, odnosno naftnog i plinskog polja.

Za vrijeme privremene obustave radova glavni jamski prostori moraju se održavati u takvom stanju da se njima može prolaziti bez opasnosti.

Članak 49.

Ako dode do potpune ili trajne obustave eksploatacije u pojedinim jamskim pogonima, površinskim kopovima ili naftnom i plinskom polju, rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su najkasnije 15 dana prije obustave radova o tome izvijestiti organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju i republičku rudarsku inspekciju.

O obustavi radova u pojedinim jamskim pogonima ili površinskim kopovima odlučuje rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik.

Organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju može u slučaju obustave radova iz stavka l. ovoga članka osnovati komisiju koja će na licu mjesta ispitati razloge za obustavu radova, postojanje rezervi mineralnih sirovina te njihovu iskorištenost.

Ako komisija iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da rezerve mineralne sirovine nisu iskorištene i da postoji mogućnost dalje eksploatacije, organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju odredit će mjere zaštite preostale mineralne sirovine.

Članak 50.

Ako rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik prestanu s radom, svi rudarski planovi i skice, mjeračke knjige i ostala dokumentacija o stanju rudarskih radova u vrijeme prestanka rada, predaju se na čuvanje organu koji je izdao odobrenje za eksploataciju.

Organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju dužan je dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dati na uvid svakom poduzeću ili samostalnom poduzetniku koji je zainteresiran za obnovu radova na napuštenom eksploatacionom polju.

Članak 51.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su u toku izvođenja i nakon završetka eksploatacionih radova, u skladu s uvjetima uredenja prostora i projektnog rješenja na osnovi kojeg je odobreno izvođenje rudarskih radova, izvršiti sanaciju devastiranog zemljišta.

Članak 52.

Kad rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik potpuno ili trajno obustave eksploatacione radove dužni su na prostoru na kojem su obavljeni eksploatacioni radovi provesti sve mjere osiguranja kojima će se isključiti nastupanje opasnosti za ljude, imovinu i zemljište te o tome izvijestiti općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva.

Ako organ iz stavka l. ovoga članka, po pribavljenom mišljenju organa nadležnog za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, utvrdi da su provedene mjere osiguranja nakon završetka eksploatacionih radova na mineralne sirovine iz članka 3. točke l. do 6. ovoga zakona dovoljne, izdat će o tome potvrdu rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku i izvijestiti Ministarstvo energetike i industrije.

Nakon primitka izvješća iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo energetike i industrije izdat će rješenje o prestanku važenja odobrenja za eksploataciju i brisanju eksploatacionog polja iz katastra.

Članak 53.

Ako općinski organ uprave nadležan za poslove rudarstva utvrdi da provedene mjere osiguranja iz članka 52. stavka l. ovoga zakona nisu dovoljne, naredit će rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke, a po potrebi da provede i druge mjere osiguranja.

Ako rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik ne postupe po naređenju iz stavka l. ovoga članka općinski organ uprave nadležan za poslove rudsrstva provest će potrebne mjere osiguranja na trošak rudarskog poduzeća odnosno samostalnog oduzetnika.

Članak 54.

Odredbe članka 27. ovoga zakona primjenjuju se i na objekte koji su postavljeni radi osiguranja prema odredbama članka 52. i 53. stavka l. ovoga zakona.

Članak 55.

Organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina oduzet će odobrenje za eksploataciju:

l. ako se unatoč upozorenja, neracionalno iskorištava ležište mineralne sirovine;

2. ako se eksploatacijom ugrožava život i zdravlje radnika i drugih osoba, imovina većeg opsega ili čovjekova okolina, a druge mjere nisu dovoljne da se to spriječi;

3. ako se, unatoč pismenog upozorenja, ne plaća naknada za eksploataciju mineralne sirovine;

4. ako se istodobno s eksploatacijom ne obavlja istraživanje mineralne sirovine radi obnavljanja i održavanja rezervi ;

5. ako se ne otpočne s izvodenjem rudarskih radova i građenjem rudarskih objekata i postrojenja u roku određenom u odobrenju, osim ako do odgode nije došlo uslijed više sile.

Članak 56.

Ministar energetike i industrije donijet će bliže propise o sadržaju zahtjeva za odobrenje eksploatacije mineralnih sirovina, postupku provođenja javne rasprave za dodjelu eksploatacionog polja i o načinu određivanja njegove veličine, o sadržaju zahtjeva za dobivanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, o sadržaju godišnjeg i dugoročnog programa izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralnih sirovina, o sadržaju rudarskih projekata i postupku njihove revizije, o uvjetima koje moraju ispunjavati poduzeća i samostalni poduzetnici koji izrađuju rudarske projekte.

IV. REZERVE MINERALNIH SIROVINA

Članak 57.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su voditi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su svake godine do 15. ožujka dostaviti podatke o rezervama mineralnih sirovina sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine Ministarstvu energetike i industrije.

Članak 58.

Rezerve mineralnih sirovina razvrstavaju se u klase i kategorije prema propisima o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i o bilanci tih rezervi.

Ministar energetike i industrije donijet će propise iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 59.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su prije traženja odobrenja za dodjelu eksploatacionog polja i svake pete godine nakon dobivenog odobrenja odnosno rješenja o potvrđivanju rezervi, dostaviti Komisiji za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina podatke i dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina s prijedlogom za razvrstavanje u klase i kategorije.

Članak 60.

Komisiju iz članka 59. ovoga zakona osniva i njene članove imenuje ministar energetike i industrije.

Na osnovi dobivenih podataka i dokumentacije te prijedloga rudarskog poduzeća ili samostalnog poduzetnika, komisija iz članka 59. ovoga zakona utvrđuje i ovjerava količine i kvalitetu rezervi mineralnih sirovina i o tome izdaje rješenje.

Troškove komisije iz stavka 1. ovoga članka snosi rudarsko poduzeće odnosno samostalni poduzetnik.

Postupak utvrdivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina iz stavka 2. ovoga članka provodi se prema propisima koje će donijeti ministar energetike i industrije.

V. RUDARSKI PLANOVI I RUDARSKA MJERENJA

Članak 61.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik koji se bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina dužni su na osnovi mjerenja izrađivati i dopunjavati planove odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj, te položaj rudarskih radova i rudarskih objekata u odnosu na stare rudarske radove i objekte, kao i u odnosu na druge objekte i vode na površini.

Članak 62.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik koji se bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina moraju imati:

1. situacioni nacrt istražnog prostora odnosno eksploatacionog polja;

2. geološku kartu istražnog prostora odnosno eksploatacionog polja i njegove okoline te karakteristične geološke profile.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka mora imati i druge planove koje prema potrebi određuje Ministarstvo energetike i industrije.

Članak 63.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su o svim izvršenim mjerenjima voditi ovjerene mjeračke knjige.

Mjeračke knjige ovjeravaju se prema propisima o ovjeravanju poslovnih knjiga.

Situacioni nacrt eksploatacionog polja i rudarska mjerenja na osnovi kojih se izrađuju rudarski planovi moraju biti priključeni na državnu izmjeru.

VI. KATASTAR ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIONIH POLJA

Članak 64.

Organ koji izdaje odobrenje za istraživanje odnosno eksploataciju mineralnih sirovina dužan je voditi katastar odobrenih istražnih prostora i katastar odobrenih eksploatacionih polja.

Organ koji izdaje odobrenje dužan je pored katastra iz stavka 1. ovoga članka voditi i evidenciju o svim traženim istražnim prostorima, zbirku isprava te popis rudarskih poduzeća ili samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istražavanje odnosno popis rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina.

Članak 65.

Ministar energetike i industrije donijet će bliže propise o katastru odobrenih istražnih prostora i katastru odobrenih eksploatacionih polja, o načinu vođenja evidencije o traženim istražnim prostorima te o načinu vođenja zbirke isprava i popisa rudarskih poduzeća i samostalnih poduzetnika kojima su izdana odobrenja za istraživanje ili eksploataciju mineralnih sirovina.

VII. STRUČNA SPREMA RADNIKA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA

Članak 66.

Poslove i zadatke stručnog rukovođenja pri izvođenju rudarskih radova, izrade i revizije rudarskih projekata, izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina, obavljanja nadzora, samostalnog obavljanja rudarskih mjerenja, samostalnog rukovanja eksplozivnim sredstvima, te druge poslove pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina mogu obavljati radnici koji u pogledu stupnja i vrste stručne spreme te radnog iskustva ispunjavaju propisane uvjete i koji su položili stručni ispit.

Članak 67.

Rudarsko poduzeće dužno je svojim općim aktom, a samostalni poduzetnik kolektivnim ugovorom utvrditi obavezu stručnog usavršavanja i provjeru stručne osposobljenosti za radnike koji rade na poslovima za koje je prema odredbama ovoga zakona propisana stručna sprema i radno iskustvo.

Ministar energetike i industrije uz suglasnost ministra prosvjete i kulture propisat će uvjete iz članka 66. ovoga zakona, te način polaganja stručnog ispita i provjere stručne osposobljenosti.

VIII. ZAŠTITNE MJERE

Članak 68.

Rudarska poduzeća i samostalni poduzetnici provode zaštitu na radu prema odredbama ovoga zakona i propisima o zaštiti na radu.

Članak 69.

Pri izvođenju rudarskih radova rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su poduzeti i mjere potrebne za zaštitu života i zdravlja ljudi i zaštitu imovine prema važečim propisima.

Ovlaštenici i vlasnici zemljišta i objekata na eksploatacionom polju i ostali građani, pri kretanju i radu na eksploatacionom polju, dužni su pridržavati se mjera zaštite i uputstava rudarskog poduzeća i samostalnog poduzetnika.

Članak 70.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik prema svojim specifičnim prilikama, organiziraju službu spasavanja i vatrogasnu jedinicu i opskrbljuju ih potrebnom opremom.

Poslove odnosno radne zadatke ekipe za spasavanje i vatrogasne jedinice obavljaju radnici koji su za te poslove posebno osposobljeni.

Članak 71.

Ako za potrebe rudarskog poduzeća i samostalnog poduzetnika rudarske radove izvodi jedno ili više drugih poduzeća i samostalnih poduzetnika, prije početka radova radnici tih poduzeća i samostalnih poduzetnika moraju se upoznati s propisima i mjerama zaštite na radu, te opasnostima koje mogu nastati u toku izvođenja radova.

Poduzeće i samostalni poduzetnik iz stavka 1. ovoga članka pri izvođenju rudarskih radova dužni su postupiti po odredbama ovoga zakona.

Nadzor nad provođenjem propisanih tehničkih normativa i mjera zaštite na radu, pored odgovornih radnika poduzeća i samostalnog poduzetnika koji izvode radove, obavljaju i za to posebno određeni radnici rudarskog poduzeća i samostalnog poduzetnika za čije potrebe se ti radovi izvode.

Međusobni odnosi poduzeća i samostalnih poduzetnika iz stavka 1. i 3. ovoga članka uređuju se ugovorom.

Članak 72.

Svaki radnik u rudarskom poduzeću i kod samostalnog poduzetnika dužan je pridržavati se propisanih tehničkih normativa, mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Poslovodni organ u rudarskom poduzeću, samostalni poduzetnik i druge osobe odgovorne za izvodenje rudarskih radova odredene općim aktom o mjerame zaštite na radu, kao i radnici koji obavljaju nadzor nad zaštitom na radu, imaju pravo privremeno udaljiti od obavljanja poslova odnosno radnih zadataka radnika koji je izvršio povredu neke od propisanih mjera kojima se ugrožava osobna i kolektivna sigurnost.

Članak 73.

Svaki radnik u rudarskom poduzeću i kod samostalnog poduzetnika dužan je odmah najkračim putem izvijestiti odgovornog radnika o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju rudarskih radova, a naročito o pojavi eksplozivnih, zagušljivih i otrovnih plinova, o provali vode, pojavi vatre, gorskom udaru, nekontroliranoj erupciji nafte ili prirodnog plina te o drugim pojavama koje mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine.

O pojavama iz stavka 1. ovoga članka rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su odmah najkračim putem izvijestiti republičku rudarsku inspekciju.

Članak 74.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dužni su odmah najkračim putem izvijestiti republičku rudarsku inspekciju i policijsku stanicu na području općine o svakom smrtnom slučaju, grupnoj povredi, težoj povredi na radu i o svakom drugom udesu.

IX. RUDARSKA INSPEKCIJA

Članak 75.

Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovoga zakona i propisa donesenih na osnovi njega, propisa o tehničkim normativima, o zaštiti na radu, o sigurnosti ljudi i imovine, o zaštiti od požara pri izvođenju podzemnih rudarskih radova, o standardima, te propisima o zaštiti čovjekove okoline obavlja, prema posebnom zakonu, republička rudarska inspekcija.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 76.

Novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup rudarsko poduzeće i druga pravna osoba:

I. ako obavlja istraživanje mineralnih sirovina bez odobrenja (članak 16. stavak 1);

2. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina bez odobrenja (članak 30. stavak 1);

3. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina izvan eksploatacionog polja (članak 31. stavak 1);

4. ako eksploatira mineralne sirovine na prostoru odnosno području na kojem eksploatacija nije dozvoljena (članak 33. stavak 1); ·

5. ako izvodi rudarske radove bez odobrenja (članak 42. stavak 1);

6. ako gradi rudarske objekte bez građevinske dozvole (članak 43. stavak 1);

7. ako pusti u rad rudarske objekte i postrojenja bez dozvole za upotrebu (članak 46. stavak 1);

8. ako nakon završetka ili trajne obustave eksploatacionih radova ne izvrši potrebne mjere osiguranja ili ako u toku izvođenja ili završetka eksploatacionih radova ne izvrši sanaciju devastiranog zemljišta (članak 51).

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u rudarskom poduzeću i drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 dinara.

Članak 77.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup rudarsko poduzeće i druga pravna osoba:

1. ako obavlja istraživanje izvan istražnog prostora (članak 18. stavak 1);

2. ako istražuje mineralne sirovine na prostoru odnošno području na kojem istraživanje nije dozvoljeno ili ako istražuje mineralne sirovine od većeg interesa bez prethodne suglasnosti nadležnog organa odnosno protivno datim uvjetima (članak 19. i 20. stavak 1); .

3. ako pri istražnim radovima vadi veću količinu mineralnih sirovina od one koja je navedena u odobrenju za istraživanje (članak 23);

4. ako ne podnese izvješće o izvršenim istražnim radovima i o rezultatima istraživanja u odredenom roku ili ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih ili eksploatacionih radova ne podnese izvješće nadležnom organu sa svom dokumentacijom o rezultatima istraživanja odnosno svom dokumentacijom o stanju rudarskih radova (članak 24. i 50. stavak 1);

5. ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova ne izvrši potrebne mjere osiguranja (članak 25. stavak 1);

6. ako ne izradi dugoročni program odnosno godišnji plan radova, te ako na osnovi mjerenja ne izradi ili ne dopuni planove odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj (članak 35. i 61);

7. ako rudarske radove ne izvodi u skladu s odobrenjem, a rudarske objekte i postrojenja ne gradi ·u skladu s građevinskom dozvolom (članak 42. stavak 1. i članak 43. stavak 1);

8. aka ne vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina, ili ako ne dostavi u propisanom roku podatke o rezervama Ministarstvu energetike i industrije (članak 57);

9. ako ne izradi dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina ili ju ne dostavi u propisanom roku komisiji za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina (članak 59).

Za privredni prijestup iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u rudarskom poduzeću i drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000 do 20.000 dinara.

Članak 78.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kaznit će se za prekršaj rudarsko poduzeće i druga pravna osoba:

1. ako ne prijavi u određenom roku početak i završetak istražnih radova i početak izvođenja rudarskih radova odnosno građenja rudarskih objekata i postrojenja (članak 21. i 45);

2. ako za mikrolokaciju rudarskogobjekta i postrojenja ne ishodi odobrenje (članak 22. i 44);

3. ako najkasnije u roku 24 sata nakon obustave radova ne izvijesti ·republičku rudarsku inspekciju da se rad u jamskim pogonima ili površinskim kopovima ili u njihovim dijelovima ili u pogonima za eksploataciju nafte ili prirodnog plina, mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti, ili ako u roku 15 dana prije privremene obustave radova koja je unaprijed planirana ne izvijesti republičku rudarsku inspekciju o obustavi radova, ili ako najkasnije I5 dana prije potpune i trajne obustave eksploatacije u pojedinim jamskim pogonima ili površinskim kopovima o tome ne izvijesti organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju i republičku rudarsku inspekciju te lučku kapetaniju odnosno kapetaniju pristaništa ako se eksploatacija obavlja na plovnom putu (članak 48. stavak 1. i 2. te članak 49. stavak 1);

4. ako na poslove i zadatke vršenja nadzora i rukovođenja rasporedi radnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 66. ovoga zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u rudarskom poduzeću i drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 dinara.

Članak 79.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kaznit će se za prekršaj samostalni poduzetnik i građanin:

1. ako obavlja istraživanje mineralnih sirovina bez odobrenja (članak 16. stavak 1);

2. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina bez odobrenja (članak 30. stavak 1);

3. ako obavlja eksploataciju mineralnih sirovina izvan eksploatacionog polja (članak 31. stavak 1);

4. ako eksploatira mineralne sirovine na prostoru odnosno području na kojem eksploatacija nije dozvoljena (članak 33. stavak 1);

5. ako izvodi rudarske radove bez odobrenja (članak 42. stavak 1 );

6. ako gradi rudarske objekte bez građevinske dozvole (članak 43. stavak 1);

7. ako pusti u rad rudarske objekte, postrojenja i uređaje bez dozvole za upotrebu (članak 46. stavak 1);

8. ako nakon završetka ili trajne obustave eksploatacionih radova ne izvrši potrebne mjere osiguranja ili ako u toku izvođenja ili završetka eksploatacionih radova ne izvrši sanaciju devastiranog zemljišta (članak 51).

Članak 80.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazn.it će se za prekršaj samostalni poduzetnik:

1. ako obavlja istraživanja izvan istražnog prostora (članak 18. stavak 1);

2. ako istražuje mineralne sirovine na prostoru odnosno području na kojem istraživanje nije dozvoljeno ili ako istražuje mineralne sirovine od većeg interesa bez prethodne suglasnosti nadležnog organa odnosno protivno datim uvjetima (članak 19. i 20. stavak 1);

3. ako pri istražnim radovima vadi veću količinu mineralnih sirovina od one koja je navedena u odobrenju za istraživanje (članak 23);

4. ako ne podnese izvješće o izvršenim istražnim radovima i o rezultatima istraživanja u odredenom roku ili ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih ili eksploatacionih radova ne podnese izvješće nadležnom organu sa svom dokumentacijom o rezultatima istraživanja odnosno svom dokumentacijom o stanju rudarskih radova (članak 24. i 50. stavak 1);

5. ako nakon završetka ili trajnog obustavljanja istražnih radova ne izvrši potrebne mjere ošiguranja (članak 25. stavak 1 );

6. ako ne izradi dugoročni program odnosno godišnji plan radova, te eko na osnovi mjerenja ne zradi ili ne dopuni planove odnosno karte iz kojih se može utvrditi stanje rudarskih radova i rudarskih objekata i njihov međusobni položaj (članak 35. i 61);

7. ako rudarske radove ne izvodi u skladu s odobrenjem, a rudarske objekte i postrojenja ne gradi u skladu s građevinskom dozvolom (članak 42. stavak 1. i članak 43. stavak 1 );

8. ako ne vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina, ili ako ne dostavi u propisanom roku podatke o rezervama Ministarstvu energetike i industrije (članak 57);

9. ako ne izradi dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina ili ju ne dostavi u propisanom roku komisiji za utvrdivanje rezervi mineralnih sirovina (članak 59).

Članak 81.

Novčanom kaznom od 7.000 do 50.000 dinara kaznit će se za prekršaj samostalni poduzetnik:

1. ako ne prijavi u određenom roku početak i završetak istražnih radova i početak izvođenja rudarskih radova odnosno građenja rudarskih objekata i postrojenja (članak 21. i 45);

2. ako za mikrolokaciju rudarskog objekta i postrojenja ne ishodi odobrenje (članak 22. i 44);

3. ako najkasnije u roku 24 sata nakon obustave radova ne izvijesti republičku rudarsku inspekciju da se rad u jamskim pogonima ili površinskim kopovima ili u njihovim dijelovima ili u pogonima za eksploataciju nafte ili prirodnog plina, mora privremeno prekinuti zbog nepredviđenih okolnosti, ili ako u roku 15 dana prije privremene obustave radova koja je unaprijed planirana ne izvijesti republičku rudarsku inspekciju o obustavi radova, ili ako najkasnije 15 dana prije potpune i trajne obustave eksploatacije u pojedinim jamskim pogonima ili površinskim kopovima o tome ne izvijesti organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju i republičku rudarsku inspekciju te lučku kapetaniju odnosno kapetaniju pristaništa ako se eksploatacija obavlja na plovnom putu (članak 48. stavak 1. i 2. te članak 49. stavak 1);

4. ako na poslove i zadatke vršenja nadzora i ·rukovođenja rasporedi radnike koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 66. ovoga zakona.

Članak 82.

Za privredne prijestupe i prekršaje propisane ovim zakonom izreći će se uz novčanu kaznu i mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prijestupom odnosno prekršajem.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Mjesne zajednice koje su dobile odobrenje za eksploataciju određenih mineralnih sirovina po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga zakona, a po odredbama ovoga zakona nemaju pravo da se bave eksploatacijom mineralnih sirovina, mogu se baviti eksploatacijom tih mineralnih sirovina do roka određenog u odobrenju, ali najduže godinu dana od stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 84.

Radnici, koji obavljaju poslove i zadatke nadzora ili rukovođenja u rudarskim poduzećima koja se bave istraživanjem ili eksploatacijom mineralnih sirovina iz članka 3. točke 7. ovoga zakona, a ne ispunjavaju uvjete iz članka 66. ovoga zakona, mogu i nadalje obavljati poslove i zadatke na kojima su se zatekli na dan 1. lipnja 1983. godine, ako su imali najmanje 10 godina radnog iskustva na tim poslovima i zadacima.

Članak 85.

Ministar energetike i industrije donijet će propise iz članka 29, 5.i 58. stavka 2, članka 60. stavka 4, članka 65. i 67. stavka 2. ovoga zakona u roku šest mjeseci od dana

njegova stupanja na snagu.

Članak 86.

Do donošenja novih propisa iz članka 85. ovoga zakona ostaju na snazi:

1. odredbe članka 157. stavka 1. Zakona o rudarstvu (" Narodne novine", br. 19/83);

2. odredbe članka 115, do 124. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 18I75);

3. Pravilnik o postupku revizije rudarskih projekata ("Narodne novine", br. 23/84);

4. Pravilnik o sadržaju dugoročnog programa i rudarskih projekata za istraživanje i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina ("Narodne novine", br. 23/84);

5. Pravilnik o katastru istražnih prostora i eksploatacionih polja, te o načinu vođenja evidencije, zbirke isprava i popisa rudarskih organizacija ("Narodne novine", br. 23/84).

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o rudarstvu ("Narodne novine", br. 19/83), kao i isključuje se od primjene na teritoriju Republike Hrvatske odredba članka 19. Zakona o stranim ulaganjima ("Službeni list SFRJ", br. 77/88).

Članak 88.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-04/90-01/03

Zagreb, 31: svibnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.