Odluka o davanju garancije Republike Hrvatske po Ugovoru o kreditu,između Europske investicijske banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb za financiranje izgradnje tehničke putne sta

NN 27/1991 (11.6.1991.), Odluka o davanju garancije Republike Hrvatske po Ugovoru o kreditu,između Europske investicijske banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb za financiranje izgradnje tehničke putne sta

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, članka 78. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90) i člana 2. stava 4. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 84/90), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 31. svibnja 1991., Vijeća općina 31. svibnja 1991., i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja 1991, donio je

ODLUKU

o davanju garancije Republike Hrvatske po Ugovoru o kreditu,između Europske investicijske banke, Luxemburg i Hrvatskog željezničkog poduzeća, Zagreb za financiranje izgradnje tehničke putne stanice Zagreb - Borongaj

I.

Republika Hrvatska (u daljem teksu: Republika) daje garanciju Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji da će, ako Hrvatsko željezničko poduzeće, Zagreb kao zajmoprimac ili Privredna banka Zagreb, d. d. kao garant ne otplate dospjele obveze po Ugovoru o kreditu (III..sektorski kredit za financiranje razvoja magistralnog željezničkog pravca) izmedu zajmoprimca i Europske investicijske banke (u daljnjem tekstu: Ugovor o kreditu) i Ugovor o garanciji izmedu Privredne banke Zagreb d. d. i Europske investicijske banke, te obveze ona podmiriti. Republika daje garanciju i Privrednoj banci Zagreb d. d. da će sredstva osigurati Hrvatskom željezničkom poduzeću Zagreb za podmirenje njegovih obveza po Ugovoru o kreditu. Garancije iz stavaka 1. i 2. ove točke Republika daje u visini dinarske protuvrijednosti kredita u svoti od 15,000.000 ECU (slovima: petnaest milijuna europskih novčanih jedinica) uvećanoj za pripadajuće kamate i druge troškove kredita.

II.

Hrvatsko željezničko poduzeće, Zagreb i Privredna banka Zagreb d. d. moraju Ministarstvu financija Republike Hrvatske dostaviti potpisane ugovorne dokumente i amortizacijski plan otplate kredita do kraja otplatnog razdoblja, nakon zakljućenja Ugovora o kreditu i Ugovora o garanciji i sve priloge uz te ugovore te ga pravovremeno izvijestiti o svim izmjenama i (ili) dopunama tih ugovora.

III.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdaje garanciju iz stavaka 1. i 2. točke I. ove odluke.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-01/91-01/02

Zagreb, 31. svibnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.