Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

NN 31/1991 (25.6.1991.), Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 140. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske,

- u skladu s neotuđivim. nepotrošivim. nedjeljivim i neprenosivim pravom hrvatskog naroda na samoodređenje. uključujući i pravo na razdruživanje i udruživanje s drugim narodima i državama. te suverenitetom Republike Hrvatske koji pripada svim njezinim državljanima,

- izvršavajući volju naroda očitovanu na referendumu 19. svibnja 1991,

- s obzirom na činjenicu da SFRJ ne djeluje kao ustavno-pravno uređena država, te da se u njoj grubo krše ljudska prava, prava nacionalnih manjina i prava federalnih jedinica,

- imajući u vidu da federativno uređenje Jugoslavije ne omogućuje rješavanje državno-političke i gospodarske krize i da medu republikama SFRJ nije došlo do sporazuma koji bi omogučio preustrojstvo federativne savezne države u savez suverenih država,

- izjavljujući da Republika Hrvatska uvažava jednaka prava drugih republika dosadašnje SFRJ u težnji da s njima jednako-pravno. demokratski i mirnim putem postupno uređuje sva pitanja iz dosadašnjeg zajedničkog života. poštujući njihovu suverenost i teritorijalnu cjelovitost. izražavajući spremnost da se s njima, kao samostalna i neovisna država, sporazumijeva o gospodarskim. političkim, obrambenim i drugim vezama,

Sabor Republike Hrvatske donosi:

USTAVNU ODLUKU

o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

I.

Republika Hrvatska proglašava se suverenom i samostalnom državom.

II.

Ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreče postupak za međunarodno priznavanje.

III.

Međunarodni ugovori koje je sklopila i kojima je pristupila SFRJ primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske, na temelju odredaba međunarodnoga prava o sukcesiji država u pogledu ugovora.

IV.

Na području Republike Hrvatske važe samo zakoni koje je donio Sabor Republike Hrvatske, a do okončanja razdruživanja i savezni propisi koji nisu stavljeni izvan snage. Republika Hrvatska preuzima sva prava i obveze koja su Ustavom Republike Hrvatske i Ustavom SFRJ bila prenesena na tijela SFRJ. Postupak preuzimanja tih prava i obveza uredit će se ustavnim zakonom.

V.

Državne granice Republike Hrvatske su međunarodno priznate državne granice dosadašnje SFRJ u dijelu u kojem se odnose na Republiku Hrvatsku, te granice izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Bosne i Hercegovine. Srbije i Crne Gore u okviru dosadašnje SFRJ.

VI.

Prihvačajući načela Pariške povelje. Republika Hrvatska jamči svima svojim državljanima nacionalna i sva druga temeljna prava i slobode čovjeka i građanina, demokratski poredak, vladavinu prava i sve ostale najviše vrednote svoga ustavnog i međunarodnog pravnog poretka.

VII.

Ova ustavna odluka stupa na snagu kada ju proglasi Sabor Republike Hrvatske.

Klasa: 010-03/91-02/O6

Zagreb, 25. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan,v. r.