Pravilnik o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 32/1991 (26.6.1991.), Pravilnik o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi članka 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90) ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuje tjedna radna obveza učitelja i stručnih suradnika te poslovi koji ulaze u godišnju strukturu radnog vremena učitelja.

Članak 2.

Tjedno je radno vrijeme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi 42 sata. Tjedno radno vrijeme iz stavka 1. ovog članka raspoređuje se na izvođenje nastave i izvannastavne aktivnosti te na pripremanje i poslove koji proizlaze iz naravi odgojno-obrazovnog rada, a obavljaju se kontinuirano ili povremeno tijekom školske godine.

Članak 3.

Tjedna radna obveza učitelja razredne nastave u redovnoj nastavi (bez stranog jezika u IV. razredu) iznosi:

- I. razred - 18 sati

- II. razred - 18 sati

- III. razred - 19 sati

- IV. razred - 18 sati.

Članak 4.

U predmetnoj nastavi (od V. do VIII. razreda) tjedna radna obveza redovne i izborne nastave iznosi: - učitelju hrvatskog jezika 18 sati - učitelju stranih jezika matematike, biologije; kemije i fizike 19 sati - učitelju ostalih predmeta 20 sati.

Članak 5.

Pored obveza iz članka 3. i 4. ovog pravilnika učitelji su dužni ostvarivati programe dodatne i dopunske nastave te izvannastavnih aktivnosti 2 sata tjedno.

Članak 6.

Učiteljima razredne i predmetne nastave - mentorima za studente - umanjuje se tjedna radna obveza do 4 sata ovisno o opsegu poslova.

Članak 7.

Pored nastave i izvannastavnih aktivnosti u okviru 42-satne tjedne radne obveze učitelji obavljaju i ove poslove :

- pripremanje za nastavu i izvannastavne aktivnosti

- planiranje i programiranje

- praćenje i vrednovanje rada učenika

- izrada izvještaja i analiza rada

- permanentno usavršavanje

- kulturne, sportske, rekreativne i druge djelatnosti škole

- ekskurzije

- društvenokoristan rad

- poslovi razrednika i suradnja s roditeljima

- posjeti izložbama, kazališnim i filmskim predstavama itd.

- rad u stručnim tijelima škole i izvan nje

- razredni, predmetni i popravni ispiti

- upisi učenika u I. razred

- rad u komisijama

- drugi poslovi.

Navedeni poslovi ulaze u godišnju strukturu radnog vremena učitelja koja se utvrđuje planom i programom škole.

Članak 8.

Stručni suradnici u okviru 42-satnog radnog tjedna obavljaju dnevno poslove u školi 6 sati (po 60 minuta), unutar kojih defektolozi 5 nastavnih sati rehabilitacijskog i nastavnog rada s učenicima, a pedagozi - ovisno o veličini škole - kao i ravnatelji iz članka 9. ovog pravilnika.

Članak 9.

Ravnatelji osnovnih škola uz svoje osnovne poslove izvode nastavu ili izvannastavne aktivnosti, ovisno o veličini škole i svojoj struci:

- u školi od 390 do 720 učenika bez podr. odjela - 6 sati tjedno

- u školi od 390 do 720 učenika s podr. odjelima - 4 sata tjedno

- u školi od 720 do 960 učenika bez podr. odjela - 4 sata tjedno

- u školama s manje od 390 učenika - 10 sati tjedno.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/91-01-514

Urbroj: 532-02-2/1-91-01

Zagreb, 26. lipnja 1991.

Ministar prosvjete

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.