Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

NN 34/1991 (16.7.1991.), Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/54

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (u daljem tekstu: Akademija) najviša je znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj.

Akademija nastavlja rad i pravni je sljednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti osnovane 1866. keo najviša znanstvena ustanova svih južnoslavenskih naroda, Hrvatske skademije znanosti i umjetnosti od 1941-1945, a od 1947. do 1991. ponovno Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

Akademija razvija i promiče znanstvenu djelatnost i umjetničko stvaralaštvo.

Akademija je od osobite nacionalne važnosti.

Članak 2.

(1) Sjedište Akademije je u Zagrebu.

(2) Akademija je pravna osoba.

Članak 3.

Akademija:

1. potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu;

2. objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva;

3. daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima, te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Članak 5.

Akademija surađuje s drugim akademijama znanosti i umjetnosti, sveučilištima, znanstvenim ustanovama, državnim tijelima, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

Članak 6.

(1) Akademija ima statut koji donosi skupština Akademije.

(2) Statutom se uređuje osobito: organizacija i rad Akademije, razredi i broj njihovih članova; uvjeti i postupak izbora članova, te prestanak članstva u Akademiji; nadležnost Akademijinih tijela, te njihov izbor i opoziv; organizacija znanstvenog i umjetničkog rada; vođenje stručnih i drugih poslova, te upravljanje Akademijinim sredstvima i imovinom.

(3) Statut Akademije potvrđuje Sabor Republike Hrvatske.

Članak 7.

O svom radu u protekloj godini Akademija izvještava Sabor Republike Hrvatske.

Članak 8.

Na rad Akademije primjenjuju se propisi o znanstvenom i umjetničkom radu, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 9.

Nadzor nad zakonitošću rada Akademije obavlja Sabor Republike Hrvatske.

II. ČLANOVI AKADEMIJE

Članak 10.

(1) Članovi Akademije su redoviti, počasni i dopisni.

(2) Akademija ima i članove suradnike.

(3) Redoviti članovi imaju pravo na naslov akademik.

Članak 11.

Za redovitog člana može biti izabran znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čiji su rezultati i dometi na polju znanosti ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti općenito priznati.

Članak 12.

Za počasnog člana može biti izabrana osoba osobito zaslužna za razvoj i napredak znanosti ili umjetnosti.

Članak 13.

(1) Za dopisnog člana može biti izabran osobito istaknuti znanstvenik ili umjetnik sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske, koji surađuje s Akademijom ili je zaslužan za razvoj znanosti ili umjetnosti u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima utvrđenim statutom Akademije.

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka za dopisnog člana može biti izabran i osobito istaknuti znanstvenik ili umjetnik koji ima stalno boravište u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima utvrđenim statutom Akademije.

Članak 14.

Uvjeti i postupak izbora članova suradnika propisuje se statutom Akademije.

Članak 15.

(1) Članovi se biraju tajnim glasovanjem svake druge godine na skupštini Akademije.

(2) Svake druge godine skupština Akademije može izabrati do četiri nova redovita člana, s tim da broj članova ne može biti veći od onog određenog člankom 17. ovoga zakona.

(3) Dan održavanja skupštine za izbor članova objavljuje se pet mjeseci prije njezina održavanja.

Članak 16.

(1) Prijedlog za izbor redovitih, počasnih i dopisnih članova, te članova suradnika mogu dati razredi Akademije, znanstvenonastavna vijeća sveučilišta, fakulteta i umjetničkih akademija, te vijeća znanstvenih ustanova.

(2) Prijedlog za izbor stranih državljana za počasne i dopisne članove može dati i predsjedništvo.

(3) Obrazloženi pismeni prijedlog za izbor članova dostavlja se predsjedništvu najkasnije u roku od dva mjeseca od dana objave održavanja skupštine Akademije.

(4) O prijedlozima za izbor članova Akademije raspravlja se i odlučuje tajnim glasovanjem u razredu u kojem se biraju.

(5) Predsjedništvo dostavlja skupštini Akademije samo prijedloge koji su u razredu prihvaćeni.

Članak 17.

Akademija može imati do 160 redovitih članova.

Članak 18.

(1) Članstvo u Akademiji je doživotno.

(2) Članstvo u Akademiji može prestati na zahtjev člana i odlukom skupštine Akademije zbog djela koja nisu u skladu s dostojanstvom člana, pod uvjetima utvrđenim statutom Akademije.

Članak 19.

Redoviti članovi primaju stalnu mjesečnu nagradu u visini prosječnog osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj za prethodno tromjesečje.

Članak 20.

(1) Umirovljeni redoviti članovi imaju pravo na mirovinu čija visina ne može iznositi manje od prosječnog mjesečnog čistog osobnog dohotka svih radnika zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske u protekloj godini, povećanog za 3,3 puta, ako je tako utvrđena mirovina povoljnija od one koju primaju po osnovi zakona koji uređuje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

(2) Dodatna sredstva za ostvarivanje prava na mirovinu iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.

III. AKADEMIJINA TIJELA

Članak 21.

Akademijina su tijela: skupština i predsjedništvo.

Članak 22.

Skupštinu čine svi redoviti članovi.

Članak 23.

Skupština:

- donosi statut Akademije,

- bira članove i odlučuje o prestanku članstva u Akademji,

- bira predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika Akademije, te druge članove predsjedništva,

- potvrđuje izbor tajnika razreda Akademije,

- utvrđuje program rada Akademije i raspravlja o njegovu izvršenju,

- donosi financijski plan i zaključni račun Akademije,

- obavlja i druge poslove predviđene zakonom ili statutom Akademije.

Članak 24.

(1) Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine.

(2) Predsjedništvo čine predsjednik, dva potpredsjednika, glavni tajnik Akademije, tajnici razreda i određeni broj redovitih članova koje bira skupština u skladu sa statutom Akademije.

(3) Mandat članova predsjedništva traje tri godine i može se jedanput ponoviti u istoj funkciji.

IV. SREDSTVA AKADEMIJE

Članak 25.

Prihodi Akademije jesu:

1. sredstva za redovitu djelatnost koja se osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske,

2. sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću,

3. sredstva iz drugih izvora.

Članak 26.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se, na temelju programa rada Akademije, sredstva za redovitu djelatnost Akademije, i to:

1. sredstva za redovitu djelatnost stručne službe i jedinica Akademije;

2. sredstva za stalne mjesečne nagrade redovitih članova;

3. sredstva za materijalne i operativne izdatke Akademije i njezinih jedinica;

4. sredstva za osnovnu djelatnost i investicijsko održavanje zgrada i opreme Akademije.

Članak 27.

Akademija je vlasnik nekretnina, knjižnica, znanstvenih i umjetničkih zbirki i ostalih pokretnina koje je stekla darovanjem, zapisom ili na drugi način.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona izvanredni članovi postaju redovitim članovima Akademije.

Članak 29.

(1) Najkasnije u roku četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona održat će se izvanredno zasjedanje skupštine Akademije na kojoj će se u skladu s odredbama ovoga zakona izabrati predsjedništvo.

(2) Novo će predsjedništvo, u daljem roku od četiri mjeseca, sazvati skupštinu za izbor redovitih članova do mogućeg popunjavanja broja od 150 članova.

(3) Postupak izbora redovitih članova do mogućeg popunjavanja broja utvrđenog člankom 17. ovoga zakona provest će se do 31. prosinca 1992.

Članak 30.

(1) Akademija će uskladiti statut s odredbama ovoga zakona u roku dva mjeseca od njegova stupanja na snagu.

(2) Do donošenja novog statuta Akademija će primjenjivati odredbe Statuta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti iz 1985. koje su u suglasnosti s odredbama ovoga zakona.

(3) Akademija će do 31. prosinca 1992. provesti racionalizaciju rada znanstvenih i umjetničkih jedinica u svom sastavu i o tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", br. 54/83).

Članak 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-01/91-01/05

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVA'TSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.