Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske

NN 36/1991 (24.7.1991.), Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 140. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 9c. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90, 8/91 i 31/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. srpnja 1991. donijela je

UREDBU

o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 1.

Zabranjuje se raspolaganje i opterećenje (prodaja, zamjena, darovanje, prijenos prava korištenja i raspolaganja, davanje u zakup i privremenu uporabu, osnivanje hipoteke i sl.) nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske koje su u vlasništvu, posjedu, na korištenju ili upravljanju organa i institucija federacije, republika i pok-rajina Kosova i Vojvodine.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na poduzeća kao i druge pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske.

Zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda izvršit će po službenoj dužnosti zabilježbu zabrane iz st.1. ovog članka u zemljišnim knjigama.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog zainteresiranog tijela ili osobe odlučiti da se određena nekretnina izuzme od zabrane utvrđene člankom 1. ove uredbe.

Članak 3.

Pravni posao sklopljen ili pravni akt donijet protivno odredbama ove uredbe, ništav je.

Sudovi i drugi organi u Republici Hrvatskoj neće priznati pravne učinke sklopljenih pravnih poslova odnosno donijetih pravnih akata protivno odredbama ove uredbe.

Članak 4.

Ova uredba privremenog je karaktera i bit će na snazi do okončanja postupka razdruživanja sadašnje SFRJ.

Članak 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/05

Urbroj : 5030115-91-2

Zagreb, 17. srpnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.